De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman

Verwante presentaties


Presentatie over: "KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman"— Transcript van de presentatie:

1 KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman
Bijeenkomst 2 in Oudemannenhuispoort UvA

2 Onze kenniseconomie Ben je wijzer geworden m.b.t. KM?
De ontwikkeling van de Kenniseconomie Ontwikkeling van Kennis en de Kenniswerker Trends en ontwikkelingen op het gebied van KM BLOGGEN

3 Introductie. Grappig NOS uitzending. Bewustwording hoe snel het gaat. Link met Twitter vorige week!

4 Voorbeeld: verschuiving in kennisdeling
WE GAAN MEER KENNIS DELEN in Minder tijd! When Luis Suarez decided to live in a world without , some of his colleagues thought he was making a mistake. After all, he works for IBM, one of the world’s top vendors of software So in February 2008, he all but stopped sending . He didn’t wipe out his inbox. In fact, he still checks daily — it takes him about two minutes per day; most messages are internal meeting notifications — and he still uses it for sensitive one-on-one conversations. But for the most part, when people write him, he answers via social media and suggests that they’d be better off chatting via Twitter, Google+, or on Connections, IBM’s internal social network. The idea is that if more of his communication is in the open, he’ll spend less time communicating.

5 WHAT = KM? Wat is blijven hangen van vorige week? Ben je wijzer geworden? Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. Een mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen en bij leren en onthouden. Elektronische mindmaps kunnen daarnaast worden gebruikt bij het interactief toegankelijk maken van complexe en multimediale informatie. OPDRACHT: Maak een eigen online mindmap (kan je downloaden gratis) en verwerk eigen concrete voorbeelden! Kijk op Twitter, LinkedIn, etc. en search.

6 Kort Filmpje: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0
Het internet organiseert zichzelf meer en meer. Kort en goed komt deze ontwikkeling neer op drie stappen: het gegevensweb (1.0) waarin eigenaars van websites de content plaatsen; het huidige sociale web (2.0) waarin vrijwel iedereen content, links en metatags kan toevoegen en alles met elkaar kan delen; het beoogde intelligente web (3.0) waarin content, links en metatags automatisch afgeleid kunnen worden uit de bestaande gegevens en de conversatie daarover. Web 1.0 In het gegevensweb zijn de auteurs en de eigenaars van de websites de baas. Zoekmachines als Google helpen de gebruikers het antwoord op hun vragen te vinden. De eigenaars van de gegevens treden hier op als zender, en de gebruikers spelen de rol van ontvanger. Web 2.0 In het sociale web komen daar de gebruikers bij als nieuwe monopolisten over de gegevens. Zij worden daarbij geholpen door toepassingen in de sociale media. ‘Open source’ en ‘wisdom of the crowds’ zijn hier de sleutelwoorden. De gebruikers organiseren zich nu in netwerken, genereren zelf content en gaan eerst bij elkaar te rade voor ze de autoriteiten bevragen. Web 3.0 In het intelligente web, dat volgens de verwachtingen nu voor onze deur staat, zorgen intelligente algoritmes voor nieuwe ordeningen van content, netwerken en verbindingen. Betekenis (semantiek) en generalisatie zijn hier de sleutelwoorden, zogenaamde ‘clouds’ zijn de dragers. Gebruikers gaan een beroep doen op een intelligente interface tot de gegevens en de netwerken

