De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De waarheid over Europa en het Franklin Mutual European Fund Christophe Vande Walle Sales Manager Belgium 15 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De waarheid over Europa en het Franklin Mutual European Fund Christophe Vande Walle Sales Manager Belgium 15 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De waarheid over Europa en het Franklin Mutual European Fund Christophe Vande Walle Sales Manager Belgium 15 september 2014

2 Agenda Inleiding Wat u wellicht niet weet over Europa Franklin Templeton Investments Franklin Mutual European Fund* Conclusie 1 *Compartiment van de Sicav naar Luxemburgs recht Franklin Templeton Investment Funds (FTIF).

3 Wat u wellicht niet weet over Europa

4 Negatieve indruk van Europa “Euro Debt Crisis Is Not Over” —The Economist, Aug. 5, 2013 “European Union Economic Crisis Grinds On” —The Washington Post, Aug. 5, 2013 “Turning Point or False Hope: What’s Next For Europe?” —CNBC, Aug. 5, 2013 “The Euro Zone’s Next Big Crisis” —Market Watch, Oct. 23, 2013 Maar vergeet niet dat een crisis in Europese landen niet per definitie een crisis in Europese ondernemingen betekent. 3 3

5 Terwijl de staatsschuld steeg, daalde de bedrijfsschuld Bronnen: Totale Europese Bedrijfsschuld / Totaal Vermogen (%) Data: © 2014 FactSet Research Systems Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van FactSet Research Systems Inc. en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch FactSet Research Systems Inc., noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Meest recente gegevens zijn beschikbaar. © 2014 MSCI. MSCI geeft geen expliciete of impliciete garanties of voorstellingen en heeft geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot welke bijgesloten MSCI-gegevens dan ook. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden gedistribueerd of worden gebruikt als basis voor andere indexen of effecten of financiële producten. Dit rapport is niet goedgekeurd, beoordeeld of geproduceerd door MSCI. De MSCI Europa Index wordt gebruikt als een proxy voor de regio. Meest recente gegevens zijn beschikbaar. Staatsschuld van de Eurozone / BBP (%) Data: Europese Centrale Bank. Meest recente gegevens zijn beschikbaar. Totale Europese bedrijfsschuld / totaal vermogen (%) Staatsschuld van de Eurozone / BBP (%) Staatsschuld van de Eurozone vs. Europese bedrijfsschuld Per 31 december 2013 4

6 Europese bedrijven zijn toonaangevend in export Export per regio In miljarden (USD) per 31 december 2013 Bron: © 2014 FactSet Research Systems Inc. De Europa categorie wordt gevormd door de combinatie van de categorieën Ontwikkeld en Opkomend Europa, zoals omschreven in FactSet. Meest recente gegevens zijn beschikbaar. 5 5

7 Gemiddeld rendement Europese aandelen hebben onlangs rendementen geboden die hoger lagen dan het gemiddelde Per 31 maart 2014 Amerikaanse aandelen worden aangeduid met de S&P 500 Index, Aziatische aandelen worden aangeduid met de MSCI All Country Asia Pacific Index, Europese aandelen worden aangeduid met de MSCI Europe Index en Wereld aandelen met de MSCI All Country World Index. 1.De gegevens zijn van Robert J. Shiller, Irrational Exuberance, 2e editie, 2005, zoals bijgewerkt door de auteur 2. Bronnen: © 2014 FactSet Research Systems Inc. en © 2014 MSCI In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. 6

8 Franklin Templeton Investments

9 100% beleggingsfondsen Meer dan 65 jaar ervaring 95 kantoren wereldwijd Meer dan 600 analysten en beheerders 100% lokaal 8

