De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monetaire Reset (Financiële Relativiteitstheorie) kennisdeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monetaire Reset (Financiële Relativiteitstheorie) kennisdeling"— Transcript van de presentatie:

1 Monetaire Reset (Financiële Relativiteitstheorie) kennisdeling brainstorming bewustwording transformatie sustainable democracy duurzame menselijke vooruitgang Werner Van Ginneken (beroepsverkennende stage EWI) (onderzoek & ontwikkeling) (werkdocument)

2 Inhoud Missie (methodiek)
Ongekend is onbemind (besluitvormingstheorie) Chaostheorie (attractors) Overkoepelende waarheden (co-creatieve modus operandi) Neveneffecten (sociale innovaties) Communicatie (paradoxale onvergelijkbaarheid) Schuldencomplex (situatieschets) Wegenkaart (stroomschema) Beperkte rationaliteit (kennisdeling) Denkproces (mindmap) Alternatieve route (katalysator) Consolidatie (eilandmodel) Verbeeldingskracht (academische vrijheid) Chaos en orde (spanningsveld) Recapitulatie (doorbraak) Doemscenario (financieel omslagpunt) Hier en Nu (GLOBAL SWOT) Leiderschap (draagvlak & UVRM) Mise en place (co-creatie, onderzoek & transformatie) Mutua Fides (slot)

3 Missie (algemeen) 3 2 5 1 4 obstakels problemen Kennis
Verbeeldingskracht Procesdenken Non-conformisme Opportunisme Innovatie & creativiteit Verantwoordelijkheidszin Visionair Realiteitszin Ethiek ‘Sustainocratie’ Sustainable Democracy duurzame menselijke vooruitgang 2 5 toepassing SROI -MER- UVRM - SWOT 1 heden toekomstbeeld randvoorwaarden aandacht & ontvankelijkheid remedies innovatie alternatieven concepten 4 psyche denkkaders modus operandi doelstelling conditionering subjectief emotie ‘vastgeroestheid’ overkoepelende waarheden wetenschappelijk verzoenend systemen ratio neutraal objectief communicatiekloof kennisdeling brainstorming bewustwording transformatie heden

4 (besluitvormingstheorie)
Ongekend is onbemind (besluitvormingstheorie) de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken. Hij doorloopt eerst een sequentieel zoekproces, waardoor hij de alternatieven een voor een beschouwt en vergelijkt als gevolg van de eerste twee axioma's zal de mens niet het optimale alternatief kiezen (zoals door rationaliteit beweerd wordt). Hij zal daarentegen het eerste voldoening gevende alternatief kiezen de mens beschikt over een set routineacties, die hij oproept zodra een herkenbaar probleem zich voordoet deze routineacties bestaan alle los van elkaar (Simon noemt dit axioma het loosly-coupled-axioma) elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en de bestaande middelen beschouwd als gevolg van axioma's 4 en 5 zal het sequentieel zoekproces uit axioma 2 pas in werking treden als de routineacties niet meer volstaan.

5 Chaostheorie (attractors) In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli en processen plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen, gestuurd door zogenaamde ‘vreemde’ of ‘chaotische’ attractors. In deze toestand reageert het systeem op zeer geringe of zelfs ‘onredelijk’ minieme fluctuaties. Een ‘chaosvenster’ of ‘beslissingsvenster’ is een voorbijgaande periode in de evolutie van een systeem waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf, hoe gering ook, tot dusdanige proporties kan worden ‘opgeblazen’ dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen en processen ontstaan. aandacht & ontvankelijkheid sociaal duurzame samenleving overkoepelende waarheden 5b A3… A2 A1 activatie stadium (1800) accumulatie stadium (1960) chaos venster (heden) sociale innovatie (heden) paradigma breuk 1 2 3 4 ‘doem’ scenario (WOIII) 5a

