De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genesis Het begin van alles.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genesis Het begin van alles."— Transcript van de presentatie:

1 Genesis Het begin van alles

2 Zingen: Psalm 33: 7,11 De grote Schepper aller dingen Ziet, uit het ongenaakbaar licht, Het gans gedrag der stervelingen; Niets is bedekt voor Zijn gezicht. Uit Zijn vaste woning, Daar Hij heerst als Koning, Daar Zijn lof, Zijn eer, Klinkt door al de bogen, Zien Zijn Godd'lijk' ogen Op al 't mensdom neer.

3 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriend'lijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart.

4 Gebed

5 Gen 1:26-31 26 ¶ En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

6 29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. 30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. 31 ¶ En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

7 De mens ‘En God schiep de mens’ Geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Eerste opdracht is: ‘wees vruchtbaar, wordt talrijk’ Aangesteld tot rentmeester over deze wereld: vissen, vogels, landdieren.

8

9 Luisterend leven – niet eenvoudig
Vanwege gehaast en bejaag om je heen Vanwege zorgen en vragen, vreugde en woede die je niet kunt ontlopen Vanwege de aanvechting; valt er wel wat te horen Vanwege de samenleving, die leeg is aan aanwezigheid van God

10 Luisterend leven – hoe? Belangrijk is om eerst de Bijbeltekst goed te lezen en proberen goed te begrijpen Daarna kan er plaats zijn voor je eigen gedachten en gevoelens, associaties en praktische toepassingen. Dus: eerst luisteren, dan leven

11 Luisteren leven – route
Persoonlijk luisteren Samen luisteren Leven

12 Luisterend leven - Persoonlijk
Voor drie dagen een korte Bijbelstudie Drieonderdelen: Informatief. Overdenken. Gebed Schrijf elke dag op wat je niet begrijpt, wat je veel moeite geeft en wat je heeft geholpen. Het gaat erom dat je je leven, zoals jij dat leeft en voelt, en niet zoals het behoort te zijn, brengt in het licht van God en Zijn Woord.

13 Luisterend leven - samen
Belangrijk is dat je elkaar kent, begrijpt en respecteert. Iemand leest het gedeelte uit de Bijbel en dan is er gelegenheid om te reageren. Daarbij luisteren we naar elkaar zonder commentaar of discussie Pas daarna: Vragen voor de bespreking in de kring

14 Luisterend leven - Leven
Door zo te luisteren krijgt het leven een duidelijke gang. Door zo te luisteren, ga je anders nar de mensen om je heen en het leven kijken Alleen door zo te leven blijft leven en mens-zijn de moeite waard en houden we het vol. In ’Luisterend leven’ gaat het er om het leven van alle dag te zien en te ervaren als leven voor Gods aangezicht.

15 Inhoud Aanwijzingen voor het luisterende leven Inleiding op Genesis
Vervolgens wordt in 10 hoofdstukken stil gestaan bij gedeelte van Genesis 1-17

16 Wat komt aan de orde? De schepping van de wereld
De schepping van de mens De zonde Kaïn en Abel Noach Een nieuw begin Verstrooid over heel de aarde De verkiezing vaan Abraham Pelgrims Verbond en belofte

17 Het begin van alles Stel dat je van het begin van de Bijbel niet wist, wat zou dat voor je betekenen?

18 Genesis en de rest van de Bijbel
Genesis hoort bij de Thora, de eerst vijf boeken van Mozes Voor de Joden is de Thora erg belangrijk Elk joods jaar wordt hij doorgelezen Dit begin en eindigt met het feest van de vreugde van de wet. Een nieuwe thora-rol wordt doorgaan feestelijk ingewijd. Thora wordt geschreven op een rol, die gemaakt is van perkament

19 Mozes? Van diverse onderdelen staat nadrukkelijk dat ze door Mozes zijn opgeschreven. In het Nieuwe Testament komt de uitdrukking ‘Mozes en de profeten’ naar voren. Kritiek op auteurschap Behoudende Bijbelgeleerden gaan er van uit dat in ieder geval van het grootste gedeelte Mozes de auteur is.

