De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 provinciale infosessies, najaar 2014 - deel 1 Alle plannen op tafel ! DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 provinciale infosessies, najaar 2014 - deel 1 Alle plannen op tafel ! DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie."— Transcript van de presentatie:

1 1 provinciale infosessies, najaar 2014 - deel 1 Alle plannen op tafel ! DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie

2 2 wat is het DSI-platform ? –doelstelling –scope –onderdelen opstart en uitbreiding instappen meerwaarde geoviewer op DSI-data succesfactoren Inhoud

3 3 Doelstelling Opstellen van een generiek platform voor de digitale uitwisseling van verordenende ruimtelijke plannen (en hun afgeleiden) en verordeningen, om te komen tot een actueel en volledig overzicht van de ruimtelijke juridische plancontext, raadpleegbaar via een GIS-omgeving DSI-platform: doelstelling

4 4 DSI-platform: scope (gegevens)

5 5

6 6 Ruimtelijke verordende plannen, hun afgeleiden, verordeningen Adviezen bij procedures

7 7 DSI-platform: scope (gegevensvorm) Metadata Geografische objecten - vector *contouren *planelementen: grondvlak, overdruk, lijnen, punten - gegeorefereerde rasters Documenten - verordenend grafisch plan van RUP - bijlagen van RUP *besluit Vlaamse Regering *stedenbouwkundige voorschriften * toelichtingsnota (tekst + kaarten) *register planschade, planbaten, kapitaal- en gebruikersschade *onteigeningen * passende beoordeling *veiligheidsrapport - adviezen

8 8 DSI-platform: scope (uitwisselplatform) Bronsystemen Doelsystemen Plannenviewer, DBA, RWO DM, Mercator, Desktop GIS, … Transact. db Standaarden Richtlijenen Output Ontsluiting Export Input Sted. voorschriften Contouren Planelementen … Backoffice Adviezen Contouren Planelementen Sted. voorschriften … (scope) Standaarden Richtlijnen Input Output Frontend input ETL planintegratie Public. db

9 9 DSI-platform: initiatieven beheerstructuur geoviewer uitwisselplatform Kwaliteit geodata juridische regelgeving

10 10 Het uitwisselplatform: onderdelen uitwisselplatform oplaadloket richtlijnenboek

11 11 Het uitwisselplatform: flankerend regelgeving, beheersstructuur, communicatie Voorstellen tot optimalisatie van de juridische regelgeving (VCRO) - decretale bepalingen (plannenregister, stedenbouwkundig uittreksel, ontvoogding gemeenten, informatieplicht, RUP, …) - uitvoeringsbesluiten Aanbevelingen over beheersstructuur - strategisch beheer - operationeel beheer Communicatie –website (functionele en technische info, FAQ, …) –infosessies voor provincies en gemeenten (Atrium, Geolokaal.be, …) –specifieke opleidingen (intern)

12 12 Het uitwisselplatform: opstart Stappenplan opstart uitwisselplatform gefaseerde opstart 3 ‘productielijnen’ - ‘gewestelijke’ lijn (september 2014) - ‘provinciale’ lijn - ‘gemeentelijke’ lijn randvoorwaarden bij de opstart -stabiel platform -afstemming met inhoudelijke processen -startgegevens -communicatie -ondersteuning

13 13 Het uitwisselplatform: opstart Opstart productielijn gewestelijke gegevens –Opladen alle bestaande gewestelijke gegevens alle geodata & documenten over: gewestplannen gewestelijke RUP gewestelijke verordeningen geautomatiseerde bulkoplading (herbruikbaar) afronding januari 2014 –Proefdraaien op oefenomgeving vanaf januari 2014 –Oplossen van bugs, kinderziekten, onvoorziene issues, moeilijker problemen –In productie vanaf september 2014; vanaf dan worden ook alle nieuwe gewestelijke gegevens opgeladen

14 14 Het uitwisselplatform: uitbreiding Uitbreidingen in de pijplijn –Uitbreidingen op de scope van het DSI-platform Toevoegen van fase over natraject: RvS-gevallen Toevoegen van fase voortraject: vooroverleg –Uitbreidingen op de functionaliteit van het DSI-platform Toevoegen tool ‘aanmaak deelpercelen planbaten’ (op basis van bestaande ArcGIS – tool) Toevoegen tools voor recurrente monitoring en analyse (volledigheidscheck, standaardbevragingen op gewestelijke rup, …) Uitbreiding downloadmogelijkheden (bv geodata via Geopunt) Uitbreiding metadata Aanpassingen aan het oplaadloket Geodata (SLD, gewestplan “raster”, overlappen gewrups) Upgrades GeoServer, GeoNetwork

15 15 Het uitwisselplatform: uitbreiding Opstart productielijn provinciale gegevens –Opladen nieuwe provinciale gegevens vanaf ? belangrijkste randvoorwaarden -stabiel platform -afstemming met inhoudelijke processen -ondersteuning –Opladen alle bestaande provinciale gegevens alle geodata & documenten over: provinciale RUP (+ afgeleiden) provinciale onteigeningsplannen RO provinciale stedenbouwkundige verordeningen vanaf wanneer ? afronding tegen ? plan van aanpak project

