De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensbeschouwelijk kringgesprek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensbeschouwelijk kringgesprek"— Transcript van de presentatie:

1 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Thema: Ziekte en dood op school Additional text exploring the video clip.

2 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Groepsafspraken We gebruiken Ik-boodschappen. Vb. Ik ben van mening dat … We blijven in het heden. We blijven bij het aangebrachte thema. We respecteren elkaars meningen en veroordelen bijgevolg niemand. We staan in dienst van de groep en zorgen ervoor dat iedereen aan bod komt. We luisteren écht naar elkaar en willen niet alleen onze eigen inbreng doen. We gebruiken verbale en non-verbale leerwegen, we reageren vanuit hoofd en hart. We nemen actief deel aan het kringgesprek. (Actief luisteren maakt hier ook deel van uit.) Additional text exploring the video clip.

3 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Thema: Ziekte en dood op school Casus: Leon, 10 jaar staat met een sip gezicht op de speelplaats. Hij hoorde zonet dat zijn juf ernstig ziek is. Ze werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis en kreeg de diagnose beenmergkanker. Je stapt naar hem toe en beluistert hem… De jongen vertelt je over een gesprekje tussen hemzelf en een goede vriend. “Nadat u in onze klas kwam vertellen dat onze juf ziek is, zei ik tegen Maarten dat ze wel terug zou genezen, dat ik daar zeker van was. Maar als ze toch zou sterven… dan wordt onze juf een sterretje, zoals juf Mieke (die drie jaar geleden gestorven is). Maarten antwoordde daarop dat ik niet zo dom moest doen, als je dood bent ben je weg, dan vergaat je lichaam en blijft er niets meer van je over.” Leon weet niet wat hij hiermee nu moet. Elk jaar wordt het beeld van juf Mieke als ster gebruikt in de herdenkingsviering en wordt hen op het hart gedrukt dat juf Mieke er nog altijd is maar dat ze zoals een ster aan de hemel niet altijd zichtbaar is op elk moment van de dag. Gespreksvraag: Hoe reageer jij hierop (als leerkracht of directeur)? Wat ga je doen?. Additional text exploring the video clip.

4 Mogelijke K stoel: Uit het evangelie volgens Marcus 16, 1-8 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Reflectievragen: Wat wil deze tekst duidelijk maken? Kan je jezelf hierin vinden? Waarom wel/niet? Voel jij je nog verbonden met mensen die overleden zijn? Spreekt het Verrijzenisgeloof voor jou vandaag? Kan je dit verhaal/dit geloof laten klinken op school? Additional text exploring the picture. Deze tekst is een kernverhaal uit het Marcusevangelie.

5 Enkele leessleutels voor Mc. 16,1-8
Uit analyse blijkt dat het een verhaal is van de hand van Marcus, door hemzelf gecomponeerd als slot van zijn evangelie. Hoogtepunt en eigenlijke bedoeling van het verhaal is de engelboodschap (v. 6-7), waarin de gelovige voor wie Marcus schrijft, het vertrouwde Paaskerygma herkent dat hem uit de verkondiging van zijn Kerk bekend is en dat nu vanuit de hemel een bevestiging krijgt. Zijn evangelie is het evangelie van het leerling zijn, zoals vooral blijkt uit de centrale sectie (Mc. 8,27-10,52). Ongemerkt wordt de lezer van het Marcusevangelie teruggevoerd naar het begin ervan. De verkondiging van de aardse Jezus gaat voort als verkondiging van de Verrezene, zoals ook omgekeerd het geloof in de verrezen Christus betekent: luisteren naar het evangelie dat de aardse Jezus verkondigde. Marcus heeft de verrijzenisboodschap concrete gestalte gegeven in het verhaal van de vrouwen bij het graf. Mc. 16,1-8 is dan ook veel meer dan “het verhaal van het lege graf”, zoals men het vaak aanduidt. Het is de verkondiging van Jezus de gekruisigde die verrezen is en leeft en die zijn leerlingen voorgaat. Ook nu. Additional text exploring the picture. De verrijzenisboodschap volgens Marcus (Mc. 16,1-8) Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 4 (1973) 33-43

6 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Inhoudelijke input rond het gespreksthema voor de begeleider De feiten De jood Jezus van Nazareth = gestorven aan het kruis onder Pontius Pilatus. Dit was een gruwelijke, pijnlijk en vernederende doodstraf. Cicero noemde het 'crudelissimum taeterrimum supplicium’. (wreedste doodstraf ter wereld) In de jaren na de kruisiging van Jezus ontstaat er een groep van mensen, die stelden christenen te zijn, dit is volgelingen van de gekruisigde Jezus. Op de vraag vanwaar hun geloof in Christus, de gekruisigde, antwoorden zij dat hun geloof steunt op de verrijzenis van Jezus, in het licht waarvan ze ook zijn leven begrijpen als bevrijdend. De basis van het christelijke verrijzenisgeloof = het getuigenis van de eerste christenen Hen is iets overkomen dat hun leven drastisch veranderd heeft. Hen is iets overkomen waar ze niet op zaten te wachten, iets dat ze niet verwachtten, iets dat ze niet meteen begrepen, iets wat hen in eerste instantie bevreesd maakte. 'Jezus is verrezen en is in die hoedanigheid verschenen (oofthè) aan de leerlingen.’ Additional text exploring the video clip.

7 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Inhoudelijke input rond het gespreksthema voor de begeleider De ‘symbolische belofte’ van de verrijzenis Belofte van het verrijzenisgeloof = kern van de christelijke traditie Vertrouwen = sleutelwoord Geloven dat de liefde van God sterker is dan alle vormen van mislukking, gebrek, lijden en dood Geloven dat in elk mensenleven en in elke situatie kiemen van hoop verborgen liggen, waar ‘iets nieuws’ uit kan voortkomen. Het geloof in de verrijzenis steunt op het geloof in Jezus Christus, in wiens leven Gods liefde op voortreffelijke wijze aanschouwelijk is geworden. Gods universele liefde = de pijler voor de christelijke hoop op de verrijzenis De hoop dat de dood niet het laatste woord krijgt en dat niets dat goed is, verloren zal gaan. BRON: P. De Mey & C. Vander Stichele, De verrijzenis van Christus en onze verrijzenis: ongeloofwaardig of ongelofelijk?, in L. Boeve & A. Decoene, Wat mogen we hopen? Perspectieven op de verrijzenis van het lichaam, Antwerpen, Halewijn, 2007, p. 9 - p. 27. Additional text exploring the video clip.

8 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Hoe doorverwijzen naar de K stoel? Een voorbeeld: Tijdens het gesprek werd gewezen op de nood aan symbolen en rituelen voor overledenen op school. Men was nogal verwonderd dat één beeld in de school van de casus zo nadrukkelijk naar voren werd geschoven en we vroegen ons af of christelijke symbolen en verhalen op een andere, explicietere manier kunnen/moeten klinken in een katholieke school dan andere beelden en verhalen. Op dat moment werd het verhaal van de K-stoel binnengebracht met de bijhorende vraag: Kan dit verhaal nog klinken op school? Betekent dit verhaal iets voor jou, vandaag? Herken jij hierin je eigen visie/geloof? Waarom wel/niet? … Additional text exploring the video clip.


Download ppt "Levensbeschouwelijk kringgesprek"

Verwante presentaties


Ads door Google