De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie stroomtekort Deheegher Tine, Voka Oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie stroomtekort Deheegher Tine, Voka Oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie stroomtekort Deheegher Tine, Voka Oktober 2014

2 Programma  Situatieschets  Stappen vóór afschakeling  Andere aspecten  Acties Voka

3 Situatieschets  Structureel probleem? Onvoorziene omstandigheden?  Al langer waarschuwing voor schaarste  Geen inlandse investeringen in productiecapaciteit  Nucleaire uitstap  Geen vergunning voor steenkoolcentrales  Markt stimuleert geen nieuwe investeringen in gascentrales  Interconnectiecapaciteit werd niet verhoogd  De vorige regering nam maatregelen om het stroomtekort dat voorspeld werd voor de winter van 2015-2016 op te vangen.

4 Situatieschets  Op korte termijn:  Vrijstelling van federale bijdrage gas  Sluiting Tihange 1 werd met 10 jaar verlaat  Strategische reserve (850 MW)  Aanbesteding voor nieuwe gascentrales (800 MW)  Nieuw onevenwichtstarief (4.500 €/MWh)  Op lange termijn:  De interconnecties  Het beheer van de vraag  De opslag  Een betere integratie van hernieuwbare capaciteit  …

5 Situatieschets  Productiepark 2014 in vergelijking met winter 2012-13: -2000 MW (D3 en T2 waren toen eveneens onbeschikbaar )  HE en WKK : +1800 MW  Klassieke stoomcentrales: -900 MW  Nucleaire centrales: bij onbeschikbaarheid Doel 4: -1.038 MW  Gascentrale: ombouw Vilvoorde: -120 tot -385 MW  Import van elektriciteit (3500 MW) niet gewijzigd  Vraag is niet significant gewijzigd  Strategische reserve: +850 MW  TEKORT aan capaciteit op winterpiek = 1388 MW Onvoorziene omstandigheden maken situatie echt precair  Effect op stroomvoorziening?

6 Effect op stroomvoorziening?  Berekening van de LOLE= Lost of load expectation  20.000 scenario’s  Rekening houdend met  Productiebronnen  Reserves  Strategische reserves  Invoer  Klimatologische variabelen  Economische activiteit  Stilleggingen

7 Effect op stroomvoorziening?

8  Als vraag > aanbod  frequentiedaling  uitval van het net  Liever gecontroleerd dan ongecontroleerd afschakelen  Stappen vóór gecontroleerde afschakeling:  Gebruikelijke reserves aanspreken  Flexibiliteit in portefeuille van leveranciers  Sensibiliseringsmaatregelen  Verbodsmaatregelen  Allerlaatste oplossing = afschakeling

9 Effect op stroomvoorziening?  Sensibiliseringsmaatregelen  Vrijwillige besparing (nationale solidariteit)  Toepassing via communicatiecampagnes  Tips per doelgroep: particulieren, MKO’s, (overheids)gebouwen  Risico-analyse op bedrijfsniveau moet 2-ledig zijn:  Welk risico loop ik bij afschakeling? Welke maatregelen nemen?  Welke processen/faciliteiten zijn niet echt noodzakelijk?  Voka-wijzer energie-efficiëntie  Lerende netwerken over energie-efficiëntie  afschakelplan vermijden door solidariteit!!!  Verbodsmaatregelen opgelegd door federale, gewestelijke, politionele besluiten

10 Andere aspecten  Andere aspecten  Nulrisico bestaat niet  Voorzorgsmaatregelen  Tewerkstelling  Verzekering en schade  …  www.voka.be/winterklaar www.voka.be/winterklaar

11 Acties Voka Deheegher Tine, Voka Oktober 2014

12  Probleem voor ondernemingen onder de aandacht gebracht  Onmiddellijke lancering enquête  Meer dan 1,000 reacties op 48h  Voka-enqûete toont grote bezorgdheid  Kernboodschap:  80% is verontrust en vreest schade  40% kan niet inschatten wat de gevolgen zullen zijn  25% zal preventieve maatregelen nemen  15% denkt verzekerd te zijn  Grote nood aan informatie Voka-enqûete

13  Overleg tussen de verschillende betrokken stakeholders  Doel: oplijsting van vragen & antwoorden, taakverdeling inzake communicatie  2 luiken  Maatregelen om afschakeling te vermijden  Hoe omgaan met afschakeling  Samenstelling:  Verbruikers; Producent/Leverancier; Hoogspanningsnetbeheerder; Aggregator; Producent van noodvoorzieningen  Verontschuldigd: Distributienetbeheerders Stroomberaad

14  Directe betrokkenheid in federale crisiscel noodplanning  Overleg met crisiscel + FOD economie  Vragenlijst op maat van ondernemingen overhandigd  Samenwerking aangeboden (communicatie, update lijst SEVESO-bedrijven, energiebesparing,…)  Aandacht voor ondernemingen in communicatie gevraagd  WGO-overleg (Voka, VBO, Boerenbond, Unizo,…)  Bundeling vragen & antwoorden  Vraag om 1 aanspreekpunt voor ondernemingen Lobby-actie

