De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GODS NAMEN verklaren wie HIJ is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GODS NAMEN verklaren wie HIJ is."— Transcript van de presentatie:

1 GODS NAMEN verklaren wie HIJ is

2 Elohim Adonai JaHWeH El - Shaddai JHVH-JIREH JHVH-ROPHE JEZUS JHVH-NISSI JHVH-SHALOM JHVH-SHAMMAH JHVH - ROHI JHVH - TSIDKENU JHVH-ZEBAOTH

3 in Hem woont de ganse volheid
der Godheid lichamelijk CHRISTUS Col.2:9

4 11. Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.”
EXCLUSIEF Jesaja 43:10,11 10. “opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. 11. Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.” “Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen”.

5 EXCLUSIEF “Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen.” 1 Tim.2:5 “Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen”.

6 EXCLUSIEF …”dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. 12. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Hand.4:10.12 “Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen”.

7 GOD KENNEN - ZIJN NAAM Elohim JaHWeH Adonai Exodus 3:13
"Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: HOE IS ZIJN NAAM, wat moet ik hun dan antwoorden ?" Elohim JaHWeH Adonai 6.823 x x x ( DE HERE ) ( GOD ) ( De Here )

8 26. en Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken,”
Joh.17:3,6,26 “3. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. 6. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. 26. en Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken,”

9

10 GODS NAMEN ELOHIM DE GODHEID 2500 x

11 ELOHIM EEN DRIE-ENIGE GOD !
2570 x Deut.10:17 "Want de HERE uw God, is de God der goden en de Here der Heren, de grote, sterke en ontzagwekkende God." "EL" = KRACHT, STERKTE, MACHT "ELOAH" = DE STERKE, DE ONTZAGWEKKENDE "ELOHIM" = meervoudsvorm, niet zozeer getalsmatig, maar gevoelsmatig: grote intensiteit, complexiteit ( b.v. panim (meervoud) = gezicht (enkelvoud) ) ELOHIM = "DE GODHEID" Ex.20 "IK ben de HERE, uw ELOHIM" == (niet: "Wij zijn uw ELOHIM") EEN DRIE-ENIGE GOD ! CHRISTUS is in de ELOHIM ! Jesaja 9: Joh.1:3

12

13 WAT DEED GOD VOORDAT HIJ DE WERELD SCHIEP ?
Luther: “TOEN SNEED GOD STOKKEN OM OP DE RUGGEN TE SLAAN VAN ONBESCHAAMDE VRAGERS”

14 14. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”
Joh.1:1,3,14 “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 3. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 14. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”

15 600 km hoog atmosfeer: 100 km Maan: 400.000 km Zon: 150 miljoen km
Hubble telescoop atmosfeer: 100 km

16 Een “zwart gat”

17 Ring Nebula

18 “Licht Echo”

19 Mars

20 Saturnus

21 “ Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen, Ik riep het sterrenleger te voorschijn” Jes.45:12

22 De Aarde en de Maan

23 Aarde

24 de ZON de AARDE

25 Jupiter is 1 pixel op de punt van de hoek.
ZON Sirius Jupiter is 1 pixel op de punt van de hoek. De AARDE is niet zichtbaar op deze schaal.

26 De Melkweg -- onze ZON is een stipje (in het vierkant)

27 en als een stofje aan een weegschaal” Jes.40:15
“Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer 17.“Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel. en als een stofje aan een weegschaal” Jes.40:15

28 “IK ben het die de aarde maakte en de mens daarop. geschapen heb…
“IK ben het die de aarde maakte en de mens daarop geschapen heb….” Jes.45:12

29 “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven,
Psalm 19:2 “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen” “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” Psalm 139:6

30 ELOHIM EEN DRIE-ENIGE GOD !
2570 x Deut.10:17 "Want de HERE uw God, is de God der goden en de Here der Heren, de grote, sterke en ontzagwekkende God." "EL" = KRACHT, STERKTE, MACHT "ELOAH" = DE STERKE, DE ONTZAGWEKKENDE "ELOHIM" = meervoudsvorm, niet zozeer getalsmatig, maar gevoelsmatig: grote intensiteit, complexiteit ( b.v. panim (meervoud) = gezicht (enkelvoud) ) ELOHIM = "DE GODHEID" Ex.20 "IK ben de HERE, uw ELOHIM" == (niet: "Wij zijn uw ELOHIM") EEN DRIE-ENIGE GOD ! CHRISTUS is in de ELOHIM ! Jesaja 9: Joh.1:3

31 en 3. de heerschappij rust op zijn Sterke God, Eeuwige Vader,
Jesaja 9:5 5. “ Want 1. een Kind (Kerst) is ons geboren, 2. een Zoon is ons gegeven, (Golgotha) en 3. de heerschappij rust op zijn schouder (1000-jarig Vrederijk) en men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

32

33 GODS NAMEN JAHWEH IK BEN het de HERE 6823 x

34 het TETRA- GRAMMATON de VIER LETTERS
HOE IS ZIJN NAAM ? Exodus 3:14 "Als zij mij vragen: hoe is Zijn naam - wat moet ik dan antwoorden ? Toen zeide God tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden. 15. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: JHVH, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob heeft mij tot u gezonden; dit is Mijn Naam voor eeuwig en zó wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht."" het TETRA- GRAMMATON de VIER LETTERS Dus beter niet de naam JEHOVAH gebruiken, omdat dat een foutieve samenvoeging is van de klinkers van ADONAI tussen de vier letters JHVH JHVH = JaHWeH ADONAI = Heer AdOnAi JAHOVAH

35 “IK BEN”” JAHWEH JEZUS CHRISTUS IK ben het levende brood
IK ben de ware wijnstok IK ben het licht van de wereld. Eer Abraham was, BEN IK. IK ben de deur. IK ben de goede herder. IK ben de opstanding en het leven. IK ben de weg, de waarheid en het leven. IK ben de Alpha en de Oméga JEZUS CHRISTUS

36

37

38

39 Elohim JaHWeH Adonai JEZUS El - Shaddai JHVH-JIREH
Zijn NAAM is wonderbaar !! (3x) “JEZUS mijn HEER” De Koning van deez’ aard, is alle hulde waard Zijn NAAM is wonderbaar, JEZUS mijn HEER Hij is de Herder, de Rots aller eeuwen Almachtig God is Hij ! Laten w’ons buigen, Hem eer betuigen JEZUS El - Shaddai JHVH-JIREH


Download ppt "GODS NAMEN verklaren wie HIJ is."

Verwante presentaties


Ads door Google