De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oganische stof en bodemvruchtbaarheid: mogelijkheden en beperkingen met eindproducten van de mestverwerking Jan Bries, Gino Coppens Bodemkundige Dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oganische stof en bodemvruchtbaarheid: mogelijkheden en beperkingen met eindproducten van de mestverwerking Jan Bries, Gino Coppens Bodemkundige Dienst."— Transcript van de presentatie:

1 Oganische stof en bodemvruchtbaarheid: mogelijkheden en beperkingen met eindproducten van de mestverwerking Jan Bries, Gino Coppens Bodemkundige Dienst van België W. de Croylaan 48 3001 Heverlee Tel. 016/31.09.22 Fax 016/22.42.06 Email: info@bdb.be website www.bdb.beinfo@bdb.bewww.bdb.be

2 Inhoud 1. Belang van organische stof voor bodemvruchtbaarheid, actuele toestand 2. Behoefte aan organische stof 3. Wat betekenen producten van de mestverwerking? 4. Digestaat en spuiwater 5. Koolstofsimulator 6. Besluit

3 1. Functies van organische stof (humus) en bodemvruchtbaarheid Indicator : C-gehalte in de bouwlaag (factor = 1.72) vb. bouwlaag van een leemgrond met C % = 1.6 O.S. % = 2.76 45.3 ton C/ha 78.1 ton O.S./ha Functies : fysische bodemeigenschappen : structuur, slempgevoeligheid bewerkbaarheid waterbergend vermogen chemische bodemeigenschappen afbraak : mineralisatie buffer Verandering in organische stoftoestand leiden tot veranderingen in bodemvruchtbaarheid

4 OS-gehalte Ruimtelijke ordening in de bodem: A: zandkorrels B: kleipakketjes C: organische stof D: poriën Bodemstructuur 1.1 Wat is bodemstructuur?

5 Bodemstructuur OS-gehalte Vorming van aggregaten en hogere porositeit Wat is bodemstructuur?

6 - porositeit (vol%) en schijnbare dichtheid (g/cm³) - aggregaat-stabiliteit landbouwproductie - weerstand tegen verslemping en afspoeling, runoff en erosie Bodemeigenschappen en bodemstructuur Bodemstructuur OS-gehalte - infiltratiesnelheid van neerslag - waterhoudend vermogen - bodemverluchting, -leven

7 Bodemstructuur beoordelen en meten verslempingsindex aanwezigheid van regenwormen infiltratiesnelheid aggregaatstabiliteit bodemverdichting (schijnbare dichtheid) waterhoudend vermogen (bodemvochtretentie) Metingen: Als akkerbouwer zelf beoordelen Toelichten aan de hand van metingen op meerjarig GFT-proefveld te Boutersem

8 GFT- compostproef te Boutersem, sinds 1997 gelegen te Boutersem Project uitgevoerd door Bodemkundige Dienst met financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant en Vlaco en Ecowerf

9 Effecten op bodemfysische kwaliteiten  gekoppeld aan organisch stofgehalte Streefzone

10 Effecten op bodemfysische kwaliteiten Op basis van metingen in 2008 (12 augustus 2008) : Verslempingsindex IB = [(1.5 x LF + 0.75 x LG)/(A + 10 x MO)] — C (ref. INRA Laon) zeer slempgevoelig | slempgevoelig | weinig slempgevoelig

11 Effecten op bodemfysische kwaliteiten tellingen en weging (12 - 14 augustus 2008) Besluiten: - Duidelijke trend tot toename van de populatie regenwormen Aanwezigheid van regenwormen in de bodem

12 Effecten op bodemfysische kwaliteiten meting met dubbele ringinfiltrometer Besluiten: - Gevoelige toename van de infiltratiesnelheid na herhaalde GFT-toediening (werd reeds vastgesteld na minder dan 5 jaar toediening) - Bij een fikse bui, stroomt de regen oppervlakkig af daar waar geen GFT werd toegediend Infiltratiesnelheid in de bodem van neerslag

13 Effecten op bodemfysische kwaliteiten meting Besluit: In 2008 werd een betekenisvolle toename vastgesteld van de aggregaatstabiliteit na GFT-toediening Aggregaatstabiliteit Procedure: - luchtdroog bodemmateriaal (diepte 5-10 cm) - uitzeven van aggregaten: grootteorde 1-2 mm - blootstelling aan destructieve kracht (nat zeven) - restfractie bepalen (zand, steentjes…) Stabiele aggregaten in % (augustus 2008) :

14 Effecten op bodemfysische kwaliteiten meting bodemdichtheid en poriëngehalte Besluit: Significant afnemende bodemverdichting en toenemende porositeit door GFT-toediening Bodemverdichting

15 Effecten op bodemfysische kwaliteiten Besluit: De bodem kan meer water vasthouden, en dit water is ook beter beschikbaar voor het gewas na GFT-toediening Waterhoudend vermogen Totale opneembare waterreserve (in volume% van de bodem) Gemakkelijk opneembaar water (in volume% van de bodem) meting op ongestoorde bodemstalen (2005)

16 enkel op basis van bodemfysische kenmerken reeds belangrijke invloed op landbouwproductie Effecten op bodemfysische kwaliteiten Oordeelkundige toepassing van GFT: verlaagde slemp- en erosiegevoeligheid verbeterde infiltratiesnelheid hogere aggregaatstabiliteit lagere bodemverdichting toenemend waterhoudend vermogen en toenemende waterbeschikbaarheid Besluiten Algemeen C% 

17 Vragen? Moet het humusgehalte van “onze” (lees de afzetgebieden van de eindproducten) gronden verhoogd worden? Zo ja, kunnen we dit realiseren met producten van de mestverwerking?