15  Parlementaire vragen bij hoorzittingen  Brief aan gouverneurs  Brief aan Staatssecretaris Fonck, FOD WASO en FOD Economie over afschakelplan  Nu: behandeling van SEVESO-bedrijven  Toekomst: afschakelplan bij schaarste opstellen op basis van andere criteria dan de criteria gehanteerd voor afschakeling bij onvoorziene omstandigheden Lobby-actie

16  1:1 informatie  Basiscommunicatie via Voka-tijdschriften  Overleg met dienstverleners/experten  Infosessies kamers Informatieverstrekking

17  Alle informatie overzichtelijk bij elkaar  Achtergrondinformatie  Procedure bij schaarste  Energiebesparing  Verbodsbepalingen  Afschakeling  Risico-analyse  Noodvoorzieningen  Verzekeringen  Tewerkstelling Website www.voka.be/winterklaar

18 Procedure bij schaarste  Als vraag > aanbod  frequentiedaling  uitval van het net  Liever gecontroleerd dan ongecontroleerd afschakelen  Stappen vóór gecontroleerde afschakeling:  Gebruikelijke reserves aanspreken  Flexibiliteit in portefeuille van leveranciers  Sensibiliseringsmaatregelen  Verbodsmaatregelen  Allerlaatste oplossing = afschakeling

19 Procedure bij schaarste  Sensibiliseringsmaatregelen  Vrijwillige besparing (nationale solidariteit)  Toepassing via communicatiecampagnes  Tips per doelgroep: particulieren, MKO’s, (overheids)gebouwen  Risico-analyse op bedrijfsniveau moet 2-ledig zijn:  Welk risico loop ik bij afschakeling? Welke maatregelen nemen?  Welke processen/faciliteiten zijn niet echt noodzakelijk?  Voka-wijzer energie-efficiëntie  Lerende netwerken over energie-efficiëntie  afschakelplan vermijden door solidariteit!!!  Verbodsmaatregelen opgelegd door federale, gewestelijke, politionele besluiten

20 Schade en verzekeringen  Schade binnen eigen onderneming  Om verzekerbaar te zijn, moet een gebeurtenis een onzeker karakter hebben.  Schade door aangekondigde stroomonderbreking  geen schadevergoeding  Schade door heropschakeling  onzeker karakter dus wel vatbaar voor verzekeringsdekking  ! Maar : de meeste bedrijfsschadeverzekeringen dekken enkel schade toegebracht door brand en niet door elektriciteit.  Raadzaam om nu nog de verzekeringspolis te controleren en desgewenst te heronderhandelen.

21 Schade en verzekeringen  Verantwoordelijkheid ten opzichte van klanten  Welke dienstverlening garandeert u aan uw klanten? Zijn er uitzonderingsclausules voorzien in de contracten?  Wat is het effect van een stroomonderbreking op uw dienstverlening? vb beveiligingsapparatuur: Zal de beveiligingsapparatuur uitvallen? Zal ze automatisch heropstarten of is er een manuele opschakeling nodig? Moet u zich organiseren op extra personeel om manuele heropschakelingen bij klanten te realiseren of kunnen uw klanten zelf heropstarten (mits enige begeleiding)? Zijn uw klanten op de hoogte van de effecten?  Bent u zelf gedekt tegen mogelijke schadeclaims? Zijn hier voorwaarden geformuleerd (zoals bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen, nalatigheid, …) en hoe moeten deze geïnterpreteerd worden in het kader van een stroomonderbreking?

22 Tewerkstelling  Aangekondigde onderbreking  Als goede huisvader voorbereidingen treffen om periodes van aangekondigde stroomonderbrekingen te overbruggen  Indien geen alternatief voorhanden  verder loon uitbetalen.  Weigering van vervangingswerk  geen loon uitbetalen  Werknemers te laat of komen niet aan  Geen aanspraak mogelijk op het loon voor de niet-gewerkte uren  Best op voorhand duidelijk aankondigen zodat  Mogelijkheid om in overleg verlof, thuiswerk, aanpassing uurrooster, etc. overeen te komen  WGO-overleg inzake mogelijkheid/wenselijkheid inschakeling RVA

23  Lobby op Vlaams niveau  Tariefmethodologie en –structuur zodanig ontwerpen dat er sturing komt van vraag en aanbod, piekshaving, opslag,…  Betere integratie van HE in de markt door aangepast ondersteuningsmechanisme; uitdoving steun; …  Inzet op energie-efficiëntie  Lobby op federaal niveau  Gediversifieerde energiemix; open vizier  Gunstig investeringsklimaat  Verhoogde inzet op vraag- en aanbodsturing (Middel)lange termijn

24  Energiepact  Ontwikkelen van een lange termijn energiestrategie vanuit het Vlaamse bedrijfsleven  Tussen producenten, leveranciers, verbruikers, distributienetbeheerders,…  Visie opleveren tegen begin 2015 (Middel)lange termijn

25


Download ppt "Infosessie stroomtekort Deheegher Tine, Voka Oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google