De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Synther BVLE-Symposium 2007 Evolutie van het landbouw-economisch onderzoek in Nederland Presentatie door prof.dr ir L.C.Zachariasse Melle, 28-2-2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Synther BVLE-Symposium 2007 Evolutie van het landbouw-economisch onderzoek in Nederland Presentatie door prof.dr ir L.C.Zachariasse Melle, 28-2-2007."— Transcript van de presentatie:

1 Synther BVLE-Symposium 2007 Evolutie van het landbouw-economisch onderzoek in Nederland Presentatie door prof.dr ir L.C.Zachariasse Melle, 28-2-2007

2 Synther System determinants and agricultural developments

3 Synther Main perspective for sustainability Perspective on a dynamic equilibrium by balancing the system concepts in both horizontal and vertical direction (chain).

4 Synther Basic philosophy on developments in agriculture Norms and values in technology and society ecologyeconomy dynamic balance

5 Synther Interaction of technological and social sciences

6 Synther Licence to produce

7 Synther Towards a new paradigm in agriculture

8 Synther Paradigms agri/horticulture Agri/horticulture=TE Agri/horticulture=EE Agri/horticulture=EEST Agri/horticulture=F(TE) Agri/horticulture=F(EE) Agri/horticulture F(EEST) Licence to produce profit people planet

9 Synther Denklijnen/trends bij Overheid  Meer interdepartementale t.k.v. departementale aansturing  Onderscheid tussen programmering en capaciteit (matrix)  Meer focus op intensieve interactie tussen beleid en kennis  Verschillende visies over ordeningsprincipes (statische of dynamische netwerken)

10 Synther Trends bij kennisvragers  Diversificering van kennisbronnen  Ontwikkeling ‘eigen’ kennismanagement - invullen van de eigen kennispuzzle door te putten uit diverse bronnen - kennis op maat voor ondernemers

11 Synther Gevolg: meer vraaggestuurd onderzoek Echter ook: Versnippering van de vraag, zowel nationaal (zie kiezen voor landbouw) als internationaal (EU-onderzoekmarkt)

12 Synther Toekomstige oriëntatie MLNV  Blijft MLNV verantwoordelijk voor landbouwkennissysteem of wordt het onderdeel van een EU-Agro- Kennissysteem?  Hoe groot is de behoefte om ook nationaal en/of internationaal te gaan shoppen?  Blijft Wageningen UR preferred supplier?

13 Synther Wat moet reactie Wageningen UR zijn? Opties:  continuering breed expertisecentrum met continu ‘voorraad aan kennis’?  terugbrengen naar fundamenteel onderzoek?  blijft er meerwaarde van huidige organisatie (Wageningen UR, Sciences Groups, Instituten)?

14 Synther Invalshoek integrale kennisketen Onderzoek: Onderwijs: Fundamenteel – Strategisch – Toegepast Universitair – HBO – MBO - VBMO Groene Kenniscoöperatie Wageningen UR 1e geldstroom/ kennisbasis bo/ contractonderzoek sturing (?) laissez-faire toenemende vraagsturing

15 Synther Conclusies voor discussie medio 2006  EU-(Agro) kennissysteem leidend laten zijn in classificatie en ontwikkeling  Integrale kennisketen als invalshoek  Behoud van directe verbinding beleid en onderzoek  Ontwikkeling Beleidsondersteunend Onderzoek in LNV/WUR voldoet steeds beter  Kennisfunctie in andere ministeries steviger organiseren  LNV/WUR-systeem beter promoten (supporters zoeken)  Opschonen van onderzoekorganisaties: samenvoegen en (over)koepelen

16 Synther Strategie Social Sciences Group 2002-2006 (1) Prioriteitenstelling  Basisconcepten: Duurzaamheid: 3P's, MVO  Wageningen aanpak:  -  -  -benadering Centraal vraagstuk: Veranderings- en innovatieprocessen

