De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVAB Leidraad Verplichte Medische Keuringen September 2007 [datum]

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVAB Leidraad Verplichte Medische Keuringen September 2007 [datum]"— Transcript van de presentatie:

1 NVAB Leidraad Verplichte Medische Keuringen September 2007 [datum]
Deze presentatie biedt een algemene introductie van de Leidraad Verplichte medische keuringen van de NVAB. De leidraad kwam uit in september 2007 Projectleider was Karien van Roessel. [datum] [plaats] [naam]

2 Programma bijeenkomst
[plaats hier uw eigen programma] [voorbeeld] Welkom Inleiding Presentatie Leidraad Verplichte medische keuringen Vragen, discussie Het vervolg Afsluiting In deze dia kunt u uw eigen programma van de bijeenkomst vermelden. Probeer uw presentatie in maximaal 30 minuten te voltooien. Trek voldoende tijd uit voor discussie.

3 Bespreking leidraad VMK
Inleiding definitie, wetten, CAO’s, wettelijke verplichtingen doelen Stappen 1 t/m 8 Instrumentarium Hier een overzicht van wat er in de bespreking van de leidraad verplichte verplichte medische keuringen aan de orde komt. Inleidend: De definitie, wettelijke zaken, doelen. Dan de stappen 1 t/m 8 En tot slot een overzicht van het instrumentarium De leidraad bevat toelichting bij de verschillende stappen, de juridische achtergrond en een verantwoording.

4 Verplichte Medische Keuringen tijdens dienstverband
Definitie: (periodieke) dwingende voorwaarde voor vervullen functie tijdens lopend dienstverband én verplicht voor alle werknemers in betreffende functie; met rechtsgevolgen. Toelichting op verplichte medische keuringen die voortkomen uit wetten. De Definitie van Verplichte medische keuring tijdens het dienstverband: is een (periodieke) dwingende voorwaarde voor het vervullen van de functie tijdens het lopende dienstverband én is verplicht voor alle werknemers in de betreffende functie; aan dit medisch onderzoek zijn rechtsgevolgen verbonden.

5 Wetten overzicht Spoorwegwet Brandweerwet enz
Zie tabel 1 en bijlage 1 leidraad VMK, benoem voor uw doelgroep relevante wetten

6 CAO’s [CAO’s voorbeelden] [toelichting]
Toelichting op verplichte medische keuringen die voortkomen uit CAO’s. Benoem voor uw doelgroep relevante CAO’s; zie tabel 2 en bijlage 1 Leidraad VMK

7 Wettelijke verplichtingen
Werkgever gelegenheid bieden organiseren keuringen OR geen instemmingsrecht inhoud Werknemer verplicht meewerken aan keuring Rechtspositionele gevolgen afhankelijk uitslag keuring De OR heeft geen advies- of instemmingsrecht mbt verplichte medische keuringen, wel tav andere items betreffende arbozorg. Voor zover ingepast in PMO kan OR wel betrokken worden bij de organisatie van verplichte medische keuringen maar geen zeggenschap over de inhoud daarvan (zie ook leidraad PMO, NVAB 2005).

8 Waar of niet waar? Uitspraken van werkgevers en werknemers:
“uitspraak 1.” ”uitspraak 2.” Etc. [bedoeld om interactie te krijgen met de toehoorders] Er heersen bij werkgevers en werknemers verschillende misvattingen over verplichte medische keuringen. Hier vindt u er enkele op een rij, gebruik deze (en andere) om toehoorders discussie te krijgen laat voor en na de volledige presentatie de antwoorden geven, geef zelf een toelichting. Uitspraken en toelichting Uitspraak 1: de WET MEDISCHE KEURINGEN is van toepassing op de verplichte medische keuringen Uitspraak 2: je kunt niet worden afgekeurd als je eenmaal dit werk doet Uitspraak 3: de kosten van de keuring zijn voor de werkgever Uitspraak 4: de inhoud van de keuring moet in overleg met de OR worden vastgesteld Uitspraak 5: de inhoud van de keuring staat in de wet en daar valt niets op af te dingen Uitspraak 6: inventarisatie bijzondere functie-eisen is voor deze keuringen niet nodig Uitspraak 7: de bedrijfsarts moet werknemers informeren over de keuring

