De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Individuele leertrajecten’ Stevensbeek, 14 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Individuele leertrajecten’ Stevensbeek, 14 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Individuele leertrajecten’ Stevensbeek, 14 oktober 2014
ten behoeve van

2 Agenda 9:30 – 10:30 Introductie Ambities Oplossingsrichting Demo
Stappenplan Afsluiting Agenda 9:30 – 10:30

3 Introductie

4 Voorstelronde - Metameer
Wat is uw naam? Welke functie/rol vervult u? Wat is uw doelstelling voor vanmiddag?

5 Voorstelronde - itslearning
Wereldspeler op het gebied van Onderwijs & ICT Opgericht in 1999 in Bergen, Noorwegen Gevestigd in 9 landen en groot partnernetwerk Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland en VS Ruim 250 medewerkers (30-35 in Nederland) Wereldwijd 4 miljoen gebruikers ( in NL) PO, VO, MBO, HO, Overheid, Particuliere opleiders en Interne opleidingen (HRD) Tussen 25% en 27% van de jaaromzet voor R&D €40 miljoen extra impuls in 2013 via participatie EQT Ons doel: onderwijsambities realiseren!

6 Ambities

7 Ambities Metameer Individuele leertrajecten Leerlingen halen in 4 tot 7 jaar hun vmbo-t, havo en/of vwo-diploma in individuele leertrajecten die modulair zijn opgebouwd Digitaal leermiddelenbeleid Betrekken, (co-)creëren en arrangeren van digitaal lesmateriaal, alsmede inzet van mobiele devices Inzet van een ePortfolio Leerlingen houden hun ontwikkeling bij in een portfolio en tonen aan hoe de eisen van het uitstroomprofiel zijn of worden behaald Ouderbetrokkenheid Ouders en mentoren vormen de directe ondersteuners van de leerling en zijn ontwikkeling

8 1. Individuele leertrajecten
Kernpunten: Meer aandacht voor de specifieke leerbehoefte van leerlingen Aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen Het ontwikkelingsproces van het individu 1. Individuele leertrajecten Doel: komen tot betere motivatie en daarmee betere prestaties

9 Uitgangspunten individueel leertraject
Modulair onderwijs Vastgesteld programma o.b.v. vakken gericht op de eindtermen Individuele vakken opgeknipt in modules passend bij de leerbehoefte (tempo en niveau) Instroomprofiel Leerlingen met minimaal vmbo-t/havo advies kunnen deelnemen Contract tussen ouder-kind-school (de driehoek) vastgelegd in een convenant Nulmeting in eerste maanden, waarna de differentiatie start vanuit de stamklas Bepaling uitstroomprofiel in eerste 3 jaar i.s.m. de driehoek o.b.v. toetsen Uitstroomprofiel Bij aanvang staat uitstroomprofiel nog niet vast Loopbaanpaspoort met individuele ontwikkeling naast reguliere diploma Afhankelijk van het uitstroomprofiel gelden aanvullende eisen naast het eindexamen

10 Uitgangspunten individueel leertraject
Leertraject, de leerling Minimaal klokuren onderwijs per jaar (incl. online leren?) Onderwijsprogramma wordt i.o.m. de driehoek samengesteld o.b.v. data en begeleiding Naast vakinhoud aandacht voor vaardigheden en houdingsaspecten binnen het programma Begeleiding volgens scaffolding-principe Centrale rol voor een online leeromgeving: Bijhouden benodigde tijd, geraadpleegde bronnen, denkstappen en missers t.b.v. analyse Terugkoppeling aan leerling, ouders, docent en mentor Verzamelde data vormt uitgangspunt voor begeleiding en vervolgstappen Leerling houdt ontwikkelingen bij in een portfolio en toont aan hoe hij aan de eisen van het uitstroomprofiel heeft voldaan of gaat voldoen

