De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gezang 141: 3 Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gezang 141: 3 Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gezang 141: 3 Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18

2

3 De voetwassing 16 november om 11.00 uur in het Morgenlicht is er een aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. De tekst die bij het thema hoort is Johannes 13:1-16. Ds. Tigelaar zal deze dienst voorgaan.

4

5 Vrouwen-event vrijdag 28 november Toegang gratis, Greijdanus Hardenberg Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.45 uur

6 Meld je aan voor ons vrouwen-event en geniet van een speelse en ontroerende voorstelling naar het Bijbelverhaal Ester 0524-562650 06-46152549 Facebook (Siriz Hadassa Hoeve)

7 Vrijdagavond 21 November Vanaf 19:00 Meer info in de lichtflits.

8 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gezang 141: 3 Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18

9 Mededelingen  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.141: 3  Gebed  Doop (Formulier 3)  Gz.141: 1  Gebed  Lezen:1 Koningen 19: 1-18  Ps.106: 1,2  Preek  Gz.161: 3

10  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.141: 3  Gebed  Doop (Formulier 3)  Gz.141: 1  Gebed  Lezen:1 Koningen 19: 1-18  Ps.106: 1,2  Preek  Gz.161: 3

11  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.141: 3  Gebed  Doop (Formulier 3)  Gz.141: 1  Gebed  Lezen:1 Koningen 19: 1-18  Ps.106: 1,2  Preek  Gz.161: 3

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.141: 3  Gebed  Doop (Formulier 3)  Gz.141: 1  Gebed  Lezen:1 Koningen 19: 1-18  Ps.106: 1,2  Preek  Gz.161: 3

13 Gezang 141

14

15  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.141: 3  Gebed  Doop (Formulier 3)  Gz.141: 1  Gebed  Lezen:1 Koningen 19: 1-18  Ps.106: 1,2  Preek  Gz.161: 3

16 Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wilco en Heidi Beukelman hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon Judah willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had.

17 In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

18 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich allemaal dopen in de wolk en in de zee. Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen. Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte.

19 Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de gemeente te Kolosse, bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend. De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet.

20 De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt.

21 Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is.

22 Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

23 Belijdenis In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen spreken wij openlijk uit: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel,

24 en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

25 Vragen aan de ouders Geliefden in Jezus Christus, onze Heer, in geloof moeten we de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de vorm. Daarom vraag ik u eerlijk te antwoorden op de volgende vragen:

26 Erkent u dat Judah zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, maar dat hij toch in Christus voor God heilig is, en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt behoort te zijn? Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? Belooft u dat u uw zoon/dochter zult voorgaan in een christelijke manier van leven en hem zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen, om hem te leren begrijpen wat het betekent gedoopt te zijn?

27

28 Judah Wilmar Collin Beukelman, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.

29 Oproep aan de gemeente Geliefde broeders en zusters, ontvang als gemeente dit kind met liefde in uw midden. Weet u geroepen deze ouders te steunen door uw voorbede en voorbeeld. Wees ook, wanneer dat nodig en mogelijk is, daadwerkelijk bereid, eraan mee te helpen dat dit kind groeit in het geloof, de genade en het kennen van onze Heer Jezus Christus. Immers, wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Hiertoe helpe ons de Heer door zijn Geest.

30  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.141: 3  Gebed  Doop (Formulier 3)  Gz.141: 1  Gebed  Lezen:1 Koningen 19: 1-18  Ps.106: 1,2  Preek  Gz.161: 3

31 Gezang 141

32

33  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.141: 3  Gebed  Doop (Formulier 3)  Gz.141: 1  Gebed  Lezen:1 Koningen 19: 1-18  Ps.106: 1,2  Preek  Gz.161: 3

34  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.141: 3  Gebed  Doop (Formulier 3)  Gz.141: 1  Gebed  Lezen:1 Koningen 19: 1-18  Ps.106: 1,2  Preek  Gz.161: 3

35  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.141: 3  Gebed  Doop (Formulier 3)  Gz.141: 1  Gebed  Lezen:1 Koningen 19: 1-18  Ps.106: 1,2  Preek  Gz.161: 3

36 Psalm 106

37

38

39

40 God zoeken en vinden Is God er dan wel? Alleen in dat ene moment? God zoekt je hart God vinden is ook je plaats innemen In het geloof dat Hij er is. God is IK BEN.

41  Ps. 106: 1,2  Preek  Gz.161: 3  Avondmaal  Collecte  Gz.141: 2  Zegen

42 Gezang 161

43

44 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Collecte aan tafel: Diaconie

45 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Collecte aan tafel: Diaconie

46 Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest. Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag.

47 Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus.

48 Gebed

49 Geloofsbelijdenis

50 Gezang 179a

51

52

53

54 Opwekking Dit brood en deze wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten op hem, die koning is in de hemel en gastheer aan deze tafel.

55 Viering Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

56 Viering De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

57 Gezang 89

58

59 Dankzegging

60 Gebed

61  Vandaag  1 e A.K.D.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Ps.141: 2

62  Ps. 106: 1,2  Preek  Gz.161: 3  Avondmaal  Collecte  Gz.141: 2  Zegen

63 Gezang 141

64

65  Ps. 106: 1,2  Preek  Gz.161: 3  Avondmaal  Collecte  Gz.141: 2  Zegen

66

67 Tot volgende week zondag Om: 11.00 Om: 11.00 Met Ds. R. Tigelaar Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 16.30 En om: 16.30 Met Ds. A. P. Feijen Met Ds. A. P. Feijen In het Morgenlicht In het Morgenlicht

68


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gezang 141: 3 Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18."

Verwante presentaties


Ads door Google