De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werner Van Ginneken (beroepsverkennende stage EWI) (onderzoek & ontwikkeling) kennisdelingbrainstormingbewustwordingtransformatie sustainable democracy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werner Van Ginneken (beroepsverkennende stage EWI) (onderzoek & ontwikkeling) kennisdelingbrainstormingbewustwordingtransformatie sustainable democracy."— Transcript van de presentatie:

1 Werner Van Ginneken (beroepsverkennende stage EWI) (onderzoek & ontwikkeling) kennisdelingbrainstormingbewustwordingtransformatie sustainable democracy duurzame menselijke vooruitgang (werkdocument) Monetaire Reset (Financiële Relativiteitstheorie)

2 Inhoud 1.Missie (methodiek) 2.Ongekend is onbemind (besluitvormingstheorie) 3.Chaostheorie (attractors) 4.Overkoepelende waarheden (co-creatieve modus operandi) 5.Neveneffecten (sociale innovaties) 6.Communicatie (paradoxale onvergelijkbaarheid) 7.Schuldencomplex (situatieschets) 8.Wegenkaart (stroomschema) 9.Beperkte rationaliteit (kennisdeling) 10.Denkproces (mindmap) 11.Alternatieve route (katalysator) 12.Consolidatie (eilandmodel) 13.Verbeeldingskracht (academische vrijheid) 14.Chaos en orde (spanningsveld) 15.Recapitulatie (doorbraak) 16.Doemscenario (financieel omslagpunt) 17.Hier en Nu (GLOBAL SWOT) 18.Leiderschap (draagvlak & UVRM) 19.Mise en place (co-creatie, onderzoek & transformatie) 20.Mutua Fides (slot)

3 heden Missie(algemeen) ‘Sustainocratie’ Sustainable Democracy duurzame menselijke vooruitgang ‘Sustainocratie’ Sustainable Democracy duurzame menselijke vooruitgang toekomstbeeld toepassing 2 overkoepelende waarheden wetenschappelijk verzoenend systemen ratio neutraal objectief … overkoepelende waarheden wetenschappelijk verzoenend systemen ratio neutraal objectief … remedies innovatie alternatieven concepten remedies innovatie alternatieven concepten obstakels problemen obstakels problemen heden randvoorwaarden aandacht & ontvankelijkheid randvoorwaarden aandacht & ontvankelijkheid 4 3 SROI -MER- UVRM - SWOT Kennis Verbeeldingskracht Procesdenken Non-conformisme Opportunisme Innovatie & creativiteit Verantwoordelijkheidszin Visionair Realiteitszin Ethiek … Kennis Verbeeldingskracht Procesdenken Non-conformisme Opportunisme Innovatie & creativiteit Verantwoordelijkheidszin Visionair Realiteitszin Ethiek … 1 psyche denkkaders modus operandi doelstelling conditionering subjectief emotie ‘vastgeroestheid’ … psyche denkkaders modus operandi doelstelling conditionering subjectief emotie ‘vastgeroestheid’ … communicatiekloof kennisdeling brainstorming bewustwording transformatie communicatiekloof kennisdeling brainstorming bewustwording transformatie 5

4 Ongekend is onbemind (besluitvormingstheorie) 1.de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen 2.de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken. Hij doorloopt eerst een sequentieel zoekproces, waardoor hij de alternatieven een voor een beschouwt en vergelijkt 3.als gevolg van de eerste twee axioma's zal de mens niet het optimale alternatief kiezen (zoals door rationaliteit beweerd wordt). Hij zal daarentegen het eerste voldoening gevende alternatief kiezen 4.de mens beschikt over een set routineacties, die hij oproept zodra een herkenbaar probleem zich voordoet 5.deze routineacties bestaan alle los van elkaar (Simon noemt dit axioma het loosly- coupled-axioma) 6.elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en de bestaande middelen beschouwd 7.als gevolg van axioma's 4 en 5 zal het sequentieel zoekproces uit axioma 2 pas in werking treden als de routineacties niet meer volstaan. http://nl.wikipedia.org/wiki/Beperkte_rationaliteit

