De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Government Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Government Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel"— Transcript van de presentatie:

1 E-Government Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

2 2 Frank Robben 11/03/2005 Wat is E-government ? n E-government heeft als doel de dienstverlening en de beleidsvoering voortdurend te verbeteren door interne en externe processen en relaties te optimaliseren met behulp van informatie- en communicatietechnologie n interne processen en relaties -binnen elke overheidsdienst -tussen overheidsdiensten en overheidsniveau’s onderling -tussen overheidsdiensten en hun werknemers n externe processen en relaties -tussen de overheidsdiensten en de burgers -tussen de overheidsdiensten en de ondernemingen

3 3 Frank Robben 11/03/2005 Voordelen n grotere efficiëntie -lagere lasten en kosten, bvb. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van gecoördineerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie minder onnodige contacten achteraf samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage-techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare componenten -meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb. alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via om het even welk device geïntegreerde dienstverlening -snellere dienstverlening vermindering van reis- en wachttijd rechtstreekse interactie met de bevoegde overheidsdienst real time feedback voor de gebruiker

4 4 Frank Robben 11/03/2005 Voordelen n grotere effectiviteit -hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb. juistere dienstverlening meer gepersonaliseerde dienstverlening transparantere dienstverlening veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces -minder fraudemogelijkheden -nieuwsoortige diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen

5 5 Frank Robben 11/03/2005 E-government: een structureel hervormingsproces n ICT is slechts een middel n E-government vereist -het beschouwen van informatie als een strategische productiefactor voor elke overheidsactiviteit -een verandering van de mentaliteit: klantgericht i.p.v. overheidsgericht -een re-engineering van de processen in elke overheidsinstelling, elk overheidsniveau, tussen overheidsniveau’s, en tussen overheidsinstellingen enerzijds en burgers en ondernemingen anderzijds, vanuit een standpunt van toegevoegde waarde voor de gebruiker -samenwerking tussen overheidsinstellingen en overheidsniveau’s: één virtuele elektronische overheid, met respect voor de opdracht van elke overheidsinstelling en overheidsniveau

6 6 Frank Robben 11/03/2005 E-government: een structureel hervormingsproces n E-government vereist -samenwerking tussen de openbare en de private sector -een gepast juridisch kader uitgewerkt op het juiste niveau -een interoperabiliteitsframework: ICT, informatieveiligheid, unieke identificatiesleutels, afdoende geharmoniseerde concepten -gedecentraliseerde implementatie, maar met gemeenschappelijke visie en gecoördineerde planning en programmabeheer (think global, act local) -gepaste maatregelen ter vermijding van een digitale kloof

7 7 Frank Robben 11/03/2005 Visie strategisch informatiebeheer n modellering van informatie n eenmalige inzameling en hergebruik van informatie n beheer van informatie n elektronische uitwisseling van informatie n beveiliging van informatie Informatie wordt gecoördineerd beheerd als een strategische productiefactor met naleving van een aantal vaste principes inzake

8 8 Frank Robben 11/03/2005 Modellering van informatie n informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit -definitie van informatie-elementen -definitie van kenmerken van informatie-elementen -definitie van relaties tussen informatie-elementen n de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie n het informatiemodel kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) n de concrete implementatie van het informatiemodel wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

9 9 Frank Robben 11/03/2005 Inzameling en hergebruik n informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden n informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron n de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, …)

10 10 Frank Robben 11/03/2005 Inzameling en hergebruik n de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies n met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht n de ingezamelde informatie wordt binnen de overheid één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instelling die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft n en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

11 11 Frank Robben 11/03/2005 Beheer van informatie n een functionele taakverdeling is afgesproken omtrent welke instelling welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers n de informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel n de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen n afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie

12 12 Frank Robben 11/03/2005 Beheer van informatie n elke instelling is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instelling die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling n elke instelling die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instellingen n informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

13 13 Frank Robben 11/03/2005 Uitwisseling van informatie n eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden n informatie wordt enkel uitgewisseld wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van -de instantie die over de informatie beschikt of -de instantie die de informatie nodig heeft of -de instantie die het netwerk beheert (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), FEDICT, …)

