De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besproken en vastgesteld in het CCvD van 18 december 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besproken en vastgesteld in het CCvD van 18 december 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Plan van Aanpak Fase 2 Uitwerken kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie
Besproken en vastgesteld in het CCvD van 18 december 2014 Versie 1.2 definitief EW/WdK

2 Schema 1 Het PvA in de vorm van een schema op hoofdlijnen
Proces Fase 1 Overeenstemming over de basisafspraken incl. OCW Fase 2 Certificeerbaar maken van de KNA Wb, Lb en opstellen BRL. Instellen Register en opstellen brochure Bevoegde Overheid. Fase 3 Start met overgangstermijn certificering en evaluatie Fase 4 Start accreditatie

3 Schema 2 Fasering, activiteiten en planning

4 Communicatie & Draagvlak 1 januari 2015 tot en 1 januari 2016
Ook in fase 2 is goede en regelmatige communicatie richting het werkveld essentieel. Deze informatie is gericht op Informatie, Betrokkenheid, Draagvlak en Implementatie Draagvlak genereren Begeleidingscommissies met vertegenwoordiging Ter kritiek leggen van alle ontwerpteksten Velddag op 5 februari 2015 Implementatie faciliteren Bevoegde overheid actief informeren (Handreiking)

5 Communicatie & Draagvlak 1 januari 2015 tot en 1 januari 2016
Ook in fase 2 is goede en regelmatige communicatie richting het werkveld essentieel. Deze informatie is gericht op Informatie, Betrokkenheid, Draagvlak en Implementatie Informatie geven Minimaal wekelijks via de groepswebsite ‘Kwaliteit in de archeologie’ Periodieke nieuwsberichten verspreiden Archweb, SIKB website, …) Organiseren van een velddag (op 5 februari 2015) Betrokkenheid/participatie bewerkstelligen Door alle vertegenwoordigers te vragen hun achterban actief te informeren Door het samenstellen van de begeleidingscommissies in fase 2 (via bestaande gremia maar ook deskundigen welkom met ruime werkervaring/deskundigheid) Organiseren van een velddag op 5 februari 2015 PM extra velddag juni of september 2015

6 Begeleidingscommissies/samenstelling
In 2015 zullen de adviezen leidend tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering nader worden uitgewerkt. Daarvoor is het verstandig om 3 begeleidingscommissies in het leven te roepen Begeleidingscommissie 1: Instellen register Begeleidingscommissie 2: KNA 4.0 Lb en Wb certificeerbaar maken Begeleidingscommissie 3: Opstellen Beoordelingsrichtlijn Nb 1: commissie 2 Met het oog op het voorkomen van dubbele of conflicterende besluitvorming is het logisch en verstandig om voor beide KNA’s 1 commissie de werkzaamheden te laten begeleiden. Nb 2: het werk van commissie 2 en 3 verloopt cf een parallelle programmering. Nb 3: commissie 1 start op 1 april 2015 PM leescommissie: brochure Bevoegde Overheid (start in ) Randvoorwaarde is dat de eindversie van Erfgoedwet, AMvB en de Ministeriele regeling dan beschikbaar zijn

7 Begeleidingscommissies/samenstelling
In 2015 zullen de adviezen leidend tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering nader worden uitgewerkt. De commissies worden samengesteld vanuit de bestaande gremia en op basis van een openbare oproep om deel te nemen (een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit het werkveld) Deelnemers uit fase 1 hebben een voorkeurspositie (cf PvA fase 1 ivm synergie, overlap, efficiëntie en het doet recht aan hun eerdere inspanning in fase 1) Leden van de begeleidingscommissies werken in principe met ruggespraak (belangenvertegenwoordiging) Op 5 februari 2015 (ochtend) is er een kick off bijeenkomst voor de leden van de begeleidingscommissies

8 Begeleidingscommissies/samenstelling
In 2015 zullen de adviezen en besluiten leidend tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering nader worden uitgewerkt. Op verzoek en bij uitzondering is ‘ongebonden’ vertegenwoordiging ook mogelijk op basis van werkervaring, visie en deskundigheid De begeleidingscommissies bestaan uit een mix van de verschillende belanghebbenden uit het archeologisch werkveld De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb (versie 3.3) en KNA Wb (versie 3.2)