5 sociaalduurzamesamenlevingsociaalduurzamesamenleving ‘doem’scenario(WOIII)‘doem’scenario(WOIII) In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli en processen plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen, gestuurd door zogenaamde ‘vreemde’ of ‘chaotische’ attractors. In deze toestand reageert het systeem op zeer geringe of zelfs ‘onredelijk’ minieme fluctuaties. Een ‘chaosvenster’ of ‘beslissingsvenster’ is een voorbijgaande periode in de evolutie van een systeem waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf, hoe gering ook, tot dusdanige proporties kan worden ‘opgeblazen’ dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen en processen ontstaan. Chaostheorie(attractors) 5a socialeinnovatie(heden)socialeinnovatie(heden)chaosvenster(heden)chaosvenster(heden)accumulatiestadium(1960)accumulatiestadium(1960)activatiestadium(1800)activatiestadium(1800) 1234 aandacht&ontvankelijkheidaandacht&ontvankelijkheid 5b A3… A2 A1 paradigmabreukparadigmabreuk overkoepelendewaarhedenoverkoepelendewaarheden

6 ESPERANTOESPERANTO Overkoepelende waarheden (co-creatieve modus operandi) Een waarheid die andere ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheden op een hoger niveau met elkaar verzoent is een ‘overkoepelende waarheid’. Stellingen kunnen als waar bewezen worden en toch strijdige axioma’s opleveren die alleen met de grootste moeite in een overkoepelend inzicht met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden. NEDERLANDSNEDERLANDSFRANSFRANS RUSSISCHRUSSISCHCHINEESCHINEES TAALCONFLICTTAALCONFLICT TAALCONFLICTTAALCONFLICT eenvoudeenvoud SROI ? inkomenskloofcultuurkloofkenniskloofbewustzijnskloof…inkomenskloofcultuurkloofkenniskloofbewustzijnskloof… complexcomplex procesdenkenomdenkenverbeeldingskrachtnon-conformisme sociale innovatie …procesdenkenomdenkenverbeeldingskrachtnon-conformisme …

7 cascade aan neveneffecten cascade aan neveneffecten visie verruiming (bewustwording) visie verruiming (bewustwording) In een menselijke organisatie kan de gebeurtenis die de stoot geeft tot het op gang komen van het doorbraakproces bestaan uit een terloopse opmerking die misschien voor degene die haar maakt niet eens van betekenis is, maar wel voor sommige leden van een praktijkgemeenschap. Omdat de opmerking betekenisvol voor hen is, kiezen zij ervoor zich erdoor te laten storen en laten de informatie snel de ronde doen door de netwerken van de organisatie. Terwijl de informatie door de verschillende terugkoppelingslussen circuleert, kan zij worden versterkt en uitgebreid, zelfs in een dusdanige mate dat de organisatie die informatie niet langer in haar bestaande toestand kan absorberen. Neveneffecten (sociale innovaties) culturele conditionering (heden) culturele conditionering (heden) 1 4 5 remedies innovatie alternatieven concepten remedies innovatie alternatieven concepten 3 obstakels problemen (gevangenschap) obstakels problemen (gevangenschap) 2