11 Uitgangspunten individueel leertraject
Leertraject, de docent Vakdocenten splitsen hun vak op in modules Doorlopende leerlijn vaardigheden (vakoverstijgend) naast modules op vakniveau Vakdocent beschikt over een breed scala aan didactische en pedagogische kwaliteiten Begeleiding en ondersteuning vereisen grote didactische wendbaarheid en wijd palet aan werkvormen Leertraject, de ondersteuners De ouders/verzorgers en mentor vormen de directe ondersteuners van de leerling Voor meer ondersteuning is het interne ondersteuningsteam beschikbaar Meerdere keren per jaar afstemming tussen ouder, kind en mentor waarbij leerling zijn gerealiseerde en te verwachten ontwikkeling toelicht Leerling definieert leerdoelen, ouders + mentor geven aan hoe zij gaan begeleiden

12 Uitgangspunten individueel leertraject
Leertraject, de organisatie Ondersteunende voorwaarden: Goed passen bij de uitgangspunten van de school Gedragen door het team van docenten Goede ondersteuning Goed systeem van modules Goede docenten Een vaardighedenleerlijn Een eigen device (iPad?) per leerling waarmee de individuele progressie van de leerling kan worden gemonitord

13 Oplossingsrichting

14 Het itslearning leerplatform

15 Het itslearning leerplatform
Social Media App Library Het itslearning leerplatform Digitale content: VO-content Educatieve uitgeverijen (Directe Toegang) Entree (Teleblik, etc) Overig (bijv. middels SCORM of LTI) Roosters: Zermelo UNTIS Leerdoelen: VO: kerndoelen, SLO tussendoelen en eindtermen PO: kerndoelen MBO: Kwalificatiedossiers Beoordeling, Presentie en Gedrag SOM Magister Gebruikersdata Magisters AD LDAP Entree Authenticatie - SSO

16 Individuele leertrajecten met itslearning
Modulair onderwijs Vastgesteld programma o.b.v. vakken gericht op de eindtermen Vakken in itslearning Programma binnen het vak opbouwen m.b.v. een studiewijzer Lesmateriaal en -activiteiten gekoppeld aan leerdoelen (bijv. SLO tussendoelen) Voortgangsrapportage (en differentiatie) o.b.v. leerdoelen Individuele vakken opgeknipt in modules passend bij de leerbehoefte (tempo en niveau) Idem als vastgesteld programma, maar dan met modules: In persoonlijke vakruimtes per leerling, gevuld met materialen uit de bibliotheek Binnen vakken met meerdere leerlingen en differentiatie o.b.v. autorisaties op groeps- of individueel niveau

17 Individuele leertrajecten met itslearning
Instroomprofiel Leerlingen met minimaal vmbo-t/havo advies kunnen deelnemen Organisatorische aangelegenheid Contract tussen ouder-kind-school vastgelegd in een convenant Ouderportaal Individueel leerplan Nulmeting in eerste maanden, differentiatie vanuit de stamklas Formatieve en summatieve toetsing, zie whitepapers ‘Succesvolle formatieve evaluatie’ en ‘De leerling in beeld’ Bepaling uitstroomprofiel in eerste 3 jaar i.s.m. de driehoek o.b.v. toetsen Betrekken van ouders en mentoren, zie whitepaper ‘Ouderbetrokkenheid’

18 Individuele leertrajecten met itslearning
Uitstroomprofiel Bij aanvang staat uitstroomprofiel nog niet vast Organisatorische aangelegenheid Loopbaanpaspoort met individuele ontwikkeling naast reguliere diploma Het leerlingprofiel en ePortfolio, zie whitepaper ‘De leerling in beeld’ Afhankelijk van het uitstroomprofiel gelden aanvullende eisen naast het eindexamen