6 Overkoepelende waarheden
(co-creatieve modus operandi) Een waarheid die andere ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheden op een hoger niveau met elkaar verzoent is een ‘overkoepelende waarheid’. Stellingen kunnen als waar bewezen worden en toch strijdige axioma’s opleveren die alleen met de grootste moeite in een overkoepelend inzicht met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden. SROI ? eenvoud complex ESPERANTO inkomenskloof cultuurkloof kenniskloof bewustzijnskloof RUSSISCH CHINEES TAALCONFLICT procesdenken omdenken verbeeldingskracht non-conformisme sociale innovatie NEDERLANDS FRANS TAALCONFLICT

7 Neveneffecten (sociale innovaties) In een menselijke organisatie kan de gebeurtenis die de stoot geeft tot het op gang komen van het doorbraakproces bestaan uit een terloopse opmerking die misschien voor degene die haar maakt niet eens van betekenis is, maar wel voor sommige leden van een praktijkgemeenschap. Omdat de opmerking betekenisvol voor hen is, kiezen zij ervoor zich erdoor te laten storen en laten de informatie snel de ronde doen door de netwerken van de organisatie. Terwijl de informatie door de verschillende terugkoppelingslussen circuleert, kan zij worden versterkt en uitgebreid, zelfs in een dusdanige mate dat de organisatie die informatie niet langer in haar bestaande toestand kan absorberen. culturele conditionering (heden) obstakels problemen (gevangenschap) visie verruiming (bewustwording) 1 2 4 remedies innovatie alternatieven concepten cascade aan neveneffecten 3 5

8 Communicatie (paradoxale onvergelijkbaarheid) Als de normale wetenschap echter niet in staat blijkt om anomalieën op te lossen, kan een crisis ontstaan, een periode van ongemak voor de meeste wetenschappers door het besef dat het bestaande paradigma ontoereikend is. Voor enkele wetenschappers is juist dit een periode van echte wetenschap en kunnen bestaande opvattingen en paradigma's afgebroken worden. Wetenschappelijke kennis groeit dan ook niet geleidelijk en kent ook niet alleen vooruitgang zoals eerder werd verondersteld, maar kent ook achteruitgang. Door het afbreken van bestaande overtuigingen ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten, een nieuw conceptueel kader. Kuhn noemt dit een paradigmaverschuiving of wetenschappelijke revolutie. Hij vergelijkt dit met het fenomeen van de Gestalt-switch uit de psychologie. sociaal duurzame samenleving de vrucht van arbeid is vrije tijd verdeling arbeid doe minder bereik meer 5b A3… A2 A1 promotie ‘werkloosheid’ ontwikkeling competenties sociale innovatie (heden) paradigma breuk werkloosheid is een ‘kanker’ overconsumptie maatschappij 4 roofbouw mens & milieu ‘doem’ scenario (WOIII) creatie jobs ontwikkeling competenties 5a

9 Schuldencomplex (situatieschets) 7 5 6 4 3 1 2 monetaire reset
(sociale innovatie) (bevrijding) (UVRM) neerwaartse druk wegwerken schuldenberg 7 5 SCHULDEN BERG oplossen schuldenberg aandacht & ontvankelijkheid 6 besparingen rentelast vergrijzing langer werken financiële crisis werkloosheid …. HEDEN TOEKOMST 4 3 mondiaal probleem 1 2 besluitvormingstheorie Herbert Simon

10 Wegenkaart 1 4 5 K M = Q S 2 3 8 7 6 (stroomschema) traditionele
economie fishervergelijking M x V = P x T aflossen schulden creativiteit (out of the box) 1 4 5 schuld economie 1. Fishervergelijking M x V = P x T M = geldhoeveelheid V = omloopsnelheid geld P = gemiddeld prijsniveau T = handelsvolume M = Q 2. Schuldencomplex K = S K = kapitaal of vorderingen S =schulden schuldencomplex K = S economie (MxV = PxT) attractor omgekeerde logica doelstelling & modus operandi K M = Q S 2 theorie praktijk vereenvoudiging neutraal geld 3 integrale economie integrale vergelijking K M = Q S integrale verkeersvergelijking inkomende lening (S) uitgaande lening (K) katalysator out of the box sustainocratie duurzame menselijke vooruitgang integratie & transformatie kennisdeling & brainstorming 8 7 6