8 verdelingarbeidverdelingarbeid sociaalduurzamesamenlevingsociaalduurzamesamenleving ‘doem’scenario(WOIII)‘doem’scenario(WOIII) Als de normale wetenschap echter niet in staat blijkt om anomalieën op te lossen, kan een crisis ontstaan, een periode van ongemak voor de meeste wetenschappers door het besef dat het bestaande paradigma ontoereikend is. Voor enkele wetenschappers is juist dit een periode van echte wetenschap en kunnen bestaande opvattingen en paradigma's afgebroken worden. Wetenschappelijke kennis groeit dan ook niet geleidelijk en kent ook niet alleen vooruitgang zoals eerder werd verondersteld, maar kent ook achteruitgang. Door het afbreken van bestaande overtuigingen ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten, een nieuw conceptueel kader. Kuhn noemt dit een paradigmaverschuiving of wetenschappelijke revolutie. Hij vergelijkt dit met het fenomeen van de Gestalt-switch uit de psychologie. Communicatie (paradoxale onvergelijkbaarheid) 5a socialeinnovatie(heden)socialeinnovatie(heden) 4 5b A3… A2 A1 ontwikkelingcompetentiesontwikkelingcompetentiespromotie‘werkloosheid’promotie‘werkloosheid’ de vrucht van arbeid is vrije tijd overconsumptiemaatschappijoverconsumptiemaatschappij ontwikkelingcompetentiesontwikkelingcompetentiescreatiejobscreatiejobs werkloosheid is een ‘kanker’ werkloosheid paradigmabreukparadigmabreuk roofbouw mens & milieu doe minder bereik meer

9 besparingenrentelastvergrijzing langer werken financiële crisis werkloosheid….besparingenrentelastvergrijzing langer werken financiële crisis werkloosheid…. aandacht&ontvankelijkheidaandacht&ontvankelijkheid SCHULDENBERGSCHULDENBERG Schuldencomplex(situatieschets) 3 TOEKOMSTTOEKOMSTHEDENHEDEN 2 mondiaalprobleemmondiaalprobleem 1 oplossenschuldenbergoplossenschuldenberg wegwerkenschuldenbergwegwerkenschuldenberg 5 besluitvormingstheorie Herbert Simon besluitvormingstheorie 4 neerwaartse druk drukneerwaartse monetaire reset (sociale innovatie) (bevrijding) (UVRM) monetaire reset (sociale innovatie) (bevrijding) (UVRM) 7 6

10 sustainocratie duurzame menselijke vooruitgang sustainocratie duurzame menselijke vooruitgang Wegenkaart(stroomschema) 8 attractor omgekeerde logica attractor omgekeerde logica vereenvoudiging neutraal geld vereenvoudiging neutraal geld integratie & transformatie integratie & transformatie katalysator out of the box katalysator out of the box creativiteit (out of the box) creativiteit (out of the box) integrale vergelijking K M = Q S integrale vergelijking K M = Q S schuldencomplex K = S schuldencomplex K = S fishervergelijking M x V = P x T fishervergelijking M x V = P x T aflossen schulden aflossen schulden kennisdeling & brainstorming kennisdeling & brainstorming 1 2 3 4 5 67 integrale economie integrale economie schuld economie schuld economie traditionele economie traditionele economie 1. Fishervergelijking M x V = P x T M = geldhoeveelheid V = omloopsnelheid geld P = gemiddeld prijsniveau T = handelsvolume M = Q 2. Schuldencomplex K = S K = kapitaal of vorderingen S =schulden 1. Fishervergelijking M x V = P x T M = geldhoeveelheid V = omloopsnelheid geld P = gemiddeld prijsniveau T = handelsvolume M = Q 2. Schuldencomplex K = S K = kapitaal of vorderingen S =schulden K M = Q SK S theorie doelstelling & modus operandi integrale verkeersvergelijking praktijk inkomende lening (S) economie (MxV = PxT) uitgaande lening (K)

11 sociaal duurzame samenleving kennisdelingwetenschaponderwijsbeleidsmakersbesluitvorming (Herbert Simon) element van beperkte- of begrensde rationaliteit monetaire reset tabula rasa geld uit het niets (katalysators) Beperkte rationaliteit (Simon & Foucault) 4 integrale vergelijking K M = Q S integrale vergelijking K M = Q S schuldencomplex K = S schuldencomplex K = S fishervergelijking M x V = P x T fishervergelijking M x V = P x T 1 2 3 4 1 2 3 integrale economie integrale economie schuld economie schuld economie traditionele economie traditionele economie aflossen schulden aflossen schulden element van utopische gespletenheid element van overmacht element van omgekeerde effectiviteit element van samenhangende kennis randvoorwaarden aandacht & ontvankelijkheid randvoorwaarden aandacht & ontvankelijkheid 5

