De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nathalie Jans Stagecoördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nathalie Jans Stagecoördinator"— Transcript van de presentatie:

1 Nathalie Jans Stagecoördinator FEB@Leuven
Stagemogelijkheden als student aan Masterinfodag 19 maart 2014 Nathalie Jans Stagecoördinator

2 Inhoud Stage valoriseren in je studieprogramma Optie 1: Stageproject
Optie 2: Vrije studiestage Stage in het kader van een masterproef Studierelevante bijbaan (via Randstad)

3 Stage valoriseren in je studieprogramma
Optie 1: Stageproject

4 Stageproject: wat? Doel?
de kennis, inzichten en vaardigheden die verworven werden in het opleidingstraject toepassen in een reële werksituatie Voor wie? Nederlandstalige masters: TEW – EW – HIR – HIRb Opm: voor ERB (nieuwe inschrijvingen vanaf ) niet meer van toepassing, want verplichte stage in het curriculum Engelstalige masters: MBE – ME Opleidingsonderdeel van 6 studiepunten (in de vrije keuzeruimte) Stage tijdens zomer en/of eerste semester: keuzevak in ISP opnemen in eerste semester Stage tijdens tweede semester of gespreid over academiejaar; keuzevak in ISP opnemen in tweede semester

5 Stageproject: wat? Voorwaarden voor opnemen van stage in vrije keuzeruimte? ‘Stageproject’ is GEEN meeloopstage: uitwerken van een project (m.i.v. onderzoekscomponent) staat centraal! De stage is gericht op een klare diagnose van een specifiek probleem en/of gericht op het implementeren van een oplossingsgericht actieplan. Verplicht: beperkte stagecomponent = verblijf aan een gastinstelling (bijvoorbeeld: organisatie, KMO, kabinet, studiedienst, planbureau, enz.) Stage duurt minimaal 20 werkdagen. Het stageproject sluit aan bij het plichtprogramma of de gekozen major/minor. Projectvoorstel werd goedgekeurd door facultaire stagecoördinator en academisch beoordelaar

6 Stageproject: wat? Evaluatie Opgelet!
Leerproces + tussentijdse beoordeling (beoordeeld door stagementor) Rapport (beoordeeld door academisch verantwoordelijke) Posterpresentatie (beoordeeld door facultaire stagecoördinator, academisch beoordelaar en stagementor) Opgelet! Pass-fail beoordelingssysteem Een beoordeling 'geslaagd' voor het stageproject vereist dat de student slaagt voor elk van deze drie deelaspecten. Geen mogelijkheid tot herkansen in augustus/september

7 Stageproject: wat? Waar?
Je kan het stageproject uitvoeren in een organisatie, bedrijf, studiedienst, planbureau, beleidsinstantie,… waar je een specifieke probleemstelling moet analyseren en interpreteren en vervolgens een oplossingsgericht actieplan kan uitwerken en/of implementeren. Verder kan het stageproject ook gebruikt worden voor de valorisering van: - externe beurzen - gelijkaardige initiatieven goedgekeurd door het faculteitsbestuur

8 Voorbeelden van afgeronde stages binnen EW
Economische waardering van de mantelzorg. Wat is een rechtvaardige vergoeding voor de mantelzorger ? (stage bij Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) Het opstellen van een kostenmodel voor gespecialiseerde graan- en zoogkoeienbedrijven. (stage bij de Boerenbond) Measuring the price elasticity of ‘first class’ patients at the CCBRT Disability Hospital in Dar es Salaam (Tanzania). (stage bij CCBRT Disability Hospital – Tanzania)

9 Voorbeelden van afgeronde stages binnen TEW
Onderzoek naar extra mogelijkheden in het marketingplan van de solidariteitsagenda. (stage bij Oxfam Solidariteitsfonds en Lannoo) [TEW - marketing] Sterke punten van de schoonmaakdiensten bij ISS. (stage bij ISS België) [TEW - marketing] Marketing investigation concerning rebranding a division of LMS. (stage bij Leuven Measurements and Systems) [TEW - marketing] Hoe positioneren distributiepartners 3M op hun eigen website en waar zijn verbeteringen mogelijk? (stage bij 3M) [TEW - marketing] The remuneration Policy of Bel 20, Bel Mid and Bel Small firms. (stage bij Towers Perrin) [TEW]

