De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Schoolgids Open Dag 27 januari 2010. 2 VEILIG VERBINDEND VERNIEUWEND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Schoolgids Open Dag 27 januari 2010. 2 VEILIG VERBINDEND VERNIEUWEND."— Transcript van de presentatie:

1 11 Schoolgids Open Dag 27 januari 2010

2 2 VEILIG VERBINDEND VERNIEUWEND

3 3 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG WELKOM OP DE DYK In deze mini-schoolgids een korte kennismaking met de nieuwe mavo, de nieuwe school voor vmbo T. De Dyk wordt gebouwd op het fundament van vier scholen. We gebruiken steeds het beste van de vier scholen en bouwen zodoende een school die goed onderwijs geeft, een school die een veilig schoolklimaat biedt en een school die zich verbindt met de veranderende maatschappij. De Dyk is nog niet klaar. We zijn hard aan het werk alle bouwstenen te ordenen tot een overzichtelijke, kloppende, goede, vernieuwende en vooral ook leuke school. In deze mini-schoolgids beschrijven we een aantal van die bouwstenen. De Dyk is een school in opbouw. Dat betekent dat we met een aantal vernieuwende zaken starten in leerjaar 1 en die worden in de loop der jaren verder uitgebouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de sportklas en de theaterklas. We zijn enthousiast, we geloven in onze nieuwe school en we hopen dat het ook uw nieuwe school wordt en ook jouw nieuwe school wordt. Namens het startteam van De Dyk, H.W. van der Panne directeur

4 4 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG VISIE – WAAR GAAN WE VOOR? Een dijk verbindt en vernieuwt op een veilige manier. Op een stevig fundament verbindt een dijk twee plekken en biedt mensen de gelegenheid een weg te begaan die er nog niet was. Onze school biedt leerlingen een stevig fundament om hun eigen weg in de maatschappij te kunnen gaan. De Dyk is een verbindende school. Er is een leer- en leefomgeving die leerlingen de mogelijkheid biedt zich te verbinden met hun passie, hun talenten en hun verantwoordelijkheden. Wij verbinden ook onszelf daaraan: we passen toe wat we uitdragen. We verbinden ons met onze passie, onze talenten, onze verantwoordelijkheden. Dat doen we met elkaar, met de ouders en met de omgeving. Het onderwijs op De Dyk en het handelen van het personeel van De Dyk is gebaseerd op het volgende motto: ‘De Dyk: verbindend, veilig en vernieuwend’

5 5 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG DE DAGINDELING We bieden gestructureerd onderwijs in klassenverband. Er is een vaste dagindeling: 08.30 – 09.001start met de mentor 09.00 – 10.00 2les 10.00 – 10.15 pauze 10.15 – 11.15 3les 11.15 – 12.15 4les 12.15 – 12.45 pauze 12.45 – 13.45 5les 13.45 – 14.45 6les ……………………………………………. 14.45 – 15.457les – huiswerkbegeleiding – andere activiteiten Met een vaste dagindeling bedoelen we dat uw zoon of dochter in ieder geval tussen 08.30 en 14.45 op school is. Afhankelijk van het leerjaar en het rooster is er een 7 e uur en er zijn na 14.45 ook andere activiteiten voor leerlingen. De schooldag kan duren tot 17.00 uur.

6 6 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG DE LEERGEBIEDEN Uitgangspunt: Verbindend, Vernieuwend, Veilig. VerbindendWe verbinden de vakken van het leergebied tot één sectie. We gaan uit van de kerndoelen per leergebied. De vakken verbinden zich in één werkplan voor het leergebied, in één rapportcijfer voor het leergebied. VernieuwendOp basis van de bekende vakstructuur geven we kwalitatief goede vaklessen. Maar de vakken vormen écht een leergebied: verbonden door de sectie, gebonden aan één cijfer, verantwoord in één werkplan. Zo ontstaat er vernieuwende inhoudelijke samenhang. VeiligDe docent werkt vanuit zijn eigen (vak)specialisatie, vanuit zijn eigen expertise aan de invulling van de gemeenschappelijke kerndoelen.