12 K=C=SK=C=S C=0C=0 non-lineaire attractor katalysatorkatalysator Tabula Rasa (monetair beleid) Tabula Rasa (monetair beleid) Tabula Rasa (monetair beleid) Tabula Rasa (monetair beleid) Tabula Rasa (monetair beleid) Tabula Rasa (monetair beleid) M => C => S => K neutraal geld Denkproces(mindmap) vereenvoudigingvereenvoudiging M x V = P x T K/F1= C=S/F1 3 4 Tabula Rasa (reële economie) Tabula Rasa (reële economie) F1 = 1+S/Q K/F1M/F1=Q/F1S/F1K/F1M/F1=Q/F1S/F1 C= M- (M/F1) attractorattractor K M = Q SK S 1 2

13 precedentprecedent geld = schuld (dogma) (dogma) M = Q katalysator (geld uit het niets) katalysator C=0C=0 (M+C-C) = (Q+C-C) (M+C) = (Q+C) (M+C) = > (Q+C) Alternatieve route (katalysator) C => K => M C => S => K C=SC=S K M = Q SK S Benchmark Hoge schuldenniveaus en kwijtscheldingsprogramma’s zijn van alle tijden. Zo’n 2000 jaar voor aanvang van onze jaartelling – ten tijde van de Egyptische farao’s en het koninkrijk van Mesopotamië – speelde dit ook al. Bekend is bijvoorbeeld de code van Hammurabi, koning van Babel, daterend uit 1762 voor Christus. In deze code is vastgelegd dat onder bepaalde omstandigheden schulden worden kwijtgescholden. Destijds waren de kwijtscheldingen functioneel om de stabiliteit van de leefgemeenschap te continueren. Heersers wilden de sociale cohesie behouden door te voorkomen dat mensen te veel schulden of eigendommen hadden. Vandaag de dag kan schuldannulering een pragmatisch onderdeel zijn van een monetaire reset. http://www.economie-macht-maatschappij.com/debt-jubilee.html

