De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P. 1 Cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Erfgoedconvenant 2007-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P. 1 Cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Erfgoedconvenant 2007-2011."— Transcript van de presentatie:

1 p. 1 Cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Erfgoedconvenant 2007-2011

2 p. 2 Het erfgoedbeleid van de VGC Verwelkoming Dirk Broekaert Directeur Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport

3 p. 3 Het erfgoedbeleid van de VGC 1.Ondersteuningsbeleid 1.1. Subsidiebeleid 1.2. Ondersteuning 2. Operationele werking van de erfgoedcel 2.1. Erfgoedcel als partner op het terrein 2.2. Belang van communicatie en doelgroepenwerking 3. Cultureel-erfgoedforum en depotbeleid

4 p. 4 1. Ondersteuningsbeleid 1.1. Subsidiebeleid Cultureel erfgoed  Verordening cultureel erfgoed (30 april 1997) Onderwerp elke bewaarde getuigenis uit het verleden  bouwkundig of archeologisch erfgoed,  cultuurlandschappen,  roerend of immaterieel erfgoed

5 p. 5 1. Ondersteuningsbeleid Aanvraag vereniging / project  zetel in het Brussels hoofdstedelijke gewest  als Nederlandstalig beschouwd  actief in domein van het cultureel erfgoed  werken rond het Brusselse culturele erfgoed of werking relevant voor dat erfgoed  continue werking  onderzoek en/of publieksgerichte actie Bijv. tentoonstelling, presentatie, bezoek, publicatie (geen catalogi)  publieksgerichte actie met wetenschappelijke basis

6 p. 6 1. Ondersteuningsbeleid Criteria bij beoordeling  uitstraling van de vereniging of manifestatie  belang of waarde van het behandelde onderwerp  kwalitatief werken  deskundige organisatie

7 p. 7 1. Ondersteuningsbeleid  Reglement voor verenigingen actief in heemkunde, dialectologie, familiekunde, en folkloristische verenigingen en feesten Aanvraag  onderzoek en publieksgerichte acties over lokaal erfgoed  bescherming lokaal roerend en immaterieel erfgoed  heemkunde, dialecten en/of familiekunde  actieve beleving van traditionele en eigentijdse volksculturele activiteiten/evenementen

8 p. 8 1. Ondersteuningsbeleid Criteria bij beoordeling van heemkundige kringen, dialectverenigingen, verenigingen voor familiekunde  onderzoek over streek- of gemeentegebonden roerend en immaterieel cultureel erfgoed  inspanningen rond de bescherming van dit erfgoed leveren  kwalitatieve publieksgerichte acties over de onderzoeksresultaten of verworven kennis over dit lokale erfgoed realiseren

9 p. 9 1. Ondersteuningsbeleid Criteria bij beoordeling van folkloristische verenigingen en manifestaties  organiseren jaarlijks minstens één traditionele en/of eigentijdse volksculturele activiteit en/of evenement  deze activiteit of evenement moet relevant zijn voor de Brusselse folklore en/of de tradities

10 p. 10 1. Ondersteuningsbeleid Praktisch Subsidiedossier indienen bij: VGC, Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport Indiendata  1 oktober 2009: - manifestaties eerste jaarhelft 2010 - verenigingen, betreft jaarwerking 2010  1 april 2010: manifestaties tweede jaarhelft 2010  1 maart 2010: verenigingen reglement, betreft jaarwerking 2010

11 p. 11 1. Ondersteuningsbeleid Elementen van het dossier Vereniging  identificatiegegevens aanvrager  bestaansbewijs  begroting  beleidsnota Manifestatie  identificatiegegevens aanvrager  inhoudelijke voorstelling  begroting

12 p. 12 Voorbeelden uit de praktijk De Waversesteenweg van onder het stof (Davidsfonds Elsene, Etterbeek en Oudergem) Jo Bossuyt