7 7 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Toelichting is keuzevak: in leerjaar 1 > 1 van de 3 in leerjaar 2 > 1 van de 2 in leerjaar 4 > 5 van de 11 De getallen achter m&m (3), mena (3), kc (3) en sb(3) geven het totaal aantal uren in het leergebied. Deze getallen zijn onderverdeeld in de vakken van het leergebied. In de tabel voor 2011-2012 worden keuze-uren voor sport/theater/kwt doorgezet. De uren voor Frans en Duits zijn in het eerste leerjaar beperkt; in het 2 e leerjaar (2011-2012) wordt het een keuzevak met 2 tot 3 uur. DE LESSENTABEL

8 8 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG DIVERSE PLUSSEN Opstromen Op De Dyk besteden wij extra aandacht aan de leerlingen die opstroompotentie hebben voor de havo: In leerjaar 1 staat voor deze leerlingen één uur op de tabel; Er is een duidelijke regeling waarin ook de stem van de leerling en ouder telt; De aansluiting naar de havo is afgestemd met Aldlân en Montessori; Er zijn drie opstroommomenten: - halverwege en aan het eind van het 1 e leerjaar - aan het eind van het 2 e leerjaar Doorstromen In het 4 e leerjaar is er aandacht voor die leerlingen die na hun diploma willen doorstromen naar de havo: Wiskunde verplicht behalve voor het profiel Cultuur en Maatschappij In leerjaar 4 ruimte binnen de keuzewerktijd ruimte voor de havostroom Bijna 30% maakt van de doorstroom gebruik

9 9 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG DIVERSE PLUSSEN Huiswerkbegeleiding Na de gewone lessen is er minimaal drie keer per week gelegenheid om onder toezicht te werken aan schooltaken. Daarnaast organiseren we in samenwerking met een huiswerkinstituut 2 à 3 keer per week huiswerkbegeleiding onder leiding van vakstudenten. Aan deze vorm van begeleiding zijn kosten verbonden. Van die kosten neemt de school een deel voor zijn rekening en een deel is voor de ouders. Op basis van 10 lessen per maand liggen de kosten tussen de 60,- en 80,- euro per maand. Aandacht voor extra taal- en rekenonderwijs Er is veel te doen over achterstanden op het gebied van taal en rekenen. In het 1 e leerjaar hebben we een uur op de tabel opgenomen om hier tijd en aandacht voor te maken.

10 10 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG DIVERSE PLUSSEN Dagelijks en meerjarig mentoraat We hechten veel belang aan een intensieve begeleiding van onze leerlingen. Daarom start elke dag met een mentorblok, waardoor de begeleiding een dagelijkse vanzelfsprekendheid wordt. Omdat de mentor er dagelijks is, groeit het aantal contactmomenten met de mentor. Ook ontstaat de mogelijkheid van een meerjarig mentoraat: de mentor kan vier jaar lang met de leerling mee. Dat is continuïteit! Meerjarig docentschap – ook bij de vakken Naast het meerjarig mentoraat streven we er ook naar voor de vakken in de verschillende leerjaren dezelfde docent aan uw zoon of dochter te laten lesgeven. Een pluspunt voor de begeleiding resulterend in een veilig schoolklimaat.

11 11 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG TALENTONTWIKKELING Theaterklas en sportklas Er zijn leerlingen met een passie voor sport of theater. Voor die leerlingen biedt De Dyk een 4- jarige leerlijn, een intensief en breed programma. Bij de inschrijving op De Dyk kan de leerling zich opgeven voor de sportklas of de theaterklas. We starten dan met een kennismakings- en introductieprogramma. Na afloop van dat programma overleggen de leerling, de ouder(s), de mentor en de sport- of theaterdocent en wordt vastgesteld of aan de voorwaarden voor deelname aan de sport- of theaterklas is voldaan. Als dat het geval is, kan de leerling zich definitief opgeven voor deze talentenklas. De Sportklas volgt een programma van 4 jaar waarin de leerling, naast de gewone uren LO per week, 2 uur sport op het rooster heeft: aandacht voor andere sporten, samenwerking met sportverenigingen, organisatie en management van sportactiviteiten, eindexamen LO2. Aan de sportklas zijn extra kosten verbonden, deze liggen voorlopig rond de 75 euro per jaar. Voor de Theaterklas is er een programma van 4 jaar waarin de leerling per week 2 uur bezig is met drama, met toneelspelen, met persoonlijkheidsontwikkeling, met theaterbezoek, met theatertechniek, met het instuderen van voorstellingen. Ook aan de theaterklas zijn extra kosten verbonden, deze liggen voorlopig rond de 75 euro per jaar.

