De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wetenschappelijke dag “Ondernemer in 2014”

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wetenschappelijke dag “Ondernemer in 2014”"— Transcript van de presentatie:

1 De wetenschappelijke dag “Ondernemer in 2014”
Marco de Hondt Rabobank Eindhoven-Veldhoven  Medicidesk   John Paul van Heel De wetenschappelijke dag “Ondernemer in 2014”

2 Tandarts waarneming/loondienst Praktijkstart
Onderwerpen Tandarts waarneming/loondienst Praktijkstart Fiscale/juridische/financiële aspecten bestaande praktijk Praktijkbeëindiging

3 Uitgangspunten Claudia 25 jaar gaat werken als tandarts in loondienst of waarnemer (waarnemen/loondienst); Claudia heeft 3 jaren gewerkt als waarnemer in de praktijk van Peter en Robert en gaat nu toetreden (praktijkstart); Claudia, Peter en Robert oefenen in maatschapsverband een praktijk uit (gedurende de looptijd, o.a. BV ja/nee etc.); Peter is inmiddels 60 en denkt erover om te gaan stoppen (praktijkbeëindiging).

4 Zelfstandig waarnemer Claudia (25 jr)
Studie afgerond Waarnemen Inschrijving KvK Accountant Betalingsverkeer Verzekeren Eerste woning

5 Waarnemen/loondienst (1)
BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN (1) loondienst zelfstandige/waarnemer Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd Waarneemovereenkomst (overeenkomst van opdracht) Wettelijke bescherming Geen wettelijke bescherming In opdracht werken (gezagsverhouding) Praktijkvoering “naar eigen inzicht” Werkgever is op grond van BW 6:170 aansprakelijk voor fouten van werknemer Aansprakelijk voor eigen fouten en fouten van eventuele werknemers Premies werknemersverzekeringen Gevolg: verzekerd van inkomen bij AO en werkloosheid niet verschuldigd. Gevolg: zelf voorzieningen treffen voor AO

6 Waarnemen/loondienst (2)
BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN (2) loondienst zelfstandige/waarnemer Inkomensafhankelijke premie ZVW komt ten laste van werkgever 7,75 % van loon (max. € ) van ondernemer 5,65% van het inkomen (max. € ) Directe inhouding loonheffing (inkomstenbelasting) Aangifte inkomstenbelasting achteraf-voorlopige aanslag Let op: belastingrenteregeling (belastingjaar 2012, 1/4/2014 IB tenminste 4%, Vpb ten minste 8%) Geen zelfstandigenaftrek, startersaftrek en andere fiscale faciliteiten voor ondernemers Alleen zelfstandig ondernemer (WUO) Wel zelfstandigenaftrek (€ (2013)), startersaftrek (€ 2.123), FOR (12%), meewerkaftrek (1,25% tot 4%), MKB- winstvrijstelling 14%, KIA (max. 28%, investering > € 2.300) en overige faciliteiten voor ondernemers (MIA, EIA, VAMIL, S&O, RDA)

7 Rechtsbijstand loondienst zelfstandige/waarnemer
Rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van de rechtshulp bij geschillen en juridische problemen Uitgebreide beroepsdekking nodig voor medisch straf en tuchtrecht, maatschapsgeschillen en overige juridische risico’s die je als ondernemer loopt Dekking nodig voor arbeidsrecht en medisch staf- en tuchtrecht

8 Arbeidsongeschiktheidsverzekering
loondienst zelfstandige/waarnemer De werkgever betaalt het loon door en er zijn collectieve regelingen zoals de voorziening van het Zorg en Welzijn Er is geen loondoorbetaling en er zijn geen collectieve regelingen Zeer belangrijk

9 Pensioen loondienst zelfstandige/waarnemer Geregeld via het PFZW
Geen verplichte regeling Individuele aanvulling zijn beperkt mogelijk

10 Waarnemen/loondienst (3)
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) De “Verklaring Arbeidsrelatie” (VAR) is ingevoerd om voor opdrachtgevers duidelijkheid te verkrijgen over de verplichting van de opdrachtgever om loonheffing, premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen in te houden. Relevante vormen: VAR-WUO (winst uit onderneming) VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) De VAR is in beginsel maximaal 1 (kalender)jaar geldig (van 1 januari tot 31 december van enig jaar) Opmerking: VAR-ROW biedt voor werknemersverzekeringen géén enkele zekerheid.

