De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achtiende Zondag door het Jaar Cyclus B

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achtiende Zondag door het Jaar Cyclus B"— Transcript van de presentatie:

1 Achtiende Zondag door het Jaar Cyclus B
Sefardische muziek 2 augustus 2015 Achtiende Zondag door het Jaar Cyclus B Afbeelding: Een korenschoof dragend (Façade van Ripoll)

2 Alle afbeel-dingen zijn van de woestijn van Sin
De tocht van de Exodus naar de Woestijn van Sin (Ex 16) waar vlgs de Bijbel God het volk het Manna gaf Alle afbeel-dingen zijn van de woestijn van Sin

3 MOZES GAF U NIET HET BROOD UIT DE HEMEL; HET IS MIJN VADER DIE HET U GEEFT
1ste lezing: Ex 16 legt ons de gave van het manna (en de kwartels) uit: voorafbeelding van het echte BROOD van God dat eeuwig leven geeft. Psalm 78(77): Deze psalm herinnert er ons aan dat de God, die zijn volk voedt in de woestijn, zijn VERBOND met ons niet verzaakt omdat het de GRATISCHE GAVE is. 2de lezing: In het vervolg van de brief aan de Efesiërs moedigt Paulus ons aan onze verouderde natuur af te leggen opdat onze geest zich kan vernieuwen. Evangelie: Het Brood van God geeft LEVEN aan onze wereld, een leven dat nooit eindigt.

4 Tamarisk in de woestijn van Sin
Ex 16, In die dagen, toen ze in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden tegen hen: “Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten. Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten omkomen.” Toen sprak de Heer tot Mozes: “Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uit gaan en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. Dan kan Ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet. Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Dit moet ge hun zeggen: Tegen de avond kunt ge vlees eten en morgenochtend zult ge volop brood hebben. Dan zult ge weten dat Ik de Heer, uw God ben.” En het was avond toen kwartels kwamen aangevlogen die neervielen over heel het kamp. De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. En toen deze was opgetrokken lag er over de woestijn een fijnkorrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. De Israëlieten zagen het en vroegen: ”Wat is dat?” Ze wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit “Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft.” Tamarisk in de woestijn van Sin

5 Psalm 78 (77) van Assaf, werd geschreven toen het volk als balling in Babylon was, schijnbaar verworpen door God. In het midden van de psalm (en van heel het psalter) geven de verzen ons de interpretatie-sleutel: zelfs als wij ontrouw zijn aan het Verbond, Hij, een en al barmhartigheid, vergeeft altijd, en geeft zijn Brood in overvloed. De psalmist wil dat men zijn kinderen verhaalt van de steeds verrassende daden die God voor ons doet. Hij wil vooral dat men aandacht schenkt aan zijn Voedsel: het brood van Jezus. Hij wil dat wij overvloedig danken dat wij mochten delen in dit BROOD, beter dan dat van de “engelen”.

6 Psalm 78 (77) De Heer gaf hen brood uit de hemel
Woestijn van Sin De Heer gaf hen brood uit de hemel Al wat wij gehoord hebben en begrepen wat ons door de vaderen is verteld. Wij zullen het niet voor hun zonen verbergen, maar zeggen het voort aan het komend geslacht.

7 zij kregen brood uit de hemel.
De Heer gaf hen brood uit de hemel ! Toen gaf Hij de wolken daaarboven bevel en opende Hij de sluizen des hemels: Het regende manna als voedsel voor hen, zij kregen brood uit de hemel.

8 De Heer gaf hen brood uit de hemel !
De mens mocht het brood van de Machtigen eten, Hij zond hun genoeg voor de reis. Zo leidde Hij hen naar zijn heilig land, de bergen die Hij voor hen had veroverd.

9 Bekleedt u met de nieuwe mens door God geschapen in Jezus Christus
Ef 4, Broeders en zusters, Ik bezweer u in de Heer: leeft niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid. 20 Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen! Want gij hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is: dat gij de oude mens van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, moet afleggen en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen. Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Bekleedt u met de nieuwe mens door God geschapen in Jezus Christus Pantokrator Sinaï XII E.

10 Uw woord is waarheid, Heer,
Wijd ons toe aan de Waarheid. Alleluia. (Joh. 17 b en a)

11 Luchtfoto van Kafarnaüm
Luchtfoto van Kafarnaüm. In het midden, huidig bouwsel om de resten te beschermen van de archeologische opzoekingen die het huis van Petrus aan het licht brachten. In die tijd, toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafarnaüm op zoek naar Jezus. Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden: 'Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?' Jezus nam het woord en zei: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt. Daarop zeiden zij tot Hem: 'Welke werken moeten wij voor God verrichten?' Jezus gaf hun ten antwoord: 'Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.' Zij zeiden tot Hem: 'Wat voor teken doet Gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.‘ Jezus hernam: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven; want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld.' Zij zeiden tot Hem: 'Heer, geef ons altijd dat brood.' Jezus sprak tot hen: 'Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.’ Joh 6, 24-35

12 Gij zijt mijn beschermer getrouwe God.
Psalm 59 (58),11

13 Origineel: Joan Ramirez (+)
Uitbreiding met afbeeldingen, lezingen, muziek, kommentaren (Catalaanse en Spaanse versie) : Regina Goberna, in samenwerking met Àngel Casas Engelse vertaling : Vivian Townsend Italiaanse vertaling : Ramon Julià Baskische vertaling : Periko Alkain Portugese vertaling : Ze Manel Marquespereira Franse vertaling : Àngel Casas Nederlandse vertaling : Ben Van Vossel Video: Esther Lozano


Download ppt "Achtiende Zondag door het Jaar Cyclus B"

Verwante presentaties


Ads door Google