9 Doelen VMK [wettelijke en bedrijfs/branche-eigen doelen]
[Beperking risico’s Veiligheid werknemer én derden gezondheid werknemer én derden ] In het algemeen zal het doel van een verplichte medische keuring zijn: de bescherming van gezondheid en veiligheid van de betrokken werknemer én derden; doelstelling is niet altijd expliciet aangegeven in betreffende regeling.

10 Stap 1 Leidraad VMK van toepassing?
Zoek in wetten.nl Zoek in toepasselijke cao Gaat het om een aanstellingskeuring? zie leidraad Aanstellingskeuringen Geen wettelijke basis? deze leidraad is dan niet van toepassing Om erachter te komen of de leidraad VMK van toepassing is, dus gebaseerd op wet- en regelgeving of een CAO, kunt u zoeken: in wetten.nl en in de toepasselijke cao. Gaat het om een aanstellingskeuring? Zie dan de leidraad Aanstellingskeuringen Is er geen wettelijke basis, dan is deze leidraad niet van toepassing

11 Stap 2 Bijzondere functie-eisen? (1)
verhoogd risico aantasting gezondheid en/of veiligheid werknemer en/of derden; deze niet met gangbare maatregelen te reduceren. Beschrijf hoe kan worden vastgesteld of er sprake is van bijzondere functie-eisen en welke dat bijvoorbeeld zijn in voor uw doelgroep relevante situaties. Bij bijzondere functie-eisen is er sprake van het volgende: 1. er bestaat een verhoogd risico op aantasting van de gezondheid en/of veiligheid van de werknemer en/of van derden; 2. deze risico’s voor de gezondheid en de veiligheid, kunnen niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, worden gereduceerd.

12 Stap 2 Bijzondere functie-eisen? (2)
RI&E (eigen) observatie werkzaamheden door werkgever ingevulde vragenlijsten. Bijzondere functie-eisen + maatregelen om risico effectief te reduceren? Als effectief: geen bijzondere functie-eis. Welke bijzondere functie-eisen van toepassing? Leidraad Aanstellingskeuringen ‘drietrapsmethode’ (Bos) PubMed zoekstrategie Inventariseer de functie-eisen op basis van gegevens uit de RI&E, (eigen) observatie van werkzaamheden en door de werkgever ingevulde vragenlijsten. Beoordeel dan of er sprake is van bijzondere functie-eisen en of er maatregelen mogelijk zijn om het risico effectief te reduceren. Als effectieve maatregelen beschikbaar zijn, is er géén sprake van een bijzondere functie-eis. Raadpleeg de Leidraad Aanstellingskeuringen (www.nvab-online.nl) om vast te stellen welke bijzondere functie-eisen precies van toepassing zijn. Of gebruik daarvoor de ‘drietrapsmethode’ van Bos (Bos et al 2001, Bos et al 2002). Ook voor PubMed is een zoekstrategie beschikbaar (Schaafsma et al 2006) (zie Toelichting bij stap 2 en Bijlage 3).

13 Stap 3 Vaststellen belastbaarheidseisen
Eisen aan belastbaarheid werknemer bij blootstelling aan een bijzondere functie-eis Ter bescherming van gezondheid en/of veiligheid werknemer en/of derden Bepaal mogelijke gezondheids- en/of veiligheidsrisico in verband bijzondere functie-eis Formuleer belastbaarheidseis(en) Stap 3: Belastbaarheidseisen: dit zijn eisen die worden gesteld aan de belastbaarheid van de werknemer bij blootstelling aan een bijzondere functie-eis, ter bescherming van de gezondheid en/of veiligheid van de werknemer en/of derden Bepaal het mogelijke gezondheids- en/of veiligheidsrisico in verband met de bijzondere functie-eis Formuleer de belastbaarheidseis(en)

