De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek 1 Presentatie titel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek 1 Presentatie titel"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek 1 Presentatie titel
Hafida El-Gharbaoui med.hro.nl/gharh

2

3 Programma APA Beschrijf 5xW + H analyse m.b.v. alle informatie die je tot nu toe hebt Aan de slag Terugkoppeling en vooruitblik

4 Probleemanalyse 5xw+h (p. 112-113) Wat is het probleem?
Wie heeft te kampen met het probleem? Wanneer treedt het probleem op? Waarom is het een probleem? Waar doet het probleem zich voor? Hoe is het probleem ontstaan? Welke literatuur, goede literatuur?

5 Regels voor het verwijzen naar en opnemen van onderzoek van anderen:
APA-richtlijnen: richtlijnen wat betreft onderzoek in het sociale domein van de American Psychological Association (APA, 2010) Regels voor het verwijzen naar en opnemen van onderzoek van anderen: Voorkomen van plagiaat: zorgvuldig omgaan met werk van anderen Mogelijkheid van controle

6 Plagiaat Van plagiaat is sprake wanneer in een scriptie, verslag of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van anderen overgenomen worden zonder bronvermelding. Om vast te stellen of eventueel sprake is van plagiaat kan de volgende checklist worden gebruikt: Het knippen en plakken van tekst (of grafiek of figuur)van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens,verwijzing en dit laten doorgaan voor eigenwerk het overnemen van gedrukt materiaal uit boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder aanhalingstekens en verwijzing het parafraseren (= het in eigen woorden weergeven) van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Een parafrase mag nooit een vervanging van enkele woorden door synoniemen zijn het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en dit zodoende laten doorgaan voor eigen werk Wel een bronverwijzing geven, maar een onvolledige of incorrecte referentie geven zodat de bron niet te traceren is. Handig: Ephorus is een programma dat laat zien hoeveel overeenkomst er is met bronnen op internet. Zie ook Natschool

7 Sancties bij plagiaat Plagiaatwijzer Plagiaatpreventiebeleid Kopiëren enkele zinnen of parafraseren zonder bronvermelding: 1 of E, herkansing Knippen en plakken uit delen van een ander document zonder bronvermelding: Examencommissie, mogelijk 3 maanden schorsing Geheel kopiëren: Examencommissie, schorsing van een jaar mogelijk

8 Verwijzingen: citaten en parafrases
Citaten zijn letterlijke aanhalingen uit andere publicaties. Dergelijke aanhalingen zijn zinvol in de volgende gevallen. • Het gaat om een treffende formulering, bijvoorbeeld een definitie of een stelling die een bepaalde gedachte kernachtig uitdrukt. Regels bij citeren: - Geciteerde tekst tussen aanhalingstekens plaatsen “…” - Naam van de auteur(s) tussen haken (), bij meer dan drie auteurs alleen de eerste auteur gevolgd door ‘et al.’ - Na de naam van de auteur: komma en jaartal waarin het boek of artikel verschenen is - Na het jaartal: komma en bladzijde waarnaar wordt verwezen - Langer dan 40 woorden? Dan geen aanhalingstekens maar in laten springen Voorbeeld: De definitie is: “…..” (Pietersen, 2010, p. 23) of Zoals Pietersen (2010, p. 23) het definieert: “……..”

9 Goed of fout? In jouw tekst
Letterlijke tekst in Malschaert & Traas (2007, p. 12): … jeugdcultuur omschreven als: de wijze waarop jongeren gemeenschappelijk vorm geven aan hun specifieke gedrag en hun ideeën, met name in de vrije tijd. Goed of fout? In jouw tekst Jeugdcultuur is de wijze waarop jongeren gemeenschappelijk vorm geven aan hun specifieke gedrag en hun ideeën, met name in de vrije tijd.

10 Goed of fout? In jouw tekst
Letterlijke tekst in Malschaert & Traas (2007, p. 12): … jeugdcultuur omschreven als: de wijze waarop jongeren gemeenschappelijk vorm geven aan hun specifieke gedrag en hun ideeën, met name in de vrije tijd. Goed of fout? In jouw tekst Jeugdcultuur is de wijze waarop jongeren gemeenschappelijk vorm geven aan hun specifieke gedrag en hun ideeën, met name in de vrije tijd (Malschaert & Traas, 2007).