16 16 Het uitwisselplatform: uitbreiding Opstart productielijn gemeentelijke gegevens –Opladen nieuwe gemeentelijke gegevens vanaf ? voldoende overgangsperiode verplichting vanaf …(datum) ? belangrijkste randvoorwaarden -stabiel platform -afstemming met inhoudelijke processen -ondersteuning vroege instappers –Opladen alle bestaande gemeentelijke gegevens analyse beschikbaarheid digitale versies strategische beslissingen omtrent de opname van deze bestaande gegevens (prioriteiten, fasering, keuzes, kwaliteitscriteria, …) plan van aanpak project opladen van de gegevens die al voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria (zoveel mogelijk recuperatie) vroege instappers

17 17 Instappen ? instappen = –gegevens van eigen nieuwe plannen en verordeningen tijdig en conform richtlijnenboek opladen op platform –gestart met minimale oplaadscenario van gegevens over bestaande plannen en verordeningen andere gevolgen ? –geen andere uitwisselsystemen meer voor data binnen scope –DSI-richtlijnenboek van toepassing => bestaande richtlijnen vervallen richtlijn plannenregister richtlijn digiRUP richtlijn PB, PS, KS & GS overdrachtspecificaties RVV-RO –plannenregister ? conformverklaring ? instap wordt geregistreerd

18 18 efficiëntiewinst, kostenbesparing éénmalig inzamelen / meervoudige toegang en gebruik automatisering garantie op raadpleging actuele en volledige informatie (via unieke samengestelde authentieke bron) solide ondersteuning van de ‘administratieve’ procedures voor opmaak permanente basis voor monitoring van de geplande toestand input voor rapporten, studies, onderzoek input voor andere digitaliseringstrajecten (omgevingsloket, notarisbrief, …) Meerwaarde

19 19 inspanning verminderen voor lokale besturen verantwoordelijkheid kwaliteit gegevens bij elke bronbeheerder continue actualisatie (= permanent actueel ‘plannenregister’) integratie bestaande richtlijnen voor uitwisseling in richtlijnenboek naverwerking ‘afgeleide producten’ wordt makkelijker ‘digitale adviesverlening’ mogelijk ondersteuning voor lokale overheden met geen of beperkte GIS-kennis en/of -infrastructuur voldoen aan de Europese INSPIRE-richtlijn en Vlaamse GDI- decreet Meerwaarde

20 20 Ontwikkeling geoviewer op DSI-data OVERZICHTSKAART PLANCONTOUREN

21 21 Ontwikkeling geoviewer op DSI-data NAVIGATIE, SELECTIE, BEVRAGING

22 22 Dossierstuk Ontwikkeling geoviewer op DSI-data RESULTAATVENSTER BEVRAGING (gewestplan actief)

23 23 Detailniveau Gewestplan –Slechts 1 type plan te zien Ontwikkeling geoviewer op DSI-data

24 24 Dossierstuk RESULTAATVENSTER BEVRAGING (gewestelijk RUP actief) Ontwikkeling geoviewer op DSI-data

25 25 Ontwikkeling geoviewer op DSI-data

26 26 Gefaseerde aanpak - duidelijk keerpunt vastleggen (nieuwe plannen vs. bestaande plannen) - detailleringsgraad omgekeerd chronologisch - haalbaar ritme, voldoende overgangsperiode - verplicht karakter faseren Rekening houden met heterogeniteit van de deelnemers en van de digitale gegevens - drie bestuursniveaus (multi-governance, subsidiariteit) - verschillende manieren van procesafhandeling (o.a. via ICT-dienstverleners) - heel divers landschap (vooral bij gemeenten) qua ervaring, kennis, investeringsniveau, en aantal, complexiteit en leeftijd van de betrokken plannen,… - verschillende plansoorten met uiteenlopende digitale beschikbaarheid en diverse nauwkeurigheden DSI-platform: succesfactoren Implementatietraject

27 27 Verschillende soorten gebruikers - andere beleidsdomeinen - professionals (architecten, notarissen, …) Win-win situatie voor alle deelnemers - afstemming op de inhoudelijke processen - opletten voor remmende voorsprong - verminder de inspanning (voor lokale besturen) - grootste knelpunten eerst (toegankelijkheid, volledigheid, …) - … Verankering in de wetgeving - getrapt DSI-platform: succesfactoren

28 28 DSI-platform: succesfactoren Beheer van de oplossing GDI-doelstellingen Eenduidig statuut van gegevens op platform Creatief omgaan met onnauwkeurige ondergronden Opvangen dynamiek gegevens tijdens procesverloop Kwaliteit van de gegevens Functionele en technische keuzes

29 29 Meer info ? aom@rwo.vlaanderen.be webpagina in opmaak


Download ppt "1 provinciale infosessies, najaar 2014 - deel 1 Alle plannen op tafel ! DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google