De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 1 Petrus 4:7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 1 Petrus 4:7."— Transcript van de presentatie:

1 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 1 Petrus 4:7

2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden. 4. Dit zijn de feesttijden des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. Leviticus 23:2 en 4

3 Lente feesten Herfst feesten Pasen Pascha Eerste lingen Ongezuurde Broden Pinkster feest Bazuin feest/ Rosh Hashana Grote Verzoendag/ Yom Kippur Loofhutten Feest/ Sukkot CHRISTUS Is historisch vervuld tijdens Jezus’ 1e komst. (dood, graf & opstanding) DE GEMEENTE Pinksteren historisch vervuld en Bazuinfeest mogelijk vervuld tijdens de algemene opstanding der doden ISRAEL Wordt historisch vervuld tijdens de grote verdrukking en bij de wederkomst van Christus

4

5 Vier verschillende soorten kalenders

6

7

8

9 Shemitah wordt vertaald als: Vrijlaten, vergeven, vrijgeven Shemitah komt van het woord SHAMAT en dit betekent: -Met rust laten -Je ervan terugtrekken, wegtrekken -Geschud worden -Omver werpen -Ineenstorten Op de laatste dag van de Shemitah (de 29 e Elul) worden alle schulden geseponeerd.

10

11

12 Allenby gaf orders om zoveel mogelijk vliegtuigen te laten circuleren boven Jeruzalem dat bezet was door de Turken, die dachten dat de vliegtuigen geladen waren met TNT en wegvluchten. Zonder een schot te lossen hebben ze zo Jeruzalem bevrijdt.

13 Als vliegende vogels, zo zal de Here der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden Jesaja 31:5 De Turksen cappituleerden op 9 december 1917 van de Gregoriaanse kalender. In de Joodse kalender was dit de 24e dag van de 9e maand. Kijk eens wat Haggai daar over zegt:

14 Bedenkt toch wat voorafgegaan is aan deze dag, de vierentwintigste der negende maand, van de dag aan, waarop de tempel des Heren gegrondvest werd Haggai 2:19 Edward Allenby bevrijdde Jeruzalem op de dag dat de Heer had voorzegt. Hoe precies kan de bijbel zijn?

15 1916-1817 Shemitah – Isreal ontzet door Edmund Allenby (Jubilee?) 1966-1967 Shemitah – Bevrijding van Jeruzalem (50 jaar later – Jubilee?) 2015-2016 Shemitah – Opnieuw een Shemitah (40e Jubilee sinds diaspora) 1972-1973 Shemitah – Amerika verloor de Vietnam Oorlog 48% markt verlies 1979-1980 Shemitah – Jimmy Carter – rente schoot naar omhoog naar 24% 2000-2001 Shemitah – 911 - happened – 7% markt val 2007-2008 Shemitah – Global crisis – 7%, 777 points, de grootste val in history 2014-2015 Shemitah –homosexualiteit gelegaliseerd y in alle staten

16 Maansverduistering is een slecht tegen voor Israel. Zonsverduistering is een slecht teken voor de wereld, natiën.

17

18

19

20

21

22

23 De laatste bloedmaan zal special goed te zien zijn in Jeruzalem. 14% groter 30% helderder. Dit is tijdens het Loofhuttenfeest. Hierna zal er 500 jaar lang geen tetrad meer zijn

24 Vier zonden die Gods oordeel brengen - Afgoderij - Immoraliteit - Onschuldig bloed vergieten - Verbond verbreken

25 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben Exodus 20:3 Daarom zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land hebben ontwijd met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden, waarmede zij mijn erfdeel hebben vervuld Jeremia 16:18

26 Eerst wilden ze dit beeld in Oklahoma plaatsen, maar Oklahoma wees het af. Dit zou vroeger nooit in America getolereerd worden. Op 25 juli 2015 werd dit beeld van satan in Detroit onthuld. Het weegt 1000 ton en is 3 meter hoog. Het was de grootste satans ceremony ooit in America

27 Het Empire State Building - voltooid in 1939 (Shemitah jaar) en het hoogste gebouw ter wereld tot de WTC torens in 1973 werden voltooid (Shemitah jaar). Hier werd in augustus 2015 dit geprojecteerd….maar ook dit….

