De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HTO in het microbedrijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "HTO in het microbedrijf"— Transcript van de presentatie:

1 HTO in het microbedrijf
Tiede Boersma 28 november :50

2 U kunt ze ook bewaren voor het panel straks
VRAGEN? U kunt ze ook bewaren voor het panel straks 2

3 Historie bij Begin 2009 start met HT onder NOAB-convenant
28 jaar, 8 medewerkers. Historie bij IB, VpB, LB en OB Begin 2009 start met HT onder NOAB-convenant Beperkt tot 60 klanten en max. 5 medewerkers Aanschrijving 50 pot. klanten: 95% doet mee! situatie nu 53 (-4+9) (68 bedrijven). Intussen ruim 1500 aangiften HT: één niet HT

4 Wie wel en wie niet onder Horizontaal Toezicht?
Één aangemelde klant was een betrapte zwartwerker! Wij vertrouwen de klant en de BD? Zo de waard is……………. 4

5 95% van onze klanten: (micro)ondernemingen:
De ondernemer/eigenaar regelt alles; Bedrijfsauto altijd een probleem; Huisvesting vaak een probleem; Opdrachtgevers (ZZP), urennorm; Privé; toegang privé dagafschriften? Waarderingsproblemen (voorraad OHW overloop); onvolledige gegevens (niet meer, digitalisering..); Onze kosten zijn KOSTEN voor de ondernemer! (zzp:) 1000 euro voor boekhouding en jaarwerk en dan HT (= euro ?)? EU: 10,2,2 Vertrouwen!

6 Overwegingen voor ons om mee te doen
Al sinds 2000 bezig met kwaliteitsverbetering en vanaf 2006 redelijk operationeel (het kan altijd beter vinden wij). We werden gevraagd door Belastingdienst. Het voelt goed, Maatschappelijk Verantwoord O. De angst bij klanten (en ons?) voor controle. Het voelt beter: volwaardiger partner, serieus genomen. Kwaliteitsbewustheid, maar ook bedrijfsprofilering. Een vermoedelijk niet te keren ontwikkeling! Dus beter van binnenuit –opbouwende- kritiek leveren, want er staan al voldoende schippers op de wal.

7 Overwegingen om niet mee te doen aan HT:
S Overwegingen om niet mee te doen aan HT: (aangiftebelastingen?) Onbezoldigd belastingambtenaar! Verantwoordelijkheid verschuift naar ons! Het is duurder (?) en wij zijn toch al een kostenpost voor de klant! Zijn we nog wel onafhankelijk? Of juist nu helemaal? Bij checklisten: schijnzekerheid door afvinken? Het zal mijn tijd wel duren, weer een modegril! Mijn kantoor is er niet op ingericht! Ik zie geen voordelen voor de klant! Ik ben al jaren goed bezig is, dit is geen verbetering Mijn klanten zijn niet te vertrouwen….. etc. (nog meer)

8 Belangrijke (negatieve) overwegingen:
Er is vrijwel geen belastingcontrole en nu moeten wij? Er is geen wettelijke kader! HT voldoet aan de tendens (?) voor minder regels! Machtsverhouding tussen partijen is scheef. De wettelijke regels worden harder: Denk aan: 4e tranche AWB extreme verhoging en hoge boetes vrijspraak boeten bij rechtspraak verzwaringen uitstelregeling Niet vertrouwenwekkend allemaal Let op overheid: vertrouwen moet bewezen worden Opgewekt vertrouwen Wetboek blz Wetboek blz Fiscale belastingdienst belastingconsulent dienstverlener intermediair overheid klant 8

9 Situatie voor invoering Horizontaal Toezicht
9

10 Situatie na invoering Horizontaal Toezicht
10

11 De praktijk: ontstaan aanvaardbare aangifte.
1. Eigen verantwoordelijkheid/integriteit van de klant! 2. Controle door de belastingconsulent van de klant 3. Controle door de koepel (NOAB/RB/SRA) van de belastingconsulent 4. Controle door de Belastingdienst ondermeer via Metatoezicht controle kan alleen door vastlegging: Vertrouwen moet immers bewezen worden! Wat wij willen: Wat de Overheid/BD wil: De klant volledig onder controle!