19 Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de leerling Minimaal klokuren onderwijs per jaar Rapportages op basis van inlog- en activiteitgegevens Onderwijsprogramma o.b.v. data en begeleiding Sturen op basis van voortgangsrapportages Begeleiding met behulp van ‘Content Recommendation’ Naast vakinhoud aandacht voor vaardigheden en houdingsaspecten Registratie van presentie en gedrag Opdrachten en projecten gekoppeld aan vakoverstijgende leerdoelen Beoordeling op basis van cijfers of met behulp van rubrics

20 Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de leerling (vervolg) Begeleiding volgens scaffolding-principe Van programma in stappen aanbieden naar volledig programma ineens Van docent activiteiten laten plannen naar leerlingen zelf laten plannen Centrale rol voor een online leeromgeving: Bijhouden benodigde tijd, geraadpleegde bronnen, denkstappen en missers t.b.v. analyse Terugkoppeling aan leerling, ouders, docent en mentor Verzamelde data vormt uitgangspunt voor begeleiding en vervolgstappen ‘Status en follow-up’-rapportages voor inzicht en analyse Ouderportaal voor inzicht en communicatie betrokkenen Begeleiding en vervolgstappen m.b.v. ‘Content recommendation’ Leerling houdt ontwikkelingen bij in een portfolio en toont aan hoe hij aan de eisen van het uitstroomprofiel heeft voldaan of gaat voldoen ‘Werk-, Beoordelings- en ePortfolio’, zie ‘Kwaliteiten in beeld met itslearning’ in de whitepaper ‘De leerling in beeld’

21 Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de docent Vakdocenten splitsen hun vak op in modules Lesmaterialen en -activiteiten: Koppelen aan “modulegroepen” binnen vakomgeving Kopiëren naar individuele vakomgevingen Doorlopende leerlijn vaardigheden naast modules op vakniveau Opdrachten en projecten gekoppeld aan vakoverstijgende leerdoelen Zie ‘Kunde in beeld met itslearning’ in de whitepaper ‘De leerling in beeld’ Vakdocent beschikt over een breed scala aan didactische en pedagogische kwaliteiten Professioneel, gericht opleidingsprogramma Begeleiding en ondersteuning vereisen grote didactische wendbaarheid en wijd palet aan werkvormen Gericht, doorlopend opleidingsprogramma ELO met een rijke toolset, die verschillende didactische principes ondersteunt

22 Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de ondersteuners De ouders/verzorgers en mentor vormen de directe ondersteuners van de leerling Ouderbetrokkenheid, -participatie en -verantwoordelijkheid, zie whitepaper ‘Ouderbetrokkenheid’ Voor meer ondersteuning is het interne ondersteuningsteam beschikbaar Organisatorische aangelegenheid Meerdere keren per jaar afstemming tussen ouder, kind en mentor waarbij leerling zijn gerealiseerde en te verwachten ontwikkeling toelicht (Voortdurende) afstemmingsmogelijkheden via het ouderportaal, het individuele leerplan en ePortfolio, zie whitepaper ‘Ouderbetrokkenheid’ Leerling definieert leerdoelen, ouders + mentor geven aan hoe zij gaan begeleiden Individueel leerplan

23 Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de organisatie Ondersteunende voorwaarden: Goed passen bij de uitgangspunten van de school Gedragen door het team van docenten Goede ondersteuning Goed systeem van modules Goede docenten Een vaardighedenleerlijn Een eigen device (iPad?) per leerling waarmee de individuele progressie van de leerling kan worden gemonitord Flexibel leerplatform, aanpasbaar aan uitgangspunten van de school Professionele ondersteuning (organisatorisch, didactisch en technisch) Ondersteuning van alle devices dankzij ‘Responsive Web Design’ en mobiele apps

24 Demo

25 Demo ‘Recommendation Engine’
Stichting: Neptunus Scholengroep School: Neptunus VMBO Klas: VMBO-TL 1 Vak: Engels Lesmateriaal: Stercollectie VO-content Leerdoelen: Tussendoelen uit kernprogramma SLO ELO: itslearning Demo ‘Recommendation Engine’ Best Personalized Learning Solution