28

29

30 Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid Spreuken 13:10 Als we God vervangen voor iets anders, is het meestal met onszelf

31 -Ik zal ten hemel opstijgen -Ik zal boven de sterren Gods mijn troon oprichten -Ik zal zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden -Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken -Ik zal mij aan de Allerhoogste gelijkstellen Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen Jesaja 14:13-14

32 Jezus is de deur, de weg, de enige weg naar de hemel is door het bloed van Jezus. Alle andere manieren om de hemel binnen de gaan, is afgoderij. Gods plan voor het huwelijk = 1man + 1 vrouw voor leven Trots zeg: We doen het op onze manier: Gay-pride parade. Geleerde dwazen die denken dat ze Gods Woord niet meer nodig hebben en maar kunnen doen wat ze zelf willen. Ze willen zelfs hun geslacht veranderen –Lesbiennes, homosekselen, bi-seksuelen en transgenders (LHBT).

33 Verandering van je identiteit is afgoderij. Je zet jezelf boven God en hoe Hij je bedoeld heeft.

34 De zonen Gods zagen dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zei: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam Genesis 6: 2-4

35 … en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden Judas 1: 6

36 Deze engelen waren er niet tevreden mee hoe God ze gemaakt had. En vrouwen gingen ook over hun grenzen door gemeenschap met deze engelen te hebben. Daarom werden deze engelen gebonden en bestemd voor de hel. Men denkt aan God gelijk te zijn of zelfs nog groter. Men zegt: “de tijden zijn veranderd en wij moeten met de tijd meegaan!” Maar God zegt: Ik de Here verander niet. Zoek daarom geen dingen die God niet voor jou bedoeld heeft!

37 2. Immoraliteit Same sex huwelijken- de gay-community koos de regenboog alsof de wereld nooit meer zou vergaan. De Gay- pride koos 6 van de 7 kleuren.

38 Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde. Leviticus 18: 24-25

39 Want van echtbrekers is het land vol; want ten gevolge van de vloek heeft het land een treurig aanzien, zijn de dreven der steppe verdroogd; ja, wat zij najagen, is het kwade en waar zij kracht in zoeken, onrecht Jeremia 23:10

40 God drijft mensen het land uit vanwege de zonde van immoraliteit, d.m.v. : stormen, vulcanen, aardbevingen, tsunamis, oorlog, hongersnood, etc.

41 3. Onschuldig bloed vergieten Abortus,(kinderen worden aan de Moloch geofferd), Euthenasie (Nederland was het 1e land dat legaliseerde. Moord, wat Isis doet in het Midden Oosten. Satanische offers etc.

42 Zo zult gij het land waarin gij woont, niet ontwijden, want bloed, dàt ontwijdt het land, en voor het land kan ten aanzien van het bloed dat daarin vergoten is, geen verzoening worden gedaan dan door het bloed van degene, die het vergoten heeft Numerie 5:33

43 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. Genesis 4:10 Bloed heeft geen stembanden maar spreekt tot God In 1973 werd abortus in America gelegaliseerd Sindsdien zijn er 57 miljoen baby’s geaborteerd. In 1984 werd abortus in Nederland gelegaliseerd Sindsdien zijn er 1 miljoen kinderen geaborteerd. Dat is 33.333 moorden per jaar, 91 per dag, 4 per uur. Nu is er een bloeiende handel in foetussen.