11 Waarnemen/loondienst (4)
Criteria voor de verkrijging van een VAR-WUO: - Moet waarnemer aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen? - Wordt er doorbetaald tijdens vakantie of ziekte? - De hoogte van de winst. - Hoe zelfstandig is de waarnemer? - Beschikt de waarnemer over kapitaal (geld of goederen)? - Hoeveel tijd besteedt de waarnemer aan de onderneming? - Wat is de omvang van de werkzaamheden (in tijd of geld)? - Hoeveel klanten heeft de waarnemer? - Hoe maakt de waarnemer zich naar buiten bekend (briefpapier, logo)? Is de waarnemer aansprakelijk voor de schulden van de onderneming? Loopt u debiteurenrisico? In welke mate en voor wiens risico? Loopt u ondernemersrisico? Kans op wisselende resultaten? Verlies geïnvesteerd kapitaal?

12 Waarnemen/loondienst (5)
De Belastingdienst en het UWV hebben beleidsregels gepubliceerd aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking: Besluit 6 juli 2006, DGB2006/857M, Stcrt. 141 vindt plaats: - - -

13 Waarnemen/loondienst (6)
ZELFSTANDIG WAARNEMER (1) - Modelovereenkomst van opdracht. Opvallende passages om de zelfstandigheid van de waarnemer te benadrukken (opdrachtgever mag geen aanwijzingen geven aan waarnemer, patiëntenadministratie door waarnemer te gebruiken naar eigen inzicht enz.). - Belastingdienst/UWV heeft schriftelijk verklaard, dat geen werknemerspremies verschuldigd zijn indien de waarneming daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals in de overeenkomst beschreven.

14 Waarnemen/loondienst (7)
ZELFSTANDIG WAARNEMER (2) - Inschrijven in BIG-register; Aanmelding bij de belastingdienst/opgaaf startende ondernemers; - VAR-WUO aanvragen; - Verzekeringen: - arbeidsongeschiktheid; - ziektekosten; - aansprakelijkheid; - rechtsbijstand; - Maak standaardcontract met afspraken over de waarneming.

15 Waarnemen/loondienst (8)
ZELFSTANDIG WAARNEMER (3) - Open een zakelijke bankrekening (reserveer voor belasting ca. 40%); - Efficiënte administratie (stuur facturen aan de opdrachtgever en vermeld een betalingstermijn); - Verzekeringen: AVB/Rechtsbijstand/AOV + privé; - Waarneemmarkt / netwerk van opdrachtgevers; - Houd contact met collega-waarnemers / belangenvereniging; - Neem (Wesselman Accountants|Belastingadviseurs) adviseur in de arm voor de behartiging van uw financiële en fiscale zaken (o.a. jaarrekening, belastingaangiften en adviezen inzake oudedagsvoorziening, vermogensvorming, etc.).

16 Waarnemen/loondienst (9)
OVERWEGINGEN/KEUZE LOONDIENST OF WAARNEMEN - Garantie voor het inkomen. - Eigen praktijk opbouwen. Rompslomp van een eigen praktijk. - Mogelijke opbouw goodwill “?” - Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid personeel. - Gezagsverhouding. - Werktijden. “Nee” kunnen zeggen. - Flexibel (vrije tijd). - Wachten op eigen praktijk. - Onrustgevoelens. - Wat past het beste bij je?

17 Praktijkstart Praktijkoverdracht
Claudia heeft 3 jaren gewerkt als waarnemer in de praktijk van Peter en Robert en gaat nu toetreden (praktijkstart); Praktijkfinanciering; Pand; Goodwill; Mts-kapitaal; Inventaris.

18 Praktijkstart (1) Wezenlijke vragen Hoe beoordeel je een praktijk?
Wanneer is een overname verantwoord? - aantal patiënten - demografie - automatiseringsgraad - type praktijk - kostenstructuur - jaarcijfers laatste drie jaren - toetsing aan normgetallen Waaruit bestaat overnamesom/prijs? - kapitaal - praktijkpand - benodigde (eigen) investeringen - goodwill

19 Praktijkstart (2) Ondernemingsvormen Eenmanszaak 2. Maatschap
- “volledige” maatschap- > opbrengsten én kosten - kostenmaatschap- > kosten Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.)