26 Gepersonaliseerd leren in actie

27 Leerlijn Met behulp van de Studiewijzer kunnen leerlijnen worden vormgegeven. Hierbij kunnen de SLO tussendoelen als leidraad worden gebruikt. Deze tussendoelen worden standaard met itslearning meegeleverd in de leerdoelenbibliotheek. Op dit moment worden binnen de SLO kernprogramma’s de tussendoelen geformuleerd en geformaliseerd binnen het onderwijsbegrippenkader (OBK). Voor de onderbouw zijn er reeds meerdere tussendoelen bij de kerndoelen opgenomen in het OBK. Voor de bovenbouw is een aantal tussendoelen bij de eindtermen aangeboden ter goedkeuring in september 2014.

28 Ontsluiten (aanvullende) content

29 Beoordeling op leerdoelen
Beoordeling op leerdoelen kan m.b.v. rubrics (opdrachten en aangepaste activiteiten – soft skills) en toetsen (feitenkennis). Zowel rubrics als toetsen kunnen binnen itslearning worden gedeeld.

30 Inzicht in ontwikkeling

31 Persoonlijke aanbevelingen
Aanbevelingen op basis van leervoorkeur (audiovisueel, visueel, auditief en interactief) en leerdoel. De leervoorkeur wordt bepaald aan de hand van een assessment bij het begin van het schooljaar.

32 Best PK-12 Personalized Learning Solution
Recognizes the best education solution that is specifically developed to personalize learning for PK-12 students. The solution must incorporate the principals of universal design for learning (UDL) to be adaptable to students of varying abilities and needs, by providing content in multiple learning styles, instruction with scaffolding supports, and functionality in an accessible manner. Begin mei 2014 heeft itslearning de SIIA CODIE Award gewonnen voor beste gepersonaliseerde leeroplossing.

33

34 2. Digitaal leermiddelen-beleid
Masterclass - Leermiddelenbeleid 20 november 2014, Bunnik 2. Digitaal leermiddelen-beleid

35 2. Digitaal leermiddelenbeleid: Digitaal lesmateriaal
Voorbereiden: Pagina’s, links, bestanden, af- beeldingen, video, audio, toetsen, … Social Media: YouTube, Flickr, Slideshare, Google Maps, SchoolTV, … App Library: Kruiswoordpuzzels, Galgje, Dropbox, IMS LTI, … Digitale Content: Directe toegang, VO-content, Wikiwijs, Entree/Teleblik, WinToets, IMS/SCORM CP, … N.B. Leermiddelen kunnen op verschillende niveaus via de bibliotheek worden gedeeld met collega’s, bijv. op sectie-, school-, site- en/of community-niveau.

36 2. Digitaal leermiddelenbeleid: Mobiele devices

37

38

39

40 Toekomstschetsen

41 3. Inzet van een ePortfolio

42 4. Ouderbetrokkenheid

43 Stappenplan

44 Stappenplan (PDCA) 1. Ambitieplan 3. Inzet itslearning 4. Inbedding
Gezamenlijk bepalen/ opstellen ambitieplan inclusief SMART geformuleerde doelen 1. Ambitieplan (plannen) Opstellen van een gericht professionaliseringsplan 2. Professionaliseringsplan Gerichte training en inzet van itslearning o.b.v. ambities 3. Inzet itslearning (doen) Doorlopende ondersteuning bij inzet van itslearning, begeleiding van docenten en bewaken van doelstellingen 4. Inbedding Evalueren resultaten en bijstellen plannen indien nodig 5. Evaluatie (controleren / acteren)

45 Vragen

46 Hartelijk dank voor uw aandacht!
Pascal Scheurink Directeur Marketing & Sales itslearningNL itslearning-nederland pscheurink


Download ppt "‘Individuele leertrajecten’ Stevensbeek, 14 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google