17 Synther Strategie Social Sciences Group 2002-2006(2) Onderzoekprioriteiten 1. Duurzaamheidsconcept-3P’s/MVO 2. Consument en burger 3. Governance keten,markt en regio 4. Transitie-en innovatieprocessen 5. Crises-en rampenmanagement 6. Alpha-betha-gamma-interacties op o.m. technologische ontwikkeling

18 Synther en welvaart 's landmans werk bekroont...  Ontwikkeling welvaart hoogste doel (social welfare)  Naast meerdere functies en financiële waarden gaat het ook om sociale waardering  Relatieve welvaartsverschillen geven dynamiek

19 Synther Perspectief op toekomstige welvaart  Zeer grote verschillen in inkomen en welvaart door verschillen in ondernemerschap management innovatie technologische ontwikkeling (systeem)omgeving: governance, cultuur, e.d. 3T’s van creatieve economie

20 Synther Van agrarische naar rurale ondernemer  Inkomen nodig uit primaire èn secundaire functies  Secundaire functies: (in)directe externe effecten  Duiding en beloning secundaire functies  Naast o.a. natuur en landschap (opnieuw) opties op bio-based economy  Nieuwe arrangementen en marktwerking groen en rood: ‘... ons toelacht veld en bos en tuin...’  Doelfunctie: exploitatie van ruimte

21 Synther Maatschappijwetenschappen in domein WUR Bedrijven consumente n Overheden Maatschappelij ke organisaties

22 Synther Strategisch Plan 2007-2010 Wageningen UR  Drie maatschappelijke focusthema’s Bio-based economy Klimaatbestendige kustzones Voeding, gedrag en gezondheid  Drie expertise Systeembiologie Bionanotechnologie Koppelen van schaalniveaus en governance

23 Synther Positie SSG binnen WUR instituties technologieën Individu Samenleving Gemeenschap Huishouden Gen / Molecuul Cel Organisme Producten Ecosysteem Planeet planetpeople Beleid / Randvoorwaarden profit

24 Synther Missie en kernwaarden van de Social Sciences Group WUR  Missie Het bevorderen van de kwaliteit van voeding, de leefomgeving en de leefomstandigheden in de (internationale) samenleving.  Kernwaarden Betrouwbaar en onafhankelijk Ruimte voor talent en groei Ondernemerschap Klantgericht Samen werken

25 Synther Kennisagenda’s: Internationaal  Op mondiaal niveau: WTO Doha ronde, verdere liberalisering van de agrarische markten UN Millennium Development Goals: armoedebestrijding, globale milieudoelstellingen, global partnership Het Kyoto protocol, reductie van CO 2 uitstoot  Op Europees niveau: Lissabon Agenda, Versterking Europese concurrentiepositie, Kenniseconomie en innovatie Het Zevende kaderprogramma, versterking van onderzoek Internationalisering onderwijs: Erasmus Mundes, joint/double degrees

26 Synther Kennisagenda’s: Nationaal  Nationaal niveau: Kiezen voor Landbouw, Ondernemerschap en Verantwoordelijkheid Agenda voor Vitaal Platteland: Inspelen op verandering Natuur voor mensen, mensen voor natuur Nota Ruimte  Nederlandse benadering van mondiale en Europese agenda’s  Decentralisatie van het plattelandsbeleid (Provinciale ontwikkelingsplannen)

27 Synther Verdere evolutie onderzoek 1. Grotere inbreng van bedrijfsleven in vraagarticulatie en –financiering 2. Verdere integratie in opleidingsketen door samenwerking onderzoek en onderwijs 3. Toenemende focus op kennisbenutting Kortom : een schone toekomst voor het transdisciplinair onderzoek met stevig maatschappij-wetenschappelijk aandeel


Download ppt "Synther BVLE-Symposium 2007 Evolutie van het landbouw-economisch onderzoek in Nederland Presentatie door prof.dr ir L.C.Zachariasse Melle, 28-2-2007."

Verwante presentaties


Ads door Google