7 Verschil tussen KM1.0, KM2.0 en 3.0
Technocentric KM Focus on the technology Top down Centralised Command and control Knowledge is power Closed Culture (door closed) Directories provide contact info (lotus notus, databases, intranet) KM 2.0 Peoplecentric KM Focus on the people Bottom up Decentralised Distributed Knowledge is sharing Open and transparant culture of trust Social Networks reflects connections Even in het kort: KM 1.0 is het oude traditionele KM. Technocentrisch (zegt David Gurteen). Focus op Technologie, KM wordt gezien als een IT ding. KM wordt TOP DOWN geimplementeerd Gecentraliseerd, 1 persoon of afdeling houdt zich bezig met KM. KM wordt meer ingezet als grote mate van controle Kennis wordt gezien als machtsmiddel (bureuacratie/logge org.) Gesloten cultuur aanwezig/weinig delen. Databases KM 2.0 is people centric KM, ofwel personal KM. Van expliciet naar tacit (impliciet). Zoals communities of practice, Storytelling, Social tools (zoals wikis, blogs, twitter, youtube, e.d.) Social KM: KM IS GOING SOCIAL. Culture of teamwork and open. Transparant Management. KM gaat over conversatie (def. Dave Pollard). Vooral door Web 2.0 verandert er een heleboel. Het is een mindset verandering. Het is over ‘jezelf’ Het werkt transparant en open.. Voorbeeld: nieuwe werken

8 Voorbeelden Web 3.0 Google, sinds mei 2012 web 3.0-intelligentie hebben , de zogenaamde ‘knowledge graph’. Zoekend naar bijvoorbeeld ‘Leonardo da Vinci’ krijgt de gebruiker suggesties voorgelegd waarmee de zoektocht verder uit te breiden, zoals ‘Mona Lisa’, ‘Het laatste avondmaal’, ‘Maagd van de rotsen’, allemaal knooppunten in het kennisnetwerk dat Google rond ‘Leonardo da Vinci’ opbouwde. Bovendien doet dit systeem de gebruiker voorstellen voor zoektermen die andere zoekers naar ‘Leonardo da Vinci’ ook ingaven. (Zoek in Google maar eens naar de woorden ‘knowledge graph’ en bekijk de demonstratie.) Amazon biedt ons boeken aan die we mogelijk zouden willen kopen, op grond van intelligente analyse van ons koop- en zoekgedrag. BRON: Wie een zwerm kan bewegen, over Social Media (Rijk Willemse) Wikipedia;semantisch web verschaft een standaard framework waarmee data gedeeld en hergebruikt kunnen worden.[1] Het is een samenwerking onder leiding van het internationale orgaan voor internetstandaarden, het World Wide Web Consortium (W3C)[2]. Het semantisch web is geen synoniem voor Web 2.0, zoals soms wel wordt verondersteld. Tim Berners-Lee beschreef het semantische web als een component van 'Web 3.0'.[3] Soms wordt het gebruikt als synoniem voor Web 3.0, hoewel de definities verschillen. Door webpagina's met de nieuwe semantische technieken te bouwen, is er feitelijk sprake van een semantisch web. Een concreet voorbeeld van een toepassing van de semantische techniek is hoe data van Wikipedia door DBpedia wordt ontsloten voor direct gebruik en gekoppeld wordt met andere datasets als Linked data. Ongekend intelligent? Het is wel de vraag in welke vorm het intelligente web zich aan ons voor zal doen: of gebruikers deze intelligentie zullen kennen en begrijpen, en welke invloed de gebruikers erop hebben. Google, bijvoorbeeld, zegt dat ze hun zoekmachine sinds mei 2012 met web 3.0-intelligentie hebben verrijkt, de zogenaamde ‘knowledge graph’. Zoekend naar bijvoorbeeld ‘Leonardo da Vinci’ krijgt de gebruiker suggesties voorgelegd waarmee de zoektocht verder uit te breiden, zoals ‘Mona Lisa’, ‘Het laatste avondmaal’, ‘Maagd van de rotsen’, allemaal knooppunten in het kennisnetwerk dat Google rond ‘Leonardo da Vinci’ opbouwde. Bovendien doet dit systeem de gebruiker voorstellen voor zoektermen die andere zoekers naar ‘Leonardo da Vinci’ ook ingaven. (Zoek in Google maar eens naar de woorden ‘knowledge graph’ en bekijk de demonstratie.) Amazon biedt ons boeken aan die we mogelijk zouden willen kopen, op grond van intelligente analyse van ons koop- en zoekgedrag. Apple’s iTunes kent Genius, die intelligente inschattingen doet van onze muzieksmaak. En ook de advertentieprogramma’s van bijvoorbeeld Facebook werken met intelligente algoritmes. Bron: Rijk Willemse, 2012