9 Begeleidingscommissies/werkwijze en planning Fase 2: 01-01-2015 tot 01-01-2016
We gaan uit van de volgende werkwijze van de commissies in fase 2 De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb en KNA Wb Per begeleidingscommissie wordt wederom een dossier (leesmap) samengesteld Elke begeleidingscommissie wordt bijgestaan door een secretaris/rapporteur en voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter De begeleidingscommissies starten kort na 5 februari 2015 en beëindigen hun werk op 4 mei 2015 De output van de commissie 1, 2 en 3 wordt besproken in het CCvD Archeologie van 18 mei en 1 juni 2015 PM extra velddag in juni of september? In tussen half juni en eindaugustus 2015 liggen de stukken ter kritiek voor. De ingekomen reacties worden besproken in de commissies 2 en 3 waarna ze op 21 september ter besluitvorming in het CCvD voorliggen Op 1 oktober 2015 worden alle resultaten (KNA, BRL) aangeboden aan OCW

10 Begeleidingscommissies/thema’s
De volgende opdrachten en vragen worden meegegeven aan de begeleidingsscommissies in fase 2: Begeleidingscommissie 1: Instellen register Opstellen van een reglement ten behoeve van een register Opstellen leidraad ten behoeve van het toetsen Opstellen leidraad voor het registeren Opstellen inhoud van de licentie voor het toetsen Met inachtneming besluitvorming CCvD (zie bijlage 1) - Met input adviezen voorbereidingscommissies I t/m III (fase 1) Begeleidingscommissie 2: KNA 4.0 Lb en Wb certificeerbaar maken Opstellen van certificeerbare KNA Lb en Wb - Met input adviezen voorbereidingscommissies I t/m III (fase 1)

11 Begeleidingscommissies/thema’s
De volgende opdrachten en vragen worden meegegeven aan de begeleidingsscommissies in fase 2: Begeleidingscommissie 3: Opstellen Beoordelingsrichtlijn (BRL) Opstellen nieuwe Beoordelingsrichtlijn Met inachtneming besluitvorming CCvD (zie bijlage 1) - Met input adviezen voorbereidingscommissies I t/m III (fase 1) Nb De besluitvorming door het CCvD gaat voor het advies van de commissies (fase 1)

12 Product 1: Geactualiseerde BRL 4000
Doel Een nieuwe versie van de BRL 4000 (versie 4.0) Uitgangspunten Het systeem is tenminste even zorgvuldig als het huidige systeem om je vergunning te krijgen De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Deze is geënt op de nieuwe versies van de KNA Lb en Wb en omvat alle protocollen m.u.v. Het protocol Fysiek Beschermen Lb en Wb Kwaliteit (in termen van het duurzaam beschikbaar hebben van kennis) dient de organisatie in huis te hebben De BRL uitbreiden met concrete eisen aan de instelling voor het tijdelijk opslaan, conserveren van vondsten en monsters (ruimte en logistiek zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening) De BRL uitbreiden met een KNA borgingsplan (zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening) Het registreren van actoren Randvoorwaarden Op 1 oktober 2015 ligt er een nieuwe versie van de BRL 4000 De BRL 4000 voldoet aan ISO (procescertificering) Het kwaliteitssysteem met certificering is betaalbaar Het kwaliteitssysteem met certificering valt onder accreditatie (na een overgangstermijn)

13 Product 2: Geactualiseerde KNA Waterbodems versie 4.0
Doel Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Waterbodems (versie 4.0) Uitgangspunten De basis is KNA Wb versie 3.2 (gepubliceerd op 13 januari 2015) De inhoud van de KNA Wb moet gescreend worden op certificeerbaarheid De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend onderzoek) Randvoorwaarden Op 1 oktober 2015 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Wb (versie 4.0)

