De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg Feedbackmomenten SEL’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg Feedbackmomenten SEL’s."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg Feedbackmomenten SEL’s

2 Algemene situering De Vlaamse Regering wil een strategische visie ontwikkelen over de eerstelijnsgezondheidszorg van de 21ste eeuw. Daarom zijn er werkgroepen opgestart waarin de Vlaamse overheid, de organisaties van zorgverstrekkers en de vertegenwoordigers van de patiënten met elkaar in dialoog gaan.

3 Doelstelling van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg 1.de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg verbeteren voor de patiënten door een betere en meer professionele samenwerking tussen de verschillende zorgverstrekkers 2.de kwaliteit van leven en werken van de zorgverleners beter garanderen door de samenwerking te ondersteunen en te faciliteren, en ze zo te organiseren dat de administratieve lasten voor alle betrokkenen worden verlaagd

4 Werkwijze: Om de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg voor te bereiden en te organiseren, zijn 6 werkgroepen opgericht en een coördinerende stuurgroep.

5 Tijdslijn Februari – Juni: Voorbereiding tussentijdse rapporten werkgroepen Juli – September: Feedback vanuit het werkveld op de tussentijdse rapporten Oktober – November Verwerken feedback werkveld en komen tot een eindrapport binnen de werkgroepen 11 december 2010 Conferentie eerstelijnsgezondheidszorg Antwerpen

6 Meer informatie … Alle informatie over de conferentie kan worden teruggevonden via de website: www.conferentie-eerstelijnsgezondheidszorg.be Inschrijven voor de conferentie zal ook via de website kunnen.

7 Feedbackplatformen SEL’s 1 per provincie Doel is het verzamelen van de feedback uit het werkveld Via de SEL’s en de stuurgroep zal deze feedback worden teruggekoppeld aan de werkgroepen

8 WG 1: Positionering Conclusies Optimaal benutten van het potentieel aan zelfzorg en mantelzorg Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle, generalistische eerstelijnspraktijken met een duidelijke patiëntenpopulatie (b.v. via inschrijving) Lokale samenwerking in zorgeenheden Chronische zorg dichtbij en samen met de patiënt Preventie: een gemeenschappelijke kerntaak van de eerstelijn Kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg Ondersteuning van de zorg op niveau van de zorgregio (meso)

9 Kantelmomenten: 1.Regie van de zorg bij de patiënt 2.De patiënt (financieel) stimuleren om zich te richten tot c.q. zich in te schrijven in een huisartsenpraktijk, apotheker of tandartsenpraktijk 3.Een gewijzigd financieringssysteem dat drempelverlagend is voor de patiënten en kwaliteit binnen de 1 e lijn stimuleert Een vereenvoudigde vorm van de 3e betalersregel naast de mogelijkheid van forfaitaire betaling Kosteloos de eigen eerstelijnspraktijk kunnen consulteren (geen financiële drempel) 4.Erkenning van praktijken met praktijkfinanciering 5.Stimuleren van de lokale samenwerking via zorg-eenheden 6.1 regionale meso-structuur voor 1 duidelijk afgegrensde zorgregio (75.000 – 125.000 inwoners) 7.Uitwerken van een kwaliteitsbevorderingsplan (accreditering, label kwaliteitsvolle nascholing, accreditering van praktijken en zorgeenheden)

10 Subwerkgroep onderzoek Conclusies grootschalig stimuleringsprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste lijn, met prioriteit voor multidisciplinaire projecten een samenwerkingsverband tussen de verschillende mogelijke sponsors van wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen maakt dit mogelijk. Wij vragen de minister een initiatief hiertoe te nemen en dit initiatief te faciliteren

11 WG 2: ICT Conclusies 1.Piste 1: ICT-toepassingen en -netwerken om de vlotte samenwerking tussen de verschillende zorgactoren binnen de eerstelijn te ondersteunen en te faciliteren Om deze doelstelling te realiseren werden 3 sporen uitgewerkt: 1.Centraal kadaster 2.eHealth box 3.Eerstelijnskluis 2.Piste 2: ICT-ontwikkelingen binnen de eerstelijnspraktijk –15 ICT-ondersteuners –1 ICT-coördinator

12 WG 3: Preventie Conclusies Minimale criteria preventie-initiatieven: 1.Criteria omtrent het initiatief: –Gericht zijn op gezondheidsbevordering; –Oog hebben voor efficiëntie; –Wetenschappelijk onderbouwd; –Met respect voor de individuele autonomie; –Laagdrempelig, toegankelijk en doelgroepgericht 2. Criteria omtrent de omgeving: –Kwaliteitsverbetering –Samenwerking van alle betrokken partijen 3. Criteria omtrent de eerstelijnsgezondheidszorgwerkers Preventieactiviteiten moeten passen in of aansluiten op de routineactiviteiten, zonder daarbij de professionele kerntaken extra te belasten