10 Voorbeelden van afgeronde stages binnen HIR - HIRb
Evaluatie van het ship loose proces bij Spicer Drivetrain Products. (stage bij Dana Holding Corporation) [HIR – P&L] Market research to map out the 3M business opportunities with the EU institutions. Market research for introduction Skotchkote 169HB in Belgium. (stage bij 3M) [HIR – Marketing] Improving customer experience and operational efficiency at a large telecommunications company. (stage bij Bain & Company) [HIRB] Formulering van een advies aan Fluxys betreffende de financieringsvorm ‘leasing’. (stage bij Fluxys) [HIRB]

11 Andere mogelijkheden AFC-projecten, AFD-projecten of buitenlandse, ervaringsgerichte beurzen (vb. Unileverbeurzen in ontwikkelingslanden) kunnen gevaloriseerd worden als stageproject (mits voldaan wordt aan de regels inzake projectvoorstel en eindverslag). Voorbeelden: Kostprijsberekening bij For’Ecorces (AFC-project). Apprenticeship at Webjuicer (AFC-project): Feasibility study of the Belgian price comparison market. Customer survey. Broker survey. Defining a business model for the insurance part of the price comparison website. Development of a strategy for this private partner fundraising to find resources for the School Feeding programme and implementation of the Essential Learning Package. (stage bij Unilever UN World Food Programme)

12 Stageproject: praktisch?
FASE 1: ZOEKEN NAAR STAGEPLAATS EN PROJECTVOORSTEL INDIENEN Het initiatief voor het vinden van een stageplaats EN uitwerken en indienen van een projectvoorstel ligt bij de student. De student neemt contact op met bedrijf/ organisatie en maakt projectvoorstel. Het projectvoorstel (2 blz.) omvat: een voorstelling van de stageplaats een omschrijving van de vraagstelling / het probleem een heldere duiding van het wetenschapsgebied waar dit probleem bij aansluit een weergave van de methoden voor onderzoek / diagnose / actieplan ­indien het gaat over projecten die je met meerdere studenten hebt uitgevoerd: duidelijke weergave van je individuele bijdrage aan het project

13 Stageproject: praktisch?
FASE 1: ZOEKEN NAAR STAGEPLAATS EN PROJECTVOORSTEL INDIENEN Indiendatum voor projecten uitgevoerd tijdens de zomerperiode ’14 en/of eerste semester (academiejaar ): 1 juni 2014 Indiendatum voor projecten, uitgevoerd tijdens het tweede semester of gespreid over eerste en tweede semester (academiejaar ‘14-15): 1 oktober 2014 of 1 december 2014 – afhankelijk van startdatum Indiendatum voor AFC-projecten: vóór de start van het project Stageproject kan van start gaan na goedkeuring van het projectvoorstel door de facultaire stagecoördinator en de academisch beoordelaar

14 Stageproject: praktisch?
FASE 1: ZOEKEN NAAR STAGEPLAATS EN PROJECTVOORSTEL INDIENEN De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van projectvoorstel: Er wordt van de student een hoge mate van initiatief en zelfstandigheid verwacht bij het uitwerken van het project. Bijv. voor projecten waaraan studenten gezamenlijk werken, moet de individuele bijdrage van een student voldoende kunnen worden onderscheiden. Het stageproject omvat een onderzoekscomponent. Bijv. Indien het initiële projectvoorstel niet wordt aanvaard omdat het project geen onderzoekscomponent omvat, dan kan de academisch beoordelaar in sommige gevallen een bijkomende (onderzoeks)opdracht meegeven zodat het ‘Stageproject’ toch in het ISP kan worden opgenomen.

15 Stageproject: praktisch?
FASE 2: ADMINISTRATIEVE FASE Belangrijk voor verzekering !! Let wel: enkel indien stage onbezoldigd is ! Na de goedkeuring van het projectvoorstel bezorgt de student de gegevens voor opmaak van stagecontracten. Gebruik hiervoor het formulier “Aanvraag stageovereenkomst” (raadpleegbaar via Contracten worden opgemaakt door FEB en bezorgd aan de student (max 14 dagen na het indienen van het formulier) De student laat het contract ondertekenen door stagementor vóór de aanvang van de stage en bezorgt het ondertekende exemplaar via de onderwijshelpdesk

16 Stageproject: praktisch?
FASE 3: UITVOEREN VAN HET PROJECT Timing tijdens de zomermaanden (voorafgaand aan het academiejaar waarin het project in het studieprogramma wordt opgenomen) en/of eerste semester tijdens het tweede semester of gespreid over het academiejaar Duurtijd van een project: 150 à 180 uren OF minimaal 4 weken in de zomerperiode OF minimaal 20 werkdagen, gespreid over het academiejaar De student organiseert een tussentijds gesprek met de stagementor. Het format voor dit tussentijds functioneringsgesprek wordt door de facultaire stagecoördinator ter beschikking gesteld!

