De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bert Gijsels Marc Vanleeuw BDO Public Sector Open VLD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bert Gijsels Marc Vanleeuw BDO Public Sector Open VLD"— Transcript van de presentatie:

1 Bert Gijsels Marc Vanleeuw BDO Public Sector Open VLD
Gemeentefinanciën Bert Gijsels Marc Vanleeuw BDO Public Sector Open VLD

2 Inhoudsopgave huidige situatie toekomstige situatie
NGB Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding toekomstige situatie BBC Beleids- en BeheersCyclus voorbeeld van ‘eenvoudig’ rapporteringsinstrument

3 huidige situatie (NGB)
Budgettaire boekhouding Algemene boekhouding Begroting / strategisch meerjarenplan  Raming van ontvangsten en uitgaven Begrotingsrekening Weergave van uitgaven (≠ kosten) Weergave kan ontvangsten (≠ opbrengsten) Jaarrekening Balans: inzicht in het vermogen Resultatenrekening: geeft kosten (≠ uitgaven) en opbrengsten (≠ ontvangsten) weer per dienstjaar Toelichting: geschreven uitleg bij de cijfers Koppeling tussen beide boekhoudingen Registratie op basis van de FFF/EEE-EE onderverdeeld in economische groepen Registratie op basis van algemene rekeningen

4 huidige situatie (NGB)
Gewone Dienst Buitengewone dienst GU GO BU BO Personeel Prestaties Investeringen Werkingskosten Overdrachten Schuld

5 huidige situatie (NGB)
Begroting Begrotingsrekening Beleidsinstrument Authorisatiedocument Statistisch document Wetgevend document - Financiële weergave van het beleidsprogramma Samenvatting van de verrichte uitgaven en ontvangsten Toetsing van de uitvoering van de begroting Hoe lezen we al deze info en zien we door het bos de bomen nog? Voorbeeld begroting Voorbeeld begrotingsrekening

6 schema inzake de ontvangsten/opbrengsten
huidige situatie (NGB) schema inzake de ontvangsten/opbrengsten Budgettaire boekhouding Algemene boekhouding opname in de begroting X Invorderingsrecht inning schema inzake de uitgaven/kosten Budgettaire boekhouding Algemene boekhouding opname in de begroting X vastlegging aanrekening betaling

7 huidige situatie (NGB)
Strategische MJP Budget (begroting) Art. 146 GD: voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor er beraadslaagd wordt over het budget voor het volgend boekjaar steld de raad een meerjarenplan vast Art. 148 GD: voor het begin van ieder boekjaar stelt de raad op basis van het meerjarenplan het budget vast Financiële nota (financieel beheerder) Strategische nota (secretaris) Financiële nota (financieel beheerder) Beleidsnota (secretaris) Afstemming van de beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor de legislatuur Verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de doelstellingen

8 A. huidige situatie (NGB)
Waarom SMJP/beleidsplanning? Meer dan een decretale verplichting! Waarom? Waar willen we naartoe? Welke middelen? Welke personen?

9 A. huidige situatie (NGB)
Twee belangrijke klemtonen Bepalen van doelstellingen acties middelen indicatoren Opvolgen van a.h.v. indicatoren Strategisch meerjaren-plan

10 De toekomstige situatie (BBC)
Waarom een beleids- en beheerscyclus? Vertrekt vanuit principe SMJP Resultaatgericht publiek management Gebrek aan kwalitatieve verslaggeving/rapporten Efficiëntie, effectiviteit verhogen Doelstellingenrapportering - prioritaire - overige Koppeling operationeel - financieel

11 De toekomstige situatie (BBC)
Totstandkoming uitvoeringsbesluit Analyse organieke decreten (titel planning en financieel beheer) Meerjarenplan, budget, jaarrekening, dubbel boekhouden Internationale verplichtingen: ESR 1995: Europees systeem van nationale en regionale rekeningen COFOG: Classification Of The Functions Of Governement Beleidsdomeinen Internationale standaarden: International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Algemeen erkende standaarden voor boekhoudrapportering Niet dwingend, wel norm

12 De toekomstige situatie (BBC)
Huidig systeem NGB en NOB ontoereikend NGB Budgettaire en transactieboekhouding gekoppeld Teveel rapportering op budgetbasis Weinig belang bedrijfseconomische rapportering Geen beleidsinformatie NOB Budgettaire transactieboekhouding Techniek dubbel boekhouden Analytische transactieboekhouding met activiteitencentrum Patrimoniumgegevens Kosten en opbrengsten per kostenplaats Zicht op financiële risico’s Meer informatie dan NGB doch tekortkomingen

13 De toekomstige situatie (BBC)
Doelstellingen BBC Centrale doelstelling: beantwoorden van informatiebehoeften Opmaken van beleidsrapporten diverse gebruikers: Beslissingsnemers: CBS, gemeenteraad,… Adviseurs van beslissingsnemers:personen die advies verlenen aan de beslissingsnemers Algemene informatieverstrekkers: personen of organen die analyses maken Hoofdgebruikers: gemeente-, provincie-, en OCMW- raad Vlaamse Overheid als beleidsvoorbereider HOE VOOR

14 De toekomstige situatie (BBC)
BBC gebruikers Hoofdgebruikers: gemeente-, provincie-, en OCMW- raad en de Vlaamse Overheid als beleidsvoorbereider Nood aan gedegen rapporteringen: Nemen beslissingen op basis van beleidsrapporten Zelf geen rechtstreekse toegang tot informatie Zwakke gebruikers van de rapporteringen Management (CBS, managementteam,…): geen hoofdgebruikers Interne gebruikers met toegang tot informatie Voeren beslissingen uit Controlerende en subsidiërende instanties: geen hoofdgebruikers: Informatie ten allen tijde opvraagbaar

15 De toekomstige situatie (BBC)
Voordelen nieuw systeem Outputsturing ipv inputsturing Planning gericht op bepalen beleid Koppeling financiële aan operationele informatie Betere opvolging beleid Betere opvolging beheer Ruimte voor maatwerk Planlastvermindering Bijdrage tot schaalvoordelen Versterking beleidsvoorbereidende rol Vlaamse Overheid 1 systeem voor gemeente en OCMW (quid politiezones …) KOPPELING TUSSEN OPERATIONELE EN FINANCIËLE NIET LOUTER EEN ‘BOEKHOUDSYSTEEM’ DOELSTELLINGENOPVOLGING

16 De toekomstige situatie (BBC)
Timing implementatie BBC pilootprojecten starten in 2011 20 besturen over gans Vlaanderen 2 Limburgse besturen (gemeente en OCMW Overpelt) vrij instappen periode recent werd een brief verstuurd door minister Bourgeois met de vraag om de timing bekend te maken wanneer uw bestuur zou instappen ten laatste instappen op 1/1/2014

17 Voorbeeld rapporerteringsinstrument
Rapporteringstool Opzet: verschaffen van informatie over meerdere boekjaren heen op een efficiënte manier financiële dienst heeft niet enkel een registrerende taak, maar zéker ook een beleidsondersteunende taak door het verschaffen van managementsinformatie geen 5 boeken met begrotingsrekeningen, maar een excel blad dat toelaat om zelf die informatie te zoeken die u nuttig acht! geen aanschaf nodig van dure rapporteringstools Voorbeeld:


Download ppt "Bert Gijsels Marc Vanleeuw BDO Public Sector Open VLD"

Verwante presentaties


Ads door Google