14 Stap 4 Selectie onderzoeksmethoden
anamnese fysisch-diagnostisch biometrisch onderzoek functionele test Betrouwbaarheid en validiteit Uitkomst(maat) gerelateerd aan belastbaarheidseis (intensiteit, duur of frequentie) Let op privacy, risico, belasting Stap 4 Bepaal de onderzoeksmethode: anamnese en/of fysisch-diagnostisch en/of biometrisch onderzoek en/of functionele test. Ga na of informatie beschikbaar is over de betrouwbaarheid en validiteit van de gekozen onderzoeksmethode. Stel uitkomst(maat) vast gerelateerd aan belastbaarheidseis bij voorkeur in termen van intensiteit, duur of frequentie Besteed hierbij aandacht aan de privacy van werknemer en de te respecteren grenzen ivm aard onderzoek geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer geen verhoogd risico opleveren geen onevenredige zware belasting met zich mee brengen.

15 Stap 5 Informatie voor werknemer
Doel, aard en inhoud keuring Rechten en plichten Consequenties Vóórdat keuring plaatsvindt! Stap 5 Hier de zaken die van belang zijn voor de informatie aan de werknemer. Bespreek hierbij mogelijkheid een schriftelijke informatiebrief te ontwerpen of uit te reiken, en die mee te sturen met de uitnodiging voor de keuring.

16 Stap 6 Oordelen over geschiktheid
Geschikt onder voorwaarden Ongeschikt tijdelijk of blijvend Stap 6 Er zijn drie mogelijke uitslagen: Geschikt, geschikt onder voorwaarden en ongeschikt (dit kan tijdelijk of blijvend zijn). In sommige regelingen is een artikel opgenomen over tijdelijk ongeschikt: als herstel binnen 3 jaar is te verwachten spreek je van tijdelijk ongeschikt. Zie de relevante regeling of een dergelijke situatie in uw concrete geval van toepassing is. Verschil voorwaarden of tijdelijkheid toelichten.

17 Stap 7 Mededelen uitslag verplichte medische keuring
Mondeling met werknemer Schriftelijk aan werknemer en opdrachtgever Stap 7 Het meedelen van de uitslag dient zowel in een mondelinge bespreking met de werknemer plaats te vinden als schriftelijk naar werknemer en opdrachtgever. Is er een uitslagformulier beschikbaar?

18 Stap Nazorg Adequate begeleiding na oordeel ‘ongeschikt’ of ‘geschikt onder voorwaarden’ Stap 8 Draag zorg voor een adequate begeleiding van de werknemer na het oordeel ongeschikt of geschikt onder voorwaarden. Herkeuring is soms wettelijk geregeld, soms is hier niets over opgenomen. In dat geval is het raadzaam om vooraf met uw opdrachtgever hierover afspraken te maken.

19 Instrumentarium voor VMK
Vragenlijsten Gezondheid Werkbeleving Lichamelijk onderzoek Fysisch-diagnostisch Biometrisch Orgaanfunctie-onderzoek Gezichtsorgaan Gehoororgaan Luchtwegen en longen Inspanningsonderzoek Laboratoriumonderzoek Klinisch-chemisch Hematologisch Urine-onderzoek Biologische monitoring Biologische effectmonitoring Functionele testen Een overzicht van de mogelijke instrumenten die ingezet worden bij verplichte medische keuringen. Uit het vele beschikbare instrumenten moet een goede en doelgerichte keuze worden gemaakt. Zie stap 4 selecteren onderzoeksmethoden en de toelichting hierop in de leidraad vmk [verdere toelichting op de instrumenten]

20 Verplichte Medische Keuringen
Een krachtig instrument voor werknemer, werkgever én bedrijfsarts? Tot slot: verplichte medische keuringen: Bij verkeerd gebruik krijgt u valse muziek. Bij verantwoord gebruik is het een krachtig instrument!


Download ppt "NVAB Leidraad Verplichte Medische Keuringen September 2007 [datum]"

Verwante presentaties


Ads door Google