De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstudeerpresentatie Richard Lekkerkerk,13 september 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstudeerpresentatie Richard Lekkerkerk,13 september 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Afstudeerpresentatie Richard Lekkerkerk,13 september 2011
Inzicht in samenhang effectiviteit van de toepassing van enterprise architectuur bij Nederlandse gemeenten Bron: Afstudeerpresentatie Richard Lekkerkerk,13 september 2011

2 Programma Inleiding Theoretisch kader Praktijk onderzoek

3 Inleiding Mijn eigen ervaring en interesse Actualiteit
Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) Bestuurskracht Facilitering ICT- samenwerkingsverbanden Toetsen van initiatieven vanuit het Rijk Ontwikkelen en beheren van standaarden GEMMA

4 Referentiearchitecturen
GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) Leidraad voor gemeenten bij implementatie elektronische dienstverlening Kunnen gemeenten GEMMA hanteren?

5 Aanleiding voor onderzoek
Informatiemaatschappij Andere dienstverlening, andere organisaties Complexiteit neemt toe Enterprise architectuur biedt inzicht in samenhang

6 Doelstelling Aanbevelingen aan KING bij de ondersteuning van de toepassing van enterprise architectuur door het analyseren van de huidige toepassing van enterprise architectuur en de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Op grond van de eerder beschreven aanleiding en het theoretisch kader heb ik de volgende doelstelling geformuleerd:...

7 Onderzoeksvraag Wat is de effectiviteit van de huidige toepassing van enterprise architectuur bij kleinere gemeenten?

8 Theoretisch kader

9 Onderzoeksmodel

10 Elektronische overheid
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Verbetering van de overheidsdienstverlening, ondersteuning van de interactie met bedrijven vergroten van de zelfredzaamheid van burgers door middel van toegankelijke informatie

11 Organisatieverandering
Geplande aanpassing Gedragsverandering Prestatieverbetering aanpassing van interactiepatronen, structuren of systemen prestatieverbetering van de organisatie

12 Informatiemanagement
Afstemmen van organisatie-, informatievoorziening en technologie op strategisch en operationeel niveau daarmee samenhangende besturing. Enterprise architectuur

13 Enterprise architectuur
Kijken naar een geheel (holistisch) vanuit een eigen invalshoek. Hoe wordt het overzicht en de samenhang bewaakt?

14 Enterprise architectuur
Samenhangend geheel Principes, methoden en modellen Bij ontwerp, realisatie en aanpassing van organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, informatiesystemen en infrastructuur.

15

16 Praktijkonderzoek

17 Onderzoeksaanpak Verkennen en begrijpen (beschrijvend) Kwalitatief
Operationalisering op basis van de zes modellen Algemeen en casestudie bij vier gemeenten Open en semi gestructureerde interviews met twee landelijk deskundigen, twee architecten bij KING en informanten bij de vier gemeenten Gemeenten met inwoners

18 Onderzoeksmodel

19 Inhoudelijke invulling e-overheid
technologische ontwikkelingen landelijke initiatieven e-overheid in totaal ...veel voorkomende initiatieven economische ontwikkelingen nieuwe wetgeving ontwikkelingen binnen de gemeente(organisatie)

20 Inhoudelijke invulling e-overheid
Veel en verschillende initiatieven e-overheid Heldere en samenhangende doelstellingen formuleren is moeilijk Gemeenten met lagere ontwikkelingsniveaus kunnen moeilijk aansluiten bij landelijke ontwikkelingen

21 realisatie eformulier voor een aanvraag hangt samen met:
- realisatie DigID, ontwikkeling van de website, centraal gegevensbeheer, koppeling met Landelijke voorziening GBA, ontwikkeling van een klant contact centrum (structuur), ontwikkeling van zaakgericht werken (standaardisatie), digitaal werken (papier wordt digitaal en digitaal blijft digitaal), verbeteren managementinformatie (aantallen, doorlooptijden, pieken), bezuinigingen\efficient werken (verminderen overdrachtsmomenten).

22 Een aanvraag doen via www.gemeente.nl
Ja/Nee Mensenwerk Registreren Zaaktype? Afhandeling Wie bent u? Voorinvullen Website Productinformatie Webformulier Een aanvraag doen via

23 Aanpak organisatieverandering
Beperkt verandervermogen door: gebrek aan bestuurlijk draagvlak voor ontwikkelingen e-overheid moeite verbinden strategie en uitvoering

24 Informatiemanagement bij gemeenten
Onvoldoende afstemming: organisatie, informatievoorziening en ICT strategisch en operationeel niveau Onvoldoende sturing

25 Toepassing van enterprise architectuur
Toepassing enterprise architectuur staat aan het begin van ontwikkeling GEMMA moeilijk hanteerbaar: op strategisch niveau als geheel

26 Conclusie Effectiviteit enterprise architectuur is beperkt:
Onbekendheid met enterprise architectuur Weinig gebruik van referentiearchitectuur Moeizame doelformulering en draagvlakontwikkeling Gebrek aan inzicht in samenhang en impact van initiatieven

27 Aanbevelingen Maak samenhang en impact e- overheidsinitiatieven inzichtelijk Borg betrokkenheid kleinere gemeenten bij landelijke ontwikkelingen Laat op bestuurlijk niveau zien hoe landelijke en lokale e-overheidsinitiatieven kunnen worden verbonden Ondersteun gemeenten bij het ontwikkelen van de informatie- en architectuurfunctie Ondersteun toepassing van enterprise architectuur

28 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Mogelijkheden en beperkingen dwingend opleggen van een interoperabiliteitsraamwerk. Op welke wijze kan GEMMA consistent en in samenhang worden ontwikkeld? Methode voor ondersteuning migratie lokale architectuur naar architectuur bij ICT- samenwerking

29

30 Einde


Download ppt "Afstudeerpresentatie Richard Lekkerkerk,13 september 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google