De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom!

2 Bidden

3 Heel mijn hart

4 Verdriet

5 Zakken examen Pesten Ouders scheiden Oma overleden Nare opmerking Verkering uit Verloren Eenzaam Ziek

6 Wat doe jij als je verdriet hebt?

7 Ik heb behoefte om erover te praten met ………………
Op zo’n moment ben ik het liefste maar alleen; alleen met m’n verdriet. Ik kan er eigenlijk niet over praten Ik heb behoefte om erover te praten met ……………… Bidden, dat helpt me! Heerlijk om op zulke momenten m’n hart voor God uit te storten en te weten dat Hij er voor mij is! W A R O M ? Ik kan alleen maar huilen… Ik kan mezelf heus wel redden, er is niks met me aan de hand! Zullen we iets leuks gaan doen?

8 Verdriet in de Bijbel…

9 Mozes ? Verdriet in de Bijbel… Lea ? ? Rachel Job ?

10 David Psalm 13 Blij vertrouwen op God
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen? 3 Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? David

11 4 Aanschouw, verhoor mij, HEERE, mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape;
5 Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. 6 Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft David

12 Psalm 10:14 ‘…U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve…’ Psalm 56:4 ‘…mijn tranen hebt ‘g in Uwe fles vergaard. Is hun getal niet in Uw boek bewaard, Niet op Uw rol geschreven?...’

13 Matthéus 14:13 ‘…En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij van daar te scheep, naar een woeste plaats alleen...’ Jezus

14 Matthéus 26 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. 37. En met Zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedéüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. 38. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met mij. Jezus

15 Johannes 11 33 Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven… 35. Jezus weende Jezus

16 Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten
Psalm 103:13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen Jesaja 66:13 Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten Moederlijke troost Vaderlijke ontferming

17 Conclusie… 1. Verdriet bij jezelf… Ons verdriet doet er toe voor God
Je mag je verdriet delen met andere mensen Je mag je verdriet delen met God! (Gebed, Bijbel – bijvoorbeeld de Psalmen als je zelf geen woorden kunt vinden, zingen – zie site)

18 Gedeelde smart is halve smart…
Om te onthouden… Gedeelde smart is halve smart… Dat geldt zeker als je het deelt met Jezus!

19 Conclusie… 2. Verdriet bij de ander… Er zijn, aanwezigheid
Bewogenheid, ‘meehuilen’ Bidden …………………………….

20 Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn… Toekomst!

21 Heel mijn hart

22 Als de nacht valt in je leven en je voelt je kil en koud
Als de nacht valt in je leven en je voelt je kil en koud. Zou er iemand om je geven, is er één die van je houdt? En je weet niet waar je heen moet, met je zorgen en je pijn. Weet niets beters te verzinnen, dan hier maar alleen te zijn.

23 En je zou wel willen schreeuwen: ‘mensen help, ik red het niet. ’
En je zou wel willen schreeuwen: ‘mensen help, ik red het niet!’. Maar het duurt, zo lijkt het, eeuwen, voordat iemand jouw nood ziet. En je weet niet waar je heen moet, met je zorgen en je pijn. Weet niets beters te verzinnen, dan hier maar alleen te zijn.

24 Ben je helemaal vergeten, wat je vroeger hebt gehoord
Ben je helemaal vergeten, wat je vroeger hebt gehoord? Eens heb jij toch ook geluisterd, naar de lofzang en Gods Woord? Toen je jong en onbezonnen dacht je eigen weg te gaan, is Hij aan je blijven denken, en is naast je blijven staan!

25 't Is de Heer’, van dood en leven, die je moeilijkheden ziet
't Is de Heer’, van dood en leven, die je moeilijkheden ziet. Hij heeft alles eens gegeven, staat je bij, ook in ‘t verdriet! Ja, op Hem kun je vertrouwen, Hij blijft altijd jou nabij. ‘t Is de Rots om op te bouwen, Hij wijkt nimmer van je zij!

26 Psalm 42 O mijn ziel, wat buigt g' u neder? Waartoe zijt g' in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; Want Gods goedheid zal uw druk Eens verwisslen in geluk. Hoop op God, sla 't oog naar boven; Want ik zal Zijn Naam nog loven. Zingen

27 Psalm 42 Maar de Heer' zal uitkomst geven, Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 'k Zal in dit vertrouwen leven, En dat melden in mijn lied; 'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht Zingen, daar ik Hem verwacht; En mijn hart, wat mij moog' treffen, Tot den God mijns levens heffen. Zingen

28 ? Heel mijn hart

29 Mededelingen TROUW Zomerkamp Aan/afmelden kerstfeest
‘iedereen die het afgelopen seizoen de club of TOV! heeft bezocht’ TROUW Mededelingen Aan/afmelden kerstfeest Preludium: morgenavond 19 uur Eetcafé

30 Fijne avond!


Download ppt "Welkom!."

Verwante presentaties


Ads door Google