14 Consolidatie(eilandmodel) consolidatieIVABCDE=>totaal activaQ 100.00025.0002.5005.00010.000 142.500 actieve kas (M1)M 60.00010.00020.000030.000 120.000 inactieve kas (M2)M 0 sociaal duurzame kas (M3)M 0 reset (M0)M 0 uitstaande vordering (K)K 60.000 kostenQ 75.00015.00020.00075.000150.000 335.000 totaal actief 295.00050.00042.50080.000190.000 657.500 eigen vermogen (EV1)Q 235.000-15.00025.000-85.000155.000 315.000 eigen vermogen (EV2)Q 0 reset (EV3)Q 0 uitstaande schuld (S)S 15.000 60.000 inkomstenQ 60.00050.0002.500150.00020.000 282.500 totaal passief 295.00050.00042.50080.000190.000 657.500 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K 60.0000000 S 015.000 60.000 M 10.00020.000030.000 120.000 Q -5.0005.000-15.00015.000 120.000 saldo - - - - - - - journaalIVABCDE=>totaal activaQ 0 actieve kas (M1)M 0 inactieve kas (M2)M 0 sociaal duurzame kas (M3)M 0 reset (M0)M 15.000 60.000 uitstaande vordering (K)K 0 kostenQ 0 totaal actief 015.000 60.000 eigen vermogen (EV1)Q 0 eigen vermogen (EV2)Q 0 reset (EV3)Q 15.000 60.000 uitstaande schuld (S)S 0 inkomstenQ 0 totaal passief 015.000 60.000 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K 00000 0 S 00000 0 M 015.000 60.000 Q 015.000 60.000 saldo - - - - - - - Neutraliteit van geld houdt in dat wijzigingen in de geldhoeveelheid geen invloed hebben op reële grootheden, zoals het reële inkomen en de werkgelegenheid, maar alleen op monetaire grootheden zoals het prijspeil, Neutraliteit van geld houdt in dat "geld een sluier" is en dat geld- en goederensfeer volledig van elkaar zijn gescheiden. Facultatieve consolidatie op een gegeven moment x Neutrale kapitaalsinjectie ter waarde van S Regularisatie schulden (S) en vorderingen (K) journaalIVABCDE=>totaal activaQ 0 actieve kas (M1)M 0 inactieve kas (M2)M 0 sociaal duurzame kas (M3)M 60.000 reset (M0)M -15.000 -60.000 uitstaande vordering (K)K -60.000 kostenQ 0 totaal actief 0-15.000 -60.000 eigen vermogen (EV1)Q 0 eigen vermogen (EV2)Q 0 reset (EV3)Q 0 uitstaande schuld (S)S -15.000 -60.000 inkomstenQ 0 totaal passief 0-15.000 -60.000 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K -60.0000000 S 0-15.000 -60.000 M 60.000-15.000 0 Q 00000 0 saldo - - - - - - - Tegenboeking neutrale kapitaalsinjectie journaalIVABCDE=>totaal activaQ 0 actieve kas (M1)M -15.000 -60.000 inactieve kas (M2)M 0 sociaal duurzame kas (M3)M 0 reset (M0)M 0 uitstaande vordering (K)K 0 kostenQ 0 totaal actief 0-15.000 -60.000 eigen vermogen (EV1)Q 0 eigen vermogen (EV2)Q 0 reset (EV3)Q -15.000 -60.000 uitstaande schuld (S)S 0 inkomstenQ 0 totaal passief 0-15.000 -60.000 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K 00000 0 S 00000 0 M 0-15.000 -60.000 Q 0-15.000 -60.000 saldo - - - - - - - Nieuwe consolidatie moment x+1 consolidatieIVABCDE=>totaal activaQ 100.00025.0002.5005.00010.000 142.500 actieve kas (M1)M 60.000-5.0005.000-15.00015.000 60.000 inactieve kas (M2)M 00000 0 sociaal duurzame kas (M3)M 60.0000000 reset (M0)M 00000 0 uitstaande vordering (K)K 00000 0 kostenQ 75.00015.00020.00075.000150.000 335.000 totaal actief 295.00035.00027.50065.000175.000 597.500 eigen vermogen (EV1)Q 235.000-15.00025.000-85.000155.000 315.000 eigen vermogen (EV2)Q 00000 0 reset (EV3)Q 00000 0 uitstaande schuld (S)S 00000 0 inkomstenQ 60.00050.0002.500150.00020.000 282.500 totaal passief 295.00035.00027.50065.000175.000 597.500 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K 00000 0 S 00000 0 M 120.000-5.0005.000-15.00015.000 120.000 Q -5.0005.000-15.00015.000 120.000 saldo - - - - - - -