14 14 Frank Robben 11/03/2005 Uitwisseling van informatie n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling n de beschikbare informatie wordt pro-actief gebruikt voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij informatie-inzameling -de informatieverstrekking aan de betrokkenen

15 15 Frank Robben 11/03/2005 Beveiliging van informatie n persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld n persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde instellingen en gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid n de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door Sectorale Comités van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, nadat is vastgesteld dat aan de hogervermelde voorwaarden is voldaan n de toegangsmachtigingen zijn publiek

16 16 Frank Robben 11/03/2005 Beveiliging van informatie n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu door de KSZ, FEDICT en/of de beheersinstelling van een sectoraal netwerk n elke elektronische uitwisseling van persoons- gegevens wordt gelogd, in casu door de KSZ, FEDICT en/of de beheersinstelling van een sectoraal netwerk, om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren

17 17 Frank Robben 11/03/2005 Beveiliging van informatie n telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

18 18 Frank Robben 11/03/2005 Gebruikersgerichte dienstverlening n permanent inzicht in de evoluerende behoeften en wensen van de gebruikers; de huidige perceptie wordt hieronder beschreven n de eenmalige aangifte van elke relevante gebeurtenis in de levensloop van een persoon of onderneming door de betrokkene of de best geplaatste derde is de basis voor een automatische verlening van alle diensten n indien een automatische dienstverlening niet mogelijk is -aanbod van de diensten op een geïntegreerde wijze (informatie en transacties) -met een maximaal hergebruik van de reeds beschikbare gegevens

19 19 Frank Robben 11/03/2005 Gebruikersgerichte dienstverlening n indien een automatische dienstverlening niet mogelijk is -op een gepersonaliseerde manier look & feel en interface inhoud (enkel relevante informatie en transacties) gepersonaliseerde ondersteuning, bvb. –contextgevoelige hulp aangepast aan de gebruiker (bvb. tekst, mondelinge uitleg, hulp bij het gebruik van elektronische devices, procesbegeleiding,...) –eigen taal –aangepast vocabularium –on-line simulaties –kwaliteitscontrole vóór de verzending van de informatie

20 20 Frank Robben 11/03/2005 Gebruikersgerichte dienstverlening n indien een automatische dienstverlening niet mogelijk is -of op zijn minst volgens de logica van de gebruiker gebeurtenissen (vb. geboorte, huwelijk, opstart van een bedrijf,...) levensdomeinen (vb. cultuur, sport,...) sociale status (vb. werknemer, werkloze, gepensioneerde,...) of bedrijfssector doelgroepbenadering -vanuit een self service benadering met een maximaal empowerment van de gebruikers met een maximale valorisatie van de inspanningen geleverd door de gebruiker indien mogelijk, met real time interactie

21 21 Frank Robben 11/03/2005 Gebruikersgerichte dienstverlening n de aangifte van de gebeurtenissen of de dienstverlening geschiedt via een kanaal gekozen door de betrokkene -verschillende soorten van elektronische devices (PC, (mobiele) telefonie, PDA, interactieve TV, kiosken,...) -papier, tenzij elektronische devices veralgemeend aanwezig zijn bij de betrokkenen -file transfer -tussenpersonen (bvb. vakbond, ziekenfonds, verenigingen,...) -toegankelijk voor gehandicapten n rekening houdend met de mogelijkheden van de gebruiker n met gebruik van geïntegreerde customer relation management tools over de gebruikte kanalen heen n de dienstverlening is bij voorkeur gratis voor de gebruiker, of wordt op zijn minst verstrekt aan een kost die niet hoger is dan die van de dienstverlening via papier

22 22 Frank Robben 11/03/2005 Netwerk van service integrators Internet Extranet gewest of gemeenscha p Extranet gewest of gemeenscha p FedMAN Services repository FOD ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Services repository Publilink ? Stad Provincie Gemeente Services repository Service integrator (FEDICT) Service integrator (KSZ) Service integrator

