De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht

2 1.Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven te ordenen Doel = maatschappelijk leven te ordenen De regels worden opgelegd door de overheid De regels worden opgelegd door de overheid Ze zijn afdwingbaar Ze zijn afdwingbaar

3 Functies van het recht Conflict-mijdend: ordening Conflict-mijdend: ordening Materieel recht Materieel recht Geboden en verboden Geboden en verboden H.L.A. Hart: overlevingskansen vergrotend H.L.A. Hart: overlevingskansen vergrotend Conflict-oplossend: Conflict-oplossend: Formeel recht of procesrecht Formeel recht of procesrecht Hoe haal je jouw recht? Hoe haal je jouw recht?

4 Materieel en formeel recht Burgerlijk Wetboek (BW) Burgerlijk Wetboek (BW) Wetboek van Strafrecht (Sr) Wetboek van Strafrecht (Sr) Algemene wet bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht Wetboek van Rechtsvordering (Rv) Wetboek van Rechtsvordering (Rv) Strafvordering (Sv) Strafvordering (Sv) Algemene wet bestuursrecht Algemene wet bestuursrecht Ge- en verboden Procesrecht

5 Men maakt een onderscheid tussen: Men maakt een onderscheid tussen: Het objectieve recht Het objectieve recht Verhouding tussen de mensen en hun verhouding tot de gemeenschap Vb. eigendomsrecht Het subjectieve recht Het subjectieve recht Aanspraken tussen een persoon tegenover een ander Vb. respect eisen van iemand anders ivm je eigendom

6 2. Gebiedende en aanvullende rechtsregels 1. Van gebiedende rechtsregels mag nooit worden afgeweken: Dwingend recht Dwingend recht Beschermen de zwakkere partij in een overeenkomst Beschermen de zwakkere partij in een overeenkomst Men kan, eens het conflict ontstaan is, ervan afwijken door een andersluidende overeenkomst te sluiten. Men kan, eens het conflict ontstaan is, ervan afwijken door een andersluidende overeenkomst te sluiten. Openbare orde Openbare orde Regels die zo essentieel zijn dat ze de fundamenten van onze maatschappij raken Regels die zo essentieel zijn dat ze de fundamenten van onze maatschappij raken Goede zeden Goede zeden Wat in de maatschappij als moreel aanvaardbaar wordt geschouwd. Wat in de maatschappij als moreel aanvaardbaar wordt geschouwd.

7 2. Aanvullende rechtsregels Zorgen ervoor dat er een wettelijk kader bestaat voor zover de contractanten niks overeenkwamen. Tellen maar als de partijen geen afwijkende regeling overeenkwamen. Vb. de leveringskosten zijn ten laste van de verkoper

8 3. Bronnen van het recht A. Wetgeving sensu lato 1. Grondwet Grondwet 2. Wet sensu stricto Wet sensu stricto Wet sensu stricto 3. Decreet Decreet 4. Internationale rechtsregels 5. Rechtsbeginselen 6. Beleidsregels 7. Rechtspraak

9 1. Grondwet = de meest fundamentele wet Regelt de inrichting van de machten binnen de staat Waarborgt de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers Wijziging van de grondwet: Wetgevende kamers ontbinden 2/3 leden in elke kamer aanwezig Meerderheid van 2/3 stemmen zowel in Kamer als Senaat

10 2. Wet sensu stricto = wet in de enge zin Wordt gemaakt door het federale parlement Wetsvoorstel: als een lid van de Kamer of Senaat het initiatief neemt Wetsontwerp: als de ministers (eventueel de President) het initiatief neemt De presidentbekrachtigt de wet De wet wordt gepubliceerd in het Staatsblad.

11 3. Decreet = wetten op het niveau van gemeenschappen en gewesten Worden door de voortdurende staatshervormingen steeds belangrijker

12 Internationaal recht Geschreven recht Geschreven recht Verdrag Verdrag Handvest VN Handvest VN Veiligheidsraad Veiligheidsraad EU-verdrag EU-verdrag Rechten van de mens (EVRM) Rechten van de mens (EVRM) Besluiten volkenrechtelijke organisaties Besluiten volkenrechtelijke organisaties EU-besluiten EU-besluiten Verordeningen Verordeningen Richtlijnen Richtlijnen Ongeschreven recht Ongeschreven recht Gewoonterecht Gewoonterecht

