De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landbouw-Economisch Bericht 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landbouw-Economisch Bericht 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Landbouw-Economisch Bericht 2015
30 juni 2015 Petra Berkhout

2 Uitgelicht Lange trends structuur veranderen niet (daling grond, bedrijven, arbeid) Meer schommelingen in prijzen => risicomanagement Inkomensniveau onder druk maar wel boven meerjarig gemiddelde Milieudruk voor aantal indicatoren nog steeds hoog Nieuwe afzetkanalen bieden kansen Kort nieuws

3 Agrosector en economie

4 Bijdrage agrocomplex stabiel
Bijdrage agrocomplex aan economie en werkgelegenheid rond de 8% Circa een derde o.b.v. buitenlandse grondstoffen Deel van agrocomplex dat op buitenlandse grondstoffen draait levert meer op per arbeidsjaar dan deel dat draait op binnenlandse grondstoffen Beloning in primaire sector van ingezette arbeid, grond en kapitaal blijft achter bij de rest van de keten

5 In –en uitvoer Nederland 2014
Totale goederenuitvoer: 432 mrd. euro Totale goedereninvoer: 385 mrd. euro Agrarische export: ,7 mrd. euro (19%) Agrarische import: ,4 mrd. euro (14%) Agrarisch handelsoverschot met EU-landen Met niet-EU-landen handelstekort Doorvoer beperkt (3%), wederuitvoer (24%) niet

6 Belangrijkste exportproducten
Gaat om beeld totale handel Export NL naar landen in de EU (in euro) Vlees (inclusief slachtafvallen): Kaas: Bier van mout: Bollen, knollen: Export NL naar landen buiten de EU (in euro) Vlees (inclusief slachtafvallen): Kaas: Bier van mout: Bollen, knollen:

7 Productie land- en tuinbouw

8 Productie primaire sector
In 2014 meer productievolume, lagere prijzen => daling bruto productiewaarde primaire land- en tuinbouw tot 27,5 miljard euro Spiegelbeeld van 2013 Sectorinkomen 2,6 miljard euro Een daling van 8,5% ten opzichte van 2013 Inkomen per arbeidskracht in Nederland hoger dan in ons omringende landen Akkerbouwprijzen fors omlaag

9 Ontwikkeling productiewaarde, waarde aangekochte goederen en diensten en resterend inkomen (mln. euro),

10 Inkomens land- en tuinbouw
Inkomen uit bedrijf in 2014 gemiddeld euro Daling ten opzichte van de goede jaren 2012 en 2013 Inkomsten van buiten bedrijf gemiddeld euro totaal inkomen euro gemiddeld Spreiding tussen bedrijven, jaren en sectoren groot De besten blijven vaak de besten

11 Inkomstenbronnen Inkomen uit bedrijf vooral bepaald door de opbrengsten van land- en tuinbouwproducten Ruim 8% opbrengsten uit niet-agrarische activiteiten en subsidies Min of meer constant de laatste jaren Subsidies => vooral bedrijfstoeslagen Verbreding => omzet in mln. euro

12 Structuurontwikkelingen

13 Structuurontwikkelingen
Totaal aantal bedrijven daalt tot (-2,9%) In lijn met de lange termijn trend 45% bedrijven zeer klein (SVC < euro; minder dan 0,75 aje) 5% bedrijven zeer groot (SVC > euro; meer dan 5 aje): glastuinbouw

14 Verdeling (%) bedrijven, SVC en ha naar grootteklasse (in SVC), 2010 en 2014

15 Arbeid en grond In 2014 157.987 arbeidsjaareenheden (-2,2%)
Gezinsaandeel 58% (2000: 66%) Areaal landbouwgrond 1,84 mln. ha (-0,5%) Meer dan drie kwart van afname landbouwgrond is omgezet in bebouwd gebied Afname arbeid en grond gaat door

16 Landbouw en milieu

17 Milieudruk Grote variëteit in de ontwikkeling per milieu-indicator
Fosfaat- en stikstofdruk sterk afgenomen Emissie van broeikasgassen (methaan, lachgas en kooldioxide) en gebruik van bestrijdingsmiddelen in veel mindere mate Niet alle beleidsdoelen lijken haalbaar Mest en mineralen vormen nog altijd grootste probleem

18 Ontwikkeling milieu-indicatoren 2000-2013

19 Het Jaar van de Bodem Door een steeds intensiever gebruik is de beschikbaar- heid van kwalitatief goede landbouwgrond onder druk gekomen Schaalvergroting Specialisatie Risicofactoren Rooigewassen Kortlopende pacht Is er een verband tussen de twee?

20 Bodem - vervolg Hoge teeltfrequenties rooigewassen in de NOP, de Veenkoloniën en het Land van Zijpe Gemiddeld worden rooigewassen niet expliciet geteeld via kortlopende pacht Voor sommige rooigewassen zou deze relatie er wel kunnen zijn Behoud van bodemkwaliteit is belangrijk voor het publieke belang van een duurzame agrarische productie. Met welke spelregels voor grondgebruik kan dit publieke belang worden geborgd?

21 Online in opkomst ...

22 ...eten kopen in de winkel wordt een keuze
Een op de acht Nederlandse consumenten doet ook dagelijkse boodschappen wel eens online Opkomst van e-commerce haalt verkoopvolume weg uit fysieke winkels Nederland loopt achter bij Verenigd Koninkrijk Online biedt nieuwe afzetkansen primaire sector en voor hele keten

23 Feiten ... Nederland telde in supermarkten, waarvan 68 ‘hypermarkten’ ( vvo van m2 of meer) Aandeel biologische producten in totale bestedingen is 2,4% Nauwelijks verschuiving in concentratie melkveehouderij, intensieve veehouderij en glastuinbouw Boeren en waterbeheerders al in 90 DAW-projecten met elkaar in gesprek Twee derde van de lidstaten kiest voor een uniforme hectaretoeslag

24 ... en meer Nog niet de helft van de POP’s is goedgekeurd
De gemiddelde waarde van het Nederlandse land- en tuinbouwbedrijf is gestegen tot 2,7 mln. euro in 2014 Innovatoren zijn jonger en hebben een groter bedrijf

25 Vragen?


Download ppt "Landbouw-Economisch Bericht 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google