12 1. HT-klant is open, transparant, eerlijk, maar…
De mens is niet in staat tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Uit Heidelbergse Catechismus Het hemd is nader dan de rok Het toch voortrekken van de eigen kring (familie kennissen) Aan een boom zo volgeladen, mist men een paar pruimpjes niet.. Naar Hieronymus van Alphen Al wat menselijk is hebben HT-klanten ook in zich maar: De grote meerderheid wil goed, leert de praktijk, maar de gelegenheid.. Wie goed doet, goed ontmoet! De klant en wij willen wel goed. Individueel de BD ook, maar het slaat allemaal zomaar om! Beschaam het vertrouwen niet!

13 2. Controle door de belastingconsulent
Acceptatie klant Werkschema’s en checklisten Vastlegging (vertrouwen moet immers bewezen worden!) Toch wat extra aandacht (bij ons?) voor: Privé (opnamen, stortingen / vermogensvergelijking) Kasopnamen en -uitgaven BM en CBO Hot items als auto, ZZP. HT valt en staat met integriteit van de adviseur, maar die is in zijn algemeenheid hoog

14 3. Periodieke controle door NOAB
s 3. Periodieke controle door NOAB Vijfjaarlijkse herkwalificatie NOAB lidmaatschap Diverse vragenlijsten voor soort, omvang, WWFT, etc; Opleidingen, zowel vroeger als recent (+PE); Gehanteerde software, werkwijzen, beleid; Abonnementen (vaknieuwsvoorziening) handleidingen; Personeel (arbeidsovereenkomsten, opleidingen); Gesprek met steekproefcontrole jaarwerk (dagdeel). Extra bij HT: Jaarlijks: invulling selfassessment Vijf jaarlijks: Extra vragenlijsten en controle op juiste toepassing richtlijnen en checklisten met doorlopen van de bedrijfsprocedures. Inhoudelijke controle op aangiften (steekproefsgewijs).

15 4. De controles van de Belastingdienst
WTP / Fraude/FIOD / voor CA: technische onvolkom., Inconsistenties, onwaarschijnlijkheden. metatoezicht: het uitoefenen van toezicht op toezichtresultaten van anderen: : periodieke controle juiste toepassing werkprocessen. : Metatoezicht sluit aan bij landelijke steekproef (max. 1% v entiteiten) Probleem: zeer kleine kans controle en dan wel een individuele controle. is er iets fout?: Correctie! hoe klein de fout ook is! Voordeel normaal geen boete (materialiteit: volgt later). Metatoezicht moet (bij ons) nog plaatsvinden.. en weer extra (niet door te berekenen) kosten… De Belastingdienst zou zich moeten beperken tot controle werkprocessen! In onze door de BD vooraf doorgenomen folder stond: ”Volgt u de afgesproken schema’s dan controleren wij niet!”

16 De praktische ervaring met de Belastingdienst
“Personal coach” Snel antwoord op vooroverleg Onvolkomenheden als controle! = aanloopproblemen Landelijk / plaatselijk Ad Hoc? Grote angst voor precedentwerking.. OB en LH vragen meer tijd vooraf – landelijk? Verschillen tussen inspecties Aanslag sneller? Contactmomenten enorm toegenomen. + alle deskundigen soms! wie maalt daar echt om? wie betaald?

17 Scherpte van advisering
Pleitbare standpunten worden nu eerst overlegd! Praktijk: BD kiest veilige weg.. Keuze is dan: Accepteren, dus in potentie: duurder voor de klant! niet onder HT vlag inleveren (ADA agree to disagree), dus in potentie duurder voor de klant: controle + extra: HT kantoren (vaak als 1e) in bezwaar en beroep Door HT wordt het maximale er niet uitgehaald! Juist, geen pleitbare standpunten (grensverkenning). Onjuist, alle leuke aftrekken zijn al bedacht en in het microbedrijf is grenzen opzoeken veelal niet rendabel.