15 Tabula Rasa (monetair beleid) Tabula Rasa (monetair beleid) Verbeeldingskracht (academische vrijheid) consolidatieIVABCDE=>totaal activaQ 100.00025.0002.5005.00010.000 142.500 actieve kas (M1)M 60.00010.00020.000030.000 120.000 inactieve kas (M2)M 0 sociaal duurzame kas (M3)M 0 reset (M0)M 0 uitstaande vordering (K)K 60.000 kostenQ 75.00015.00020.00075.000150.000 335.000 totaal actief 295.00050.00042.50080.000190.000 657.500 eigen vermogen (EV1)Q 235.000-15.00025.000-85.000155.000 315.000 eigen vermogen (EV2)Q 0 reset (EV3)Q 0 uitstaande schuld (S)S 15.000 60.000 inkomstenQ 60.00050.0002.500150.00020.000 282.500 totaal passief 295.00050.00042.50080.000190.000 657.500 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K 60.0000000 S 015.000 60.000 M 10.00020.000030.000 120.000 Q -5.0005.000-15.00015.000 120.000 saldo - - - - - - - attractorattractor F1 = 1+S/Q K/F1M/F1=Q/F1S/F1K/F1M/F1=Q/F1S/F1 C= M- (M/F1) K/F1= C=S/F1 schuldaflossing (reële economie) schuldaflossing K M = Q SK S consolidatieIVABCDE=>totaal activaQ 66.66716.6671.6673.3336.667 95.000 actieve kas (M1)M 40.0006.66713.333020.000 80.000 inactieve kas (M2)M 0 sociaal duurzame kas (M3)M 0 reset (M0)M 0 uitstaande vordering (K)K 40.000 kostenQ 50.00010.00013.33350.000100.000 223.333 totaal actief 196.66733.33328.33353.333126.667 438.333 eigen vermogen (EV1)Q 156.667-10.00016.667-56.667103.333 210.000 eigen vermogen (EV2)Q 0 reset (EV3)Q 0 uitstaande schuld (S)S 10.000 40.000 inkomstenQ 40.00033.3331.667100.00013.333 188.333 totaal passief 196.66733.33328.33353.333126.667 438.333 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K 40.0000000 S 010.000 40.000 M 6.66713.333020.000 80.000 Q -3.3333.333-10.00010.000 80.000 saldo - - - - - - - journaalIVABCDE=>totaal activaQ 0 actieve kas (M1)M 0 inactieve kas (M2)M 0 sociaal duurzame kas (M3)M 0 reset (M0)M 10.000 40.000 uitstaande vordering (K)K 0 kostenQ 0 totaal actief 010.000 40.000 eigen vermogen (EV1)Q 0 eigen vermogen (EV2)Q 0 reset (EV3)Q 10.000 40.000 uitstaande schuld (S)S 0 inkomstenQ 0 totaal passief 010.000 40.000 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K 00000 0 S 00000 0 M 010.000 40.000 Q 010.000 40.000 saldo - - - - - - - journaalIVABCDE=>totaal activaQ 0 actieve kas (M1)M 0 inactieve kas (M2)M 0 sociaal duurzame kas (M3)M 40.000 reset (M0)M -10.000 -40.000 uitstaande vordering (K)K -40.000 kostenQ 0 totaal actief 0-10.000 -40.000 eigen vermogen (EV1)Q 0 eigen vermogen (EV2)Q 0 reset (EV3)Q 0 uitstaande schuld (S)S -10.000 -40.000 inkomstenQ 0 totaal passief 0-10.000 -40.000 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K -40.0000000 S 0-10.000 -40.000 M 40.000-10.000 0 Q 00000 0 saldo - - - - - - - consolidatieIVABCDE=>totaal activaQ 66.66716.6671.6673.3336.667 95.000 actieve kas (M1)M 40.0006.66713.333020.000 80.000 inactieve kas (M2)M 00000 0 sociaal duurzame kas (M3)M 40.0000000 reset (M0)M 00000 0 uitstaande vordering (K)K 00000 0 kostenQ 50.00010.00013.33350.000100.000 223.333 totaal actief 196.66733.33328.33353.333126.667 438.333 eigen vermogen (EV1)Q 156.667-10.00016.667-56.667103.333 210.000 eigen vermogen (EV2)Q 00000 0 reset (EV3)Q 010.000 40.000 uitstaande schuld (S)S 00000 0 inkomstenQ 40.00033.3331.667100.00013.333 188.333 totaal passief 196.66733.33328.33353.333126.667 438.333 saldo - - - - - - - verkeersvergelijking ABCDE=>totaal K 00000 0 S 00000 0 M 80.0006.66713.333020.000 120.000 Q 80.0006.66713.333020.000 120.000 saldo - - - - - - -