11 Beperkte rationaliteit
(Simon & Foucault) monetaire reset tabula rasa geld uit het niets (katalysators) traditionele economie element van utopische gespletenheid element van overmacht element van omgekeerde effectiviteit element van samenhangende kennis fishervergelijking M x V = P x T aflossen schulden 1 4 1 schuld economie schuldencomplex K = S element van beperkte- of begrensde rationaliteit 2 3 integrale economie integrale vergelijking K M = Q S 2 randvoorwaarden aandacht & ontvankelijkheid 5 4 3 sociaal duurzame samenleving kennisdeling wetenschap onderwijs beleidsmakers besluitvorming (Herbert Simon)

12 non-lineaire attractor
Denkproces (mindmap) K M = Q S M x V = P x T M => C => S => K Tabula Rasa (reële economie) 1 attractor F1 = 1+S/Q K/F1 M/F1=Q/F1 S/F1 C= M- (M/F1) K/F1= C=S/F1 Tabula Rasa (monetair beleid) 2 vereenvoudiging K=C=S Tabula Rasa (monetair beleid) neutraal geld 3 katalysator C=0 Tabula Rasa (monetair beleid) non-lineaire attractor 4

13 Alternatieve route Benchmark
(katalysator) katalysator (geld uit het niets) K M = Q S C=0 M = Q C=S (M+C-C) = (Q+C-C) precedent geld = schuld (dogma) Benchmark Hoge schuldenniveaus en kwijtscheldingsprogramma’s zijn van alle tijden. Zo’n 2000 jaar voor aanvang van onze jaartelling – ten tijde van de Egyptische farao’s en het koninkrijk van Mesopotamië – speelde dit ook al. Bekend is bijvoorbeeld de code van Hammurabi, koning van Babel, daterend uit 1762 voor Christus. In deze code is vastgelegd dat onder bepaalde omstandigheden schulden worden kwijtgescholden. Destijds waren de kwijtscheldingen functioneel om de stabiliteit van de leefgemeenschap te continueren. Heersers wilden de sociale cohesie behouden door te voorkomen dat mensen te veel schulden of eigendommen hadden. Vandaag de dag kan schuldannulering een pragmatisch onderdeel zijn van een monetaire reset. C => S => K (M+C) = (Q+C) C => K => M (M+C) = > (Q+C)

14 Consolidatie (eilandmodel) journaal IV A B C D E => totaal activa Q actieve kas (M1) M inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) 60.000 reset (M0) uitstaande vordering (K) K kosten totaal actief eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten totaal passief saldo - verkeersvergelijking journaal IV A B C D E => totaal activa Q actieve kas (M1) M inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) reset (M0) uitstaande vordering (K) K kosten totaal actief eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten totaal passief saldo - verkeersvergelijking consolidatie IV A B C D E => totaal activa Q 25.000 2.500 5.000 10.000 actieve kas (M1) M 60.000 -5.000 15.000 inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) reset (M0) uitstaande vordering (K) K kosten 75.000 20.000 totaal actief 35.000 27.500 65.000 eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten 50.000 totaal passief saldo - verkeersvergelijking consolidatie IV A B C D E => totaal activa Q 25.000 2.500 5.000 10.000 actieve kas (M1) M 60.000 20.000 30.000 inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) reset (M0) uitstaande vordering (K) K kosten 75.000 15.000 totaal actief 50.000 42.500 80.000 eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten totaal passief saldo - verkeersvergelijking -5.000 journaal IV A B C D E => totaal activa Q actieve kas (M1) M inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) reset (M0) 15.000 60.000 uitstaande vordering (K) K kosten totaal actief eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten totaal passief saldo - verkeersvergelijking Neutraliteit van geld houdt in dat wijzigingen in de geldhoeveelheid geen invloed hebben op reële grootheden, zoals het reële inkomen en de werkgelegenheid, maar alleen op monetaire grootheden zoals het prijspeil, Neutraliteit van geld houdt in dat "geld een sluier" is en dat geld- en goederensfeer volledig van elkaar zijn gescheiden. Tegenboeking neutrale kapitaalsinjectie Nieuwe consolidatie moment x+1 Neutrale kapitaalsinjectie ter waarde van S Facultatieve consolidatie op een gegeven moment x Regularisatie schulden (S) en vorderingen (K)

