De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VREDE VOOR DE STAD n.a.v. Jeremia 29:1-13

Verwante presentaties


Presentatie over: "VREDE VOOR DE STAD n.a.v. Jeremia 29:1-13"— Transcript van de presentatie:

1 VREDE VOOR DE STAD n.a.v. Jeremia 29:1-13
Evangelische Baptistengemeente Tilburg VREDE VOOR DE STAD n.a.v. Jeremia 29:1-13 23 augustus 2015 R.Rausch ©

2

3 JEREMIA NBG 1951 [1] Dit is de inhoud van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem zond aan het overblijfsel van de oudsten der ballingen, aan de priesters, de profeten en het ganse volk dat Nebukadnessar uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap had weggevoerd,  …

4 JEREMIA NBG 1951 [2] nadat koning Jechonja, de gebiedster, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de handwerkslieden en de smeden Jeruzalem hadden verlaten,  [3] door bemiddeling van Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, die Sedekia, de koning van Juda, tot Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Babel zond:

5 JEREMIA NBG 1951 [4] Zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël, tot al de ballingen die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd: …

6 JEREMIA NBG 1951 [5] Bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan;  [6] neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren; vermeerdert daar en vermindert niet.  [7] Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de Here, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.

7 JEREMIA NBG 1951 [8] Want zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet misleiden, en luistert niet naar uw dromers, die gij laat dromen;  [9] want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des Heren. …

8 JEREMIA NBG 1951 [10] Want zo zegt de Here: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen.  …

9 JEREMIA NBG 1951 [11] Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.  [12] Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen;  [13] dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.

10

11 INTRO: JEREMIA Profeet in een onmogelijke tijd

12 INTRO: JEREMIA Profeet in een onmogelijke tijd
Duiding In totaal is Jeruzalem in de tijd van Jeremia 3x belegerd, wat resulteerde in 3 wegvoeringen. 1. In 604 v.C. Daniel en zijn vrienden (o.a.) 2. In 597 v.C. Ezechiël (o.a.) 3. In 587 v.C.: Jeruzalem verwoest Ten tijde van de brief staat 3. voor de deur. 

13 INTRO: JEREMIA Profeet met een onmogelijke boodschap
1. God is weg uit Jeruzalem (Vgl. Ezechiël 8-11) 2. De profeten die ‘vrede’ verkondigen profeteren vals 3. Onderwerp je aan de koning van Babel zoals je je aan God onderwerpt 4. Zoekt de vrede dáár …, want 5. God is betrokken in de situatie 6. God heeft daarin het beste met jullie voor… EN … 7. God is jullie dáár vooruit en gaat nieuwe dingen doen

14 JEREMIA VANDAAG Profeet in een nieuwe tijd
De Kerk is ‘in ballingschap’ … en het is maar de vraag of we ooit terugkeren naar ‘het Jeruzalem-model’. ‘De cultus’ … en alles wat we liefhadden ligt overhoop en verkeert in staat van beleg. … en het zoeken naar nieuwe wegen gaat niet vanzelf. Bovendien is het hart ‘arglistig’ (Jer.17:9) en worden we liever ‘naar de oren gepraat’ over ‘vrede’ (Jer. 29:8-9).

15 JEREMIA VANDAAG God spreekt
1. God is weg uit Jeruzalem (Vgl. Ezechiël 8-11) 2. De profeten die ‘vrede’ verkondigen profeteren vals 3. Onderwerp je aan de koning van Babel zoals je je aan God onderwerpt 4. Zoekt de vrede dáár …, want 5. God is betrokken in de situatie 6. God heeft daarin het beste met jullie voor… EN … 7. God is jullie dáár vooruit en gaat nieuwe dingen doen Als ‘kritisch tegenover’ én (1)… Met een boodschap van hoop (2): God is erbij en wil spreken in de situatie

16 JEREMIA 29 NBG 1951 Maar… HOE dan?
[5] Bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan;  [6] neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren; vermeerdert daar en vermindert niet.  [7] Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de Here, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Maar… HOE dan? Jeremia is duidelijk over het ‘hoe’. De sleutel ligt voor ons in het feit dat we het niet moeten doen ‘in eigen kracht’. Het antwoord op ‘hoe’ komt pas daarna.

17 Even terug: Christus, Onze Heiligmaker Preek van 21 juni 2015 (staat nog op Kinderen van de Vader) ‘I long for Jesus to live through me, because I like His character better than mine…’ ‘IK VERLANG ER NAAR DAT JEZUS DOOR MIJ LEEFT, WANT IK HOU MEER VAN ZIJN KARAKTER DAN VAN DAT VAN MIJ…’

18 MATTHEUS: JEZUS IS (DE) IMMANUËL, GOD MET ONS
Mattheus 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons. Mattheus 28:19-20 (lees thuis óók vers 17!) [18] En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. [19] Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. [20] En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

19 JOHANNES: JEZUS IS DE (NIEUWE) TEMPEL
Joh. 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.. (Grieks: ‘onder ons getabernakeld’) Joh. 2: (lees thuis: vs ) [19] Jezus antwoordde en zeide tot hen: ‘Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.’ … [20] De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? [21] Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams.

20 PAULUS: GELOVIGEN IN JEZUS ZIJN DE NIEUWE TEMPEL
1 Korinthe 6 [19] Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Vgl. 1 Kor. 3:10-17, 6:12-20, 2 Kor. 6:11-18, Ef. 2:19-22 Kolossers 1:26-27 [26] het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.  [27] Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u (Gr. ‘In u’), de hoop der heerlijkheid. 

21 EN… HOE ZIT DAT IN TILBURG?
Wie vertelt het hen…? (En hoe?)

22 DE BRUG - 1: LICHT VOOR DE WERELD
Mattheus 5:14 “Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” 

23 DE BRUG - 2: VERZOENING (VREDE)
Johannes 14:27 “Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.” Johannes 20:21 “[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” 

24 EN… HOE ZIT DAT IN TILBURG?
Mattheus 5 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.  Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Jeruzalem Broekhoven? ‘Kerkelijke activiteit’ weergegeven in bollen Korvel? Fatima?

25 Mailen mag ook: roccorausch@gmail.com
NAPRATEN? Dat kan! Je kunt na de dienst met iemand doorpraten. Je kunt ook voor je laten bidden. Je kunt ook samen met iemand bidden. LAAT JE GELOOF ‘BELICHAMEN’! Mailen mag ook:

26


Download ppt "VREDE VOOR DE STAD n.a.v. Jeremia 29:1-13"

Verwante presentaties


Ads door Google