16 andere modus operandi modus operandi(co-creatie)andere (co-creatie)sociaalduurzamesamenlevingsociaalduurzamesamenleving ‘geldgedreven’maatschappij‘geldgedreven’maatschappij Chaos en orde (transformatieplan) 5a socialeinnovatie(heden)socialeinnovatie(heden) 4 5b A3… A2 A1 andereafspraken(interpretatie)andereafspraken(interpretatie)anderesetup(systeem)anderesetup(systeem) onzekerheid&protectionismeonzekerheid&protectionisme eigen belang versus algemeen belang eigen belang versus algemeen belang denkkadersdoelstellingplatitudesafweermechanismenemotie…denkkadersdoelstellingplatitudesafweermechanismenemotie…kennisdelingonderwijssynchronisatietransformatie(para)dialoog…kennisdelingonderwijssynchronisatietransformatie(para)dialoog… spanningsveld(chaosdenken)(non-dialoog)spanningsveld(chaosdenken)(non-dialoog) machtversnippering& conflict conflictmachtversnippering& Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. Het gaat met andere woorden om de perceptie van onverenigbaarheid tussen twee cognities, waarbij het woord cognitie kan slaan op kennis, houding, emotie, geloof of gedrag. Volgens de theorie voelen mensen een sterke drang om dissonanties te verkleinen door hun opvattingen of gedrag aan te passen of te rationaliseren. Het tegenovergestelde van cognitieve dissonantie is cognitieve consonantie.

17 besparingenrentelastvergrijzing langer werken financiële crisis werkloosheid….besparingenrentelastvergrijzing langer werken financiële crisis werkloosheid…. aandacht&ontvankelijkheidaandacht&ontvankelijkheid SCHULDENBERGSCHULDENBERG Recapitulatie(doorbraak) 3 SUSTAINABLEDEMOCRACYSUSTAINABLEDEMOCRACYHEDENHEDEN 2 mondiaalprobleemmondiaalprobleem 1 oplossenschuldenbergoplossenschuldenberg wegwerkenschuldenbergwegwerkenschuldenberg 5 besluitvormingstheorie Herbert Simon besluitvormingstheorie 4 neerwaartse druk drukneerwaartse monetaire reset (sociale innovatie) (bevrijding) (UVRM) monetaire reset (sociale innovatie) (bevrijding) (UVRM) 7 6 Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over nadenken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen. Robert H. Hemphill Credit Manager of the Federal Reserve Bank of Atlanta (1934) … elke ‘waarheid’ komt in drie fasen … Ze wordt belachelijk gemaakt Ze wordt krachtdadig tegengewerkt Ze wordt als vanzelfsprekend aangenomen Arthur Schopenhauer

18 WERELDMUNTWERELDMUNT RESERVEMUNTUSDRESERVEMUNTUSD sociaalduurzamesamenlevingsociaalduurzamesamenleving ‘doem’scenario(WOIII)‘doem’scenario(WOIII) Amerikaanse dollars zijn nu nog een gewaardeerde muntsoort. Meer dan tweederde deel van de mondiale geldreserve wordt aangehouden in dollars. Daarom kunnen oplopende schulden van de Verenigde Staten worden gefinancierd door meer dollars uit te lenen. Centrale banken met grote reserves aan buitenlandse valuta, zoals China, Japan en andere Aziatische landen, worden in feite gegijzeld door de Amerikaanse fiscale politiek. (…) Het financiële evenwicht raakt steeds verder verstoord en het is slechts een kwestie van tijd voordat het punt is bereikt waarop er een correctie MOET plaatsvinden. Centrale bankiers beseffen heel goed dat er maar één alternatief is voor een plotselinge en pijnlijke correctie, namelijk een radicale overstap naar een andere reservemunt. Doemscenario (financieel omslagpunt) 5a socialeinnovatie(heden)socialeinnovatie(heden) 4 5b A3… A2 A1 MONETAIRE RESET MODERN DEBT JUBILEE GOUDOORLOGGOUDOORLOGVALUTAOORLOGVALUTAOORLOG

