De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cohesie- beleid Investeren in regio’s: het hervormde EU-cohesiebeleid 2014-2020 Presentatie door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cohesie- beleid Investeren in regio’s: het hervormde EU-cohesiebeleid 2014-2020 Presentatie door."— Transcript van de presentatie:

1 Cohesie- beleid Investeren in regio’s: het hervormde EU-cohesiebeleid 2014-2020 Presentatie door

2 Cohesie- beleid Basisfeiten van het EU-cohesiebeleid

3 3 De verschillen in de Europese Unie zijn aanzienlijk… Bbp per hoofd van de bevolking

4 4 De verschillen in de Europese Unie zijn aanzienlijk… Werkloosheid

5 5 De verschillen in de Europese Unie zijn aanzienlijk… Hoger beroeps- en universitair- onderwijs

6 6 Waarom een EU-cohesiebeleid? HoogstLaagstVerhouding Bbp per persoon (% van gemiddelde van EU-28) Luxemburg 266% Bulgarije 47% 5,7* Werkloosheid (%, leeftijdsgroep 20-64 jaar) Zweden 79,8% Griekenland 53,2% 1,5 * In de Verenigde Staten bedraagt het verschil slechts 2,5 en in Japan 2. Het cohesiebeleid is erop gericht de ongelijkheid tussen de EU-regio’s weg te nemen. Het doel is te komen tot een evenwichtige economische, sociale en territoriale ontwikkeling.

7 7 Het cohesiebeleid komt voort uit het Verdrag van Rome Preambule bij het Verdrag van Rome (1957): de noodzaak om „de eenheid [der] volkshuishoudingen te versterken en de harmonische ontwikkeling daarvan te bevorderen door het verschil in niveau tussen de onderscheidene gebieden en de achterstand van de minder begunstigde gebieden te verminderen”. Artikel 174 van het Verdrag van Lissabon (2010): „Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Unie in haar geheel te bevorderen, ontwikkelt en vervolgt de Unie haar optreden gericht op de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang. De Unie stelt zich in het bijzonder ten doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's te verkleinen”.

8 8 Wat is een regio? Eurostat heeft een classificatie ontwikkeld van de territoriale eenheden voor statistieke doeleinden (NUTS). Het cohesiebeleid is gericht op NUTS 2-regio’s met 800 000 tot 3 000 000 inwoners. Momenteel zijn er 274 NUTS 2-regio’s in de EU.

9 9 EU-cohesiebeleid 2014-2020: 1/3 van de EU-begroting De hervormingen die zijn overeengekomen voor de periode 2014-2020 zijn bedoeld om het effect van de beschikbare EU-financiering te optimaliseren. 1 082 miljard EUR Het cohesiebeleid draagt bij aan de Europa 2020-doelstellingen Overig EU-beleid, landbouw, onderzoek, buitenlands beleid, enz. 730,2 miljard EUR 67,5%32,5% 351,8 miljard EUR Financiering cohesiebeleid Groei

10 10 Het cohesiebeleid ligt ten grondslag aan de Europa 2020-strategie Geïntroduceerd in maart 2010: naar aanleiding van de Lissabon-agenda (2000 en 2005). Een strategie van de Europese Commissie „voor slimme, duurzame en inclusieve groei” voor de komende 10 jaar. Agenda voor slim beleid: innovatie, onderwijs, digitale samenleving. Agenda voor duurzaamheid: klimaat, energie en mobiliteit. Agenda voor inclusiviteit: werkgelegenheid en vaardigheden, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

11 11 351,8 miljard EUR FINANCIERING COHESIEBELEID VERWACHTE PUBLIEKE EN PRIVATE NATIONALE BIJDRAGEN WAARSCHIJNLIJK EFFECT VAN COHESIEBELEID > 500 miljard EUR 3 fondsen voor investeringen in groei en banen GEBODEN VIA 3 FONDSEN EUROPEES-FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EUROPEES SOCIAAL FONDS COHESIE- FONDS FINANCIERING COHESIEBELEID