9 De Kenniseconomie Industriele Revolutie (1750–1880) Kennis werd gebruikt om gereedschappen en producten te maken. Productie Revolutie (1880–1945) Kennis toegepast op de inrichting van arbeidsprocessen. Management Revolutie (1945–2010) Kennis toegepast op kennis. Toename Kenniswerkers. In welke Revolutie zitten we nu? ( ) Drucker (1993) wijst op een transformatieproces dat geleid heeft tot een radicale wijziging van de betekenis van kennis. Van traditionele productiefactoren, zoals arbeid, kapitaal en grondstoffen naar de achtergrond geraakt door nieuwe productiefactor kennis. Theorie 3 fasen uit eerste boek van M. Weggeman (KM) (pag ) 1: Kennis werd hoofdzakelijk gebruikt om gereedschappen en producten te maken. Fabriek kwam. Concentratie van productie 2: Kennis toegepast op de inrichting van arbeidsprocessen. Fredirick Taylor was de uitvinder van het Scientific Management. Een set principes m.b. waarvan productieprocessen efficient werden uitgevoerd. Productiviteit nam explosief toe! (bureaucratie ontstond) 3: Manager is verantwoordelijk voor de aanwending van kennis en voor de resultaten daarvan. Kennis wordt systematisch en doelgericht ingezet om te bepalen welke nieuwe kennis nodig is en om vast te stellen wat er gedaan moet worden om met die nieuwe kennis de doelen te bereiken! Door in de jaren 90 externe ontwikkelingen en de stijgende behoefte aan kenniswerkers, is veel veranderd van het beroep: Beroep wordt pragmatischer (producten en diensten bevatten steeds meer info., behoeften van klanten, kosten, doelmatigheid en snelheid gaat meespelen) Het beroep wordt verdiept (aantal professionals is gestegen, dus ook productie van professionele kennis. Er komen nieuwe modellen, methoden..ze moeten ook op de hoogte blijven daarvan). Bv. Aplle. Het beroep wordt verbreed (informatietechnologie; het gaat niet alleen puur om de kennis, maar ook om ervaringen opdoen en delen, uitwerken van een eigen visie, introductie van computer met veel nieuwe problemen en creatieve oplossingen)

10 1919 Het ambachtelijke werk werd uitgevoerd door mensen
met een beperkte hoeveelheid kennis maar met een ruime ervaring en handvaardigheid op een bepaald gebied.

11 Leren is ‘t ambacht van de kenniswerker!
Ambacht van de kenniswerker. Een ambacht is handwerk (vaardigheden) dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Wat is nu een kenniswerker? Kenniswerker = iemand die voor het goed kunnen uitoefenen van zijn primaire taak permanent, relatief veel moet leren (relatief tov een buschauffeur, voetballers en andere ambachtslieden die het grootste deel van de tijd een bepaalde routinematige werkzaamheden uitvoeren) Een kenniswerker is synoniem voor professional, vooral als hij/zij een vak uitvoert met een beroepscode (zoals een arts of organisatieadviseur). Verschil tussen een R prof (dominant routinematige werkend) en een I prof (dominant innoverend en improviserend). (pag. 63) De omgeving waarin kenniswerkers opereren is per definitie dynamisch, dus moet hij blijven leren, om zijn kennis up to date te houden. Bv. denk maar aan de docent, It’ers, artsen. Kennis kan op zich niet verouderen. Met ‘verouderde’ kennis wordt bedoeld kennis die op dit moment niet meer het meest geschikt is voor het beantwoorden van een actuele vraag of voor het oplossen van een actueel probleem. Oorzaken Snelle verouderde kennis = de dramatische toegenomen snelheid van met name technologische ontwikkelingen en de globalisering (1ste bijeenkomst over gehad). Ik ga het zo hebben over de standaard ontwikkeling van kennis.