14 Product 3: Geactualiseerde KNA Landbodems versie 4.0
Doel Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Landbodems (versie 4.0) Uitgangspunten De basis is de vigerende versie van de KNA Lb (versie 3.3) De inhoud van de KNA Lb moet gescreend worden op certificeerbaarheid De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend onderzoek) Randvoorwaarden Op 1 oktober 2015 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Lb (versie 4.0)

15 Product 4: Register Doel
Het toetsen en registeren van KNA actoren die vallen onder de wettelijk verplichte protocollen KNA Lb en Wb Het op vrijwillige basis toetsen en registeren van KNA actoren die niet wettelijk verplichte werkzaamheden uitvoeren Uitgangspunten Het register volgt 1 op 1 de eisen die gelden voor de eisen aan actoren in de KNA Lb en Wb De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Uitgangspunt is een ‘verificatieregister’ voorzien van een vrij veld Een partij zet de registratie op en voert deze uit .. Randvoorwaarden Het register is operationeel bij de start /implementatie certificering (vierde kwartaal van 2015).

16 Product 5: Brochure bevoegde overheid
Doel De bevoegde overheid voorzien van een brochure ter ondersteuning van hun taak/rol Inhoud Weergave wettelijke bevoegdheden en verplichtingen + operationalisering daarvan Randvoorwaarden De brochure voor de bevoegde overheid is gereed bij de start /implementatie Erfgoedwet (vierde kwartaal van 2015).

17 Planning fase2 Fase 2 01-01-2015 tot 01-01-2016
tot samenstellen Register, KNA en BRL begeleidingscommissies (3 cies) Velddag op 5 februari tot aanpassen KNA Wb en Lb (versie 4.0) en BRL (diverse werkzaamheden, zie sheet 10 en 11) tot instellen register (diverse werkzaamheden, zie sheet 10) conceptdocumenten Register, KNA Lb en Wb versie 4.0 en BRL 4000 ter vaststelling naar het CCvD PM 06 of e velddag tot ontwerpdocumenten ter kritiek ontwerpdocumenten KNA Lb en KNA Wb versie 4.0 en BRL ter vaststelling CCvD start opstellen Brochure Bevoegde Overheid aanzoeken certificerende instellingen (CI’s) ontwerpdocumenten ter acceptatie in Erfgoedwet naar OCW certificering op basis van de KNA 4.0 en BRL 4000 in Erfgoedwet in werking treden register (voorlopige) erkenning CI’s op grond van de AMvB

18 Planning fase 3 en 4 Fase 3 Start certificering en registratie tot In werking treden van de Erfgoedwet In gebruik nemen van de KNA Landbodems, de KNA Waterbodems en BRL 4000 (voorlopige) erkenning CI’s op grond van de AMvB Start toetsing en registratie tot overgangsjaar van opgravingsvergunning naar certificaat (voor wettelijk verplichte protocollen en de vrijwillige certificering (incl monitoring en evaluatie) en registratie van actoren intrekken opgravingsvergunning/vervalt van rechtswege Fase 4 Start Accreditatie tot (op hoofdlijnen) indienen KNA en BRL bij de Raad voor Accreditatie (RvA) accreditatie en diploma CI’s (minister wijst CI’s aan) Aanpassen KNA en BRL op basis van de evaluatie In werking treden KNA Lb en KNA Wb versie 4.1 en aangepaste BRL onder accreditatie

19 Beslispunten CCvD op 8 en 18 december 2014
Dit PvA in de vorm van sheets is op 18 december 2014 voorgelegd aan het CCvD Archeologie Het CCvD Archeologie heeft met dit PvA ingestemd. Het CCvD heeft ingestemd met het volgende: Fasering en planning met een officiële start in januari voor fase 2 en een officiële beëindiging op 1 januari 2017. PM Fase 3 en – 1 januari 2019 start accreditatie en diploma CI’s 2. Dit PvA en in het bijzonder met de volgende punten: Instellen van de Begeleidingscommissies cf het voorstel (sheets 6 t/m 11) Het eindresultaat in de vorm van 5 producten (sheet 12 t/m 16) Communicatie en organiseren van een velddag (sheet 4, 5) Dit PvA is op 8 januari 2015 afgestemd met OCW.


Download ppt "Besproken en vastgesteld in het CCvD van 18 december 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google