De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Donderdag 25 december 2014. Hartelijk welkom in deze kerstdienst Voorganger:ds. J.C. Vogel, Eindhoven Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Donderdag 25 december 2014. Hartelijk welkom in deze kerstdienst Voorganger:ds. J.C. Vogel, Eindhoven Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 donderdag 25 december 2014

2 Hartelijk welkom in deze kerstdienst Voorganger:ds. J.C. Vogel, Eindhoven Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen

3 Gezang 124: 1-5 Psalm 98: 1, 3 Gezang 139 Kinderlied Midden in de winternacht Kindemoment Kinderlied Jezus is geboren Gezang 150 Gezang 151: 1, 3 Psalm 150 Lezing: Johannes 1: 1-18

4 Welkom

5 Aansteken van de kerstkaars

6 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. Gezang 124 : 1-5

7 2 De duisternis gaat wijken van d’ eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. Gezang 124 : 1-5

8 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood. Gezang 124 : 1-5

9 4 De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht! Gezang 124 : 1-5

10 5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. Gezang 124 : 1-5

11 Stil gebed Belijdenis van vertrouwen Groet van God

12 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Psalm 149: 1, 3 Lezing Jesaja 9: 5-6

13 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten. Psalm 149: 1, 3 Lezing Jesaja 9: 5-6

14 1 Zingt een nieuw lied voor God den H ERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den H EER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd. Psalm 149: 1, 3 Psalm 98: 1, 3

15 3 Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des H EREN wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de H EER heeft onder ons zijn woning, de H EER die bij ons intocht houdt. Psalm 149: 1, 3 Psalm 98: 1, 3

16 Gebed

17 1 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, … Gezang 139: 1-3

18 ... ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht. Gezang 139: 1-3

19 2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken bindt, die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind. Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden … Gezang 139: 1-3

20 … zonder teken van verstand, die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand. Gezang 139: 1-3

21 3 O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad. Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot, … Gezang 139: 1-3

22 … maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood! Gezang 139: 1-3

23 1 Midden in de winternacht ging de hemel open. Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen Midden in de winternacht: 1-4

24 Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt u niet? Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! Midden in de winternacht: 1-4

25 2 Vrede was er overal, wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. Midden in de winternacht: 1-4

26 Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt u niet? Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! Midden in de winternacht: 1-4

27 3 Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Midden in de winternacht: 1-4

28 Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt u niet? Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! Midden in de winternacht: 1-4

29 4 Zie, daar staat de morgenster stralend in het duister, want de dag is niet meer ver, bode van de luister Midden in de winternacht: 1-4

30 Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan. Laat de bel bimbam, laat de trom rombom, kere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren! Midden in de winternacht: 1-4

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Jezus is geboren

37 Canon in drie groepen

38 Jezus is geboren Canon in drie groepen

39 Jezus is geboren Canon in drie groepen

40 De kinderen gaan weer bij hun ouders zitten

41 Gebed

42 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Johannes 1: 1-18 Schriftlezer: Mariël Hendriksen Schriftlezing

43 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Johannes 1: 1-18

44 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan Johannes 1: 1-18

45 en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Johannes 1: 1-18

46 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. Johannes 1: 1-18

47 17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Johannes 1: 1-18

48 allen 1 In den beginne was het woord, op aarde is zijn stem gehoord die spreken wil tot elk geslacht. Hij werd geboren in de nacht. Gezang 150: 1-5 – in beurtzang

49 vrouwen 2 Hij werd geboren in de nacht die al het licht heeft voortgebracht, aan zon en maan zijn teugel legt. Hij is de Heer, Hij werd een knecht. Gezang 150: 1-5 – in beurtzang

50 mannen 3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht, op Hem wordt alle last gelegd. Hij woont te midden van het kwaad, Hij troont in onze lage staat. Gezang 150: 1-5 – in beurtzang

51 vrouwen 4 Hij troont in onze lage staat waar al wat leeft verloren gaat. Hij kwam toen niemand naar Hem riep, dit licht dat zoveel luister schiep. Gezang 150: 1-5 – in beurtzang

52 allen 5 Dit licht dat in het duister sliep is God die ons bij name riep. Hij roept totdat Hij wordt gehoord. In den beginne was het woord. Gezang 150: 1-5 – in beurtzang

53 Verkondiging

54 1 O Christus, woord der eeuwigheid, dat naar ons uitging in de tijd en daad werd, mens van hoofd tot voeten, wij danken U, God die Gij zijt, dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten. Gezang 151: 1-3

55 2 Hoe hadden wij U ooit verstaan, waart Gij niet tot ons uitgegaan, o levenswoord van den beginne? Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, o Christus, treed ons leven binnen. Gezang 151: 1-3

56 3 Gij werd een mens, maar zonder eer, die in de wereld geen verweer, niets heerlijks had voor mensenogen. Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, geef dat wij U herkennen mogen. Gezang 151: 1-3

57 Dankzegging en voorbeden

58 We staan onze gaven af voor: 1 Landelijke evangelisatie 2 Kerk

59 1 Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen. Psalm 150: 1-2

60 2 Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem! Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen. Psalm 150: 1-2

61 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

62 Welkom in de kerkdiensten van zondag 28 december. 10 uur – ds. G.P.M. van de Linden 17 uur – ds. G.P.M. van de Linden

63


Download ppt "Donderdag 25 december 2014. Hartelijk welkom in deze kerstdienst Voorganger:ds. J.C. Vogel, Eindhoven Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google