10 Wie beheert dit fonds? 9

11 FTIF Franklin Mutual European Fund

12 Overzicht – Franklin Mutual European Fund - A(acc) EUR (31 juli 2014) Wegingen als percentage van het totaal. Het percentage kan niet gelijk zijn aan 100% wegens afrondingen. Deze informatie is historisch en reflecteert niet de huidige en toekomstige karakteristieken van de portefeuille. Alle posities in de portefeuille zijn onderhevig aan verandering. * Een index is een verzameling van representatieve effecten van een markt. Bijvoorbeeld, de BEL20 is representatief voor de beurs van Brussel. Voor elk compartiment van onze Luxemburgse SICAV vermelden wij een referentie-index die met een representatieve index overeenstemt en die geldt voor dezelfde vermogensklasse waarin het compartiment hoofdzakelijk belegt. Een compartiment dat in Amerikaanse aandelen belegt, zal bijvoorbeeld vergeleken worden met de S&P 500, een compartiment in internationale aandelen met de MSCI World en een compartiment in Europese aandelen met de MSCI Europe. De beheerder is niet verplicht om zijn compartiment te beheren door de samenstelling van de index op strikte wijze te repliceren. Integendeel, hij neemt zelfs enige afstand van de referentie-index en zal proberen om op middellange termijn een hoger rendement te halen. Elke verandering van de referentie-index zal in onze publicaties worden vermeld en uitgelegd. ** Gelieve uw distributiepartner te raadplegen evenals de tarieven *** De totale jaarlijkse beheervergoeding omvat de jaarlijkse beheervergoedingen (1,00%) en de jaarlijkse administratievergoedingen (maximaal 0,50%). Zie het prospectus van de SICAV voor nadere details. Beschrijving fonds De beleggingsdoelstelling van het Fonds is, onder normale marktomstandigheden, het realiseren van vermogensgroei op de middellange tot lange termijn, door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn of die hun voornaamste activiteiten hebben in Europese landen waarvan de portfoliomanager denkt dat deze verkrijgbaar zijn tegen prijzen minder dan hun intrinsieke waarde. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn netto vermogen beleggen in niet-Europese effecten. Fondscodes ISIN codeLU0140363002 Bloomberg codeTEMFMEE LX Categorie Morningstar™Aandelen Europa Large Cap Waarde BeleggingsstijlDeep Value (ondergewaardeerde aandelen) Portfolio Manager(s)Philippe Brugère-Trélat, Katrina Dudley, CFA Datum lancering share class31 december 2001 Referentie index*MSCI Europe (Net Dividends) Index Referentie valuta van het compartimentEUR Referentie valuta van Share ClassEUR Totaal Netto Activa (EUR)3.522.846.856,75 Activa allocatieOndergewaardeerde aandelen: 89,67% Liquide middelen en overige nettoactiva: 8,01% Risicoarbitrage (fusie-arb.): 1,12% Beleggingen in effecten van noodlijdende ondernemingen: 0,98% Overige: 0,22% Aantal Uitgevers66 Totale Kosten Ratio1,82% Datum lancering compartiment3 april 2000 Kosten & Investeringbedrag Instapkosten Maximum 5,75%** Totale jaarlijkse beheervergoeding 1,50%*** Minimum investeringbedrag5000$ 11

13 Mutual Series: Ervaring om ondergewaardeerde aandelen te vinden 12

14 Top tien grootste posities 31 juli 2014 De 10 grootste holdings vertegenwoordigen de tien grootste holdings van het fonds voor de vermelde datum. Deze effecten vertegenwoordigen niet alle gekochte effecten, verkocht of aanbevolen voor adviseurs, en de lezer zou niet moeten veronderstellen dat beleggen in de opgelijste effecten winstgevend was of zal zijn. Alle portfoliobezittingen zijn onderhevig aan veranderingen. Houders van dezelfde uitgever zijn gecombineerd. De beheerder van het fonds behoudt het recht om geen informatie te publiceren omtrend posities die anders in de top 10 posities zouden zitten. 13

15 Landenallocatie 31 juli 2014 Cijfers per: 31-7-2014. Bron: Franklin Templeton Investments. Franklin Mutual European Fund is een sub-fonds van de Fondsen van de Investering van Franklin Templeton, een Luxemburg-Geregistreerde SICAV Voor verdere informatie, gelieve te verwijzen naar het recentste prospectus. 14

