De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedragscode voor kinderartsen betreffende zieke kinderen zonder verblijfspapieren ‘In ontwikkeling’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedragscode voor kinderartsen betreffende zieke kinderen zonder verblijfspapieren ‘In ontwikkeling’"— Transcript van de presentatie:

1 Gedragscode voor kinderartsen betreffende zieke kinderen zonder verblijfspapieren
‘In ontwikkeling’

2 gedragscode Deze code bevat richtlijnen en standpunten en geeft vanuit de NVK aan hoe Nederlandse kinderartsen om dienen te gaan met zieke kinderen zonder geldige verblijfspapieren NVK=nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde

3 Gedragscode voor (kinder)artsen betreffende zieke kinderen zonder papieren
Met zieke kinderen zonder papieren wordt bedoeld Kinderen (<18 jaar) die: Pediatrische behandeling of onderzoek nodig hebben Uit het buitenland afkomstig zijn of zijn geboren in Nederland uit illegale ouders Geen verblijfsvergunning hebben Het betreft: Kinderen van asielzoekende ouders Alleenstaande minderjarige asielzoekers Kinderen van illegale arbeidsmigranten Kinderen van afgewezen vluchtelingen Kinderen van gescheiden buitenlandse vrouwen

4 Gedragsregels 1. In het contact met zieke kinderen zonder papieren is de kinderarts verantwoordelijk voor: De bevordering van de gezondheid en het welzijn van het kind. De kwaliteit van zorg;

5 gedragsregels 2. De kinderarts maakt geen onderscheid tussen patiënten en zal patiënten in gelijke gevallen gelijk behandelen Ongeacht de verblijfs- of verzekeringsstatus of financiele middelen van het kind en zijn ouders verleent de kinderarts ten alle tijde de medische zorg en begeleiding die hij nodig acht en die hij in vergelijkbare gevallen zou verlenen aan ‘Nederlandse’ kinderen.

6 gedragsregels 3. De kinderarts houdt rekening met culturele verschillen en (taal)barrieres. De kinderarts zet alles in het werk om barrières op te heffen, die een optimale zorg en begeleiding van zieke kinderen zonder papieren in de weg staan, zoals tijdgebrek of communicatieproblemen ten gevolge van culturele achtergrond of taal.

7 gedragsregels 3. De kinderarts houdt rekening met culturele verschillen en (taal)barrieres. Voorzover in de leefsfeer van het kind obstakels aanwezig zijn voor een goede genezing of ontwikkeling zal de kinderarts hiervoor aandacht vragen, bijvoorbeeld door inschakelen van maatschappelijk werk of andere ondersteunende organistaties.

8 gedragsregels 4. De kinderarts is verantwoordelijk voor de continuïteit van de hulpverlening Dit houdt in een zorgvuldige terugrapportage naar huisarts, jeugdarts en andere hulpverleners die bij het kind betrokken zijn

9 gedragsregels 4. De kinderarts is verantwoordelijk voor de continuïteit van de hulpverlening Zolang een kind zonder papieren onder behandeling staat van de kinderarts, maakt de kinderarts bezwaar tegen onvrijwillige overplaatsing, of dit nu binnen Nederland is of daarbuiten, indien dit nadelige gevolgen voor het kind kan hebben

10 Gedragsregels beroepsvereniging
Indien er structureel sprake is van gebeurtenissen die schade berokkenen aan zieke kinderen zonder verblijfspapieren zal de beroepsvereniging NVK bezwaar maken bij de geëigende instanties

11 Commissie Patrick v Rheenen Groningen Ilse Blokland Amsterdam
Henriette Scherpbier Amsterdam Gert Jan Driessen Rotterdam Maria van de Muisenberg Nijmegen Tom Hendriks Eindhoven

12 Standaard brief voor eerste deel procedure: het in gang zetten van aanvraag verblijfsvergunning op medische gronden (niet medisch inhoudelijk) Geachte heer/mevrouw……, Naar aanleiding van uw verzoek tot informatie over de heer/mevrouw………………, geboren ………………. en wonende……………. wil ik het volgende antwoorden. De heer/mevrouw …………………………………….. heeft een immunologisch defect en daardoor een verminderde afweer. Chronische behandeling die frequente controle behoeft is inmiddels gestart / zal op korte termijn gestart moeten worden. Deze behandeling zal naar huidig medisch inzicht levenslang moeten worden voortgezet en zal na staken zeker leiden tot een medische noodsituatie. Daarnaast is medische controle naar effectiviteit en bijwerkingen van de behandeling, o.a. in geavanceerde laboratoria, een integraal onderdeel van de therapie. In verband met de ingestelde behandeling en de controles die hiervoor noodzakelijk zijn en omdat er een medische noodsituatie zou kunnen optreden die acute diagnostiek en behandeling behoeft, wordt afgeraden te reizen naar landen waar deze voorzieningen ontbreken. In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn,    Hoogachtend,


Download ppt "Gedragscode voor kinderartsen betreffende zieke kinderen zonder verblijfspapieren ‘In ontwikkeling’"

Verwante presentaties


Ads door Google