20 Genesis 1-11 wat vooraf ging aan Israel
Genesis 1, 2 de schepping Genesis 3-11 de zonde De hoofdinhoud van de Thora is de het verhaal van Gods volk. Eerst wordt alle aandacht gegeven aan het mensdom in zijn totaliteit. Hier komen we de meest diepgaande waarheden van ons geloof tegen.

21 Scheppingsverhalen Er zijn meerdere scheppingsverhalen in omloop, bijvoorbeeld het Mesopotamische scheppingsverhaal God openbaart In de Bijbel de waarheid De eerste hoofdstukken gaan over de soevereiniteit van de Schepper, de aard van zijn schepping, en haar gebrokenheid

22 Zonde Het gevolg van de eerste zonde is dat de mens zijn onschuld, zijn toegang tot God, het vredige paradijs en zijn vrijheid verloor. De zonde gaat door: Adam krijgt kinderen naar zijn beeld.

23 Evolutie? Stam je af van de aap……
Dan kun je niet tegelijk vasthouden dat de mens naar Gods beeld geschapen is Dan is het kwaad er altijd al geweest Dan kan de vraag gesteld worden, waarom God de wereld niet beter gemaakt heeft

24 Theïstiche evolutie? Dat is evolutie die door God geleid is.
Volgens deze visie zijn de mensen op bovennatuurlijke wijze geëvolueerd uit mensachtige aapsoorten. De Bijbel geeft aan dat de mensheid uit één mens is voortgekomen (Romeinen 6:12-19) en dat Adam en Eva historische figuren zijn.

25 Huwelijk Genesis 2 ‘en God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam’. ‘En zij zullen tot één vlees zijn’ Het huwelijk is een relatie van man en vrouw. Seksualiteit hoort oorspronkelijk tot Gods goede schepping.

26 Zonde – een scheur zonder eind
Ongehoorzaamheid Ik-gerichtheid Gods woord verwerpen. Het woord van de slang aannemen. Als God willen zijn erfzonde Gevolgen van de zonde: allerlei leed en verdriet Buiten het paradijs

27 Kaïn en Abel ‘Buiten het paradijs zijn mensen wolven voor elkaar’

28 Zondvloed Gevolgen zijn zichtbaar over de gehele aarde
Er zijn diverse zondvloedverhalen 2 Petrus 3 ‘de wereld die er toen was, is vergaan, overspoeld door water…maar de hemelen die er nu zijn en de aarde, worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen’.

29 Ark God geeft redding door de ark.

30 Babel De hoogmoed en de opstand van de mens vinden hun hoogtepunt in de torenbouw van Babel

31 God maakt een nieuw begin. Hij roept Abram

32 Het verbond van God Genesis 15
God bevestigt zijn beloften – nageslacht als de sterren Teken: God gaat alleen tussen de geslachte dieren door. Genesis 17 God geeft een nieuwe naam en sluit het verbond met Abraham én zijn nageslacht. Bovendien geeft hij een teken: besnijdenis.

33 Geloof van Abraham Genesis 15:6, een van de belangrijkste verzen uit de Bijbel. Het vertel hoe Abraham in God geloofde, hoewel hij oud was en zijn vrouw onvruchtbaar. God zou woord houden, al kon Abraham niet bezien hoe. De Heere rekende het hem tot gerechtigheid.. Door dat geloof werd Abraham de vader van allen die geloven ( Rom. 4:11)

34 Tenslotte Voortgang van alles dankzij het kruis

35 Voltooiing van alles

36 vragen Ga je invulling geven aan “luisterend leven”?
is er iets wat je bijzonder aanspreekt in Genesis 1-17? Wat lijkt je moeilijk? Stil staan ‘bij het begin van alles’ is dat slechts iets voor beginnelingen in het geloof of ook voor gevorderden?

37 Psalm 25:2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJv'rig mij Uw wet betrachten; Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 'k Blijf U al den dag verwachten.


Download ppt "Genesis Het begin van alles."

Verwante presentaties


Ads door Google