13 Beleidsregels Bevoegdheid bestuursorgaan Bevoegdheid bestuursorgaan Vb: Tabakswet Vb: Tabakswet Minister kan boete opleggen Minister kan boete opleggen ‘Kan’ ‘Kan’ Cafébaas waarschuwt niet Cafébaas waarschuwt niet Cafébaas faciliteert Cafébaas faciliteert

14 B. Rechtspraak = Het geheel van beslissingen van hoven en rechtbanken = voorziet de oplossing voor concrete gevallen waarin de wet niet duidelijk is De rechter zal de wet moeten toepasbaar maken op een concreet geval De uitspraak is enkel bindend tussen de partijen in het geding

15 C. Rechtsleer = het geheel van wetenschappelijke publicaties over juridische aangelegenheden Gaat om publicaties in juridische tijdschriften en boeken Is evenals de rechtspraak niet bindend

16 D. Gewoonte = een gevestigd gebruik dat in een samenleving algemeen als bindend wordt beschouwd, zonder dat het zijn neerslag heeft gevonden in een of andere wetgevende maatregel Voorwaarde: Algemeen geldende, openbare en herhaalde herhaling Algemeen geldende, openbare en herhaalde herhaling De overtuiging dat de gedraging geldt als een rechtsnorm De overtuiging dat de gedraging geldt als een rechtsnorm Wordt minder belangrijk

17 4. De verschillende rechtstakken A. Het publiekrechtPubliekrecht A. Het publiekrechtPubliekrecht Overheidsbevoegdheden Overheidsbevoegdheden Exclusief Exclusief Regelt de algemene belangen Heeft betrekking op: De inrichting De werking en De onderlinge verhouding van de overheidsorganen De verhouding van de overheid tot de burgers Omvat: 1. Staatsrecht 2. Administratief recht 3. Strafrecht 4. Strafprocesrecht 5. Fiscaal recht

18 B. Het privaatrecht Omvat: 1. Handelsrecht 2. Burgerlijk recht Internationaal privaatrechtPrivaatrecht Internationaal privaatrechtPrivaatrecht Particuliere bevoegdheden Particuliere bevoegdheden Niet exclusief Niet exclusief

19 Voorbeeld privaatrecht Buurman past op de kat Mickey Buurman past op de kat Mickey Een auto rijdt over de kat… Een auto rijdt over de kat… Operatie staart Operatie staart Conflict over kosten dierenarts met de buurman Conflict over kosten dierenarts met de buurman

20 Voorbeeld publiekrecht Buren klagen over Napoleon Buren klagen over Napoleon Burgemeester  uitlaatverbod Burgemeester  uitlaatverbod Exclusieve bevoegdheid Exclusieve bevoegdheid

21 Uitwerking privaatrecht Individueel belang Individueel belang Verhouding tussen burgers onderling en Verhouding tussen burgers onderling en Verhouding tussen burgers en rechtspersonen Verhouding tussen burgers en rechtspersonen NV, BV, vereniging, NV, BV, vereniging, Ook staat, provincie, gemeente Ook staat, provincie, gemeente Andere benamingen Andere benamingen Burgerlijk recht, civiel recht Burgerlijk recht, civiel recht Handelsrecht Handelsrecht Arbeidsrecht Arbeidsrecht

22 Uitwerking publiekrecht Algemeen belang Algemeen belang Overheid en haar organen Overheid en haar organen Staatsrecht Staatsrecht Overheid en haar burgers Overheid en haar burgers Bestuursrecht: Bestuursrecht: Welke bestuursorganen welke bevoegdheden? Welke bestuursorganen welke bevoegdheden? Hoe komen besluiten tot stand? Hoe komen besluiten tot stand?

23 Indelingen: strafrecht Publiekrechtelijke aspecten domineren Publiekrechtelijke aspecten domineren Maatschappelijk sturingsmiddel Maatschappelijk sturingsmiddel Vervolgingsmonopolie OM Vervolgingsmonopolie OM Opportuniteitsbeginsel: Opportuniteitsbeginsel: Afzien van op grond van algemeen belang Afzien van op grond van algemeen belang Privaatrechtelijke trekken: Privaatrechtelijke trekken: In feite conflict tussen burgers In feite conflict tussen burgers Art. 12 Sv Art. 12 Sv Wilders Wilders Voeging Voeging Woord voeren Woord voeren


Download ppt "Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht."

Verwante presentaties


Ads door Google