De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blij vertrouwen op God 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blij vertrouwen op God 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Blij vertrouwen op God 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen? 3 Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Psalm 13

11 4 Aanschouw, verhoor mij, HEERE, mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape; 5 Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. 6 Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft

12 Psalm 10:14 ‘…U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve…’ Psalm 56:4 ‘…mijn tranen hebt ‘g in Uwe fles vergaard. Is hun getal niet in Uw boek bewaard, Niet op Uw rol geschreven?...’

13 Matthéus 14:13 ‘…En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij van daar te scheep, naar een woeste plaats alleen...’

14 Matthéus 26 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. 37. En met Zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedéüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. 38. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met mij.

15 Johannes 11 33 Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven… 35. Jezus weende

16 Psalm 103:13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen Jesaja 66:13 Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten

17

18

19

20 Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn…

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Download ppt "Blij vertrouwen op God 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult."

Verwante presentaties


Ads door Google