De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Renovatiepact Werkgroep financiering Startvergadering 11 februari 2015, Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Renovatiepact Werkgroep financiering Startvergadering 11 februari 2015, Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 Renovatiepact Werkgroep financiering Startvergadering 11 februari 2015, Brussel

2 Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 “Vlaanderen maakt van energie-efficiëntie een topprioriteit door o.a. gebouwen en bedrijven energie-efficiënter te maken. We concretiseren de langetermijnvisie voor de grondige renovatie van het bestaande gebouwenpatrimonium. We evalueren het Energierenovatieprogramma 2020 uit 2007, verhogen de ambitie waar mogelijk en stellen het bij tot 2030, na overleg met de stakeholders.” │2│2

3 De Vlaamse beleidsnota Energie 2014-2019 “De overheid kan de transformatie naar een energiezuiniger gebouwenpatrimonium faciliteren en ondersteunen, maar ook andere belanghebbenden, zoals de bouwsector, zullen hier mee hun schouders moeten onder zetten. We gaan dan ook voor het afsluiten van een Renovatiepact. Dit Renovatiepact moet duidelijke doelstellingen, engagementen en een uitgewerkte marketingstrategie bevatten.” │3│3

4 Waarom een Renovatiepact? Grondige verbetering van de energieprestatie van het bestaand gebouwenpatrimonium is noodzakelijk voor het behalen van de energie-efficiëntie- en klimaatdoelstellingen. Energiearmoede structureel aanpakken. │4│4

5 Waarom een Renovatiepact ? Activiteit bouw stimuleren - relancemaatregel │5│5

6 Voornaamste knelpunten energetische renovaties Gebrek aan kennis over energiebesparende maatregelen Onzekerheid over eindresultaat Weinig ervaring met energierenovaties, beperkt aantal ervaren adviseurs Ontbreken van financiële middelen Split incentive / huurder-verhuurder problematiek Mede-eigendom │6│6

7 Voornaamste knelpunten energetische renovaties (2) Geen interesse in problematiek energiebesparing, klimaatverandering of duurzaamheid Gebrek aan transparantie en continuïteit in beleidsmaatregelen, gebrek aan LT-doelstelling Grote impact op dagelijkse leven van / zorgen voor de verbouwer │7│7

8 Belangrijkste onderdelen van het Renovatiepact Engagement sleutelactoren Een duidelijke, goed communiceerbare, LT-doelstelling Een stimulerend maatregelenpakket dat knelpunten wegwerkt Een marketingplan dat breed wordt uitgedragen │8 │8

9 Uitdagingen Spaargeld deels heroriënteren naar renovatiemarkt Positieve boodschap, uitgedragen door brede groep geëngageerde actoren Samenwerking Eigen (sector)belang overstijgen en koppelen aan gemeenschappelijk doel Hefboomacties die effectief het verschil maken Knelpunten wegwerken │9│9

10 Planning Startmoment: 16 dec 2014 Ondertekening engagementsverklaring door Renovatiepactcoalitie Werkgroepen: januari-juni 2015 BEN-definitie bestaande bouw & LT-doelstelling Goede actievoorbeelden Geïntegreerd beleidskader Financiering Verplichtingen Communicatie Implementatiefase │10

11 Procesgebonden risico’s Groot aantal deelnemers - interesse is positief, maar Grote groepen zijn moeilijk werkbaar om actieve inbreng van elkeen te hebben Enkel inbreng vanuit belang eigen organisatie Te brede uitwerking Te weinig focus op hefboomacties │11

12 Doelstelling werkgroep financiering Een inventaris maken van financiële ondersteunings- maatregelen die in de Vlaamse context realiseerbaar zijn en als hefboomacties wezenlijke impact zullen hebben op het substantieel verhogen van de renovatiegraad. Per voorstel een eerste aanzet geven voor een mogelijk concreet implementatietraject in een Vlaamse context. (Nog) niet: het vinden van de middelen om de gekozen maatregelen te bekostigen  implementatiefase na juni │12