23 23 Frank Robben 11/03/2005 Gelaagde architectuur (n-tier) Op open standaarden gebaseerde, modulaire, flexibele, uitbreidbare, dienstgeoriënteerde architectuur

24 24 Frank Robben 11/03/2005 Architectuurlagen end-to-end flowproces architecture application client application architecture application server batch flowdata processing architecture middleware engineconnectivity architecture database engineinformation architecture operating system, drivers, agentssystem architecture networknetwork architecture infrastructure & facilitiesphysical architecture Bron: R. Bovyn - Belgacom

25 25 Frank Robben 11/03/2005 Open specificaties en open standaarden n open specificatie: specificatie die voldoende is om een volledig functionerende toepassing te schrijven en vrij is van juridische beperkingen die de verspreiding en het gebruik bemoeilijken n open standaard: open specificatie die goedgekeurd is door een onafhankelijke standaardenorganisatie n voornaamste internationale, onafhankelijke standaardenorganisaties -International Organization for Standardization (ISO) (http://www.iso.org)http://www.iso.org -World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org)http://www.w3.org -OASIS (http://www.oasis-open.org)http://www.oasis-open.org

26 26 Frank Robben 11/03/2005 Open specificaties en open standaarden n voorbeelden -karaktersets -interconnectie -uitwisseling van berichten -uitwisseling van documenten -opslag van berichten -opslag van documenten -compressie van documenten -beveiliging n zie bijvoorbeeld http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentati on/ Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentati on/ Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf

27 27 Frank Robben 11/03/2005 Gegevensintegratie n gefedereerde gegevensbanken met oog op -vermijden van onnodige redundantie in gegevensopslag -betere schaalbaarheid -verhoogde performantie -verhoogde beschikbaarheid n datawarehouses met oog op -betere ondersteuning van het besluitvormingsproces door samenbrengen van gegevens uit operationele systemen in besluitvormingsondersteunende systemen met benaderingsmogelijkheden van gegevens via verschillende dimensies en granulariteitsgraden met krachtige exploratie-, analyse- en visualisatietools bij voorkeur in real time (on line analytical processing – OLAP)

28 28 Frank Robben 11/03/2005 Toepassingsintegratie Application Orchestration Enterprise Application Integration Exposed services Consulted services Application Enterprise Service Bus Clients Providers

29 29 Frank Robben 11/03/2005 Toepassingsintegratie Webservice: softwarecomponent die een eenduidig zelfbeschreven functionaliteit aanbiedt en gedistribueerd aangeroepen wordt door gebruik te maken van standaard internettechnologie web services repository (WSDL) web services client web services provider UDDI (registratie web service)(opzoeken web service) UDDI XML/SOAP

30 30 Frank Robben 11/03/2005 Presentatie-integratie: portaalsites n web sites n met geïntegreerde presentatie van -informatie, bij voorkeur beheerd in content management systemen -transacties n toegankelijk -hetzij volgens de logica van elke doelgroep -hetzij volgens de individuele behoeften of wensen van elke gebruiker n met single log on of single sign on n bij voorkeur multi-modaal n eventueel ondersteund door customer relation management tools

31 31 Frank Robben 11/03/2005 Informatieveiligheid en privacybescherming n informatieveiligheid -vermijden van schade aan informatie en informatiesystemen, en alle betrokkenen (gebruikers, informatiesubjecten, …) -verschillende aspecten: juistheid en integriteit beschikbaarheid vertrouwelijkheid niet-weerlegbaarheid authenticiteit autorisatie auditeerbaarheid n privacybescherming -vermijden van onrechtmatige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en respecteren van een minimaal recht op informationele zelfbestemming van elke persoon n deels overlappend, deels aanvullend

32 32 Frank Robben 11/03/2005 Informatieveiligheid en privacybescherming n nood aan voortdurend zoeken naar evenwicht tussen inspelen op opportuniteiten en vermijden van risico’s: het streven naar absolute veiligheid is geen streefdoel want smoort vernieuwing en efficiëntie onterecht in de kiem n nood aan homogeen geheel van maatregelen over alle betrokken instanties heen: de zwakste schakel bepaalt de graad van veiligheid -structureel: beveiligende effecten voortvloeiend uit het concept -organisatorisch -qua personeel -juridisch -technisch -fysisch