17 Stageproject: praktisch?
FASE 4: EVALUATIE De stagementor kent een finale beoordeling toe op basis van het leerproces dat je hebt doorlopen en de mate waarin je voldoet aan de vormingsdoelen. De student schrijft een rapport van 8 à 10 pagina’s dat beoordeeld wordt door academisch beoordelaar. De student presenteert het rapport mondeling aan de hand van een posterpresentatie (voor exacte moment zie overzicht belangrijke data). De richtlijnen voor het rapport en de posterpresentatie worden door de facultaire stagecoördinator ter beschikking gesteld!

18 Overzicht belangrijke data
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Indiendatum projectvoorstel Datum goedkeuring projectvoorstel Administratie Uitvoering stageproject Indiendatum eindverslag Datum mondelinge presentatie eindverslag Projecten die uitgevoerd worden tijdens DE ZOMER en/of EERSTE SEMESTER 1 juni september 2014 Maximum 14 dagen na indienen van het projectvoorstel Maand juni (stages die starten tussen 1 juli en 15 sept.) Maand september (stages die starten na 15 sept ). Vanaf juli tot einde van eerste semester 1 december 2014 (kan besproken worden met de stage-coördinator) Tijdens de tweede helft van de maand december Projecten die uitgevoerd worden tijdens HET TWEEDE SEMESTER en/of GESPREID OVER HET ACADEMIEJAAR 1 oktober 2014 (voor stages die starten in eerste semester) 1 december 2014 (voor stages die starten in tweede semester) Maand oktober (stages die starten in eerste semester) Maand december (stages die starten in tweede semester). Tussen start eerste semester en einde van tweede semester 1 mei 2015 (kan besproken worden met de stage-coördinator) Tijdens de momenten waarop de masterproeven worden verdedigd (maand mei)

19 Stage valoriseren in je studieprogramma
Optie 2:

20 Onderzoeksproject@FEB: wat?
Doel? Intensief participeren aan lopende onderzoeksprojecten binnen één van de onderzoeksgroepen van de FEB. Bij dit type van stage is de faculteit dus zelf stageverlener en krijg je als student het statuut van student-aspirant-onderzoeker. Voor wie? Nederlandstalige masters: TEW – EW – HIR – HIRb Opm: voor ERB (nieuwe inschrijvingen vanaf ) niet meer van toepassing, want verplichte stage in het curriculum Engelstalige masters: MBE – ME Opleidingsonderdeel van 6 studiepunten (in de vrije keuzeruimte) Stage tijdens zomer en/of eerste semester: keuzevak in ISP opnemen in eerste semester Stage tijdens tweede semester of gespreid over academiejaar; keuzevak in ISP opnemen in tweede semester

21 Onderzoeksproject@FEB: wat?
Voorwaarden voor opnemen van onderzoeksproject in vrije keuzeruimte? In bacheloropleiding minstens een score van 68% (onderscheiding) behaald Indien het gaat om studenten in 2e fase van de master HIR(b): onderscheiding behaald in 1e fase van master Stage duurt minimaal 20 werkdagen.

22 Voorbeelden afgeronde onderzoeksprojecten
Modelling the net convenience premium for soybeans (stage bij AFI) Report on the results of the Mobistar data set (stage bij Beleidsinformatica) The role of the distribution network for the European car market (stage bij CES) Estimation of Learning models in Dynamic Games (stage bij CES) Are there bubbles in the Belgian housing market? (stage bij CES) De toelatingsproef geneeskunde en selectie in het hoger onderwijs (stage bij CES) Claim Prediction Challenge Churn Prediction In The Telecommunications Sector

23 Onderzoeksproject@FEB: wat?
FASE 1: ZOEKEN NAAR GESCHIKT ONDERZOEKSPROJECT Neem ofwel zelf contact op met een professor uit een onderzoeks- domein dat je interesseert. Nog geen concreet project op het oog, maar wel interesse? Contacteer dan de facultaire stagecoördinator. Bezorg nadien het uitgewerkte onderzoeksvoorstel aan de facultaire stagecoördinator FASE 2: ADMINISTRATIEVE FASE De student bezorgt de gegevens voor opmaak van stagecontracten. Gebruik hiervoor het formulier “Aanvraag stageovereenkomst” (raadpleegbaar via