12 Kennis wordt sytematisch ingezet om te bepalen welke kennis de organisatie nodig heeft om de gestelde doelen te behalen. Toename van kenniswerkers en kennisintensieve organisaties (KIO’S). Komt met name door de globariseringstrend. …open grenzen, handelsverdragen, monetaire afspraken, grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers en technologie…. Voorbeeld erecruiten vanuit NL naar India!

13 Trends en Kenniseconomie
Toename Kennis Intensieve Organisaties (KIO’ s) door globaliseringstrend Globalisering leidt tot internationale concurrentie Kennis is de bepalende factor geworden voor de toegevoegde waarde die productieprocessen kunnen leveren Producten en diensten zijn steeds kennisintensiever geworden. Daardoor sterkere internationale concurrentie: hoge dynamiek van de markt, korte life cycles van producten en diensten, minimaliseren van de kosten, verkorten van time to market zijn aandachtspunten van managers. Voor die noodzakelijke innovatie is kennis nodig. Nu wordt de concurrentiestrijd vooral bepaald door de creativiteit en het innovatievermogen van de organisatie. De globaliseringstrend heeft ook Consequenties voor professionals: Hogere eisen aan kennis gesteld Kennis actueel houden Vaardigheid in zelfsturing Flexibele participatie in wisselende multi teams Netwerken wordt vanzelfsprekend geacht

14 Reflecteer op ‘t volgende:
Door de nog immer afnemende halfwaardetijd van –vooral technologische- kennis, wordt de levenscylus van die kennis eveneens voortdurend korter (Weggeman, 2000). De levenscyclus van kennis wordt steeds korter: Halfwaardetijd. (begrip uit de fysika dat aangeeft hoelang het duurt voordat een bepaald radioactief materiaal de helft van zijn stralingskracht verloren heeft).

15 Ontwikkeling van kennis
Hoog/kort Kritisch sleutelkennis b.v. Internet Technologie 2 3 b.v. Cosmetica producten Veelbelovende kennis b.v. Kernfusie 1 4 b.v. Stoommachinebouw Ontwikkelingssnelheid Halfwaardetijd In figuur wordt de standaard ontwikkeling van kennis weergegeven. K = I * EVA In de 1e fase: van haar bestaan, kan kennis op een bepaald gebied als veel belovend worden gezien, om op termijn concurrentievoordeel mee te behalen. Dan wordt er VEEL GEINVESTEERD! Snelheid waarmee de kennis zich ontwikkelt neemt toe! Hoge groeipotentie. Voorbeeld: kernfusie. 4e fase: blijkt dat deze kennis veel minder belovend/belangrijk zou zijn, meteen naar 4e kwadrant (zie zwarte pijl) zonder ooit sleutelkennis te zijn geweest. 2e fase: kennis die veelbelovend is en blijft, wordt in de 2e fase van ontwikkeling SLEUTELKENNIS. Kenmerk is dat de snelheid van ontwikkeling nog steeds HOOG is. Dus nog steeds blijven INVESTEREN, het vermoeden dat het concurrentievoordeel oplevert en van groot strategisch belang. Deze kennis past een organisatie toe in de dienstverlening of productie waarmee het grootste gedeelte van de omzet wordt gegenereerd. 3e fase: is de betreffende kennis uitontwikkeld. Deze is nodig voor het uitvoeren van de gemakkelijke activiteiten. De halfwaardetijd wordt langer, maar het strategisch belang is nog groot. Producten/diensten leveren een hoog rendement op en de markt is ervoor groot. (Wie kan een VOORBEELD OPNOEMEN?) Concurrenten kunnen wel snel hun intrede doen in de markt, gezien de lage ontwikkelingssnelheid van kennis. 4e fase: tenslotte komt de kennis in de laatste fase van haar levenscyclus terecht. Redundant = overtollig/overbodig. Groei is er al uit en het strategisch belang is afgenomen. BIJVOORBEELD de stoommachinebouwkunde! Opdracht: schrijf voor jezelf even op een voorbeeld van kennis bij elk kwadrant. Bv Internet technologie: was in de jaren 80 veelbelovende kennis (het ontstaan), nu kan je ook bellen via Internet. Laag/lang Basiskennis Redundante kennis Hoog Strategisch belang Laag

