De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Private Kwaliteitsborging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Private Kwaliteitsborging"— Transcript van de presentatie:

1 Private Kwaliteitsborging
Vanzelfsprekend!

2 Vooraf BWT wordt niet geprivatiseerd
De vergunning blijft bij het bevoegd gezag Kwartiermakers gaan informatie ophalen Niet alles “in beton gegoten” Samenwerking alle partijen….

3 Waarom private kwaliteitsborging
De huidige situatie “Verschuilen” achter de vergunning Gebrekkig prikkels tot het leveren van kwaliteit Zwakke positie van de bouwconsument Kwaliteitsverbetering via het publieke spoor blijft uit De bouw kan en moet zelf kwaliteit leveren!

4 Waarom private kwaliteitsborging?
Van links naar rechts… Onduidelijke verantwoordelijkheden in de praktijk en afnemende kennis en expertise bij bevoegde gezagen, onder invloed taakstellingen Papieren werkelijkheid, weinig focus op eindresultaat Gebrek aan naleving, geen prikkel voor kwaliteit Focus op tijd en geld…

5 Doelen private kwaliteitsborging
Van links naar rechts Duidelijke verantwoordelijkheden, niet langer naar elkaar wijzen De bouw levert zelf kwaliteit De klant krijgt wat hij wil En waarvoor hij betaald heeft

6 Positie eindgebruiker verbeteren
Van links naar rechts Vanaf begin bouwproces betaalt de bouwconsument Niet eenvoudig om bouwtekeningen te beoordelen en juiste afwegingen te maken Beperkte kennis en ervaring met contracten Tegengestelde belangen en moeilijk om je recht te halen

7 Proces tot nu toe 1./2. Dekker 3. Regeerakkoord Rutte I 4. Bouwteam
5. Onderzoeken en overleg stakeholders

8 Insteek ministerie BZK
Private kwaliteitsborging in veel landen reeds praktijk Drie jaar duaal, op weg naar private toetsing Vereenvoudiging bezien, m.n. eigenbouw Toelatingsorganisatie, bevoegd gezag betrokken Overheid stelt kaders

9 Uitgangspunten BZK Borging gericht op prestaties gerede bouwwerk
Duidelijkheid omtrent verantwoordelijkheid voor voldoen aan regelgeving Helderheid omtrent aansprakelijkheid Vermindering administratieve lasten Markt ontwikkelt private instrumenten, overheid stelt kaders Toelatingsorganisatie toetst private instrumenten Proportionaliteit gekoppeld aan risicoklassen Betaalbaarheid

10 Het duale stelsel Vergunninghouder kiest: publiek of privaat
Publiek geen verandering Privaat technische toets verdwijnt Marktpartijen Voldoen aan Bouwbesluit Overheid RO, welstand, omgevingsveiligheid

11 Proportionaliteit! Erkenningsregeling Ontwerpen onder certificaat
Erkende architect Lid van beroepsvereniging, permanente educatie Fouten: verlies erkenning, boete Ontwerpen onder certificaat Eigen verklaring dat plan voldoet Gekoppeld aan verzekerde garantie met onafhankelijk toezicht en opleveringskeuring Gecertificeerd toezicht Onafhankelijk toezicht op ontwerp en uitvoering Aansprakelijkheid bij toezichthouder

12 Rol bevoegd gezag Vergunning verlenen RO / welstand / omgevingsveiligheid Overleg en communicatie Handhaven Toezicht bestaande bouw

13 Planning BZK November 2013 Kamerbrief
Zsm daarna: Wetsvoorstel richting TK Wettelijk stelsel

14 Werkwijze Kwartiermakers
Markt voorbereiden op private kwaliteitsborging “All parties concerned” Informatie ophalen uit de markt Vertalen naar criteria voor private kwaliteitsborging Binnen de door de wetgever gestelde grenzen: Uitwerken risicoklassen Operationaliseren eisen aan instrumenten Werkwijze toelatingsorganisatie Te overleggen gegevens en bescheiden Sancties bepalen bij onvoldoende borging

15 Werkwijze Kwartiermakers
Markt voorbereiden op private kwaliteitsborging “All parties concerned” Informatie brengen naar de markt Wat hebben bouwende partijen nodig? Voorlichting over werkwijze stelsel Uitleg over eisen private kwaliteitsborging Draagvlak!

16 Actieteam als basis “Routekaart Private kwaliteitsborging”
Conclusies en aanbevelingen: Overheidsbemoeienis Proportionaliteit Rol ‘bevoegd gezag’ Opleverdossier Duaal stelsel Toezichtorganisatie Draagvlak Planning (Routekaart)

17 Opleverdossier ‘As built’ Belangrijk voor toekomstige verbouwingen
‘rechtens verkregen niveau’ Beschikbaarheid Bevoegd gezag Toekomstige gebruikers en eigenaren

18 Duaal stelsel Pilots in 2014 2015 → 2017 2017/2018 evaluatie
Woningen: Stichting Garantiewoning Bedrijfspanden? 2015 → 2017 Duaal stelsel met eventueel “voorlopers” 2017/2018 evaluatie Definitief wetsvoorstel

19 Toezichtorganisatie Efficiënt Praktisch ‘time to market’: kort!
Toezichtorganisatie Bouwkwaliteit Taken en bevoegdheden: definiëren

20 Kwaliteitsborging Gedragen door: Overheid Markt Toelatingsorganisatie

21 Toezichtstructuur

22 Draagvlak Beeld bijstellen verantwoordelijkheid
Consumenten, gebruikers, opdrachtgevers betrekken bij proces Brancheorganisatie: Aedes, Woonbond, Brandweer Nederland, Vereniging NVTB, Bouw- en Woningtoezicht, Uneto VNI Nederland, Nlingenieurs, Bouwend Nederland, BNA etc. Doelen: helder Kwaliteit private instrumenten: robuust en geborgd Stelsel: transparant en proportioneel kwaliteit zichtbaar maken (bouwbrief op basis van ‘reality checks’) Communicatieplan → voorlichting naar alle doelgroepen Correct gedrag belonen, ‘niet voldoen aan’: handhaven!

23 Procesontwikkeling toezichtorganisatie
Kwartiermakers Stuurgroep’ Implementatie Technisch / juridisch Stakeholders xyx Stakeholders … Opdrachtgever (BZK)’ OPB / JTC

24 Planning Routekaart private kwaliteitsborging
augustus 2013 Aanstellen kwartiermakers september 2013 Criteria private instrumenten Opstellen communicatieplan oktober 2013 Start voorlichting november 2013 Toelating private instrumenten pilot fase 1 december 2013 Begroting startfase toezichtorganisatie januari 2014 Start privaat toezicht pilot fase 1 maart 2014 Uitwerken bepaling risicoprofiel mei 2014 Nader onderzoek effecten duaal stelsel juli 2014 Start privaat toezicht pilot fase 2 augustus 2014 Onderzoek dossierbeheer oktober 2014 Evaluatie pilots

25 Conclusie Private kwaliteitsborging = Heldere rollen
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid duidelijk Proportioneel = maatwerk Niet voldoen aan = sanctie Versnelling bouwproces Minder faalkosten

26 Vragen? Meer info via of


Download ppt "Private Kwaliteitsborging"

Verwante presentaties


Ads door Google