12 12 Investeren in alle EU-regio’s AFGESTEMD OP Alle EU-regio´s profiteren NIVEAU VAN INVESTERING NIVEAU VAN ONTWIKKELING 182 miljard EUR voor minder ontwikkelde regio's Bnp < 75% van gemiddelde in EU-27 27 % van de EU-bevolking voor overgangsregio's Bnp 75-90 % van gemiddelde in EU-27 12 % van de EU-bevolking 35 miljard EUR voor meer ontwikkelde regio's Bnp > 90 % van gemiddelde in EU-27 61 % van de EU-bevolking 54 miljard EUR

13 13 Financiering cohesiebeleid 2014-2020 (351,8 miljard EUR) 182,2 miljard EUR 35,4 miljard EUR 54,3 miljard EUR 10,2 miljard EUR 0,4 miljard EUR 3,2 miljard EUR 63,3 miljard EUR 1,6 miljard EUR 1,2 miljard EUR Minder ontwikkelde regio's Overgangsregio's Meer ontwikkelde regio's Europese Territoriale Samenwerking Innovatieve acties door steden Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (aanvullend) Cohesiefonds Specifieke toewijzing voor ultraperifere en dunbevolkte regio's Technische ondersteuning

14 14 Toegewezen begroting per lidstaat (2014-2020)

15 15 De methode: programmering, partnerschap en gedeeld beheer Gemeen- schappelijk strategisch kader Partnerschaps- overeen- komsten Operationele programma’s Beheer van programma’s/ selectie van projecten Controle/ jaarlijkse verslaglegging

16 16 3 instanties voor uitvoering van cohesiebeleid Een beheersinstantie zorgt voor uitvoering van het operationele programma, en wordt gecontroleerd door een toezichtcomité. Een certificerende instantie verifieert de staat van uitgaven en de toegewezen betalingen voordat deze worden uitgekeerd door de Commissie. Een controle-instantie ziet voor elk operationeel programma toe op een doelmatige uitvoering van het beheer en het controlesysteem.

17 Cohesie- beleid Het hervormde EU-cohesiebeleid VIDEO

18 18 Vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) die met elkaar samenwerken Gemeenschappelijke regels voor de ESI-fondsen Vereenvoudigde kostenopties. E-bestuur. Subsidiabiliteitsregels. Financiële instrumenten. CLLD - door de gemeenschap aangestuurde plaatselijke ontwikkeling Europees Landbouw-fonds voor Plattelands- ontwikkeling Cohesiefonds Europees Sociaal Fonds Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST

19 19 Onderzoek en innovatie Bestrijding van klimaatverandering Informatie- en communicatietechnologie Concurrentievermogen van het mkb Koolstofarme economie Milieu- en hulpbronnenefficiëntie Duurzaam vervoer Beter openbaar bestuur Beter onderwijs en betere opleidingen Sociale inclusie Werkgelegenheid en mobiliteit 11 thematische doelstellingen 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11

20 20 Onderzoek en innovatie. Informatie- en communicatietechnologie (ICT). Concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) – meer gebruik van financiële instrumenten. Overgang naar economie met lage koolstofuitstoot (energie-efficiëntie en duurzame energie). Concentratie van investeringen op 4 thematische prioriteiten (EFRO) 15% 20%12% 50% 60% 80% Minder Ontwikkelde regio’s Overgangs- regio’s Meer Ontwikkelde regio’s 1 2 3 4

21 21 Prestatiereserve 6% van de financiering wordt in 2019 toegewezen aan programma’s en prioriteiten die 85% van hun mijlpalen hebben gehaald. Meer gericht op resultaten Indicatoren Verslaglegging Controle Evaluatie

22 22 Krachtigere rol voor partners bij planning en uitvoering Europese gedragscode inzake partnerschappen Een gemeenschappelijke reeks standaarden ter verbetering van de raadpleging van, deelname door en dialoog met partners tijdens de plannings-, uitvoerings-, controle- en evaluatiefase van projecten die financiering krijgen uit hoofde van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Partners: overheidsinstellingen, vakbonden, werkgevers en ngo’s, alsmede instanties met verantwoordelijkheid voor bevordering van sociale inclusie, gendergelijkheid en anti-discriminatie.