20 Praktijkstart (3) Maatschap Afspraken, rechten en plichten
Maatschapsovereenkomst - contract - afspraken over doel, aanvang, looptijd, inbreng, werkverdeling, winstverdeling, continuïteit, zwangerschap, ziekte- en arbeidsongeschiktheid, einde en geschillen. Opmerking(en)/vra(a)g(en): - moment van toetreding=moment van onderhandelen overname van de praktijk, van maatschap of uittreder? Overeenkomst van praktijkoverdracht. goodwill, toekomstige winstcapaciteit? Indicatie: tussen de € 20,- en € 40,- per actieve patiënt eigen regeling voor: pensioen, arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid en beroepsrechtbijstand.

21 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.)
Praktijkstart (4) Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) keuze B.V. ja/nee is afhankelijk van: - fiscaal/tariefvoordeel; - (beperking)aansprakelijkheid; - pensioenopbouw in eigen beheer; - structuur.

22 Praktijkstart (5) Praktijkfinanciering - Breder perspectief
- Levensloop - Financiële planning Fiscaliteit, optimaal benutten van de fiscale faciliteiten Financiering aansluiting activum * gebruiksduur * afschrijvingstermijn-aflossing uit afschrijving? Aflossing parallel aan afschrijving? * financieringsstructuur Zakelijk en privé Eigen woning financiering Soorten leningen, hypothecaire, langlopende, middellange, rekening-courantkrediet Aflossingsmethodieken, lineair, annuïteiten, polis, aflossingsvrij Waar kijkt bank naar, praktijkresultaten, afspraken maatschapscontract, privé-bestedingen, vrij besteedbaar inkomen “eten, drinken en vrolijk zijn !”

23 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (1)
Ondernemingsstructuur B.V. ja/nee Fiscaal/tariefvoordeel Omvang gebruikelijk salaris Omvang resultaat (> € ) Omvang a.b-latentie (25% of lager?) (verdere) Beperking aansprakelijkheid Ten aanzien van niet te verzekeren/verzekerde schadeclaims Ten aanzien van gesloten financieringen Pensioenopbouw in eigen beheer - Mogelijkheid om pensioen op te bouwen in eigen beheer->voordeel behoud beschikkingsbevoegdheid over “pensioenpotje” Structuur

24 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (2)
BTW-medische vrijstelling Sinds 1 januari 2013 geldt de vrijstelling van btw voor (para)medische diensten alleen nog voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens Door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld in de Wet BIG. Tot de vrijgestelde diensten behoren alleen de diensten die tot het deskundigheidsgebied van het aangewezen beroep behoren en onderdeel vormen van de hiervoor bedoelde opleiding. Opmerking(en) - Cosmetische behandelingen vallen er niet onder (bijvoorbeeld bleken van tanden) - Kleine ondernemersregeling (KOR) én administratieve ontheffing

25 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (3)
Belastingrente (sedert belastingjaar 2012) We zitten nu in belastingjaar 2013, hierover begint de belastingrente vanaf 1 juli 2014 te lopen. Als er vóór 1 april 2014 aangifte over 2013 wordt ingediend, of vóór 1 mei 2014 een voorlopige aanslag wordt aangevraagd ter grootte van het belastingbedrag 2013, dan zal de Belastingdienst geen belastingrente in rekening brengen. Doe je deze acties later, dan zal op de belastingaanslag veelal wel belastingrente worden vermeld. De belastingrente (zijnde de rente van niet- handelstransacties, nu 3%) wordt in rekening gebracht omdat je verzuimd hebt om sneller aan je verplichtingen te voldoen, waarbij het niet uitmaakt of je uitstel geniet. Wetsvoorstel kern: de belastingrente wordt m.i.v. 1 april 2014 verhoogd: * Aangiften IB/PVV tenminste 4% * Aangiften Vpb tenminste 8% * Invorderingsrente 4%

