De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LITERATUURVERWIJZINGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "LITERATUURVERWIJZINGEN"— Transcript van de presentatie:

1 LITERATUURVERWIJZINGEN
Maken van studie, rapport, eindwerk, …

2 Traceerbaarheid bronnen duidelijk weergeven
lezer moet vlot oorspronkelijke bron weervinden consequent zijn voor volledig werk

3 BRONVERMELDING IN DE TEKST
Vermijd voet- of eindnoten; maak verwijzingen in de tekst zelf. boek, tijdschriftartikel, rapport,… in de tekst tussen ronde haakjes: - familienaam auteur en jaar waarin werk is verschenen (gescheiden door komma)  bv. De zuurstofbehoefte voor kieming zou … (Corbineau, 1995) - komt de referentie in de zin zelf voor, dan staat alleen het jaartal tussen haakjes. bv. Volgens Corbineau (1995) is …

4 BRONVERMELDING IN DE TEKST
wet, decreet, Koninklijk Besluit, … in de tekst tussen ronde haakjes: - 'wet', 'decreet', 'koninklijk besluit',… gevolgd door een komma - datum van goedkeuring voluit geschreven, gevolgd door een komma - artikel of paragraaf die geciteerd wordt: art. of §  bv. …. (decreet, 19 december 1997, art. 2)

5 BRONVERMELDING IN DE TEKST
boek met bijdragen verschillende auteurs in de tekst tussen ronde haakjes: -  familienaam van de auteur van de geciteerde bijdrage -  'in‘: -  familienaam van de auteur van de gehanteerde bron, gevolgd door een komma, jaar van uitgave bv. ….. (D'Hulst in: Claes, 1992). Volgens D'Hulst (in: Claes, 1992) is …

6 BRONVERMELDING IN DE TEKST
bron uit tweede hand ·dit probeer je zo veel als mogelijk te vermijden, steeds oorspronkelijke bron proberen te vinden in de tekst tussen ronde haakjes: - familienaam van de auteur van het citaat - 'geciteerd door' - familienaam van de auteur van de gehanteerde bron, gevolgd door een komma - jaar van uitgave bv. …. (Schoemaker geciteerd in: Koeleman, 1997)

7 BRONVERMELDING IN DE TEKST
werk van meerdere auteurs 2 auteurs - namen overnemen in volgorde van oorspronkelijke titelpagina - namen tussen haakjes, gescheiden door & teken - komma en jaartal bv. … (Huyse & Petre, 1992) 3 auteurs en meer - enkel eerste auteursnaam, gevolgd door et al. bv. .… (Van Ekelenburg et al., 1992

8 BRONVERMELDING IN DE TEKST
werk van instelling, vereniging, … in de tekst, tussen ronde haakjes: - naam van de instelling, gevolgd door komma - jaar van uitgave bv. … (PGAV, 1998)

9 BRONVERMELDING IN DE TEKST
werk waarvan auteur onbekend is in de tekst, tussen ronde haakjes: - eerste woord van de titel met uitsluiting van beginlidwoorden en rangtelwoorden, - gevolgd door komma - jaar van uitgave

10 BRONVERMELDING IN DE TEKST
Opmerkingen: werken verschenen in hetzelfde jaar - in de tekst, tussen ronde haakjes: aan het jaar a, b, c … toevoegen  bv. … (Gutterman, 1992a) internet regels volgen die gelden voor de schriftelijke bronnen gesprek, interview, mondelinge mededeling verwijzingen naar eigen tekstonderdeel « zie » gevolgd door bijlage of hoofdstuk + nummer

11 OPMAKEN VAN EEN LITERATUURLIJST
boek  · familienaam van de auteur in hoofdletters · gevolgd door een komma en de initialen van de voornamen · jaar van publicatie tss. ronde haakjes, gevolgd door een punt · titel van het boek, gevolgd door een punt · eventueel deel en nummer gevolgd door een komma · eventueel naam en nummer van de reeks tussen ronde haakjes, gevolgd door een komma · druk en eventueel 'gewijzigde', 'herziene', 'aangevulde', gevolgd door een komma · plaats van uitgave en uitgeverij, telkens met komma tussen · totaal aantal bladzijden, gevolgd door een punt bv. MOHR, H. & SCHOPFER, P. (1995). Plant Physiology. vertaald door Lawlor, G., Berlijn, Springer-Verlag, 629 blz.