33 33 Frank Robben 11/03/2005 Informatieveiligheid en privacybescherming 1. beleid 2. organisatie 3. risicoanalyse beveiligingseisen 4. selectie van maatregelen 5. ontwikkeling plannen en implemen- tatie van maatregelen 6. training en opleiding 7. toezicht, controle en evaluatie terugkoppeling

34 34 Frank Robben 11/03/2005 Informatieveiligheid en privacybescherming n kader voor maatregelen op organisatorisch, technisch, fysisch en personeelsvlak: ISO 17799 -beveiligingsbeleid, stapsgewijze verfijnd via policies -classificatie en beheer van bedrijfsmiddelen -beveiligingseisen t.a.v. personeel -fysieke beveiliging van de omgeving (oa encryptie) -beheer van communicatie- en bedieningsprocessen -toegangsbeveiliging -ontwikkeling en onderhoud van systemen -bijzondere eisen bij de verwerking van persoonsgegevens -continuïteitsmanagement -interne en externe controle op de naleving -communicatie t.a.v. de klanten en publieke opinie over het beleid en de maatregelen inzake informatieveiligheid en privacybescherming

35 35 Frank Robben 11/03/2005 Vermijden digitale kloof n uitgangspunt: iedereen heeft recht op een gelijkwaardige dienstverlening n bij voorkeur automatische toekenning van rechten n actieve informatie via push systeem over de rechten, met bijzondere aandacht voor de groepen met hoog risico op non-take-up n de elektronische dienstverlening aan de burgers en de ondernemingen wordt in een eerste fase beschouwd als een bijkomend kanaal, naast de traditionele kanalen n stimuleren van gepersonaliseerde dienstverlening en self service mogelijkheden

36 36 Frank Robben 11/03/2005 Vermijden digitale kloof n beklemtonen van de rol van de tussenpersonen n permanente opleiding en training van de gebruikers n elektronische contactpunten op publieke plaatsen (kiosken, bibliotheken,...) n aandacht voor de usability van alle toegangskanalen n ondersteuning via een geïntegreerd contact center

37 37 Frank Robben 11/03/2005 Enkele interessante realisaties/projecten n netwerk van de sociale zekerheid (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) n elektronische gegevensuitwisseling tussen de sociale zekerheid en de ondernemingen (DIMONA, multifunctionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens, elektronische aangifte van sociale risico’s n Kruispuntbank voor Ondernemingen en ondernemingsloketten n portaalsites n unieke identificatiesleutels n elektronische identiteitskaart

38 38 Frank Robben 11/03/2005 Netwerk van de sociale zekerheid In 2004 zijn n tussen zowat 2.000 actoren in de sociale sector n 378,3 miljoen berichten elektronisch uitgewisseld die evenveel papieren aangiften of attesten hebben uitgespaard n aan de hand van 181 soorten elektronische berichten Deze elektronische gegevensuitwisseling zorgt voor n een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten en kosten n de mogelijkheid tot automatische toekenning van bepaalde rechten n een betere ondersteuning van het sociaal beleid n een efficiëntere fraudebestrijding

39 39 Frank Robben 11/03/2005 Informatieservers n beschikbare servers -verwijzingsrepertorium -rijksregister -KSZ-registers -registers van de kandidaat-politieke vluchtelingen -centraal bestand van de SIS-kaarten en van de beroepskaarten -werkgeversrepertorium -loon- en arbeidstijdegegevensbank van de werknemers -DIMONA-gegevensbank van de werknemers n aangeboden diensten -interactieve raadpleging -raadpleging in massa -automatische mededeling van wijzigingen