44 Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Jesaja 26:20 Isis maakt zich schuldig aan onschuldig bloed vergieten

45 Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken Jesaja 26:21

46 Door grote droogte komt vergoten bloed aan het licht in Polen

47 4. Het breken van het verbond Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. Jesaja 24:5-6

48 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden Genesis 12:2-3

49 Truman zei: “Ik ben er trots op deel te hebben aan de formatie van de staat Israel en ons land dat als eerste Israel als natie erkende”. Oktober 17, 1952. Men verwachtte dat Truman verslagen zou worden maar dat gebeurde niet

50 VN overwoog in ‘45 of men Israël als natie zou accepteren. Truman zei: “Israël is een natie en wij zullen haar grenzen verdedigen” Rusland hield zich koest. Hij zei: “We zullen zorgen dat Israël zijn land krijgt zoals Engeland belooft heeft”. Engeland had de VN geboycot en gezegd tegen de naties: jullie mogen Joden niet terugbrengen. Ze lieten Joden op vlotten verdrinken en stonden hen niet toe terug te keren totdat America hulp bood. Truman zei tegen Eisenhouwer: “Zorg dat die Joden terug kunnen naar hun land!” Eisenhower zei: “Ik kan niet door Engelse wateren varen! “ “Vlieg ze dan terug in lege vrachtvliegtuigen!,” zei Truman. “Kan niet” zei Eisenhower, “Dan moet ik over Arabisch territorium”. Dus keken ze hoe ze Joden naar Israel konden brengen zonder over Arabisch gebied te vliegen. En zo is een opmerkelijke profetie in vervulling gegaan.

51 En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde Jesaja 11:11-12

52 Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen, samen zullen zij de stammen van het Oosten plunderen; naar Edom en Moab zullen zij hun hand uitstrekken en de Ammonieten zullen hun onderhorig zijn. Jesaja 11:14 Eisenhower zei: “we hebben 600.000 Joden gevlogen naar een vreemd land vanuit 81 naties uit de hele wereld die 71 verschillende talen spraken. En niemand werd ziek, niemand stief, en niemand raakte gewond.” Daarom werd Amerika gezegend en zag America Israël als de meest vertrouwde bontgenoot in het midden oosten.

53 In ‘91 wilde Bush land voor vrede ruilen. Nu eist Obama, Kerry, de Paus, VN en andere naties dat Israël land en Jeruzalem opgeeft voor vrede. Obama dreigt Israël te laten vallen bij stemming in de VN. Door deze verbondsbreuk met Israël brengt Obama Gods oordeel over America.

54 19-3-2015 melde CNN, dat de VS Israël zou kunnen laten vallen in de VN. 16-6-2015 melde dat de VS een resolutie voor de Palestijnse staat steunen 14-7-2015 melde Netanyahu dat besluit Obama voor Iran-deal historische fout is. 10-8-2015 melde Obama geen deal te willen verliezen tegen Netanyahu & congress. Denk nu niet dat God zijn wraak niet zal nemen tegen deze verbondsbreuk. Veel mensen denken dat God methodisch en superlangzaam is, God heeft een beker der toorn die gevuld wordt door de zonde v/d mensen Als die beker vol is, dan kan God heel snel handelen.

55 Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats, want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de HERE; daarom heeft de HERE ons gezonden om haar te verwoesten. Genesis 19:12-13

56 Toen sprak Lot tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen, en zeide: Staat op, verlaat deze plaats, want de HERE gaat de stad verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand, die schertste. Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt Genesis 19:14-15

57 Haast u, want ik zal niets kunnen doen, voordat gij daar aangekomen zijt. … Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, benevens de gehele streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem Genesis 19:14-15 Het is geen tijd om politiek correct, religieus tolerant of genadig te zijn. Het is tijd om waarheid te spreken, want alleen waarheid maakt je vrij. Dit zou wel eens het laatste uren van onze beschaving kunnen zijn, want net als bij Sodom & Gomorra komt het oordeel snel.

58 1e homohuwelijk ter wereld 1 april 2001 in NL - Amsterdam September 2015 zou wel eens de maand kunnen zijn dat veel van Gods oordelen zullen losbreken over de wereld.

59 Het land van een rijk man had veel opgebracht…, Hij zei tot zijn zichzelf: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Lukas 12:17-20 Zou het zo kunnen zijn dat God zegt in deze september: “Ik wacht niet langer, het is genoeg, de tijd is op, Ik ga nu mijn oordeel uitgieten!” Dat zou zomaar kunnen!