15 (academische vrijheid)
Verbeeldingskracht (academische vrijheid) K M = Q S consolidatie IV A B C D E => totaal activa Q 66.667 16.667 1.667 3.333 6.667 95.000 actieve kas (M1) M 40.000 13.333 20.000 80.000 inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) reset (M0) uitstaande vordering (K) K kosten 50.000 10.000 totaal actief 33.333 28.333 53.333 eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten totaal passief saldo - verkeersvergelijking journaal IV A B C D E => totaal activa Q actieve kas (M1) M inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) 40.000 reset (M0) uitstaande vordering (K) K kosten totaal actief eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten totaal passief saldo - verkeersvergelijking journaal IV A B C D E => totaal activa Q actieve kas (M1) M inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) reset (M0) 10.000 40.000 uitstaande vordering (K) K kosten totaal actief eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten totaal passief saldo - verkeersvergelijking consolidatie IV A B C D E => totaal activa Q 66.667 16.667 1.667 3.333 6.667 95.000 actieve kas (M1) M 40.000 13.333 20.000 80.000 inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) reset (M0) uitstaande vordering (K) K kosten 50.000 10.000 totaal actief 33.333 28.333 53.333 eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten totaal passief saldo - verkeersvergelijking -3.333 consolidatie IV A B C D E => totaal activa Q 25.000 2.500 5.000 10.000 actieve kas (M1) M 60.000 20.000 30.000 inactieve kas (M2) sociaal duurzame kas (M3) reset (M0) uitstaande vordering (K) K kosten 75.000 15.000 totaal actief 50.000 42.500 80.000 eigen vermogen (EV1) eigen vermogen (EV2) reset (EV3) uitstaande schuld (S) S inkomsten totaal passief saldo - verkeersvergelijking -5.000 schuldaflossing (reële economie) attractor F1 = 1+S/Q K/F1 M/F1=Q/F1 S/F1 C= M- (M/F1) K/F1= C=S/F1 Tabula Rasa (monetair beleid)

16 Chaos en orde (transformatieplan) Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. Het gaat met andere woorden om de perceptie van onverenigbaarheid tussen twee cognities, waarbij het woord cognitie kan slaan op kennis, houding, emotie, geloof of gedrag. Volgens de theorie voelen mensen een sterke drang om dissonanties te verkleinen door hun opvattingen of gedrag aan te passen of te rationaliseren. Het tegenovergestelde van cognitieve dissonantie is cognitieve consonantie. sociaal duurzame samenleving andere setup (systeem) andere afspraken (interpretatie) andere modus operandi (co-creatie) 5b A3… A2 A1 denkkaders doelstelling platitudes afweermechanismen emotie kennisdeling onderwijs synchronisatie transformatie (para)dialoog sociale innovatie (heden) spanningsveld (chaosdenken) (non-dialoog) 4 ‘geldgedreven’ maatschappij onzekerheid & protectionisme eigen belang versus algemeen belang macht versnippering & conflict 5a

17 Recapitulatie (doorbraak) monetaire reset (sociale innovatie) (bevrijding) (UVRM) neerwaartse druk wegwerken schuldenberg Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over nadenken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen. Robert H. Hemphill Credit Manager of the Federal Reserve Bank of Atlanta (1934) 7 5 SCHULDEN BERG oplossen schuldenberg aandacht & ontvankelijkheid 6 besparingen rentelast vergrijzing langer werken financiële crisis werkloosheid …. HEDEN SUSTAINABLE DEMOCRACY 4 3 mondiaal probleem 1 2 … elke ‘waarheid’ komt in drie fasen … Ze wordt belachelijk gemaakt Ze wordt krachtdadig tegengewerkt Ze wordt als vanzelfsprekend aangenomen Arthur Schopenhauer besluitvormingstheorie Herbert Simon