40 40 Frank Robben 11/03/2005 Elektronische attesten n gegevensstromen ingevolge de multifunctionele aangifte en de aangiften van sociale risico’s n rechten van de zelfstandigen n rechten van de sociaal verzekerden in de werkloosheidssector n rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector n rechten van de sociaal verzekerden in de sector geneeskundige verzorging en uitkeringen -bijdragebons -MAF (sociaal luik) en verhoogde tegemoetkoming in de kosten voor gezondheidszorg -fiscale franchise n rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector -individuele pensioenrekening -pensioenkadaster -automatische opening van het recht op pensioen n rechten in de sector van de maatschappelijke steun – OCMW’s

41 41 Frank Robben 11/03/2005 Elektronische attesten n rechten van de migrerende werknemers n bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid n afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de Gewesten en Gemeenschappen -kankeronderzoek – mammografie -onroerende voorheffing -milieubelasting n afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de provincies en gemeenten n afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij ondernemingen die belast zijn met opdrachten van algemeen belang, zoals openbaar vervoer n stromen voor de sociale inspectie n verminderingen van de werkgeversbijdragen in het kader van de aanwerving van langdurig werkzoekenden

42 42 Frank Robben 11/03/2005 Aantal uitgewisselde berichten 378.314.473 uitgewisselde berichten Rijksregister, Wachtregister en KSZ-register 107.465.114 DIMONA 79.116.585 LATG-DMFA en Werkgeversrepertorium 62.883.093 MAF sociaal en fiscaal luik 16.069.846 Bijdragebons en verzekering geneeskundige verzorging 14.676.167 Toename verwijzingsrepertorium 16.320.517 Rechten soc. verzekerden buiten de sociale zekerheid 12.301.939 OASIS 10.508.871 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 7.213.019 Bestand van de SIS- en de SAM-kaarten 3.566.054 Rechten van de soc.verz.i/d werkloosheidssector 15.957.289 Rechten soc. verzekerden in de kinderbijslagsector 7.912.516 Rechten soc. verzekerden in de pensioensector 6.073.720 Stromen ingevolge DMFA en ASR 14.187.472 WIGW 2.974.719 Begin en einde zelfstandigenactiviteit 536.053 Aansluiting OCMW’s in het KSZ-netwerk 223.412 Migrerende werknemers 328.087 110100100010000100000100000010000000100000000

43 43 Frank Robben 11/03/2005 RSZ RIZIV Werkgever Werknemers Ziekenfonds Controle Bijdragebons werknemers vroeger

44 44 Frank Robben 11/03/2005 Werkgever Werknemers RSZ RIZIV Ziekenfonds Controle KSZ-BCSS Bijdragebons werknemers nu

45 45 Frank Robben 11/03/2005 WIGW’s: wat ? n weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen n hebben recht op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen n heel wat gemeenten en provincies kennen aan deze personen bovendien vrijstellingen of vermindering van belastingen toe

46 46 Frank Robben 11/03/2005 WIGW’s vroeger Ziekenfonds

47 47 Frank Robben 11/03/2005 WIGW’s nu KSZ nic

48 48 Frank Robben 11/03/2005 Het verwijzingsrepertorium n basis voor de organisatie van de elektronische gegevens- uitwisseling n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke instellingen van sociale zekerheid m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn in de onderscheiden soorten instellingen van sociale zekerheid m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten instellingen van sociale zekerheid mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens

49 49 Frank Robben 11/03/2005 Gegevensuitwisseling met ondernemingen n 4 soorten elektronische aangiften van toepassing tot toepassing of via portaal -onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) -kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens -aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico zich voordoet -overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werkmelding n mogelijkheid tot interactieve elektronische verbetering van aangiften n mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging van -aangiften -personeelsbestand -andere nuttige informatie, zoals het feit of een werkgever in orde is met zijn RSZ-verplichtingen

50 50 Frank Robben 11/03/2005 DIMONA Personeels- register Speciaal Personeels- register Individueel document Studenten- contract Arbeidscontract De vereenvoudiging Onlineraadpleging RSZ Personeels- bestand Inspectie KSZ

51 51 Frank Robben 11/03/2005 Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden RSZ RVPRJV Werkgever Pensioen Vakantiegeld KSZ RVARIZIVRKWFAOFBZ De vereenvoudiging Activiteit 3 Activiteit 2 Activiteit 1 1 elektronische aangifte