12 LITERATUURLIJST boek met bijdragen van verschillende auteurs
 · familienaam van de auteur van de geciteerde bijdrage in het boek in hoofdletters · gevolgd door een komma en de initialen van de voornamen · jaar van publicatie tussen ronde haakjes, gevolgd door een punt · titel van de tekst, gevolgd door een punt · ‘in’ + familienaam van de auteur van het boek en de initialen gevolgd door een komma · titel van het boek, gevolgd door een punt · eventueel deel en nummer gevolgd door een komma · druk en eventueel 'gewijzigde', 'herziene', 'aangevulde', gevolgd door een komma · plaats van uitgave en uitgeverij, telkens met komma tussen · totaal aantal bladzijden, gevolgd door een punt bv. D’HULST, A. (1992). Total nitrogen. In: Claes, J. Methods of soil analysis. Tweede duk, Wisconsin, American Society Agronomy,

13 LITERATUURLIJST tijdschriftartikel
· familienaam van de auteur(s) in hoofdletters · gevolgd door een komma en de initialen van de voornamen · jaar van publicatie tussen ronde haakjes, gevolgd door een punt · titel van het tijdschriftartikel, gevolgd door een punt · titel van het tijdschrift in schuine druk, gevolgd door een komma · jaargang of volume, datum of nummer tussen ronde haakjes · begin- en eindbladzijde van het artikel, gescheiden door een streepje · gevolgd door een punt bv. TOOLE, V. K., BAILEY, W. K. & TOOLE, E. H. (1984). Factors influencing dormancy of peanut seeds. Plant Physiology 39 (6),

14 LITERATUURLIJST wet, decreet, KB, …
· ‘wet’, ‘decreet’,… in hoofdletters · ‘van’ gevolgd door de datum (dag, maand (voluit geschreven), jaar) · ‘betreffende’ of ‘tot’ of ‘houdende’ … gevolgd door de titel · gevolgd door een komma · Belgisch Staatsblad in schuine druk, gevolgd door een komma · datum: dag, maand (voluit geschreven) en jaar, gevolgd door een komma · begin- en eindbladzijde van de tekst, gescheiden door een streepje · gevolgd door een punt bv. K.B. van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, Belgisch Staatsblad, 21 februari 1998,

15 LITERATUURLIJST eindwerk, cursus, rapport
· familienaam van de auteur(s) in hoofdletters · gevolgd door een komma en de initialen van de voornaam · jaar van publicatie tussen ronde haakjes, gevolgd door een punt · titel van het eindwerk, rapport,… gevolgd door een punt · type document (bv. rapport, cursus, eindwerk), gevolgd door een komma · plaats, gevolgd door een komma · naam van de instelling gevolgd door een komma · jaar, gevolgd door een komma · totaal aantal bladzijden, gevolgd door een punt bv. DEMEULENAERE, A., (1993). Stikstofbemesting bij bloemkool. Eindwerk tot het behalen van de titel en graad van industrieel ingenieur landbouw en biotechnologie, Gent, Hogeschool Gent Departement BIOT , 89 blz.

16 LITERATUURLIJST tekst van symposium, voordracht, …
· familienaam van de auteur(s) in hoofdletters · gevolgd door een komma en de initialen van de voornaam · jaar van publicatie tussen ronde haakjes, gevolgd door een punt · titel van de tekst, gevolgd door een punt · eventueel thema of titel van de studiedag, symposium,… · gevolgd door ‘van’ en datum, gevolgd door een punt · plaats, gevolgd door een komma · naam van de inrichters (bv. vereniging) gevolgd door een komma · jaar, gevolgd door een komma · aantal bladzijden, gevolgd door een punt

17 LITERATUURLIJST OPMERKINGEN (I)
- de literatuurlijst wordt alfabetisch gerangschikt op naam van de auteur of het hoofdwoord. - een publicatie die nog niet is verschenen, maar waarvan het manuscript beschikbaar werd gesteld, wordt met alle referenties weergegeven. Op de plaats van de paginatie komt de aanduiding: in druk. - een werk waarvan de auteur onbekend is, wordt alfabetisch weergegeven in de lijst, volgens de titel van de tekst, met uitsluiting van beginlidwoorden en rangtelwoorden. - bij een bron uit tweede hand, noteer je alle gegevens zoals hiervoor beschreven, gevolgd door ‘geciteerd door’ en de naam van de auteur en het jaartal tussen haakjes

18 LITERATUURLIJST OPMERKINGEN (II)
- bij gebruik van een cd-rom of een internetpagina noteer je alle gegevens zoals voor schriftelijke bronnen. Je noteert dus auteurs- of redacteursnaam (indien gekend), gevolgd door jaartal, titel van de cdrom of de webpagina en eventueel plaats van uitgave of verantwoordelijke uitgever en jaartal. Na de titel komt de vermelding ‘internet’ of ‘cd-rom’ en op het einde komt voor een internetpagina op een nieuwe lijn het volledige internetadres tussen ronde haakjes. Bv. AERTS, D. (1994). World Views: from fragmentation to integration. Internet, Brussel, VUB Press, 1994. ( - Een gesprek, interview,… noteer je niet in de literatuurlijst maar eventueel in een afzonderlijke bijlage


Download ppt "LITERATUURVERWIJZINGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google