26 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (4)
Kunt u de renteverhoging over belastingjaar 2012 vermijden? Ja, mits uiterlijk maandag 18 november 2013 aangifte wordt ingediend. En wat ook kan, is door uiterlijk maandag 23 december 2013 een voorlopige aanslag aan te vragen. Het spreekt voor zich dat de aangifte of gevraagde voorlopige aanslag op maat zullen moeten zijn, en dat er een (bij) te betalen bedrag uit voortvloeit. Door deze tijdige acties is de aanslagdatum plus de 6 weken betaaltermijn gelegen vóór 1 april Wel zal dan de huidige, lagere belastingrente (van 3%) vanaf 1 juli 2013 in rekening worden gebracht. Kunt u de de belastingrente over belastingjaar 2013 en volgende vermijden? Ja, mits de aangifte vóór 1 april na afloop van het kalenderjaar (belastingjaar 2013, vóór 1 april 2014) wordt ingediend. Of door vóór 1 mei na afloop van het kalenderjaar een voorlopige aanslag aan te vragen. Mits de aangifte/aanvraag op maat is, wordt er geen belastingrente in rekening gebracht.

27 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (5)
Huwelijkse voorwaarden (1) Hoofdregel: huwen dan gemeenschap van goederen Tenzij: huwen mét het maken van huwelijkse voorwaarden Huwelijkse voorwaarden: Primaire doel/Crux - Het regelen van de gevolgen van het einde van het huwelijk door echtscheiding Secundaire doelen: Hoe te handelen bij overlijden Regelen van zaken “tijdens de rit” Bescherming tegen schuldeisers (van de ander) Verrekenbedingen Periodiek; Finaal (bij overlijden of bij overlijden én echtscheiding; Combinaties

28 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (6)
Huwelijkse voorwaarden (2) Huwelijkse voorwaarden/verrekenbedingen aandachtspunten: definitie inkomensbegrip Bepalingen ten aanzien verdeling van vermogens bij echtscheiding (bijvoorbeeld toewijzing om niet van een vakantiewoning of een bedrag dat geïndexeerd kan worden Wel/niet opnemen van ingroeiregelingen, waarbij de omvang van de verrekenplicht afhankelijk wordt gesteld van de duur van het huwelijk of de geboorte van kinderen; Bepalingen ten aanzien van de waardestijging van a.b.-aandelen tijdens het huwelijk. Regels die aangeven wie, hoe, met welke (waarderings)maatstaven, deze waardestijging wordt berekend pensioenverevening/bedrijfscontinuïteit Naleven huwelijkse voorwaarden !!!!!

29 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (7)
Wijziging huwelijksvermogensrecht (3) Sedert 1 januari 2012 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Een van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van de zogenaamde “beleggingsleer”. Kern: Echtgenote die vermogensbestanddelen van andere echtgenote financiert, krijgt belang bij waarde ontwikkelingen van deze vermogensbestanddelen (ongeacht het tussen de echtgenote geldende huwelijksgoederenregime) Voorkomen: - vastleggen in overeenkomst van geldlening; of - In huwelijkse voorwaarden bepalen dat 1;87 BW “beleggingsleer” niet van toepassing is.

30 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (8)
Wijziging huwelijksvermogensrecht (4) Invoering beleggingsleer (1) Voorbeeld 1: M en V zijn buiten gemeenschap van goederen gehuwd. M en V kopen in jaar 1 samen een huis voor € (verhouding eigendom 50:50). Betaling van de koopprijs: € uit spaargeld van V € hypothecaire lening van de bank M en V zijn beide aansprakelijk voor de schuld jegens de bank (verhouding 50:50). Verkoop van het huis in jaar 10 voor € Vraag: Hoe moet de verkoopopbrengst worden verdeeld?