16 Sectorenallocatie 31 juli 2014 Cijfers per: 31-7-2014. Bron: Franklin Templeton Investments. Franklin Mutual European Fund is een sub-fonds van de Fondsen van de Investering van Franklin Templeton, een Luxemburg-Geregistreerde SICAV Voor verdere informatie, gelieve te verwijzen naar het recentste prospectus. 15

17 Rendement per kalenderjaar Alle vermelde resultaten zijn in de valuta van het betreffende fonds en exclusief beheerskosten. Verkoopkosten, commissies, belastingen en andere relevante kosten die de belegger betaalt zijn niet in de berekeningen opgenomen. De waarde van aandelen in het fonds en de ontvangen inkomsten daarvan kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat beleggers niet het volledig geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden misleidend kunnen zijn. Huidige prestaties kunnen afwijken van de vermelde gegevens. Koerswisselingen kunnen de waarde van overzeese beleggingen beïnvloeden. Bij het investeren in een fonds in een vreemde valuta, kan de prestatie eveneens beïnvloed worden door koerswisselingen. Kijk op franklintempleton.be voor actuele resultaten 31 december 2013 16

18 Conclusie

19 Europese Centrale Bank (ECB) -> Actie! Europese bedrijven -> In uitstekende vorm Franklin Templeton Investments -> Ervaring troef Franklin Mutual European Fund: Diversificatie (landen/sectoren) Lange termijn focus Rendementen 18

20 Juridische waarschuwingen Copyright © 2014. Franklin Templeton Investments. Alle rechten gereserveerd. Inschrijven op aandelen van de compartimenten van de SICAV naar Luxemburgs recht Franklin Templeton Investment Funds („het Fonds“) moet gebeuren op basis van het prospectus, en, indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. De koersen van de aandelen van de compartimenten van het Fonds, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden misleidend kunnen zijn. Wanneer er geïnvesteerd wordt in een compartiment dat in andere valuta wordt benoemd dan in de valuta van het compartiment, kunnen de resultaten door valutaschommelingen worden beïnvloed. Een investering in deze aandelen houdt risico’s in die in de desbetreffende prospectussen worden beschreven en in het document met essentiële beleggersinformatie. Opkomende markten kunnen meer risico met zich meebrengen dan ontwikkelde markten. Beleggingen in derivaten bevatten specifieke risico’s die meer uitgebreid worden beschreven in het prospectus van het Fonds en in het document met essentiële beleggersinformatie. De aandelen van de compartimenten van het Fonds mogen niet aan inwoners of ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika worden aangeboden of verkocht. Enkel aandelen van categorie A maken het voorwerp uit van een openbaar aanbod in België en de potentiële investeerders moeten zich hun beschikbaarheid bij hun plaatselijke vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments voor elk project inzake beleggingen of bij een financiële dienst in België laten bevestigen. De elementen van onderzoek en analyse vervat in dit document, die zijn gebaseerd op historische elementen, werden verzameld door Franklin Templeton Investments voor eigen behoefte en moeten ook als zodanig worden beschouwd. Voor alle beursverrichtingen uitgevoerd vanaf 1 augustus 2012, is de taks op beursverrichtingen bij uitstap bij kapitalisatie-aandelen 1% met een maximum van 1500 EUR per transactie. Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 25% op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie m.b.t. het Belgische belastingregime en vooraleer u beleggingsbeslissingen neemt. De financiële dienstverlening wordt verzorgd door J.P. Morgan Chase Bank N.A, Belgisch filiaal, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België. De Netto-inventariswaarden kunt u vinden in de krant de Tijd. Het meest recente prospectus, en, indien beschikbaar voor dit product, het document met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarlijkse verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftidocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener J.P. Morgan Chase Bank of bij Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Belgisch bijhuis - Marnixlaan 28, 1000 Brussel – Tél.: +32 2 289 62 00 - Fax: +32 2 289 62 19. Uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder supervisie door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. 19


Download ppt "De waarheid over Europa en het Franklin Mutual European Fund Christophe Vande Walle Sales Manager Belgium 15 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google