11 Goed of fout? In jouw tekst Onderzoek 3e
Letterlijke tekst in Malschaert & Traas (2007, p. 12): … jeugdcultuur omschreven als: de wijze waarop jongeren gemeenschappelijk vorm geven aan hun specifieke gedrag en hun ideeën, met name in de vrije tijd. Goed of fout? In jouw tekst Volgens Malschaert en Traas (2007, p. 12) is jeugdcultuur: “de wijze waarop jongeren gemeenschappelijk vorm geven aan hun specifieke gedrag en hun ideeën, met name in de vrije tijd”. Met 1 of 2 zinnen uitleg…

12 Voorbeelden citaat: Onderzoek 3e
Maar wat is een methodiek? “De (basis)methodiek is een doordachte, vastgelegde en systematische manier van werken in een bepaald beroep” (Ewijk, Spierings & Wijnen-Sponselee, 2007, p. 105) De doelstelling van MAX Kinderopvang (2007) is dat kinderen “met een positieve en creatieve levenshouding hun eigen identiteit ontwikkelen, in harmonie met anderen en maatschappelijk bewustzijn” (p. 1)

13 Parafraseren / samenvatten in eigen woorden
Onderzoek 3e Parafraseren / samenvatten in eigen woorden Als je parafraseert, geef je in je eigen woorden weer wat je hebt gelezen. Natuurlijk is het belangrijk dat je de gevonden informatie niet verdraait: je weergave moet recht doen aan de oorspronkelijke inhoud van de publicatie die je hebt geraadpleegd. Direct voor of direct na de weergave van de gevonden informatie in je eigen woorden, noteer je de naam van de auteur en het jaartal van de publicatie. Je mag ook het paginanummer (bij een lange passage: begin- en eindpagina) aangeven.

14 Voorbeelden parafrase:
Onderzoek 3e Voorbeelden parafrase: Steeds meer kinderen groeien op in steden (Notten, 2004). Kortdurende, doelgerichte ondersteuning zit volgens Hermanns, Öry & Schrijvers (2005) op preventieniveau 3/4 in het preventieve zorgcontinuüm. De Raad voor de Kinderbescherming (n.d.) onderscheidt de volgende taken: ...

15 Onderzoek 3e Voorbeeld verschillende parafrases in alinea:
Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek (Hermanns et al., 2005) blijkt dat de opvoeding van kinderen tijdens de voorschoolse periode bijzonder van belang is. Niet alleen ontwikkelen kinderen tijdens deze periode zelfregulatieve vaardigheden, maar ook heeft allerlei probleemgedrag dat later in het leven optreedt vaak zijn oorsprong al in de vroege kindertijd (Stormshak et al., 2000). Het welzijn van ouders en hun opvoedingsgedrag tijdens deze periode zijn sterk gerelateerd aan de ontwikkeling en het functioneren van kinderen. Een kwart van leerlingen in het Nederlands basisonderwijs heeft onderwijsachterstanden (Rijksoverheid, n.d.). Sinds een aantal jaren is de vroegtijdige ondersteuning van de leerontwikkeling van kinderen een belangrijk onderdeel van het beleid dat gericht is op schoolsucces en zijn er veel programma’s ontwikkeld om het leren van kinderen te stimuleren. Het Rotterdamse onderwijsbeleid Beter presteren (2011), het VVE-beleid en methodes zoals de Piramide of Kaleidoscoop zijn hier voorbeelden van.