24 Onderzoeksproject@FEB: wat?
FASE 3: UITVOEREN VAN HET ONDERZOEKSPROJECT FASE 4: EVALUATIE Wordt in nauw overleg bepaald met de facultaire stagecoördinator en de verantwoordelijke van de onderzoeksgroep Mogelijkheid tot herkansen in augustus/ september (in onderlinge overeenstemming met de onderzoeksgroep kan eventueel een nieuwe evaluatievorm worden vastgelegd)

25 Overzicht belangrijke data
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Indiendatum onderzoeksonderwerp Administratie Uitvoering onderzoeks-project Evaluatie van het onderzoeksproject Projecten die uitgevoerd worden tijdens DE ZOMER en/of EERSTE SEMESTER 1 juni 2014 1 september 2014 Maand juni (stages die starten tussen 1 juli en 15 sept.) Maand september (stages die starten vanaf 15 sept ). Tussen begin juli en einde eerste semester Wordt bepaald in onderling overleg met de verantwoordelijke van de onderzoeksgroep Projecten die uitgevoerd worden tijdens HET TWEEDE SEMESTER en/of GESPREID OVER HET ACADEMIEJAAR 1 oktober 2014 (voor stages die starten in eerste semester) 1 december 2014 (voor stages die starten in tweede semester) Maand oktober (stages die starten in eerste semester) Maand december (stages die starten in tweede semester). Tussen start eerste semester en einde tweede semester

26 Vrije studiestage

27 Vrije studiestage: wat?
Studenten kunnen een VRIJE STUDIESTAGE opnemen los van het individuele studieprogramma (ISP). Faculteit kan stagecontracten opmaken zodat studenten verzekerd zijn tijdens de stage, indien stage voldoet aan volgende voorwaarden: Stage is onbezoldigd Houdt rechtstreeks verband met je opleiding aan FEB Situeert zich binnen academiejaar (lees: tot dag voor nieuwe academiejaar van start gaat en op voorwaarde dat men niet is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB) Duurt maximum 60 arbeidsdagen

28 Vrije studiestage: wat?
Studenten bezorgen de gegevens voor opmaak van stagecontracten. Gebruik hiervoor het formulier “Aanvraag stageovereenkomst”: Het contract wordt opgemaakt door FEB en - maximum 14 dagen na het indienen van het formulier - bezorgd aan studenten. Studenten laten het contract ondertekenen door de stagementor vóór de aanvang van de stage en bezorgen het ondertekende exemplaar via de onderwijshelpdesk.

29 Stage in het kader van masterproef

30 Op zoek naar meer informatie over:
Stageproject Vrije studiestage Stages in het kader van masterproef

31 Op zoek naar meer informatie?
Meer informatie kan je vinden op de volgende webpagina: Heb je concrete vragen over je stage? De facultaire stagecoördinator helpt je graag verder! Neem contact met haar op via de onderwijshelpdesk. Informatie via Ekonomika home en verschijning van stagegids Stageplatform met concrete stagevoorstellen: form

32 Studierelevante bijbaan Samenwerking FEB@Leuven en Randstad

33 Studierelevante bijbaan: wat?
Randstad Student helpt de student op weg naar een interessant werkervaring en/of een mooie aanvulling voor het curriculum. Randstad bemiddelt namelijk tussen de student en bedrijven/organisaties die graag bereid zijn voor een gunstige prijs hooggeschoolde, flexibele arbeidskrachten, met veel motivatie en innovatiekracht tewerk te stellen. Voor wie? Studenten op zoek naar een studiegerelateerde werkervaring of een vaste bijbaan om wat bij te verdienen.

34 Studierelevante bijbaan: wat?
Wanneer ? Structureel (1 of 2 dagen/week) of projectmatig (één tot meerdere maanden) gedurende een kortere of langere periode Tijdens de vakantieperiodes of doorheen het academiejaar Op zoek naar meer informatie? Raadpleeg de webpagina Contacteer mevr. Van Cleynenbreugel via De bemiddeling en ondersteuning bij de zoektocht naar geschikte studenten worden integraal opgenomen door Randstad. De faculteit voorziet hier geen begeleiding.


Download ppt "Nathalie Jans Stagecoördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google