16 2 min. Brain Samen met buurman/vrouw Vraag:
Wat zie je in jouw wereld qua trends? Wat voor invloed hebben die trends op kennismanagement? Benoem zoveel mogelijk concrete voorbeelden. Brainstormvraag: Wat zie je in de wereld gebeuren? En in je eigen omgeving? Probeer zoveel mogelijk concrete voorbeelden erbij te halen. Post itts uitdelen en opplakken Of direct op FB laten zetten. 2 min. Tijd.

17 Trend, hype of ontwikkeling?
Wat is het verschil tussen een trend, een hype en een ontwikkeling? Schrijf per individu kort op wat het verschil is Overleg met je buurman/vrouw Daarna plenair.

18 Gartner Hype Cycle Hypes doorlopen een voorspelbaar traject vanaf het moment dat ze ontstaan. Dat traject wordt uitstekend beschreven in de Gartner Hype Cycle. Kort omschreven: na de ontdekking van een techniek volgt bij een hype steevast veel media aandacht, waarbij de verwachtingen veel te hoog worden opgeschroefd in de media. Nadat die inflated expectations een hoogtepunt hebben bereikt volgt een periode van (milde) teleurstelling. De gehypete techniek bleek toch geen wondermiddel. Na die periode van desillusie arriveert de hype via een periode van verlichting in een productieve periode. Dat wil zeggen: als de hype een trend wordt. Want dat laatste gebeurt lang niet altijd. Vraag aan de studenten: Bedenk een aantal voorbeelden! Bron:

19 DEF’s Trend = “ Een trend is een ontwikkeling van een bepaalde richting op langere termijn. Volgens van Dale is een trend; 1 ontwikkelingslijn; neiging, richting 2 mode: de nieuwste ~s. Ontwikkeling = Een geleidelijke verandering in een zekere richting. Volgens encydo.nl is een ontwikkeling;  “Het veranderen van menselijke activiteiten,gebruiken of nederzettingen door de tijd heen, meestal in de zin van verbetering of uitbreiding.” Soms wordt een trend vergeleken met een hype of een rage. Maar niets is waar! Het verschil zit hem in de tijd. Een rage is iets wat men doet of verzamelt, maar wat van korte duur is. Een hype is iets wat tijdelijk populair is, denk bijvoorbeeld aan The voice of Holland. Een trend is echter iets van lange duur, het maakt deel uit van je levensstijl. Al met al kunnen we dus concluderen dat een ontwikkeling een verandering is in een zekere richting waarbij een trend de linker- of de rechterkant van de ontwikkeling op kan gaan! In het boek (2006) zeggen ze: gaan ze uit van trendbeschrijvingen: pag. 13 voorlezen. We gaan kijken naar de wereld van werk en welke trends er zijn. Net als de auteurs. Boek komt uit 2006: zijn de trends nog actueel? Zijn ze een tijdsgeest of ontwikkeling geworden? Welke veranderingen zien wij? Daar mogen jullie over gaan nadenken.

