De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: 1 Petrus 5: 1 - 14, De preek gaat over: 1 Petrus 5: 6 - 8 Je zorgen afwentelen op God Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger:

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: 1 Petrus 5: 1 - 14, De preek gaat over: 1 Petrus 5: 6 - 8 Je zorgen afwentelen op God Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger:"— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: 1 Petrus 5: 1 - 14, De preek gaat over: 1 Petrus 5: 6 - 8 Je zorgen afwentelen op God Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: Ds. Jeroen Sytsma Het eerste lied: Liedboek 320: 1, 3, 4 Voorlezer: Klaske v/d Veen

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 320: 1, 3, 4....

3 ... Liedboek 320: 1, 3, 4

4 ...

5 ...

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 320: 1, 3, 4 Stilte + Gebed Lezen: 1 Petrus 5: 1 - 14 Preek over: 1 Petrus 5: 6 - 8 Zingen:Gezang 167 (NG 87) (melodiecanon) Bevestiging ambtsdragers:

7 .... Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 320: 1, 3, 4 Stilte + Gebed Lezen: 1 Petrus 5: 1 - 14 Preek over: 1 Petrus 5: 6 - 8 Zingen:Gezang 167 (NG 87) (melodiecanon) Bevestiging ambtsdragers:

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 320: 1, 3, 4 Stilte + Gebed Lezen: 1 Petrus 5: 1 - 14 Preek over: 1 Petrus 5: 6 - 8 Zingen:Gezang 167 (NG 87) (melodiecanon) Bevestiging ambtsdragers:

9 .... Tekst: 1 Petrus 5: 6 - 8 U mag uw zorgen op God afwentelen, want u ligt hem na aan het hart

10 .... Tekst: 1 Petrus 5: 6 - 8

11 ....

12 .... Onderwerp je nederig aan Gods hoge gezag Wees waakzaam, want de duivel zwerft rond als een brullende leeuw

13 .... Tekst: 1 Petrus 5: 6 - 8

14 .... Onderwerp u nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven (vers 6) → Gods grootheid, mijn kleinheid

15 .... Tekst: 1 Petrus 5: 6 - 8 Wees waakzaam, want de duivel zwerft rond als een brullende leeuw (vers 8)

16 .... Tekst: 1 Petrus 5: 6 - 8 U mag uw zorgen op God afwentelen, want u ligt hem na aan het hart (vers 7)

17 .... Tekst: 1 Petrus 5: 6 - 8 U mag uw zorgen op God afwentelen, want u ligt hem na aan het hart (vers 7) Hoe doe je dat? geen truc maar levenshouding bidden zonden belijden

18 .... Tekst: 1 Petrus 5: 6 - 8 U mag uw zorgen op God afwentelen, want u ligt hem na aan het hart (vers 7) Wat doet God met al die zorgen die op hem afgewenteld worden?

19 .... Tekst: 1 Petrus 5: 6 - 8 U mag uw zorgen op God afwentelen, want u ligt hem na aan het hart (vers 7) Ouderling en diaken & 1 Petrus 5:7: voorbeeld zijn doorverwijzen

20 .... Zingen:Gezang 167 (NG 87) melodiecanon) Formulier bevestiging ambtsdragers, Zingen:NLB 970, Bevestiging, Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte + Opdragen collecte Zingen:Gezang 59 (NG 43) Zegen

21 Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan, Want de Geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken, Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer MannenVrouwen Samen bidden, samen zoeken, Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer op de melodie van deel 1

22 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. MannenVrouwen Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. op de melodie van deel 2 en deel 1

23 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer. MannenVrouwen Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer. op de melodie van deel 2 en deel 1

24 .... Zingen:Gezang 167 (NG 87) melodiecanon) Formulier bevestiging ambtsdragers, Zingen:NLB 970, Bevestiging, Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte + Opdragen collecte Zingen:Gezang 59 (NG 43) Zegen

25 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar tegen hun bevestiging had in te brengen. Gelukkig waren zulke bezwaren niet aan de orde. Daarom worden deze broeders nu in de naam van onze Heer in hun ambt bevestigd.

26 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Onderwijs Als het hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus wijst daarop, met de woorden: … hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.

27 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam de schapen te weiden.

28 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen (Over ouderlingen:) Oudsten vinden we al in het Oude Testament; ze bekleedden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen, door de Geest van Christus geleid, in elke gemeente oudsten aanstelden. Er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven – bij ons ouderlingen genoemd – én oudsten die daarnaast preekten en

29 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen onderwijs gaven, onze dienaren van het woord of predikanten. Met hen vormen de ouderlingen de kerkenraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen met de predikanten, beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen.