12 12 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG TALENTONTWIKKELING Keuzewerktijd Op De Dyk vinden we het belangrijk dat er voor de leerlingen ruimte in het rooster is om zelf keuzes te kunnen maken. Dit draagt bij aan het zelfverantwoordelijk leren van onze leerlingen. Leerlingen die niet deelnemen aan de Sport- of Theaterklas, hebben 2 uur kwt in hun rooster. Voor deze uren ontwikkelen we een gevarieerd aanbod, waaruit de leerling op grond van passie of talenten een keuze kan maken. Denk hierbij aan bezig zijn met ICT-vaardigheden, of werken in de schoolkrantredactie, of een verdieping van een bepaald vak. Ook sommige activiteiten in het kader van burgerschap passen binnen de kwt. Daarnaast zal in de keuzewerktijd ook de mogelijkheid zijn om te werken aan vakken waarvoor een achterstand bestaat, of waarvoor de leerling onvoldoende staat, of waarvoor extra begeleiding nodig is. Uitgangspunt is dat de leerling zelf keuzes maakt. Hij mag ook eigen initiatieven nemen en voorstellen doen (in het kader van verdere persoonlijke ontwikkeling en verrijking); indien nodig kan de school – de mentor - ook de keuze voor de leerling maken.

13 13 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG BURGERSCHAP Verbindend Sinds kort hebben scholen de opdracht herkenbaar aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Op De Dyk kiezen we voor verbindend onderwijs en we passen toe wat we uitdragen. Burgerschap en sociale integratie vormen een rode draad in onze activiteiten. Dat betekent dat we binnen de school ruimte maken voor activiteiten in het kader van burgerschap én dat we daarnaast in verbinding met de omgeving activiteiten ontwikkelen die leerlingen de kans bieden zich te ontwikkelen tot volwaardig, actief en geïntegreerd burger. Voorbeelden van die activiteiten zijn: ouderejaars coachen jongerejaars conflictbemiddeling door leerlingen verantwoordelijke deelname aan ouderavonden, voorlichting, feestavonden, enz. deelname aan schoolwacht redactie schoolkrant Lagerhuisdebatten deelname aan bijspijkeractiviteiten voor leerlingen maatschappelijke stages

14 14 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG BEGELEIDING EN ZORG – daar zijn we goed in Bijvoorbeeld door ons dagelijks mentoraat. Omdat de mentor veel contact heeft met uw zoon of dochter, zijn we snel in de signalering. Dat kan gaan om eenvoudige en ingewikkelde zaken. In deze dagelijkse mentorlessen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: sociale vaardigheden algemene vaardigheden studievaardigheden kringgesprekken leerlingbegeleiding groepsaangelegenheden examenvoorbereiding (beroeps)keuzes maken Voor de gewone begeleiding is de mentor voor u en voor de leerling het eerste aanspreekpunt. Elke dag opnieuw.

15 15 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG BEGELEIDING EN ZORG Gedurende de opleiding wordt toegewerkt naar steeds meer zelfstandigheid. Zo zal in de onderbouw vooral aandacht zijn voor groepsvorming en studievaardigheden, waarna in de bovenbouw aandacht zal zijn voor examenvoorbereiding, beroepenvoorlichting en (beroeps)keuzes maken. Voor specialistische begeleiding (dyslexie, dyscalculie, ADHD, LGF-problematiek) hebben we opgeleide begeleiders in huis. Verder worden er als hulpmiddel gedurende de opleiding signaleringtoetsen afgenomen. Deze toetsen ondersteunen de mentor bij het vroegtijdig signaleren van leerachterstanden en/of welbevinden. De organisatie en de coördinatie van de zorg is in handen van een specialist, onze pedagogisch medewerker. Zij heeft de contacten met de externe partijen Zij begeleidt indien nodig en gewenst de mentoren Zij organiseert bijeenkomsten in het kader van de zorg Zij zorgt dat onze kennis up-to-date blijft Uw zoon of dochter krijgt op De Dyk de aandacht die bijdraagt aan een succesvolle schoolcarrière

16 16 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG TEN SLOTTE We hopen met deze eerste versie van de schoolgids De Dyk in beeld te hebben gebracht. Het kan zijn dat u naar aanleiding van ons verhaal vragen hebt. Ik nodig u uit die vragen ook te stellen. Mijn mail is hpanne@pj.nl; als u vragen stelt, krijgt u van mij een antwoord.hpanne@pj.nl Verder is de website van De Dyk inmiddels in de lucht: http://dedyk.piterjelles.nl. We actualiseren de informatie op de website zo vaak als mogelijk. Dus het zou zomaar kunnen dat het antwoord op uw vraag daar te vinden is.http://dedyk.piterjelles.nl Namens het startteam spreek ik de hoop uit dat De Dyk u en uw zoon of dochter aanspreekt, dat we een school aan het maken zijn die voor uw zoon of dochter vier leerzame, boeiende, leuke, gezellige en onvergetelijke jaren gaat opleveren. H.W. van der Panne directeur


Download ppt "11 Schoolgids Open Dag 27 januari 2010. 2 VEILIG VERBINDEND VERNIEUWEND."

Verwante presentaties


Ads door Google