52 52 Frank Robben 11/03/2005 Aangiften sociale risico’s n van meervoudige opvraging van informatie via diverse, complexe, niet-gecoördineerde papieren formulieren

53 53 Frank Robben 11/03/2005 Aangiften sociale risico’s n naar -de beperking van de ingezamelde informatie tot de nog niet in het netwerk van de sociale zekerheid beschikbare informatie (afschaffing of minstens vereenvoudiging van formulieren) -eenmalige inzameling van informatie bij de werkgever -gestandaardiseerd over alle instellingen van sociale zekerheid (arbeidsongeschiktheid, moederschap, arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid) -aangifte kan gebeuren op papier (tijdelijk) elektronisch (24/7) via –het portaal van de sociale zekerheid –FTP/MQSeries –het Isabelnetwerk -aan de hand van éénvormige instructies

54 54 Frank Robben 11/03/2005 Aangiften sociale risico’s Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn 15.03.2005 : datum dat het sociaal risico zich voordoet eerste trimester 2005 Deel 1 Sociaal Risico + 1 maand, + 2 maand,... Einde risico Eventueel mini = lonen en arbeidstijden = mini kwartaalaangifte voor de periode die nog niet werd aangegeven en die de periode dekt tussen de vorige kwartaalaangifte en het sociaal risico Specifieke gege- vens, eigen aan het sociaal risico Deel 3 Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Specifieke gegevens - werkrooster - aard van de dag - … Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Specifieke gegevens Deel 1 Deel 3 Deel 1 Deel 2 Scenario aanvang Scenario herhaling Scenario einde risico laatste trimester 2004 kwartaal- aangifte aan RSZ

55 55 Frank Robben 11/03/2005 26 operationele gegevenstromen n RSZ-kwartaalaangifte n wijziging van de RSZ-kwartaalaangifte n DIMONA-aangifte n raadpleging van het eigen personeelsbestand n raadpleging van het werkgeversrepertorium n geïntegreerde elektronische melding van een bouwwerf n inhoudingsplicht n aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland n on-line mededeling van tijdelijke werkloosheid aan de RVA en validatieboek n raadpleging van het vakantiebestand n aangifte van een arbeidsongeval, maandelijks rapport en werkhervatting n vereenvoudigde aangifte van een arbeidsongeval n aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten (sector werkloosheid) -privé-sector + leerkrachten betaald door de Gemeenten of Provincies

56 56 Frank Robben 11/03/2005 26 operationele gegevenstromen n maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering (sector werkloosheid) -privé-sector + + leerkrachten betaald door de Gemeenten of Provincies n jaarlijkse aangifte tijdelijke werkloosheid n maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid n maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats (sector werkloosheid) n maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma (sector werkloosheid) n aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie (sector werkloosheid) n maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie (sector werkloosheid) n gemachtigde aanvraag van verwijdering van een zwangere werkneemster (sector beroepsziekten)

57 57 Frank Robben 11/03/2005 Verdere evolutie n systematische vervanging van papieren RSZ-attesten door elektronische raadpleging van de schuldsituatie van de onderneming bij de RSZ n relatie sociale zekerheid – FOD Financiën -elektronische overmaking informatie inzake bedrijfsvoorheffing -elektronische overmaking arbeidsinkomsten en inkomsten uit sociale zekerheid voor voorinvulling personenbelastingaangifte -controle bedrijfskosten vennootschappen n naar een standaardisering van de individuele rekening ? n toepassing van de methodologie op andere domeinen (sociale bijstand, vermijden van opvraging van statistische informatie,...)