60 Dit is de laatste beursdag voor het einde van de Shemitah en de 14 e jaar (2x7 ) na 11 september 2001

61 Plan WTC geboren 1945 Shemitah Bouw WTC gestart1966 Shemitah Bouw WTC klaar1973 Shemitah Van idee tot voltooing 1973 Shemitah (4x7 jaar) Voltooing tot vernieting 2001 Shemitah (4x7 jaar) Vernietigt in september2001 Shemitah Plan OWT towergeboren2001 Shemitah Puinruimen & fundament2008 Shemitah De OWT voltooid2015 Shemitah

62 13 september is laatste dag van de Shemitah- de dag dat het oordeel valt vaak op de laatste minuut. Rosh Hashana begint bij zonsondergang en Die dag is er een gedeeltelijke zonsverduistering

63 Op de agenda staat erkenning van de Palestijnse staat. Gaat America zijn verbond met Israël verbreken? Ik hoop van niet maar ben bang van wel.

64

65

66 De 266 e Paus, bezoekt VS op De 266 e dag van dit jaar 2015 En 266 dagen is incubatietijd van conceptie tot geboorte

67 360 dagen is een profetisch jaar. 360 x 49 jaar = 1 Jubeljaar periode 1 Jubeljaar periode = 17.640 dagen Van 7 Juni 1967 (bevrijding van Jeruzalem) tot 23 Sept. 2015 = precies 17.640 dagen Van de dag dat Israël Jeruzalem weer terug kreeg tot 23 september 2015, is precies een Jubeljaar. Precies op die dag bezoekt de 266 e Paus Amerika

68 Die dag zal de Paus het congres toespreken en het volk bij het Capitol

69 He specifieke doel van koepels en obelisken is om te regenereren en godheden te incarneren vanuit de onderwereld. De koepel staat voor de moederschoot van (Isis) en de obelisk voor de penis van (Osirus) Osirus is heer van de onderwereld. Isis is zijn vrouw. In andere culturen heet hij Nimrod maar is dezelfde Washington DC is precies als een miniatuur van het Vaticaan. Washington DC is 555.5 feet hoog en 55.5 feet = 666 inches breed.

70 Op 14 mei 2014 verklaarde Oran Fabius, minister van buitenlandse zaken, dat we nog 500 dagen hebben om ‘climate-chaos’ te voorkomen. Deze 500 dagen zijn voorbij op 25 september 2015, de dag dat de Paus tot de VN zal spreken over klimaatverandering. Op 25 september houdt de Paus ook massa miss op Madison Square

71 Op deze dag is het Loofhuttenfeest en de laatste bloedmaan

72 CERN = een supergeleider waar controversiële ‘wetenschappelijke’ experimenten worden gedaan. Wordt in september opnieuw opgestart

73 CERN begon - 1949 (tijdens tetrad van ‘49-’50) door Europese wetenschappers die fysica wilde gaan onderzoeken. Op 29 september 1954 werd dit plan bekrachtigd door 12 West-Europese landen. Dit was op Rosh Hashana.

74 Cern is de geboorteplaats van www. Het is een grote deeltjes versneller. Radius 23 km - 100 mtr. ondergronds Ze laten protonen ronddraaien met de snelheid van het licht met behulp van magneetvelden 100.000 x sterker dan die van de aarde om deze deeltjes te versnellen. Elke seconde zijn er tienduizenden botsingen van die deeltjes, omdat men wil weten wat die deeltjes bij elkaar houdt in de materiele wereld met het doel ze te scheiden om zo binnen te kunnen dringen in de immateriële wereld.

75 Ze kijken hierbij naar materie, anti-materie en duistere-materie (zwarte gaten). In 2012 vonden ze het zogenaamde ‘Hicks-deeltje’ ofwel ‘god-deeltje’. Ze geloven dat dit het deeltje is dat aan alle deeltjes massa/substantie geeft. Feitelijk zou CERN daarmee een poort kunnen zijn naar een tijd/ruimte dimensie. Ook wel een soort van miniatuur ‘zwart-gat’.