13 p. 13 1. Ondersteuningsbeleid 1.2. Ondersteuning Uitleendienst VGC http://materieelverhuur.vgc.be/ Bijv. audiovisueel materiaal, belichting, voertuigen Uitleendienst erfgoedcel  video’s over conservering (2 sets)  10 thermohygrografen  5 dataloggers (digitale thermohygrografen)  2 geluidsopnametoestellen (Marantz): mondelinge bronnen

14 p. 14 1. Ondersteuningsbeleid Taaldienst  advies over deskundige vertalers voor de vertaling van publicaties en publieksgerichte teksten van museale aard  vertalingen van teksten van promotionele of educatieve aard (geen catalogi) voor musea  voor musea in het Brussels hoofdstedelijke gewest maar die niet een gemeentelijke of de federale overheid als inrichtende macht hebben

15 p. 15 1. Ondersteuningsbeleid Consulentschap (erfgoedbreed)  Advies rond alle aspecten van het (erfgoed)beheer  Begeleiding  Ondersteuning  Informatie-uitwisseling en doorverwijsfunctie  Cursusaanbod Vlaanderen + specifiek Brusselse initiatieven (bijv. vorming Nederlandstalig onthaal)

16 p. 16 2. Werking erfgoedcel 2.1. Erfgoedcel als partner op het terrein Erfgoedcel voert erfgoedconvenant uit met: Publieksgerichte werking om het draagvlak te vergroten Werking achter de schermen met het oog op kennisdeling en expertise-uitwisseling Belangrijke elementen in deze werking:  Brussels cultureel erfgoed zichtbaarder maken  Netwerking en samenwerking stimuleren, binnen en buiten de cultureel-erfgoedsector

17 p. 17 2. Werking erfgoedcel Rol van erfgoedcel Actieve rol: zelf acties en projecten opzetten of coördineren i.s.m. met partners Ondersteunende rol: meewerken aan acties van derden

18 p. 18 2. Werking erfgoedcel Voorbeelden publieksgerichte projecten De grote en kleine geschiedenis van de Kassei (2004) WIT (2007) Art Nouveau (2005) Expo 58 (2008) Stripverhaal (2009) Week van de Smaak: Brusselse Wafel (2008) en Turken op de meridiaan (2009) Voorbeelden achter de schermen Archievenoverleg Archiefeducatie Lokaal geheugen

19 p. 19 Toekomstige projecten In voorbereiding Project Oostende – Brussel Project Brusselse liedcultuur Mogelijke thema’s 50 jaar Congolese onafhankelijkheid 100 jaar WO I

20 p. 20 2. Werking erfgoedcel 2.2. Belang van erfgoedcommunicatie en doelgroepenwerking Communicatie  Erfgoeddag Presentatie door Leen Breyne Projectmedewerker Erfgoeddag

21 p. 21 Publiekswerking Publieksverruiming samenwerking met andere sectoren (kunsten, onderwijs, welzijn,…) deelnemen aan bestaande evenementen om het erfgoed beter kenbaar te maken bij een zo ruim mogelijk publiek

22 p. 22 Publiekswerking Publieksverdieping : mensen actief te betrekken bij activiteiten Vb poëziealbums tijdens WAK Vb 8mm filmpjes voor nacht van de Super8

23 p. 23 Doelgroepencommunicatie Wanneer het in de culturele sector over doelgroepencommunicatie gaat, zijn we meestal bezig met bijzondere of minderheidsgroepen. Groepen die moeilijk te bereiken zijn. Groepen waarbij de drempels van culturele of erfgoedinstellingen vaak nog hoog zijn.