18 Een aanvaardbare aangifte is een aangifte die voldoet aan wet- en regelgeving en waarin geen materiële fouten zitten! Antifrase of paradox? wet- en regelgeving: aangifte juist en volledig (geen controletolerantie) Materialiteit kwantitatief in accountancy (wel controletolerantie): 0,5 tot 3% van netto omzet;10% van resultaat na belastingen; 2% van EV (of vlottende activa bij handels-/productiebedr.) De leidraad Horizontaal Toezicht en MKB van de Belastingdienst meldt: 5% van omzet tot € ,- en daarna in stapjes tot € ,- bij € ,- omzet en hoger (max. 2,15% derhalve) Praktijk: Zzp’er € omzet, WUO , EV , IB 7.100 € 4.000,- (afronding naar boven) maar ook over kwalitatieve materialiteit: mate van verwijtbaarheid. en een bladzijde mitsen en maren (uitzonderingen zie pagina 49). KORTOM: ONZEKERHEID EN WILLEKEUR LIGT OP DE LOER, vertrouwen? Beetje veel

19 Praktijkgeval: we zijn het niet eens (ada)
Aangifte IB 2008 concept klaar: 28 september (Omzet > € BI > € ,-) Aanmelding vooroverleg 30 september antwoord BD 5 oktober uitslag ada Overleg met de klant, wat doen we. Aangifte verzonden buiten HT : 23 december 2009, reactie terug: 11 november 2011, aanslag 25 november 2011, bezwaar december 2011, Uitslag bezwaar ? Eventueel beroep ? x Er is kwantitatief niet sprake van een materieel belang Correctie netto in belastingen: 3914x52% = € 2.035,= Kosten voor klant vooroverleg, overleg met klant, aanpassing latere jaren ? 5 – 20 uren

20 Voorlopige conclusie zou kunnen zijn:
Onze klanten hebben weinig voordeel; Weinig tolerantie in vooral pleitbare standpunten; Alle klanten krijgen nu controle, maar weinig zekerheid; Er is geen vertrouwen: wij controleren klanten MEER; Geen administratieve lastenverlichting, integendeel; Regels komen (te) laat beschikbaar (LH OB vooral); HT kantoren lopen als eerste tegen problemen aan; Ik ben weer sergeant (krijg op m’n kop van BD en klant)

21 SM Boersma op oefening (met snor en haar).

22 Voorwaarden voor slagen HT
- betere invulling METAtoezicht: alleen controle systemen (?); - instellen (duidelijke) controletolerantie (stappen?); - snellere informatievoorziening naar BD en belastingconsulent; - bezwaar en beroep volledig vergoed (en landelijk); - controlefrequentie niet HT naar 1x3jaar ipv 1x30jr; - definitieve aanslag en controle (?) binnen 4-6 weken. De Overheid moet ook vertrouwen bewijzen (= regels vastleggen)! Risico: De FD wordt ook financieel verantwoordelijk (is dat erg?) moresprudentie Utopie? Metatoezicht was even binnen vier weken na aangifte, maar is zo snel mogelijk geworden (pag. 19)!

23 Is HT voor de kleinere belastingconsulent interessant?
is kwaliteit JA, want de kwaliteit van werken stijgt. de relatie met de Belastingdienst verbetert. u bent goed bezig en zou zich kunnen profileren. de Big4 en andere grote kantoren willen onze klanten. HEEFT U NOG KEUZE………………………..? NEE, want uw klanten hebben er niet altijd voordeel bij. het leeft niet en zou u klanten kunnen kosten (duurder). uw klanten krijgen nu ook geen controle…. uw HT-klanten hebben nog steeds geen zekerheid. u bent zelf ook duurder uit (niet door te berekenen). maar

24 Voorlopige conclusie november 2011
Horizontaal Toezicht is geen gelopen race: vooral in het microbedrijf! De Belastingdienst heeft het meeste belang en potentieel voordeel ? De fiscale aangiftepraktijk wordt een selecte groep Geautoriseerd? De zo zo klanten hebben de meeste baat bij HT. De goedwillende klanten hoeven geen HT. Gettovorming van zo zo klanten bij succes HT wie wil deze klanten nog? Uitholling innovatieve ontwikkelingen (standaarden en niet alleen bij HT) Goede kantoren hoeven niets te doen, behalve een andere attitude! De klant weet ook ultimo 2011 niet wat HT is en omvat! Persoonlijk achteraf: mijn kantoor was liever niet zo snel gestart met HT, maar we waren zeker wel ingestapt echter alleen op een rijdende trein en nu maar hopen dat het geen stoptrein is! 24

25 Hartelijk dank voor uw aandacht!
Vragen? Hartelijk dank voor uw aandacht! 25


Download ppt "HTO in het microbedrijf"

Verwante presentaties


Ads door Google