20 Trends 13 FILMPJE: Tony Bosma
1. Verwezenlijking van de vermaakmaatschappij 2. Mobile Society 3. Contra Digitaal 4. Nieuw communicatiegedrag 5. Digitalisering dialoog 6. Hervorming van waarde 7. Prelude tot participatie 8. De bloei van de beeldcultuur Trendwatcher, futurist, speaker about technology, communication, marketing, society and innovation Het trendlandschap is turbulenter dan ooit. Dat komt omdat de wereld zich in een transitie bevindt, waardoor trends snel opkomen en vlot een plaats krijgen. De impact van trends is groter dan ooit omdat veel van de huidige trends de wereld zoals we die kennen als het ware herdefiniëren. Entertainment is het toverwoord. Overal zien we vermaak en entertainment opdoemen. De vermaakschappij is een samenleving waarin de mens, indien gewenst, afleiding en amusement plaatsonafhankelijk kan krijgen. Mobile society houdt in dat steeds meer aspecten in ons leven worden beïnvloedt door mobiele technologie. Van apps tot mobiele marketing en mobiel internet. Mobile society is de trend dat ons functioneren steeds afhankelijker wordt van mobiele technologie en verrijkt door mobiele dienstverlening die daadwerkelijk contextueel en persoonlijk is. De digitalisering van de maatschappij brengt veel voordelen met zijn mee maar kent ook een schaduwzijde. Met het versmelten van technologie in onze leefomgeving zien we ook de vervolgstappen richting een toekomst die gedreven is door technologische vooruitgang en afhankelijkheid. De kloof tussen de mensen die hierin mee kunnen omgaan en diegene die dat niet kunnen (of willen) lijkt steeds groter te worden. Nieuw communicatiegedrag' houdt in dat we meer met elkaar delen, we weten hoe nieuwe media in te zetten en dat we continu met elkaar verbonden zijn en dus communiceren. We leggen ons gehele leven vast en weten indien nodig direct met ons netwerk te communiceren en hulp in te roepen. Nieuw communicatiegedrag maakt het individu zo sterk als het totaal van zijn achterliggende netwerk. De dialoog was in de fysieke wereld vluchtig en beperkt tot veelal twee mensen. Met de toenemende digitalisering is de dialoog zich aan het verplaatsen richting de virtuele wereld. Mobiele apparaten worden slimmer en zijn continu 'connected'. De mens heeft zijn dialoog hierdoor steeds vaker via de online wereld. De dialoog wordt zo een 'multiloog' en wordt vereeuwigd. Immers de virtuele wereld slaat alles op. De 'multiloog' maakt dat dialogen worden verrijkt en waarneembaar zijn. Dialogen kunnen door de nieuwe virtuele dimensie realtime gevolgd worden maar ook later worden geraadpleegd of zelfs vervolgd. De door economische waarde (geld) gedreven maatschappij is in verval. Nieuwe waarden zoals aandacht, klantgerichtheid en tijd gaan de nieuwe rekenmodellen beheersen. De trend 'prelude tot participatie' houdt in dat consumenten/burgers steeds actiever worden richting organisaties en overheden. We willen serieus worden genomen en inspraak en invloed. Nieuwe voldoening halen we in toenemende mate uit het actief consumeren wat inhoudt dat we meedenken met organisaties, eigen producten ontwikkelen, personaliseren enzovoort. Participatie is ook de 'alles veranderende' P van marketing. De beeldcultuur wordt officieel omschreven als een maatschappelijke ontwikkeling waarbij visuele beelden een indringende rol spelen in communicatieve situaties. De beeldcultuur bestaat al jaren maar versnelt nu door nieuwe technologische mogelijkheden. De beeldcultuur is een duidelijke trend binnen communicatie. FILMPJE: Tony Bosma

21 KM Inleiding (workshop 1)
Geef de studenten een paar gave sites! o.a. dus van Tony Bosma (extendlimits) en Secondsight. KM Inleiding (workshop 1)

22 KM Inleiding (workshop 1)

23 Opdracht bijeenkomst 3 Speel met social media: twitter/LinkedIn/Blog
Verdiep je in 1 trend/ontwikkeling van KM en Zet verhaaltje op je blog. Ga op zoek naar inspirators op het gebied van KM. Gebruik Twitter/Blogs/LinkedIn. Zet op je blog.

24 Volgende meeting?


Download ppt "KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman"

Verwante presentaties


Ads door Google