24 p. 24 Doelgroepencommunicatie 1.Kinderen 2.Jongeren 3.Anderstaligen 4.Personen in armoede

25 p. 25 Doelgroepencommunicatie Kinderen Publicaties op maat om erfgoed te leren kennen Erfgoededucatieve projecten ontwikkelen : Studio 50, kamishibai, stripworkshops,… Organisaties die met/voor kinderen werken betrekken bij grotere evenementen: Bronks, Bozar Studio’s, ABC,…

26 p. 26 Doelgroepencommunicatie Jongeren Projecten in een multimediale context ontwikkelen ahv mobiele dragers (GSM, I- phone) Jongerenorganisaties betrekken bij de organisatie van evenementen (Museum Night Fever)

27 p. 27 Doelgroepencommunicatie Anderstaligen Actief betrekken bij projecten rond erfgoed en migratie Laten kennismaken met het Brussels cultureel erfgoed (taal)drempels verlagen door faciliterend te communiceren: taaliconen, zakwoordenboekje,…

28 p. 28 Doelgroepencommunicatie Personen in armoede Erfgoedproject wordt in 2010 uitgewerkt Samen met organisaties van en voor mensen in armoede Verlagen van (erfgoed)drempels Leefwereld van mensen in armoede beter begrijpen

29 p. 29 Communicatiekanalen Website : www.erfgoedbrussel.bewww.erfgoedbrussel.be Erfgoedcel Brussel: werking, missie, Nieuws – agenda – nieuwsbrief Projecten zowel in de kijker als achter de schermen Sectornieuws: vorming, nieuws voor wie in de erfgoedsector werkt Tweemaandelijkse nieuwsbrief Samenwerking Brusselse media (Brusselnieuws): Brussel deze Week, TV Brussel en FM Brussel

30 p. 30 3. Erfgoedforum en depotbeleid Cultureel-erfgoeddecreet 2008 met 2 nieuwe elementen: oCultureel erfgoedforum, enkel voor Antwerpen, Brugge, Gent en de VGC oRegionaal erfgoeddepot voor Vlaamse provincies en VGC

31 p. 31 3. Erfgoedforum en depotbeleid 3.1. Cultureel-erfgoedforum oPlatform voor het zichtbaar maken van de verhalen in en over Brussel aan de hand van het aanwezige erfgoed, dat zeer divers kan zijn oLaboratorium dat experimenteerruimte biedt om ‘een’ verhaal van Brussel te brengen, daarbij gebruik makend van diverse methodieken binnen en buiten de erfgoedsector

32 p. 32 3. Erfgoedforum en depotbeleid oNetwerk van:  actoren, zowel op het vlak van collecties als op het vlak van kennis en expertise over het verhaal van Brussel  Collecties, in de brede zin van het woord, dus ook het (zw)erfgoed en het immateriaal erfgoed  Plaatsen waar de verhalen getoond worden = Netwerk in beweging, vertrekkend vanuit een dynamische en open formule

33 p. 33 3. Erfgoedforum en depotbeleid 3.2. Regionaal depotbeleid -Ontwikkelingen op Vlaams niveau, vooral dan op provinciaal vlak -Zorg voor erfgoed binnen een breed kader -Rekening houden met positie VGC en beperkte middelen

34 p. 34 3. Erfgoedforum en depotbeleid Stappenplan vanuit 2 snelheden:  Concrete stappen voor een fysiek en/of virtueel depot, vanuit de focus op het erfgoed verbonden aan het Nederlandstalige culturele leven in Brussel Instrumenten: haalbaarheidsstudie, in kaart brengen collecties, digitaliseren collecties  Werking achter de schermen voor de brede sector met betrekking tot een betere zorg voor het Brussels erfgoed: inventarisatie en registratie, behoud en beheer en depotwerking Instrumenten: vorming, voorbeeldtrajecten, vergelijkende studies, workshops, advisering

35 p. 35 3. Erfgoedforum en depotbeleid Belangrijke stappen in de nabije toekomst: oSamen met brede culturele sector draagvlak creëren voor beide instrumenten oInhoudelijke lijnen afbakenen en scherpe keuzes maken, rekening houdend met de middelen


Download ppt "P. 1 Cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Erfgoedconvenant 2007-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google