De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 oktober 2014 Rijnsburg Paulus in 'Handelingen' 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 oktober 2014 Rijnsburg Paulus in 'Handelingen' 1."— Transcript van de presentatie:

1 16 oktober 2014 Rijnsburg Paulus in 'Handelingen' 1

2 Inleiding: 1. Handelingen is het tweede boek van Lucas en een vervolg op zijn Evangelie. 2

3 Handelingen 1:1 Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren... 3 1

4 Lucas 1 1 Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen (...) 4 1

5 Lucas 1 3 ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Teofilus... 5 1

6 Lucas 1 4 opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht zijt. 6 1

7 Inleiding: 1. Handelingen is het tweede boek van Lucas en een vervolg op zijn Evangelie. 2. Handelingen beschrijft de voortzetting van Jezus' missie. 7

8 Handelingen 1 1 Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren... 8 2

9 Inleiding: 1. Handelingen is het tweede boek van Lucas en een vervolg op zijn Evangelie. 2. Handelingen beschrijft de voortzetting van Jezus' missie. 3. De grote vraag in Handelingen is: "zult U in deze tijd het Koninkrijk herstellen?" 9

10 Handelingen 1 6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij IN DEZE TIJD het koningschap voor Israel? 10 3

11 Inleiding: 1. Handelingen is het tweede boek van Lucas en een vervolg op zijn Evangelie. 2. Handelingen beschrijft de voortzetting van Jezus' missie. 3. De grote vraag in Handelingen is: "zult U in deze tijd het Koninkrijk herstellen?" 4. De prediking van de twaalf is gericht op Israëls bekering en de terugkeer van Christus. 11

12 Handelingen 3 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 12 4

13 Handelingen 3 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 13 4

14 Handelingen 3 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 14 4

15 Handelingen 3 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. 15 4

16 Handelingen 3 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. 16 4

17 Inleiding: 1. Handelingen is het tweede boek van Lucas en een vervolg op zijn Evangelie. 2. Handelingen beschrijft de voortzetting van Jezus' missie. 3. De grote vraag in Handelingen is: "zult U in deze tijd het Koninkrijk herstellen?" 4. De prediking van de twaalf is gericht op Israëls bekering en de terugkeer van Christus. 5. Handelingen 7 is een anti-climax en beschrijft hoe het Joodse volk officiëel het Evangelie verwerpt. 17

18 Handelingen 6 9 Doch er stonden sommigen op van hen, die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen, der Cyreneeers en der Alexandrijnen en van de Joden uit Cilicie en Asia en redetwistten met Stefanus >> 18 5

19 Handelingen 6 10 en zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weerstaan. 19 5

20 Stefanus' toespraak: 1.Abrahams werd geroepen om zijn familie te verlaten (:1-8); 2.De broers verwierpen Jozef (:9-19); 3.Israël verwierp Mozes in aanvang (:20-29); 4.Later verwierp Israël wederom Mozes (:30- 39); 5.Voortdurend wendde het volk zich tot de afgoden (:40-43). 6.God woont (teg. tijd!) niet in een tempel met handen gemaakt (:44-50); 7.conclusie (:51-53) > 20 5

21 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Handelingen 7 21

22 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Handelingen 7 22

23 52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd?... Handelingen 7 23

24 52... Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt... Handelingen 7 24

25 Handelingen 7 (...) 54 Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. 25

26 Handelingen 7 55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, 26

27 Handelingen 7 55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, 27

28 Handelingen 7 55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, 28

29 Handelingen 7 56 En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. 29

30 Handelingen 7 56 En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. 30

31 Handelingen 7 57 Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopte hun oren toe en stormden als een man op hem los; 31

32 Handelingen 7 58 en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. 32

33 Handelingen 7 58 en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af voeten aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. 33

34 Handelingen 7 59 En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. 34

35 Handelingen 7 59 En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. 35

36 Handelingen 7 60 En op de knieen vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. 36

37 Handelingen 7 60 En op de knieen vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. 37

38 Handelingen 8 1 En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem... 38

39 Handelingen 8 1 En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem... 39

40 Handelingen 8 1... en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. 40

41 Handelingen 8 1... en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. 41

42 Handelingen 8 2 En vrome mannen droegen Stefanus ten grave en bedreven grote rouw over hem. 42

43 Handelingen 8 3 En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis. 43

44 Handelingen 8 3 En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis. 44

45 Handelingen 8 3 En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis. 45


Download ppt "16 oktober 2014 Rijnsburg Paulus in 'Handelingen' 1."

Verwante presentaties


Ads door Google