30 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op diverse plaatsen. Samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ze erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken de leden van Christus’ gemeente om hen met het woord van God te

31 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Hen die zich in leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht en ze zorgen ervoor dat doop en avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat,

32 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen en wel zo als Christus het geboden heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. De predikanten helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op leer en leven van de dienaren van het woord. Er mag immers geen dwaalleer

33 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen worden verkondigd en de gemeente moet in elk opzicht worden opgebouwd. De apostel Paulus draagt de oudsten op waakzaam te zijn en ervoor te zorgen dat geen wolven de schaapskooi van Christus binnendringen. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze Gods woord ijverig bestuderen en zich oefenen in het dienen van God.

34 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen (Over diakenen:) De Schriften leren ons dat barmhartigheidbetoon voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. Ieder kreeg naar wat hij nodig had.

35 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De Heer roept ook nu op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de blijdschap van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven in ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven.

36 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen, toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun moeiten of om hen aan te sporen tot

37 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen hulpbetoon. Ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen, met het woord van God. De heilige Geest brengt eenheid in de gemeente en laat die ervaren aan het heilig avondmaal.

38 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. Zo zullen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen.

39 .... Zingen:Gezang 167 (NG 87) melodiecanon) Formulier bevestiging ambtsdragers, Zingen:NLB 970, Bevestiging, Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte + Opdragen collecte Zingen:Gezang 59 (NG 43) Zegen

40 .... NLB 970: 1, 2, 3, 4, 5 Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus, Vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus.

41 .... NLB 970: 1, 2, 3, 4, 5 Ranken zijn er vele, één is de stam, wijnstok van het leven, Ranken zijn er vele, één is de stam, wij zijn één in Christus.

42 .... NLB 970: 1, 2, 3, 4, 5 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, Geest van Jezus Christus, Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, wij zijn één in Christus.

43 .... NLB 970: 1, 2, 3, 4, 5 Velen mogen dienen als onze Heer, Hij wast onze voeten, Velen mogen dienen als onze Heer, wij zijn één in Christus.

44 .... NLB 970: 1, 2, 3, 4, 5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn Christus’ lichaam, Leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn één in Christus.

45 .... Zingen:Gezang 167 (NG 87) melodiecanon) Formulier bevestiging ambtsdragers, Zingen:NLB 970, Bevestiging, Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte + Opdragen collecte Zingen:Gezang 59 (NG 43) Zegen

46 .... Zingen:Gezang 167 (NG 87) melodiecanon) Formulier bevestiging ambtsdragers, Zingen:NLB 970, Bevestiging, Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte + Opdragen collecte Zingen:Gezang 59 (NG 43) Zegen

47 ... Liedboek 473: 1, 3, 5, 10

48 ...

49 ...

50 ...

51 .... Zingen:Gezang 167 (NG 87) melodiecanon) Formulier bevestiging ambtsdragers, Zingen:NLB 970, Bevestiging, Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte + Opdragen collecte Zingen:Gezang 59 (NG 43) Zegen

52 .... Zingen:Gezang 167 (NG 87) melodiecanon) Formulier bevestiging ambtsdragers, Zingen:NLB 970, Bevestiging, Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte + Opdragen collecte Zingen:Gezang 59 (NG 43) Zegen

53 .... Zingen:Gezang 167 (NG 87) melodiecanon) Formulier bevestiging ambtsdragers, Zingen:NLB 970, Bevestiging, Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32) Collecte + Opdragen collecte Zingen:Gezang 59 (NG 43) Zegen

54 Gezang 119: 1, 2 (GK 32)

55

56 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Diakonie “Open Doors” En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jochem van der Zwaag Volgende week: Naomi Klapwijk Na opdragen van de collecte zingen we: Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 43)

57 .... COLLECTE Volgende Week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jochem van der Zwaag Volgende week: Naomi Klapwijk Na opdragen van de collecte zingen we: Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 43)

58

59

60

61

62 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

63 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vrijdag 27 juni om 19.30 uur, in de gasthuiskerk Van harte welkom.....


Download ppt "We lezen: 1 Petrus 5: 1 - 14, De preek gaat over: 1 Petrus 5: 6 - 8 Je zorgen afwentelen op God Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger:"

Verwante presentaties


Ads door Google