De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterkering Westerschelde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterkering Westerschelde"— Transcript van de presentatie:

1 Waterkering Westerschelde
White elephant of nieuw icoon? Martin van der Does de Bye Sigrid Schenk Rotterdam, 2 oktober 2014

2 “White elephant” of nieuw icoon?

3 De route naar een financieel haalbare casus
Als financieel econoom stellen we 2 vragen over dit idee: Is het maatschappelijk een aantrekkelijke (rendabele) investering, m.a.w. zijn de verwachte baten hoger dan de kosten? Hoe kan het project zodanig worden gestructureerd dat het betaalbaar wordt?

4 Martin

5 Vraag 1: een rendabel project?

6 In 7 stappen bepalen of een project maatschappelijk aantrekkelijk is (MKBA)
Bepalen probleem of ambitie Bepalen van het goedkoopste alternatief Bepalen van reële alternatieven Benoemen en kwantificeren van de kosten en de baten Benoemen en waarderen risico’s Verdelen van de kosten en baten tussen de stakeholders Presenteren van de resultaten

7 Grafische presentatie van de resultaten

8 Stap 1: Probleem/Ambitie
Wat is de ambitie/welk probleem dient te worden opgelost, zegt U het maar… Bescherming van het achterland tegen hoogwater? Slimmer omgaan met steeds groter worden containerschepen? Onderdeel van internationaal top netwerk van havens? De basis voor een betere ontsluiting N-Z over de weg? Een middel om op een andere manier met natuur om te gaan?

9 Stappen 2 en 3: Alternatieven
Goedkoopste alternatief Nul alternatief Alternatieven

10 Stap 4a: Kosten Kosten kering en sluizen Investering orde 10 mrd
B&O orde 100 mio/jaar + kosten voor o.a. : Zeecontainerhaven inclusief inrichting Gebiedsontwikkeling en infrastructuur Natuurcompensatie Kortom: een (megalomaan?) miljarden project of toch een niet te missen kans

11 Stap 5b: Baten ?

12 Stap 5b: Baten en vermeden kosten
Directe baten o.a.: Exploitatie buitengaatse zeecontainerhaven Werkgelegenheid Reistijdwinst N-Z as Indirecte baten o.a.: Milieu- en natuurbaten Versterking export positie Nederland (waterbouw) Vermeden kosten o.a.: Dijken langs en onderhoud van de Westerschelde Waterveiligheid Antwerpen Eerst kwalitatief dan kwantitatief

13 Stap 6: Verdeling kosten en baten over de stakeholders
Onderscheid tussen publieke-, private- en maatschappelijke stakeholders: Baten worden verschillend gewaardeerd Onderscheid: Korte- en lange termijn Oog voor verschil in doorkijk per actor: Private- vs publieke sector Opmaat naar de businesscase

14 Vraag 2: een betaalbaar project?

15 De kosten gaan voor de baten uit
Primaire doel: Investeren in de Westerschelde om kwaliteit toe te voegen en economisch perpectief te bieden En om daarmee toekomstige meerwaarde te genereren. Uitdaging: Is het project te bekostigen? En kan de toekomstige meerwaarde hierbij worden benut i.g.v. financiering? En kan –indien noodzakelijk of gewenst – aan de jaarlijkse verplichtingen worden voldaan?

16 Een bancaire business case voor een maatschappelijke investering
De opgave: Het passend maken van de business case van… “Het bouwen van een stormvloedkering inclusief sluizencomplex als een ingreep die van doorslaggevende betekenis is voor het benutten van mogelijkheden voor toekomstige (regionale) gebiedsontwikkeling.” … door publieke middelen zo in te zitten dat er een bancaire casus ontstaat. Een bancaire business case betekent dat er in ieder geval voldoende inkomsten zijn om een lening af te lossen en in de tussentijd rente te betalen. Daarnaast zal een bank ook zekerheden zoeken ten aanzien van die inkomsten en/of de leninghoudende organisatie.

17 Publiek geld optimaal inzetten
“Schuiven met geld” Investeringen kosten geld: wie ‘schuift’? Let op: private financiering is geen bekostiging. ‘Schuiven’ met beschikbare middelen (in de tijd) kan geld besparen dan wel private financiering mogelijk maken. Opties voor publieke inzet: Bijdragen aan de investeringskosten: verlaagt private financiering. Bijdragen tijdens operationele periode: nodig om af te lossen. Bijdragen kunnen als bekostiging of als (renteloze)lening. Ruimte in de business case verkennen: Private financiering aan te trekken. Publieke bekostiging om te zetten in een leningsvorm.

18 Kasstromen als startpunt
Observaties: Boven: O.b.v. de startuitgangspunten is er onvoldoende bekostiging om de operationele kosten te dekken. Daarmee is een financiering aantrekken niet haalbaar. Links: Als er wel een lening wordt aangetrokken, loopt het kastekort fors op, er kan niet aan de leningsverplichtingen worden voldaan. Doel: het kassaldo (links) moet elk jaar positief zijn, en na 20 jaar mag het cumulatieve saldo rond de nul zijn.

19 Paradigmashift in structurering noodzakelijk
Traditionele “rijk in de lead”-model is ten einde (hooguit rijk in regierol) Nieuwe samenwerkingsvormen ook in de regio: Gebiedscoöperatie (publiek, privaat en maatschappelijke actoren doen mee) Vroegtijdige betrokkenheid van de markt kan leiden tot kostenbesparing en andere verdienmodellen Toekomstige baathebbers investeren mee

20 Paradigmashift in benadering noodzakelijk
Maak ruimte voor jonge mensen (zie o.a. Deltawerken en HSL): Nieuw elan Innovatieve gedachten De uitvinders van nu zijn de leiders van straks Investeren in de toekomst van de bv Nederland Vanaf dag 1 open proces met alle stakeholders Voor- en tegenstanders Internationaal

21 Vervolg

22 Hoe verder vanuit financieel-economisch standpunt
Starten bij duidelijke probleemanalyse (en dus niet een oplossing) Betrekken van alle belanghebbenden en gezamenlijk probleem & oplossingen analyseren Nadat er draagvlak is voor oplossing, value capturing Samenwerkingsmodel tussen partijen vormgeven met als doel: Objectivering Kansen creëren en kansen verzilveren Op weg naar een haalbare case

23


Download ppt "Waterkering Westerschelde"

Verwante presentaties


Ads door Google