De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pieter Arends 27 november 2013 Aanpak Veilig Fietsen Gemeente ALMELO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pieter Arends 27 november 2013 Aanpak Veilig Fietsen Gemeente ALMELO."— Transcript van de presentatie:

1 Pieter Arends 27 november 2013 Aanpak Veilig Fietsen Gemeente ALMELO

2 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 20132 | © Twynstra Gudde | ‐ De volgende activiteiten vinden in onze gemeente plaats voor het verbeteren van de fietsveiligheid: ‐ Uitvoering meerjarenplan Fietsverkeer (gekoppeld aan Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan); ‐ Participeren in aanleg Twentse fietssnelweg F35; ‐ Regulier overleg met plaatselijke afdeling Fietsersbond; ‐ Uitvoering diverse verkeerseducatieprojecten; ‐ Regelmatige afstemming met verkeersadviseur Regiopolitie Twente. Als gemeente zetten we al in op fietsveiligheid

3 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 20133 | © Twynstra Gudde | ‐ Er is een lage registratiegraad van ongevallen waar fietsers bij betrokken zijn. Daarmee ontstaat niet de vraag of er wel een probleem is, want cijfers laten zien dat er onder fietsers een stijgende trend is van ernstige verkeersslachtoffers en een nauwelijks dalende trend onder verkeersdoden Toch neemt aantal fietsdoden en -gewonden toe

4 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 20134 | © Twynstra Gudde | De fiets vervult als vervoer-, sport- en recreatiemiddel een belangrijk aandeel in het Nederlandse wegverkeer. Het een aandeel van 34 procent in de vervoerswijzekeuze verplaatsingen tot 7,5 kilometer en een aandeel van 26 procent in alle verplaatsingen speelt de fiets een grote rol in het verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Een Nederlander fietst gemiddeld zo’n 850 kilometer per jaar. In Nederland leggen fietsers jaarlijks in totaal 14 miljard fietskilometers af. Voor kinderen en schoolgaande jeugd is fietsen, naast lopen, zelfs de belangrijkste manier om zich te verplaatsen. Fietsers vormen een kwetsbare groep deelnemers in het Nederlandse verkeerssysteem dat wordt gedomineerd door gemotoriseerd verkeer. Fietsers mengen zich onbeschermd en met een relatief groot snelheidsverschil met ander verkeer. Met name onder ouderen vallen veel slachtoffers. Van de 12.000 ernstig verkeersgewonden in 2012 betreft het in 75 procent van de gevallen een enkelvoudig fietsongeval en 25 procent een meervoudig ongeval (aanrijding met andere verkeersdeelnemer). Circa driekwart van de ongevallen vindt plaats in de bebouwde kom. Jaarlijks worden er 67.000 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. De laatste jaren vallen er onder fietsers jaarlijks circa 200 doden. Van de 200 doden valt 60 procent binnen de bebouwde kom. Als specifieke slachtoffergroepen die zich ongunstig ontwikkelen, zijn in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid ouderen en fietsers genoemd. Maar ook jongeren krijgen specifieke aandacht in de Beleidsimpuls, omdat zij bovengemiddeld kwetsbaar zijn in het verkeer. Achtergrond problematiek fietsveiligheid

5 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 20135 | © Twynstra Gudde | ‐ Recente blackspotlijst toont aan dat op de meest onveilige kruising in Almelo veel fietsers betrokken zijn bij ongevallen en dat er enkele specifieke locaties zijn met voorrangsfietspaden, die een gebiedsontsluitingsweg kruisen, waar vrij veel ongevallen gebeuren. Ook in ALMELO staat fietsveiligheid onder druk http://fietsongevallen.oververkeer.nl

6 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 20136 | © Twynstra Gudde | ‐ [vul hier gegevens in over jouw gemeente, maak evt. gebruik van de webtool van het Fietsberaad  zie voorbeelden hieronder] Onze gemeente in feiten en cijfers

7 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 20137 | © Twynstra Gudde | ‐ Uit oogpunt van gezondheid (overgewicht) en milieu (uitstoot CO2) wordt in alle relevante ruimtelijke plannen gekeken naar mogelijkheden om het fietsen in Almelo verder te stimuleren. ‐ Er wordt in het gemeentelijke verkeersveiligheidsplan veel aandacht besteed aan verkeersonderwijs aan ouderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor de jaarlijkse praktische verkeersproef en aan het veilig omgaan met een e-bike. ‐ Met de lokale wordt meerdere keren per jaar overleg gevoerd over ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot fietsverkeer en over de aanpak van actuele knelpunten. Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar hinderlijke paaltjes in fietspaden. Gemeentelijk beleid fietsveiligheid

8 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 20138 | © Twynstra Gudde | ‐ [Kies een focus. De webtool van het Fietsberaad kan hier ook bij helpen] ‐ Aandachtsgebieden zijn: Scholieren en ouderen veilig op weg houden, en het weghalen van hinderlijke obstakels in fietspaden. Focus

9 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 20139 | © Twynstra Gudde | ‐ [Geef aan hoe binnen jouw gemeente een extra impuls te geven is aan het fietsveiligheidsbeleid  in hoofdlijnen, vooral beleidsmatig Denk daarbij juist aan andere beleidsterreinen] ‐ Stallingen bij nieuwe ontwikkelingen…… Extra impuls

10 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 201310 | © Twynstra Gudde | ‐ [Via welke maatregelen wordt die extra impuls bewerkstelligd] ‐ [Denk ook aan de no-regrets] ‐ [Zie ook bijlage 5 en verder van het bijlagenrapport en de best practices] Maatregelen

11 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 201311 | © Twynstra Gudde | ‐ [Bedenk met welke partners de lokale aanpak verder uitgewerkt kan worden, maar waarmee ook straks uitvoering hieraan gegeven kan worden Zie bijlage 2 van het bijlagenrapport] Samenwerkingspartners

12 Aanpak Veilig Fietsen 27 november 201312 | © Twynstra Gudde | ‐ [Voeg hier ideeën toe hoe fietsveiligheid structureel aandacht kan krijgen] ‐ [Heb daarbij ook aandacht voor monitoring en evaluatie  hoe maak je inzichtelijk of projecten goed werken, zodat je ook bij kan sturen] Fietsveiligheid structureel op de agenda

13 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Pieter Arends par@tg.nl


Download ppt "Pieter Arends 27 november 2013 Aanpak Veilig Fietsen Gemeente ALMELO."

Verwante presentaties


Ads door Google