58 58 Frank Robben 11/03/2005 Verdere evolutie n nieuwe elektronische gegevensstromen met ondernemingen -01.04.2005 RSZPPO- kwartaalaangifte -01.10.2005 aanvraag van een werkloosheidsuitkering aangifte van een voltijds of halftijds brugpensioen elektronische uitwisseling van gegevens tussen de werkgevers en de ziekenfondsen nodig voor de behandeling van een aanvraag van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige of gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel ter bescherming van het moederschap of vaderschapsverlof aangifte van de vakantiedagen van een bediende aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid aangifte van een verwijdering van een zwangere werkneemster (privé-sector) -01.01.2006 maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes

59 59 Frank Robben 11/03/2005 De vereenvoudiging n eenvormige looncodes -8 looncodes historisch loon -3 looncodes gemiddeld dagloon n eenvormige begrippen arbeidstijd en daarmee gelijkgestelde tijd -van 101 naar 50 begrippen n eenvormige regels i.v.m. de referteperiodes n afwijkende begripsdefinities zijn van rechtswege nietig n begripsdefinities kunnen enkel worden aangepast mits naleving van een strikte procedure n eenvormige procedures en instructies n eenmalige inzameling en verificatie van informatie

60 60 Frank Robben 11/03/2005 De vereenvoudiging n 50 formulieren zijn afgeschaft en 1,1 miljoen aangiften per jaar worden vermeden n 27 formulieren, die samen 4,6 miljoen maal per jaar gebruikt worden, zijn vereenvoudigd tot gemiddeld 1/3 van de rubrieken n de overmaking van 318.000 studentencontracten per jaar door 32.000 ondernemingen wordt vermeden n het personeelsregister is afgeschaft voor alle ondernemingen n geharmoniseerde personeelsadministratie bij de Belgische ondernemingen

61 61 Frank Robben 11/03/2005 Portaalsites: niet gebruikers burgers ondernemingen leveranciers partners personeel tussenpersonen PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen business intelligence content management directory PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen content management business intelligence directory

62 62 Frank Robben 11/03/2005 Portaalsites: wel klanten burgers ondernemingen leveranciers partners personeel tussenpersonen back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen content management business intelligence PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen business intelligence content management directory PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie

63 63 Frank Robben 11/03/2005 Unieke identificatiesleutels n voor burgers -veralgemeend gebruik van het uniek identificatienummer sociale zekerheid (Rijksregisternummer of KSZ-nummer), dat daardoor verwordt tot een persoonsnummer -visueel en elektronisch leesbaar vanop de SIS-kaart en de elektronische identiteitskaart -gecontroleerde toegang tot basisidentificatiegegevens in het Rijksregister en de KSZ-registers n ondernemingen en organisaties - veralgemeend gebruik van het uniek ondernemings- en organisatienummer - veralgemeend gebruik van een uniek nummer voor elke vestiging van een onderneming of organisatie -gecontroleerde toegang tot basisidentificatiegegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen n reglementering inzake de interconnectie van gegevens

64 64 Frank Robben 11/03/2005 Kruispuntbank Ondernemingen n toepassingsgebied -ondernemingen en organisaties gevormd door natuurlijke persoon privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon rechtspersoon in oprichting feitelijke of tijdelijke vereniging -vrije beroepen -exploitatiezetels

65 65 Frank Robben 11/03/2005 Kruispuntbank Ondernemingen n inhoud -uniek nummer per entiteit -basisidentificatiegegevens vastgelegd per soort entiteit, inclusief historiek naam of firmanaam adres van zetel en vestigingseenheden juridische vorm juridische toestand overige basisidentificatiegegevens van openbare aard te verstrekken bij inschrijving als handelaar -verbanden tussen entiteiten onderneming - exploitatiezetel(s) onderneming/exploitatiezetel(s) - technische bedrijfseenheid onderneming - verantwoordelijke natuurlijke perso(o)n(en) -verwijzing naar authentieke bronnen waar andere gegevens dan basisidentificatiegegevens bewaard worden

66 66 Frank Robben 11/03/2005 Elektronische identiteitskaart

67 67 Frank Robben 11/03/2005 Elektronische identiteitskaart n weerhouden functies -visuele en elektronische identificatie van houder -elektronische authentificatie van houder d.m.v. techniek van digitale handtekening -plaatsen van elektronische handtekening d.m.v. techniek van digitale handtekening n geen opslag van andere elektronische gegevens, maar bevorderen van gecontroleerde toegang tot gegevens via netwerken, met elektronische identiteitskaart als toegangsinstrument -vermijden van perceptie van kaart als ‘big brother’ -vermijden van verlies van veel gegevens bij verlies van de kaart -vermijden van nood tot veelvuldige updating van de kaart