31 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (9)
Wijziging huwelijksvermogensrecht (5) Invoering beleggingsleer (2) Voorbeeld 1 (vervolg): Verkoopopbrengst Af: Aflossing hypotheek ( ) Vergoeding V: 100/300 x 0,5 x € = ( ) Restant Verdeling restant tussen M en V: : 2 = € M ontvangt in totaal: V ontvangt in totaal: = €

32 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (10)
Wijziging huwelijksvermogensrecht (6) Invoering beleggingsleer (3) Voorbeeld 2: Als voorbeeld 1 maar nu is alleen M voor de schuld jegens de bank aansprakelijk. M lost daarom de schuld aan de bank uit zijn privévermogen af. Verkoopopbrengst Af: Vergoeding V: 100/300 x 0,5 x € = ( ) Vergoeding M: 200/450 x 0,5 x € = ( ) Restant € Verdeling restant tussen M en V: : 2 = € M ontvangt in totaal: = € V ontvangt in totaal: = €

33 Fiscale/Juridische/Financiële aspecten bestaande praktijk (11)
Testamenten-> keuze/combinatietestament mét voogdij én bewindregeling Bedrijfspand-> huidige bancaire regels

34 Loopbaan Tandarts 2013 Huidige Opleiding Overbrugging/
Leven 2013 Huidige Opleiding Overbrugging/ situatie kinderen pensioen Inkomen/ Uitgaven Salaris/ Winst Pensioen AOW Huur, rente, dividend, Lijfrenten, kapitaalverzekeringen Wonen Bedrijf Vermogen Sparen, Beleggen etc. Behoud / vergroten familievermogen / Estate Planning (Ratio) Wensen Welzijn (Emotie)

35 Praktijkbeëindiging (1)
Prakijkbeëindiging (1)->overdracht IB-onderneming Gevolg: staking IB-onderneming->afrekenen over de stakingswinst Stakingswinst: boekwinst (verschil verkoopprijs en boekwaarde) -/- stakingsaftrek + fiscale oudedagsreserve (FOR) = belaste stakingswinst Heffing: * inkomstenbelasting progressieve tarief van maximaal 52% (effectief 44,72%)

36 Praktijkbeëindiging (2)
Voorkomen stakingswinst fiscaal geruisloze doorschuiving aan bedrijfsopvolger inverdienregeling voor de behaalde belaste stakingswinst een lijfrente bedingen bij een verzekeringsmaatschappij of bankinstelling voor de behaalde belaste stakingswinst een lijfrente bedingen bij de bedrijfsopvolger (lees: de eigen B.V.) voor de behaalde belaste stakingswinst een winstrecht bedingen bij de bedrijfsopvolger (lees: de eigen B.V.) Opmerking(en) - om een lijfrente en/of winstrecht te bedingen bij een bedrijfsopvolger/ eigen B.V. is tijd nodig (3 jaren); - onder voorwaarden kan er gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling/BOR voor de schenkbelasting.

37 Praktijkbeëindiging (3)
Geruisloze doorschuiving aan bedrijfsopvolger Onder voorwaarden kan een onderneming fiscaal “geruisloos” (zonder afrekening) worden doorgeschoven. Voorwaarden: aan een medeondernemer die tenminste 36 maanden als medeondernemer betrokken is geweest bij de onderneming; aan een medewerker die tenminste 36 maanden werkzaam is geweest in de onderneming (een parttime dienstverband van enkele uren per week telt ook mee) Uitwerking: Ingeval van een geruisloze overdracht blijft “alles bij het oude”. De overnemer zet het aandeel van de overdrager voort tegen boekwaarde c.q. de overnemer neemt de fiscale claims over. Hiervoor wordt de overnemer gecompenseerd in de overnameprijs middels een korting ter grootte van de belastinglatentie.

38 Praktijkbeëindiging (4)
Inverdienregeling Ingeval van een samenwerking (lees: maatschap) kan directe afrekening worden voorkomen door de toepassing van een zogenaamde “inverdienregeling”. overdrager/inbrenger brengt de onderneming in tegen boekwaarde, zonder voorbehoud van stille reserves, maar bedingt tijdelijk een extra winstaandeel Waarde extra winstaandeel moet overeenstemmen met overgedragen stille reserves, hetzij vast (bijv. 5 jaar 70%/30%), hetzij aflopend (bijv. 5 jaar van 90% naar 50%)

39 Praktijkbeëindiging (5)
Lijfrenten (1) Lijfrente: Recht op een (al dan niet ingegane) vaste en gelijkmatige periodieke uitkering (incl. eventuele met de lijfrente verband houdende winstuitkeringen) die eindigt bij het overlijden van degene van wiens leven de uitkering afhankelijk is gesteld (het “verzekerde lijf”). Dit recht kan tijdelijk zijn, dan wel levenslang.