23 23 Noodzaak van voorwaarden voor effectieve EU-investering Thematische voorwaarden vooraf Gekoppeld aan de thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten van het cohesiebeleid en toegepast op investeringen in specifieke thematische gebieden: strategisch, regelgevings- en institutionele voorwaarden, administratieve capaciteit. Algemene voorwaarden vooraf Gekoppeld aan horizontale aspecten van de programma- uitvoering en toegepast binnen alle ESI-fondsen: beleid inzake antidiscriminatie, gendergelijkheid.

24 24 Voorbeelden van voorwaarden voor EU-financiering INVESTERING Nationale transport- strategie Bedrijfs- vriendelijke hervormingen Naleving milieu- wetgeving Systeem voor overheids- opdrachten Strategieën voor ‘slimme specialisatie’

25 25 Verbeterde rol voor het Europees Sociaal Fonds Voor het eerst is binnen het cohesiebeleid een minimumbijdrage voor het ESF vastgesteld op 23,1% voor de periode 2014-2020 Uitgaande van: het nationale ESF-aandeel voor 2007-2013; het werkloosheidscijfer van de lidstaten; het feitelijke aandeel dat wordt vastgelegd in de partnerschaps- overeenkomst op basis van behoeften en problemen; het totale ESF-bedrag voor de EU-28: 80,3 miljard EUR.

26 26 Thematische concentratie ESF 20% van de ESF-middelen in elke lidstaat ten behoeve van sociale inclusie, bestrijding van armoede en alle vormen van discriminatie. Concentratie van financiering op maximaal 5 investerings-prioriteiten binnen de 4 thematische doelstellingen: werkgelegen-heid/mobiliteit, onderwijs/opleiding, sociale inclusie en beter openbaar bestuur. 60% Minder Ontwikkelde regio’s 70% Overgangs- regio’s 80% Meer Ontwikkelde regio’s

27 27 Initiatief inzake jeugdwerkgelegenheid Een totale begroting van 6,4 miljard EUR (3,2 miljard EUR specifieke begroting + 3,2 miljard EUR ESF-begroting). In regio’s met een jeugdwerkloosheid van meer dan 25%. Doelgroep: personen („NEET’s”) onder de 25 jaar, of eventueel onder de 30 jaar: niet-actief of werkloos (plus langdurig); al dan niet geregistreerd als werkzoekende; woonachtig in subsidiabele regio’s. Goedkeuring van operationele programma’s die het initiatief inzake jeugdwerkloosheid omvatten.

28 28 Duurzame stadsontwikkeling: een prioriteit voor 2014-2020 Ten minste 5% van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) moet worden geïnvesteerd in geïntegreerde duurzame stadsontwikkeling op nationaal niveau Strategieën voor geïntegreerde stadsontwikkeling die zijn ontwikkeld door steden moeten worden uitgevoerd als integrale territoriale investering (ITI), een multi-thematische prioritaire as of een specifiek operationeel programma. Projecten worden door steden geselecteerd overeenkomstig hun strategie. Met verbanden tussen platteland en stad moet rekening worden gehouden. Gebruik van door de gemeenschap aangestuurde plaatselijke ontwikkeling (CLLD) is mogelijk: raadpleging van plaatselijke burgerorganisaties.