76 “Dit zou een catastrofaal vacuüm kunnen aanboren wat we niet zagen aankomen. Dit zou wel eens de poort van de hel kunnen openen”. Stephen Hawkins Atheistisch wetenschapper Ze willen een tijdmachine bouwen waarmee men kan zien hoe het universum eruitzag in de eerste milliseconden van haar bestaan. Misschien ontdekken we zelfs wel andere dimensies, universums, wat een wetenschappelijk wonder genoemd zou kunnen worden.

77 Wat ze doen is zo gevaarlijk zowel in het natuurlijke als het openen van deuren in het bovennatuurlijke. Sinds mensenheugenis heeft men dit geprobeerd, en dat is precies waar de toren van Babel over gaat, een toren tot in de hemel te maken. Sergio Bertolucci –Cern zou een extra dimensie kunnen openen waardoor iets zou kunnen komen en waardoor wij iets zouden kunnen sturen.

78 Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn Genesis 11: 4-6

79 Zou het doel van Cern, bewust of onbewust kunnen zijn om een deur te openen naar de onderwereld? En zo een poort, een star-gate of een deur kunnen open naar een andere dimensie? Kijk is wat God erover zegt in het boek Openbaringen

80 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Openbaring 9:1-3

81 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt Openbaring 9:4-5

82 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen. En zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; Openbaring 9:6-8

83 ..en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heet Apollyon Openbaring 9:9-11

84 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloos- heid zich openbaren, de zoon des verderfs 2 Tessalonisenzen 2:3 Verderf is in het Grieks ‘Apoleia’ dat ‘vernietiging’ betekend en waar de naam Appolyon en Abbadon van komt. Cern is afgeleid van Cernussos ‘de heer van de onderwereld’ een Keltische god, en Cern ligt bij het dorpje Pouilly - afgeleid van het Latijnse ‘Appolliacum’ - omdat er in de Romeinse tijd een tempel voor Apollo stond. Opmerkelijk!!!!

85 WWW = World Wide Web = in het Hebreeuws 666 – Cern is de geboorteplaats van WWW

86 Bij het hoofdkantoor van CERN in Geneve staat een standbeeld van Shiva Shiva is een Hindoe god en is bekend als ‘vernietiger’ of transformeerder. Dat is het logo van CERN

87 De dans van Shiva is bedoeld om het universum te vernietigen en een nieuwe te creëren. Shiva = man van Kali –geprojecteerd op Empire State Kali= Feminine power.

88 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen Johannes 10:1-2 De deur is de natuurlijke geboorte die ons legale toegang geeft tot de aarde. Alle andere manieren zijn illegaal

89 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed Johannes 10:9-10

90 Zou het kunnen dat als men Cern weer opstart, dat er inderdaad dingen komen en gaan door die poort? Ik weet dat de komst van antichrist dicht bij is maar hij komt niet door de deur der schapen, de natuurlijke geboorte. Hoe dan ook, ik zie niet uit naar zijn komst, maar naar de komst van JEZUS CHRISTUS. Dit wordt vast een september to remember.

91 Wat moet je doen om je voorbereiden -Zorg dat je wat eten opslaat -Zorg dat je wat contanten hebt -Zorg dat je een plaats hebt om elkaar te meten -Zorg dat je het met iedereen in orde maakt -Zorg dat je recht voor God staat -Zorg dat je zonden zijn gewassen in Jezus’ bloed.

92 De tijd is zeer nabij en de wereld is anders dan ooit. Overal en in alle media bespeur je het. We moeten vooral waken over hoe we met Israël omgaan, want dat zal oordeel over ons brengen Hoe dan ook, er zullen financiële crashes, oorlog, stormen, aardbevingen, tsunami’s en andere natuurrampen komen…, maar ook opwekking, Want uw verlossing genaakt! AMEN!


Download ppt "Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 1 Petrus 4:7."

Verwante presentaties


Ads door Google