De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het A B C van klas 6!!!!!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het A B C van klas 6!!!!!."— Transcript van de presentatie:

1 Het A B C van klas 6!!!!!

2 A Agenda: Die wordt dagelijks ingevuld en wekelijks nagekeken door de leerkracht. Ouders mogen die dagelijks bekijken. We vragen om wekelijks een handtekening te plaatsen in de agenda. Wij beschouwen de agenda als een werkinstrument voor de leerlingen. Het is dus echt wel de bedoeling dat ze die thuis dagelijks open doen.

3 B Boeken: Wij gebruiken werkboeken voor taal, wiskunde, spelling, Frans, WO, verkeersopvoeding en godsdienst. Regelmatig worden deze mee naar huis gegeven zodat u op de hoogte kan blijven van de leerstof. Bingel: De huiswerksite wordt in orde gebracht zodat de kinderen een aantal klaargezette oefeningen kunnen afwerken. Let op, dit is geen verplichting! Indien de kinderen thuis de kans niet hebben om aan een computer te werken, mogen zij die oefeningen in de klas maken.

4 C Contractwerk: Vrijdagnamiddag krijgen de kinderen tijd om aan hun contractwerk te werken. Op het takenbord kunnen zij zien welke opdrachten er afgewerkt moeten worden. Hierbij komen de verschillende vakken aan bod: taal, Frans, wiskunde, WO, computer… Ook wanneer er tussendoor tijd over is, kunnen de kinderen hieraan werken.

5 D Differentiatie: In het wiskundewerkboek wordt er gewerkt met zon-, maan- en steroefeningen. De zonoefeningen moeten door iedereen afgewerkt worden. De andere oefeningen worden volgens de mogelijkheden verder afgewerkt. Ook bij contractwerk is er kans tot differentiatie en extra ondersteuning door de leerkracht.

6 E En action: Dit jaar wordt deze methode verder ingevoerd in onze klas. Zo komt er een mooi verloop van de leerstof en kan er verder opgebouwd worden. Er wordt regelmatig getoetst. Woordjes moeten thuis ingeoefend worden en liefst ook geschreven.

7 F Fruitdag: Regelmatig wordt er door het oudercomité een fruitdag ingericht.

8 G Groepswerk: Geregeld komt er groepswerk aan bod. De leerlingen kiezen hun groepen niet zelf. Het lot zal bepalen met wie ze moeten samenwerken. Godsdienst: De leerlingen krijgen deze lessen op woensdag bij juf Vera.

9 H Huiswerk: 45 minuten beschouwen wij als het maximum om dagelijks aan huiswerk en taken te werken. Grotere taken worden ruim op voorhand in de agenda genoteerd (bv. bij een toetswijzer). In het begin van het schooljaar wordt er een planning gemaakt, zodat de hele taak over verschillende dagen kan worden verdeeld. Moeten de leerlingen woordpakketten van Frans of taal inoefenen, dan gebeurt dit in een huiswerkschrift. In de klas wordt gecontroleerd dat de taak is afgewerkt. Toetswijzers voor wiskunde moeten eveneens schriftelijk afgewerkt worden.

10 I ICT: Wij proberen het computergebruik in het klassengebeuren te integreren. Tijdens het hoekenwerk/ contractwerk is er zeker tijd voor. Ook worden er 2-wekelijks kinderen aangeduid om aan de klasblog te werken en foto's erbij te maken.

11 J Jarig: Snoepen op school is verboden. Een cake of een drankje is ook altijd leuk. Beperk de traktatie. De jarige krijgt een kleine attentie van de juf. Er wordt wel nog een liedje gezongen.

12 K Klasblog: Onze klas heeft een eigen blogpagina (welkominhetzesdeleerjaar.skynetblogs.be). Hier kunt u al onze avonturen volgen, foto’s bekijken, de agenda raadplegen enz. Klasafspraken: De afspraken worden samen met de kinderen gemaakt. Deze worden gemaakt om het samenwerken en samenleven in de klas voor iedereen aangenaam te maken.

13 L Lichamelijke opvoeding: Lessen L.O. worden maandag (om de 14 dagen) en woensdag (wekelijks) gegeven. Om de 14 dagen is er ook nog zwemmen. Lezen: De kinderen gaan een werkje maken rond de boeken die ze dit jaar gaan lezen. Ik vraag om 5 verschillende boeken te lezen en daar op verschillende manieren een bespreking van te maken. Wij ontvangen dit jaar een jeugdschrijver in de klas: Willy Schuyesmans. Ook boeken van deze schrijver mogen uiteraard verwerkt worden in dit jaarproject.

14 L Leren leren: Er wordt meer zelfstandigheid en verantwoor-delijkheid aan de kinderen gegeven. Bv.: degelijke zelfcorrectie met het oog op vermijden van fouten. - regelmaat: in orde met taken & lessen - planning: schoolagenda = hulp - zin voor orde: verzorgde bladschikking, bank, boekentas, … - uitleg durven en willen vragen - goede studiegewoonten + studietips Ook contractwerk met behulp van het takenbord draagt bij tot leren leren. De lln moeten degelijk plannen zodat al hun taken afgewerkt geraken.