29 29 ITI: Combinatie van fondsen en programma’s Regionaal EFRO-OPNationaal EFRO-OPESF-OP (stedelijk) grondgebied I T I BEMIDDELENDE INSTANTIE + aanvullende financiering van ELFPO en/of EFMVZ

30 30 Overige instrumenten voor stadsontwikkeling Innovatieve acties voor duurzame stadsontwikkeling (vanaf 2015) 0,37 miljard EUR over 7 jaar ter bevordering van innovatieve en experimentele projecten. Oproepen tot rente op jaarbasis. Ten minste 50 000 inwoners betrokken. Stadsontwikkelingsnetwerk Directe dialoog tussen Europese Commissie en steden die acties inzake geïntegreerde stadsontwikkeling en innovatieve acties uitvoeren. Beheerd door de Europese Commissie. URBACT wordt vervolgd (URBACT III) Programma in het kader van het programma voor Europese Territoriale Samenwerking, waaraan alle steden kunnen deelnemen.

31 31 Betere samenwerking over de grenzen 3 lijnen: Grensoverschrijdend. Transnationaal. Interregionaal. Begroting voor 2014-2020: 10,2 miljard EUR 2,9% van de begroting voor het cohesiebeleid.

32 32 Transnationale samenwerking

33 33 Grens- overschrijdende samenwerking

34 34 Macroregionale strategieën EU-strategie voor: de Oostzeeregio; de Donauregio; de Adriatisch-Ionische regio (voorgesteld door de EC in juni 2014).

35 35 EU-cohesiebeleid: de belangrijkste aspecten van de hervorming Koppeling met de EU 2020-stategie. Gecoördineerd gebruik van vijf Europese structuur- en investeringsfondsen. Middelen gericht op belangrijke groeisectoren. Bepalen van duidelijke doelstellingen en meten van resultaten. Zorgen voor juiste voorwaarden voor investering. Versterkte rol voor het Europees Sociaal Fonds. Krachtigere rol voor partners bij de planning, uitvoering en controle. Integrale benadering voor territoriale ontwikkeling. Versterken van de grensoverschrijdende samenwerking.

36 36 Dankzij het cohesiebeleid… is tot nu toe in de periode 2007-2013 het volgende bereikt: 600 000 banen gecreëerd – ten minste 1/3 bij het mkb. 200 000 mkb-bedrijven ondersteund. 1 800 km aan nieuw aangelegde of gerenoveerde spoorwegen. 25 000 km aan nieuw aangelegde of gerenoveerde wegen. Breedbandtoegang voor 5 miljoen burgers. Toegang tot schoon drinkwater voor 3 miljoen burgers. ESF: 15 miljoen deelnemers per jaar. 940 financiële instrumenten in 25 lidstaten die 8,36 miljard EUR aan financiering hebben geboden voor kapitaalinvesteringen, leningen en garanties.

37 37 EU-cohesiebeleid en solidariteit Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) opgericht in 2002 naar aanleiding van een ernstige overstroming in Midden-Europa. Financiële steun voor wederopbouw. Bedoeld om steun te bieden bij grote natuurrampen en het uiten van EU-solidariteit aan verwoeste gebieden. Maatregelen uit hoofde van het EUSF in tot nu toe 56 gevallen van natuurrampen (bosbranden, aardbevingen, stormen, droogte, overstromingen). 23 Europese hebben tot op heden geprofiteerd van ruim 3,58 miljard EUR aan steun.

38 Cohesie- beleid Projectvoorbeelden

39 Cohesie- beleid Hartelijk dank voor uw aandacht www.ec.europa.eu/inforegio www.twitter.com/@EU_Regional Samenwerkingsplatform DG Regio www.yammer.com/regionetwork www.flickr.com/euregional www.facebook.com/EuropeanCommission www.linkedin.com/company/1809 plus.google.com/+EuropeanCommission Meld u nu aan voor: „REGIOFLASH” www.inforegiodoc.eu


Download ppt "Cohesie- beleid Investeren in regio’s: het hervormde EU-cohesiebeleid 2014-2020 Presentatie door."

Verwante presentaties


Ads door Google