13 Actiepunten: 1.Taakafbakening oa –functionele invulling GMD –Overlegkaders 2.aangepaste financieringsvormen: –werken met groepen –multidisciplinair overleg –wegwerken discriminaties –verlagen drempels naar diëtist, psycholoog, bewegingsconsulent, kinesitherapeut –Duurzaamheid 3.Informatieverstrekking –individuele verantwoordelijkheden –volledige risicocommunicatie –rol en meerwaarde betrokkenen –respectvol communiceren resultaten 4.Doelgroepgerichte strategieën 5. ICT:- beperken werkbelasting −kwaliteit bevorderen −beschikbaarheid gegevens 6.Vorming tijdens opleiding en voortgezette professionele ontwikkeling van alle paramedici en hun medewerkers + aandacht voor mogelijkheden zelfhulpgroepen 7. Lokaal Beleidsniveau –lokaal sociaal beleid –kringen van huisartsen en andere zorgverstrekkers 8.Zorgcontinuüm en facettenbeleid –continuïteit preventie-therapie –Zorgplannen –alle bevoegdheden gezondheid op Vlaams niveau 9.Onderzoek: –alternatieve financieringsmechanisme –Barrières –echte beschikbaarheid gegevens, ook op lokaal niveau

14 WG 4: Samenwerking Conclusies 1.De zorgeenheid als microniveau (frontoffice) Cliënt/patiëntpopulatie (inschrijving) Multidisciplinair 2.De zorgregio als mesoniveau (backoffice) Territoriaal afgebakend (grootte: 60.000 tot 125.000 inwoners) Afstemmen van de samenwerking (binnen 1 e lijn en tussen de lijnen) Kerntaken: 1.Multidisciplinaire samenwerking 2.Gedeelde verantwoordelijkheid 3.Datacollectie,-handling en –verwerking (benchmarking)

15 3.Het macroniveau – organisatie en financiering van de ondersteunende systemen De organisatie van zorg De beslissingsondersteuning Klinische informatiesystemen 4.Organisatie van zorg Behoeftengestuurd Gedecentraliseerd Toegankelijkheid Permanentie Polyvalentie Populatiegericht Mantelzorg, cliënt/patiëntenparticipatie en cliënt/patiëntempowerment Band met de 2 e en 3 e lijn

16 WG 5: Zorg om talent Conclusies 1.Positieve imagocampagnes in de eerstelijnsgezondheidszorg 2.De nood aan uitstekende opleidings- en stageplaatsen 3.Stimuleren van samenwerking en overleg binnen de eerstelijnsgezondheidszorg 4.Voldoende differentiatie creëren in de vlakke beroepscarrière; 5.Administratieve overlast wordt heel dikwijls als een argument aangehaald om niet voor een bepaald beroep te kiezen of om versneld uit het beroep te stappen 6.Levenslang leren voor iedereen in de eerstelijnsgezondheidszorg 7.Optimaliseren en meten van het huidig zorgaanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg

17 WG 6: Geestelijke gezondheidszorg Conclusies 1.De invoering van getrapte zorg voor mensen met psychische problemen Betere samenwerking en coördinatie tussen de sectoren van de ELGGZ Betere ondersteuning van zelfzorg en mantelzorg Toename van participatie van gebruikers en werken vanuit empowerment Een bijzondere benadering van achtergestelde groepen 2.De verdere uitbreiding van het aanbod in de eerstelijn met: Deskundigheidsbevordering van de eerstelijnshulpverleners Invoering van de eerstelijnspsycholoog Verdere uitbreiding van de psychiatrische thuiszorg

18 3.De ontwikkeling, coördinatie en organisatie van e- mental health Centraal aangestuurd Kwalitatief aanbod, professioneel begeleid Complementair aan het bestaande zorgaanbod 4.De sterke uitbreiding van preventieve maatregelen Eerstelijnsgezondheidszorg moet een actieve rol spelen op het vlak van preventie in de GGZ Wegnemen van drempels voor het zoeken van hulp bij psychische problemen Aandacht voor sociale inclusie van mensen met een langdurige psychische problematiek 5.Kennis, onderzoek, ontwikkeling en monitoring op het vlak van eerstelijns GGZ

19 11 december 2010 Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg Start: 9u30 Einde: 15u30 Radisson Blu Astrid Hotel Koningin Astridplein 7 2018 Antwerpen Inschrijven kan via de website: www.conferentie-eerstelijnsgezondheidszorg.be


Download ppt "Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg Feedbackmomenten SEL’s."

Verwante presentaties


Ads door Google