19 Leiderschap (menselijke keuze & mensenrechten) Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden. Manuel Castells 1996 effectkeuzeinnovatie monetaire reset ja co-creatie herstel nee??? UVRM normen waarden waardensystemen brainstorm

20 Besluitvormingstheorie Herbert Simon 1.de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen 2.de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken. Hij doorloopt eerst een sequentieel zoekproces, waardoor hij de alternatieven een voor een beschouwt en vergelijkt 3.als gevolg van de eerste twee axioma's zal de mens niet het optimale alternatief kiezen (zoals door rationaliteit beweerd wordt). Hij zal daarentegen het eerste voldoening gevende alternatief kiezen 4.de mens beschikt over een set routineacties, die hij oproept zodra een herkenbaar probleem zich voordoet 5.deze routineacties bestaan alle los van elkaar (Simon noemt dit axioma het loosly-coupled-axioma) 6.elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en de bestaande middelen beschouwd 7.als gevolg van axioma's 4 en 5 zal het sequentieel zoekproces uit axioma 2 pas in werking treden als de routineacties niet meer volstaan. Besluitvormingstheorie Herbert Simon 1.de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen 2.de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken. Hij doorloopt eerst een sequentieel zoekproces, waardoor hij de alternatieven een voor een beschouwt en vergelijkt 3.als gevolg van de eerste twee axioma's zal de mens niet het optimale alternatief kiezen (zoals door rationaliteit beweerd wordt). Hij zal daarentegen het eerste voldoening gevende alternatief kiezen 4.de mens beschikt over een set routineacties, die hij oproept zodra een herkenbaar probleem zich voordoet 5.deze routineacties bestaan alle los van elkaar (Simon noemt dit axioma het loosly-coupled-axioma) 6.elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en de bestaande middelen beschouwd 7.als gevolg van axioma's 4 en 5 zal het sequentieel zoekproces uit axioma 2 pas in werking treden als de routineacties niet meer volstaan. Hier en Nu (GLOBAL SWOT) financieel omslagpunt USD USD positieve stuwkrachten doorbraak & herstel kruiskatalytische cycli attractieve innovaties out of the box synchronisatie… tabula rasa schulden monetaire reset wereldmunt kritische massa kennisdelingintegratieoefening aanpassing modus operandi systeemtransformatiebewustwordingco-creatie… negatieve stuwkrachten ineenstorting economie crisis & chaos regressie & versnippering onvrede & separatisme complexiteit & depressie …. WO III III

21 Mise en Place 1.Denkkaders, clichés, platitudes & afweermechanismen 2.Oefening baart kunst (onderwijs) 3.Neveneffecten (MER-SROI-SWOT) 4.Macht als tijdloos excuus (verantwoordelijkheidszin) 5.Communicatie & netwerking (kennisdeling) 6.Het belang van een ‘kritische massa’ (bewustwording) 7.Transformatie, synchronisatie & leiderschap (plan van aanpak) 8.Herstel & harmonisatie (implementatie) 9.Sustainocratie (sustainable democracy) 10.Duurzame menselijke vooruitgang 11.…. Dit werkdocument is als een ‘mise en place’ te beschouwen, het is mijn overtuiging dat een co- creatieve modus operandi en het bundelen van verschillende competenties noodzakelijk is om tegemoet te komen aan hedendaagse ‘verzuchtingen’. Kennisdeling, onderwijs en (zelf)onderzoek beschouw ik als een continu proces, enkele aandachtspunten;

22 In een wereld vol problemen is de moeilijkste taak aandacht krijgen voor oplossingen Werner Van Ginneken 00 32 (0) 498 50 46 24 Mutua Fides met dank voor uw aandacht


Download ppt "Werner Van Ginneken (beroepsverkennende stage EWI) (onderzoek & ontwikkeling) kennisdelingbrainstormingbewustwordingtransformatie sustainable democracy."

Verwante presentaties


Ads door Google