15 M Muzische Vorming: Dit omvat beeldopvoeding, muzikale opvoeding, dramatisch spel, bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik. Het wordt gegeven aan het 5de en 6de leerjaar samen. Juf Kelly geeft bewegingsexpressie en drama. Ikzelf neem beeldopvoeding, muzikale opvoeding en muzisch taalgebruik voor mijn rekening. Wij proberen zo gevarieerd mogelijk te werken. Medicatie: De school dient geen medicatie toe. Indien nodig moet dit op vraag van de dokter gebeuren en gewettigd worden met een doktersattest (duidelijke vermelding van de naam van het product, hoeveelheid, wanneer toe te dienen…).

16 M Maximumfactuur: Die bedraagt 85 euro (vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs). In deze 85 euro zitten al onze uitstappen vervat (excursies, toneel, theater, sportdag…). Veel materiaal is beschikbaar in de klas. Dit materiaal gaat zo weinig mogelijk mee naar huis. MOS (milieu op school): Dit zorgt voor minder afval, een nettere speelplaats… Er worden geen drankjes van thuis meegebracht (enkel water mag). Brooddozen zijn verplicht (ook voor koeken en fruit). Tijdens de middag kan er een drankje aangekocht worden. Water, koffie of thee zijn gratis.

17 N Nieuwe leerstof: In het zesde leerjaar krijgen de kinderen niet zoveel nieuwe leerstof te verwerken. Er wordt vooral leerstof van het vijfde ingeoefend en verder uitgebreid. Natuurlijk worden er voor Frans en spelling wel degelijk heel wat nieuwe woorden aangebracht.

18 O Oudercontact: Vlak voor de kerstvakantie en in maart is er een oudercontact voorzien voor het zesde. De juiste data kan u terugvinden op de kalender of de site. Oudervereniging: er is een mogelijkheid om aan te sluiten bij de oudervereniging (meer info op de website), zij zijn altijd op zoek naar helpende handen. Op stap naar het secundair: De kinderen worden stap voor stap voorbereid op hun overstap naar het secundair onderwijs. In december worden de ouders door het CLB uitgenodigd op een informatieavond. Vanaf dan beginnen wij te werken in het boekje: Op stap naar het secundair onderwijs. Bij het oudercontact van maart wordt het advies van de school aan u meegedeeld.

19 P Projecten: Ook dit jaar werkt onze school een project uit. Meer info daarover volgt later.

20 Q Quality (of toch liever kwantiteit?): Niet de hoeveelheid van het huiswerk, van de gemaakte oefeningen… telt. De kwaliteit ervan is zoveel belangrijker.

21 R Rapport: Er zijn 5 rapporten, verdeeld over het schooljaar. Elke 2 maanden is er een rapport. Op het rapport kan u de resultaten vinden van de verschillende vakken, maar ook het attituderapport is zeer belangrijk. Ruimteklas: Dit jaar gaan we met de leerlingen van 5 en 6 op ruimteklas. Die gaat door in Transinne.

22 S Spelling: Dit is een apart onderdeel in het vak taal. Er worden dit schooljaar 18 woordpakketten verwerkt. Ook werkwoordspelling wordt verder ingeoefend. Spreekbeurten: De leerlingen gaan dit jaar 5 spreekoefeningen doen. Wij beginnen met een journaal dat ze per 2 gaan brengen.

23 T Toetsen: Ze worden telkens na verbetering mee naar huis gegeven, zodat u uw kind kan opvolgen. Kleine toetsen worden in een klein schriftje gemaakt. Alle toetsen worden bewaard in een toetsenkaft en kunnen ten allen tijde bekeken worden. Na het rapport worden de toetsen in de klas bewaard. Taal: Hiervoor gebruiken wij de methode Tijd voor taal en Taalsignaal Tijdschriften: De kinderen kunnen een abonnement nemen op Zonneland of National Geographic junior. Let wel: dit is niet verplicht. Neemt uw kind een abonnement, dan is dit voor een heel jaar.

24 U Uitstappen: Ze worden vooraf met een briefje aangekondigd en sluiten aan bij de lessen. We trachten de kosten hiervoor steeds beperkt te houden. Een fijne leeruitstap hoeft niet altijd ver weg te zijn.

25 V Verkeer: Wij blijven inzetten op verkeerveiligheid. Verkeerslessen, fluovestje, fietsparcours, fietsexamen… kunnen ertoe bijdragen dat kinderen zich op een veilige manier leren bewegen in het verkeer, zeker met het oog op volgend schooljaar.

26 W Wiskunde: Wij werken met de methode Nieuwe talrijk. Er wordt aandacht gegeven aan meten, metend rekenen, meetkunde, getallenkennis en bewerkingen. Welbevinden: Een kind moet zich goed voelen op school. Samenwerken aan een positieve klassfeer is zeer belangrijk. Wereldoriëntatie: Wij werken met de methode Mikado. De verschillende vakonderdelen komen stelselmatig aan bod.

27 X Xzal hier snel afronden…

28 Y You have any questions for me?

29 Z Ziektebriefjes: Ze zijn geldig voor drie opeenvolgende ziektedagen. Na Z4 moet elke afwezigheid gewettigd worden met doktersattest. Bij ziekte: liefst ’s ochtends telefonisch melden aan het secretariaat. Zorg op school: De klastitularis blijft de spilfiguur voor zorg. Zij is en blijft het eerste aanspreekpunt. Ouders komen dus best altijd eerst via de klastitularis. Goede afspraak: problemen tijdig melden! Wij duimen voor een fijn schooljaar!


Download ppt "Het A B C van klas 6!!!!!."

Verwante presentaties


Ads door Google