40 Praktijkbeëindiging (6)
Lijfrenten (3) Soorten lijfrenten: Oudedagslijfrente komen toe aan premiebetaler eindigen bij diens overlijden uiterlijk ingaan in jaar dat premiebetaler 70 wordt Nabestaandenlijfrente uitkering t.b.v. van nabestaanden bij overlijden premiebetaler uitkering eindigt in beginsel bij overlijden nabestaanden (indien uitkering niet levenslang, tijdelijk dan einde op 30 jarige leeftijd) Tijdelijke oudedagslijfrente komt toe aan premiebetaler ingangsdatum 65-70 minimaal 5 jaren maximale uitkering €

41 Praktijkbeëindiging (7)
Lijfrenten (2) Uitvoerders: 1. verzekeringsmaatschappijen 2. banken 3. bedrijfsopvolger(s) Lijfrente-aftrekruimte: 1. jaarruimte € 2. reserveringsruimte € (>55 € ) 3. FOR/staking € > 60 of >45%AO € >50<60 of <50 direct € <50 Opmerking: Hoofdregel premies zijn alleen aftrekbaar in jaar van betaling Uitzondering terugwentelmogelijkheid lijfrentepremies FOR/stakingswinst (premie betaald vóór 1 juli volgend op jaar van staking kunnen worden teruggewenteld naar jaar van staking, bijv. staking in 2013, dan lijfrente bedingen/betalen vóór 1 juli 2014, premie op verzoek aftrekbaar in 2013)

42 Praktijkbeëindiging (8)
Prakijkbeëindiging (2)->overdracht in BV-vorm gedreven onderneming Verkoop activa/passiva Afrekenen over de verkoopwinst, zijnde het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde van de overgedragen zaken, waarbij de behaalde verkoopwinst bij de B.V. wordt belast met vennootschaspbelasting, 20% tot € en 25% boven de € Let op: (toekomstige) uitkeringen uit een BV worden in beginsel belast met 25%-inkomstenbelasting (2014: eenmalig 22%, met een maximum van € ,--) 2. Verkoop aandelen De verkoop van de aandelen van de B.V. waarin de tandartsenpraktijk wordt uitgeoefend zal belast zijn met 25% inkomstenbelasting/a.b.-heffing, tenzij er een beroep kan worden gedaan op de zogenaamde deelnemignsvrijstelling. Hetgeen het geval zal zijn indien er sprake is van een holdingstructuur (holding-BV (winstreserves/pensioen/pand) en werk-BV (onderneming) Let op: ingeval van een aandelenverkoop rekening houden met a.b.-latentie

43 Hoe ziet de Nederlandse gezondheidszorg er in 2025 uit?
Hoe ziet de Nederlandse samenleving er in 2025 uit: politiek, economisch, sociaal maatschappelijk? Wat zijn behoeften/wensen van burgers in het algemeen en patiënten in het bijzonder als het gaat om gezondheid en de gezondheidszorg? Wat betekent dit voor de gezondheid zorg, de verschillende sectoren, (zorg)instellingen en professionals?

44 Rabo Kennis App live! Kennis delen, doet kennis groeien

45 De app is beschikbaar voor iPad, iPhone en Android.
Rabo Kennis App De app is beschikbaar voor iPad, iPhone en Android. Scan hier de QR-code!

46 Blog van de sectormanager
Sectorkennis Blog van de sectormanager Macro-economische onderzoek Rabobank actualiteiten

47 sectorgerichte publicaties
Cijfers & Trends branche informatie sectorgerichte RSS-feeds LinkedIn sectorgroepen

48 Vragen? Wesselman Rabobank Eindhoven-Veldhoven Accountants en Belastingadviseurs Medicidesk drs. C.M. (Marco) de Hondt John Paul van Heel t: t: 040 – e: e:


Download ppt "De wetenschappelijke dag “Ondernemer in 2014”"

Verwante presentaties


Ads door Google