13 Scope werkgroep financiering Verschillende soorten financiële ondersteuningsmaatregelen Premies, financiële ondersteuning Fiscale instrumenten Prefinanciering (rollende fondsen, leningen,…) Ontzorging, begeleiding (ESCO’s bijv.) Andere? Suggesties? │13

14 Aanpak werkgroep financiering Vooraf: Startdocument VEA: eerste inventaris van ondersteuningsinstrumenten met mogelijke impact op renovatiegraad Voorbereiding deelnemers – 2 realiseerbare financiële instrumenten met potentieel voor hefboomacties Startvergadering op 11 februari Vervolg op 27 maart, 20 april, 29 mei en 10 juni (13u30 – 16u00) Feedback naar stuurgroep op 30 maart en 18 mei │14

15 Aanpak werkgroep financiering Startvergadering: aanpak in de breedte Deelnemers lichten hun keuze van financiële instrumenten toe in een kennismakingsronde (elk max 3 min) De gekozen instrumenten worden opgelijst per categorie (prefinanciering, premies, ontzorging/ESCO’s, fiscaliteit, restcategorie) Voorstel volgende vergaderingen: aanpak in de diepte 27/3 Thema premies 20/4 Thema fiscaliteit 29/5 Thema prefinanciering 10/6 Thema ontzorgen/ESCO’s │15

16 Aanpak werkgroep - financiering Per thema nu al bepalen of er (als inleiding voor de vergadering) een specifieke toelichting moet worden gegeven: Waarover specifiek? Door wie? Per thema de verschillende voorstellen beoordelen op een aantal criteria Per thema eindresultaat: matrix │16

17 Aanpak werkgroep financiering – criteria matrix Beschrijvende criteria Doelgroep: eigenaars, huurders, verhuurders, sociale huisvesting, SVK’s, specifieke subgroep (bijv. beschermde afnemers, ouderen, lage inkomens, allochtonen, ….), alle Initiator: Vlaamse overheid-Energie, Vlaamse overheid andere bevoegdheden, andere overheden, stakeholder Status: bestaand instrument, nog te ontwikkelen op Vlaams niveau Andere? │17

18 Aanpak werkgroep financiering – criteria matrix Beoordelingscriteria Impact als hefboom voor verhoging van de huidige renovatiegraad binnen de vooropgestelde doelgroep (1 lage impact tot 10 hoge impact) Implementeerbaarheid (1 moeilijk implementeerbaar tot 5 makkelijk implementeerbaar) Afstemming met andere instrumenten (1 weinig afgestemd tot 5 heel afgestemd) Gewichten? In huidig voorstel weegt impact zwaarder door │18

19 Aanpak werkgroep financiering – voorstel matrix │19 Doelgroep Initiator Status Impact Implementeerbaarheid Afstemming Totaal score Instrument 1Alle VO-andere bevoegdheid Bestaand1247 Instrument 2HuurdersStakeholder Te ontwikkelen 63312 Instrument 3 Specifieke subgroep: beschermde afnemers VO-energieBestaand4318 Instrument 4Eigenaars Andere overheid: federaal Te ontwikkelen 71210 ….

20 Aanpak werkgroep financiering – verdere aanpak VEA vult voor elk van de suggesties van de deelnemers het beschrijvende luik aan in de verschillende matrices (per thema) Ingevulde matrices online op 27 februari Vraag aan de werkgroep om nog verder aan te vullen met bijkomende suggesties tegen 13 maart VEA ontwikkelt een sjabloon voor de beschrijving van een beknopt implementatietraject (zie onder) In elke themavergadering worden aan alle suggesties scores toegekend en wordt op basis van het sjabloon een beknopt implementatietraject uitgewerkt voor de 3(?) best scorende voorstellen │20

21 2de vergadering WG financiering 27/3 Agenda tweede vergadering: thema premies Inhoudelijke presentatie Bespreking per instrument in de matrix: vastleggen scores in consensus Voor 3 best scorende premievoorstellen: opmaak beknopt implementatietraject Verdere planning + afspraken │21

22 VRAGEN energie@vlaanderen.be MEER INFO www.energiesparen.be/renovatiepac t │22


Download ppt "Renovatiepact Werkgroep financiering Startvergadering 11 februari 2015, Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google