16 Van Eck, Heemskerk en Vermeulen (2004): Onderzoek wijst het gebrek aan carrièremogelijkheden, het lage salaris, de lage status en het negatieve imago aan als factoren die maken dat mannen niet geneigd zijn te kiezen voor een baan in het po en een studie op de pabo. Gebrek aan carrièremogelijkheden, het lage salaris, de lage status en het negatieve imago zijn factoren die maken dat mannen niet geneigd zijn te kiezen voor een baan in het po en een studie op de pabo. (Van Eck, Heemskerk en Vermeulen, 2004) Jongens willen geen leraar worden om de volgende redenen: het gebrek aan carrièremogelijkheden, het lage salaris, de lage status en het negatieve imago (Van Eck, Heemskerk en Vermeulen, 2004) Waarom willen jongens geen pabo doen of in het (primair) onderwijs werken? Van Eck, Heemskerk en Vermeulen (2004) noemen het gebrek aan carrièremogelijkheden (bijvoorbeeld weinig doorgroei naar hogere functies), het lage salaris (vergeleken met hoogopgeleiden in het bedrijfsleven), de lage status (‘kleine kinderen bezighouden’) en het negatieve imago (‘vrouwenwerk’) als redenen.

17 17 Verwijzing naar een boek
In de literatuurlijst: Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2009). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho In de lopende tekst: (Donk & Lanen, 2009) of (Van der Donk & Van Lanen, 2009) 17

18 Verwijzing naar een tijdschriftartikel In de literatuurlijst: Braaksma, M, Rijlaarsdam, G, & Bergh, H. van den (2010). Hypertekst schrijven en observerend leren als didactiek. Effecten op schrijfvaardigheid en kennisverwerving. Vonk, 40(3), In de lopende tekst: (Braaksma, Rijlaarsdam, & Bergh, ,) 18

19 Verwijzing naar een tijdschriftartikel uit een databank Hetzelfde als een tijdschriftartikel maar met de toevoeging: Geraadpleegd op datum, naam databank, en evt. url. In de literatuurlijst: Boer, Peter de (1984) Het malletje van Brusselmans: Prachtige ogen: duizend identieke zandgebakjes. Vrij Nederland, Geraadpleegd op 20 april 2011, van LiteRom databank In de lopende tekst: (Boer, 1984) 19

20 Verwijzing naar een website In de literatuurlijst: Wat moet en wat mag in de onderbouw (2006). Geraadpleegd op 20 april 2011, van In de lopende tekst: (Wat moet en wat mag in de onderbouw, 2006) NB. Voor alle gevallen geldt: als er geen auteur wordt genoemd, verwijs je in de lopende tekst met de titel + jaar. 20

21 Literatuurlijst Ewijk, H. van, Spierings, F., & Wijnen-Sponselee, P. (2007). Methodisch werken. In H. van Ewijk, F. Spierings & R. Wijnen-Sponselee (red.), Basisboek social work: Mensen en meedoen (p ). Amsterdam: Boom. Hermanns, J. Öry, F., & Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Geraadpleegd op 20 september 2014, van MAX Kinderopvang (2007). Pedagogisch beleid. Geraadpleegd op 20 September 2014, van Notten, A. L. T. (2004). Overleven in de stad: Inleiding tot sociale kwaliteit en urban education. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Raad voor de Kinderbescherming. (n.d.). Geraadpleegd op 13 maart 2013, van https://www.kinderbescherming.nl/wat_doet_de_raad/

22 Hoe om te gaan met mondelinge informatie?
Bij een gesprek, workshop, lezing waar niets van opgenomen of geregistreerd van is: Volgens P. Jansen (persoonlijke communicatie, 20 september 2014) is het zo dat... Niet opnemen in literatuurlijst! Interviews en observaties uitgevoerd in het kader van het onderzoek: komt later in dit vak aan bod.

23 Aan de slag APA 5xw+h (p. 112-113) Zelf aan de slag met APA!
Verwerk de literatuur volgens APA in je probleemanalyse, check bij elkaar of je het goed hebt gedaan. 5xw+h (p ) Wat is het probleem? Wie heeft te kampen met het probleem? Wanneer treedt het probleem op? Waarom is het een probleem? Waar doet het probleem zich voor? Hoe is het probleem ontstaan?

24 Terugkoppeling Komen jullie er in? Bevalt de manier van werken?
Wat moet er bijgesteld worden? Waar kan ik vrijdag extra aandacht aan besteden?

25 Vooruitblik: Volgende week:
Lever opdracht 1 Probleemanalyse (Laaggeletterdheid) in. Van der Donk en Van Lanen hst. 5 t/m p. 157.


Download ppt "Onderzoek 1 Presentatie titel"

Verwante presentaties


Ads door Google