De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jesaja 43:10,11 10. “ 10. “ opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jesaja 43:10,11 10. “ 10. “ opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 Jesaja 43:10,11 10. “ 10. “ opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. 11. Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.”

5 1 Tim.2:5 “Want er is één God en ook éénMiddelaar Christus Jezus “Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen.”

6 …”dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. 12. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Hand.4:10.12

7 GOD KENNEN - ZIJN NAAM Exodus 3:13 "Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: HOE IS ZIJN NAAM, wat moet ik hun dan antwoorden ?" 6.823 x 2.570 x300 x ( DE HERE ) ( GOD ) ( De Here )

8 “ 3. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. 6. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. 26. en Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, ” Joh.17:3,6,26

9

10

11 2570 x Deut.10:17 "Want de HERE uw God, is de God der goden en de Here der Heren, de grote, sterke en ontzagwekkende God." "EL" = KRACHT, STERKTE, MACHT "ELOAH" = DE STERKE, DE ONTZAGWEKKENDE "ELOHIM" = meervoudsvorm, niet zozeer getalsmatig, maar gevoelsmatig: grote intensiteit, complexiteit   ( b.v. panim (meervoud) = gezicht (enkelvoud) ) ELOHIM = "DE GODHEID" Ex.20 "IK ben de HERE, uw ELOHIM" == (niet: "Wij zijn uw ELOHIM") CHRISTUS is in de ELOHIM ! Jesaja 9:5 Joh.1:3

12

13 WAT DEED GOD VOORDAT HIJ DE WERELD SCHIEP ? Luther: “TOEN SNEED GOD STOKKEN OM OP DE RUGGEN TE SLAAN VAN ONBESCHAAMDE VRAGERS”

14 “ In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 3. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 14. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond” Joh.1:1,3,14

15 Hubble telescoop 600 km hoog atmosfeer: 100 km Maan: 400.000 km Zon: 150 miljoen km atmosfeer: 100 km

16 Een “zwart gat”

17 Ring Nebula

18 “Licht Echo”

19 Mars

20 Saturnus

21 “ Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen, Ik riep het sterrenleger te voorschijn” Jes.45:12

22 De Aarde en de Maan

23

24

25 de ZON Sirius Jupiter is 1 pixel op de punt van de hoek. De AARDE is niet zichtbaar op deze schaal.

26 De Melkweg -- onze ZON is een stipje (in het vierkant)

27 en als een stofje aan een weegschaal” Jes.40:15 “Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel 17. “Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel.

28 “IK ben het die de aarde maakte en de mens daarop geschapen heb….” Jes.45:12

29 “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen” “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” Psalm 19:2 Psalm 139:6

30 2570 x Deut.10:17 "Want de HERE uw God, is de God der goden en de Here der Heren, de grote, sterke en ontzagwekkende God." "EL" = KRACHT, STERKTE, MACHT "ELOAH" = DE STERKE, DE ONTZAGWEKKENDE "ELOHIM" = meervoudsvorm, niet zozeer getalsmatig, maar gevoelsmatig: grote intensiteit, complexiteit   ( b.v. panim (meervoud) = gezicht (enkelvoud) ) ELOHIM = "DE GODHEID" Ex.20 "IK ben de HERE, uw ELOHIM" == (niet: "Wij zijn uw ELOHIM") CHRISTUS is in de ELOHIM ! Jesaja 9:5 Joh.1:3

31 5. “ Want 1. een Kind (Kerst) is ons geboren, 2. een Zoon is ons gegeven, (Golgotha) en 3. de heerschappij rust op zijn schouder (1000-jarig Vrederijk) en men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Jesaja 9:5

32

33

34 Dus beter niet de naam JEHOVAH gebruiken, omdat dat een foutieve samenvoeging is van de klinkers van ADONAI tussen de vier letters JHVH HOE IS ZIJN NAAM ? HOE IS ZIJN NAAM ? Exodus 3:14 "Als zij mij vragen: hoe is Zijn naam - wat moet ik dan antwoorden ? Toen zeide God tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden. 15. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: JHVH, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob heeft mij tot u gezonden; dit is Mijn Naam voor eeuwig en zó wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht." "

35 “IK BEN” ” IK ben het levende brood IK ben de ware wijnstok IK ben het licht van de wereld. Eer Abraham was, BEN IK. IK ben de deur. IK ben de goede herder. IK ben de opstanding en het leven. IK ben de weg, de waarheid en het leven. IK ben de Alpha en de Oméga

36

37

38

39 Zijn NAAM is wonderbaar !! (3x) “JEZUS mijn HEER” De Koning van deez’ aard, is alle hulde waard Zijn NAAM is wonderbaar, JEZUS mijn HEER Hij is de Herder, de Rots aller eeuwen Almachtig God is Hij ! Laten w’ons buigen, Hem eer betuigen Zijn NAAM is wonderbaar, JEZUS mijn HEER


Download ppt "Jesaja 43:10,11 10. “ 10. “ opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal."

Verwante presentaties


Ads door Google