18 (financieel omslagpunt)
Doemscenario (financieel omslagpunt) Amerikaanse dollars zijn nu nog een gewaardeerde muntsoort. Meer dan tweederde deel van de mondiale geldreserve wordt aangehouden in dollars. Daarom kunnen oplopende schulden van de Verenigde Staten worden gefinancierd door meer dollars uit te lenen. Centrale banken met grote reserves aan buitenlandse valuta, zoals China, Japan en andere Aziatische landen, worden in feite gegijzeld door de Amerikaanse fiscale politiek. (…) Het financiële evenwicht raakt steeds verder verstoord en het is slechts een kwestie van tijd voordat het punt is bereikt waarop er een correctie MOET plaatsvinden. Centrale bankiers beseffen heel goed dat er maar één alternatief is voor een plotselinge en pijnlijke correctie, namelijk een radicale overstap naar een andere reservemunt. sociaal duurzame samenleving MODERN DEBT JUBILEE MONETAIRE RESET WERELDMUNT 5b A3… A2 A1 sociale innovatie (heden) 4 ‘doem’ scenario (WOIII) GOUD OORLOG VALUTA OORLOG RESERVEMUNT USD 5a

19 (menselijke keuze & mensenrechten)
Leiderschap (menselijke keuze & mensenrechten) brain storm UVRM monetaire reset ja co-creatie herstel nee ??? innovatie keuze effect normen waarden systemen Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden. Manuel Castells 1996

20 Hier en Nu WO III ‘sustainocratie’ financieel omslagpunt
(GLOBAL SWOT) ‘sustainocratie’ duurzame menselijke vooruitgang financieel omslagpunt USD positieve stuwkrachten doorbraak & herstel kruiskatalytische cycli attractieve innovaties out of the box synchronisatie tabula rasa schulden monetaire reset wereldmunt kritische massa kennisdeling integratie oefening aanpassing modus operandi systeemtransformatie bewustwording co-creatie sociale innovatie sociaal ondernemen negatieve stuwkrachten ineenstorting economie crisis & chaos regressie & versnippering onvrede & separatisme complexiteit & depressie …. Besluitvormingstheorie Herbert Simon de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken. Hij doorloopt eerst een sequentieel zoekproces, waardoor hij de alternatieven een voor een beschouwt en vergelijkt als gevolg van de eerste twee axioma's zal de mens niet het optimale alternatief kiezen (zoals door rationaliteit beweerd wordt). Hij zal daarentegen het eerste voldoening gevende alternatief kiezen de mens beschikt over een set routineacties, die hij oproept zodra een herkenbaar probleem zich voordoet deze routineacties bestaan alle los van elkaar (Simon noemt dit axioma het loosly-coupled-axioma) elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en de bestaande middelen beschouwd als gevolg van axioma's 4 en 5 zal het sequentieel zoekproces uit axioma 2 pas in werking treden als de routineacties niet meer volstaan. monetaire reset WO III

21 Mise en Place Dit werkdocument is als een ‘mise en place’ te beschouwen, het is mijn overtuiging dat een co-creatieve modus operandi en het bundelen van verschillende competenties noodzakelijk is om tegemoet te komen aan hedendaagse ‘verzuchtingen’. Kennisdeling, onderwijs en (zelf)onderzoek beschouw ik als een continu proces, enkele aandachtspunten; Denkkaders, clichés, platitudes & afweermechanismen Oefening baart kunst (onderwijs) Neveneffecten (MER-SROI-SWOT) Macht als tijdloos excuus (verantwoordelijkheidszin) Communicatie & netwerking (kennisdeling) Het belang van een ‘kritische massa’ (bewustwording) Transformatie, synchronisatie & leiderschap (plan van aanpak) Herstel & harmonisatie (implementatie) Sustainocratie (sustainable democracy) Duurzame menselijke vooruitgang ….

22 Mutua Fides In een wereld vol problemen is de moeilijkste taak
aandacht krijgen voor oplossingen Werner Van Ginneken 00 32 (0) met dank voor uw aandacht


Download ppt "Monetaire Reset (Financiële Relativiteitstheorie) kennisdeling"

Verwante presentaties


Ads door Google