18 Actuele toestand, uitgave: Bodemkundige Dienst Laatste decennia: Neerwaartse trend in koolstofvoorraad

19 Zeer laag Laag Tamelijk laag Normaal - Streefzone Tamelijk hoog Hoog Zeer hoog Beoordeling koolstofgehalte %, Bemex AkkerWeiland BeoordelingsklasseZandZandleem- Leem Poldersalle gronden behalve leem Leem 4. Streefzone1,8 - 2,81,2 - 1,61,6 - 2,63,6 - 5,52,6 - 4,2

20 Akkerbouw % C GEMEENTENIVEAU 2004 - 2007 Bron: Bodemkundige Dienst

21 Frankrijk 2005 - 2007 Standaardgrondontleding : Agroconseil – Bodemkundige Dienst

22 2. Behoefte aan organische stof Standaardgrondontleding

23 Afbraak compenseren door aanvoer van effectieve organische stof (eos), Eos is dat gedeelte van de organische stofaanbreng dat na 1 jaar nog in de bodem aanwezig is en bijdraagt tot humusopbouw. Humificatiecoëfficiënt: compost, stalmest > groenbemester > drijfmest > vers bladmateriaal

24 Overzicht aanvoerposten van effectieve organische stof Verklarende nota organische stof organisch materiaal aanvoer effectieve OS (kg/ha) oogstresten stoppel van wintergraangewassen1.500 stro van graangewassen1.300 stoppel van snijmaïs 700 Stoppel en stro van dorsmaïs2.400 bietenkoppen en -loof1.200 aardappelloof 850 groenbemesters mosterd 850 Italiaans raaigras 1.200 dierlijke en andere mesten (per 10 ton product) varkensdrijfmest 200 runderdrijfmest 300 runderstalmest 800 slachtkippenmest1.800 GFT-compost2.000 groencompost1.600 champignonmest1.250

25 Aanbreng organische stof, uitgave: Bodemkundige Dienst

26 3. Wat betekenen producten mestverwerking? Aanbreng droge stof en organische stof

27 3. Wat betekenen producten mestverwerking? Aanbreng effectieve organische stof

28 3. Wat betekenen producten mestverwerking? Aanbreng effectieve organische stof/ kg N

29 4. Wat met digestaat?

30 4. Wat met spuiwater van luchtwassers?

31 Spuiwater van luchtwassers Brengt geen organische stof noch fosfaat aan Bestaat uit ammoniumsulfaat Voorjaarsmeststof Opgepast voor bladverbranding (hoge EC, lage pH) Hou rekening met hoge zwavelaanbreng vb. Bij 30 kg N/ha geef je al 84 kg S0 3 Niet in contact laten komen met kalkmeststoffen Bij voorkeur bij bewolkt windstil weer toedienen Zuurwerkend effect

32 Ontwikkeld door: - Bodemkundige Dienst van België en Vakgroep Bodembeheer, - in opdracht van Vlaamse Overheid, Dienst Land en Bodembescherming Wat: - gebruiksvriendelijk en interactief programma - inschatting lange termijnevolutie organische C-gehalte in akkerbouwpercelen i.f.v. gewasrotatie en bemestingspraktijk. Gebaseerd op: - Roth-C model (landbouwk. onderzoeksstation Rothamsted) Toepasbaar op: - de meeste gangbare akkerbouwpraktijksituaties in Vlaanderen 5. Koolstofsimulator: adviessysteem voor het koolstofbeheer in akkergronden

33

34 Varkensdrijfmest

35 Varkensstalmest

36 GFT-compost

37 6. Algemeen besluit  Organische stofaanbreng speelt cruciale rol in bodemvruchtbaarheid (chemisch, bodemfysisch)  Grondanalyseverslag geeft perceelsspecifieke organische stofbehoefte  Eindproducten van mestverwerking: mogelijke aanvoer EOS wordt bepaald door:  samenstelling  humificatiecoëfficiënt  Koolstofsimulator geeft bijkomend inzicht in mogelijkheden en beperkingen.  Vraag uw exemplaar aan via mail naar land@lne.vlaanderen.be met vermelding van naam en adres land@lne.vlaanderen.be


Download ppt "Oganische stof en bodemvruchtbaarheid: mogelijkheden en beperkingen met eindproducten van de mestverwerking Jan Bries, Gino Coppens Bodemkundige Dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google