68 CA publieke sleutel digitale handtekening Frank Robben 68 11/03/2005

69 69 Frank Robben 11/03/2005 PKI - begrippen n identiteitscertificaten: bewijs van identiteit n kenmerkcertificaten: bewijs van kenmerk (vb. functie, hoedanigheid, mandaat) n functie van registratie-autoriteit (RA): ‘loket' waar certificaat wordt aangevraagd en dat nagaat of opgegeven identiteit of kenmerk juist is; zo ja, keurt ze aanvraag goed, en meldt dit aan certificatie-autoriteit n functie van certificatie-autoriteit (CA): produceert op basis van de informatie die ze van de RA heeft verkregen een certificaat, dat ze verbindt met een sleutelpaar en dat aangeeft wat dat sleutelpaar voortaan bewijst, en beheert dat certificaat

70 70 Frank Robben 11/03/2005 Elektronische identiteitskaart 1. Receive message 3. Check CRL/OCSP 5. Fetch public key 7. Compute reference hash 2. Inspect certificate 4. Check certificate 6. Fetch signature 8. Hash, signature, public key match? Matching triplet? CRL Alice hash Bob 3, 4 2 1 7 6 5 8 1. Compose message3. Generate signature5. Collect certificate 2. Compute hash4. Collect signature6. Send message Alice hash Alice 1 2 3 54 6

71 71 Frank Robben 11/03/2005 Kritische succesfactoren n E-government als een structureel hervormingsproces -re-engineering van processen binnen en over overheidsinstellingen heen -integratie van de back-office voor de automatische toekenning van diensten -geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening n ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau n samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken n quick wins in combinatie met een visie op lange termijn n focus op een meer efficiënte en effectieve dienstverlening eerder dan op de strijd tegen fraude n inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren n wettelijk kader n oprichting van een instelling die bevordert en coördineert

72 72 Frank Robben 11/03/2005 Te beheren hinderpalen n privacy en veiligheid n gemiddeld project in de overheidssector is complexer dan gemiddeld project in de privé-sector, omwille van -interactie met een groot aantal belanghebbenden (verkozenen, ambtenaren, leden van belangengroepen, kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, andere overheidsinstellingen, andere beleidsniveaus, …) -uitvoering in een minder stabiele omgeving n complexiteit van BPR in een overheidsomgeving n wedloop naar quick wins (cf. vele surveys) is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van goed doordachte systemen gebaseerd op re-engineering

73 73 Frank Robben 11/03/2005 Te beheren hinderpalen n de openbare sector is geneigd, misschien uit prestige, om de voorkeur te geven aan ultramoderne oplossingen op maat, met een hoog risico, terwijl er goedkopere, courante, alternatieve systemen beschikbaar zijn die hun nut bewezen hebben n in de openbare sector is er typische weinig financiële marge voor innovaties n de tussenpersonen ervaren e-governement vaak als een bedreiging n vaardigheden en kennis

74 74 Frank Robben 11/03/2005 Te beheren hinderpalen n behoefte aan radicale verandering van cultuur binnen overheid, bv. -van hiërarchie naar participatie en teamwork -tegemoetkomen aan behoeften van klant, niet van overheid -empowering in plaats van dienen -ondernemerschap in overheid belonen -evaluatie van de output achteraf, geen voorafgaande controle van iedere input

75 75 Frank Robben 11/03/2005 Voor meer informatie n federaal portaal -http://www.belgium.behttp://www.belgium.be n portaal van de sociale zekerheid -https://www.socialsecurity.be/default.htmhttps://www.socialsecurity.be/default.htm n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be n persoonlijke website Frank Robben -http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

76 D@nk u ! Vragen ? Frank Robben 11/03/2005


Download ppt "E-Government Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google