De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KM is going SOCIAL StartBijeenkomst 1, Kohnstammhuis Katja Pasman

Verwante presentaties


Presentatie over: "KM is going SOCIAL StartBijeenkomst 1, Kohnstammhuis Katja Pasman"— Transcript van de presentatie:

1 KM is going SOCIAL StartBijeenkomst 1, Kohnstammhuis Katja Pasman
Presentatie van Katja Pasman Bijeenkomst 1 in de OBA

2 Inhoud bijeenkomst 1 Kennismaken met elkaar en km2nul.wordpress.com
Wensen en verwachtingen uitwisselen Wat is kennismanagement? Inspiratie delen Mijn inspiratie Opbouw programma De opdrachten Ontwikkeling van de kennismaatschappij K = I x EVA (De kenniswaardeketen)

3 ”…uiteindelijk kom je terecht in een positie waarin je verantwoording moet afleggen over jezelf, over de manier waarop je leeft en over het leven dat je tot dusver hebt geleid…” Een Socratisch gesprek: filosofisch gesprek waarin de gespreksdeelnemers worden uitgedaagd om hun eigen kennis en ervaring te onderzoeken, aan de hand van een door henzelf gewenste uitgangsvraag. Het is dus een gezamenlijk zelfonderzoek, dat bijdraagt aan zelfontwikkeling. Het Socratisch gesprek vraagt een serieuze inspanning van de wil. Deelnemers worden aangesproken op hun discipline tot onderzoek, niet op hun vaardigheid tot redeneren. Het hoogste doel van dit soort gesprekken is volgens Socrates: ‘een goed en verstandig mens worden’, met als belangrijkste eigenschappen: morele kwaliteit & psychische autonomie. Socrates ( v.C.) Socrates was de eerste van drie uiterst belangrijke filosofen. Hij onderwees Plato ( v.C.) die op zijn beurt Aristoteles ( v.C.) les gaf. Socrates denken werd geleid door de vraag hoe de mens zo deugdzaam mogelijk kon leven.  Kerngedachte van Socrates is het idee dat alle kennis die en mens opdoet van buiten, schijnkennis is. Zijn leus ‘ken uzelve’ houdt dan ook in, dat de mens door zelfreflectie, filosoferen en diep in zichzelf na te denken zichzelf moet leren kennen. Want hoe kan iemand iets kennen als hij zichzelf niet kent?  Voorlezen: Socrates stond bekend als een vervelend persoon die niet ophield mensen vragen te stellen (om ze zichzelf te laten kennen) en als een groot communiceerder. Hij ging daarbij uit van de inductieve methode (door het vraag na vraag te stellen tot een antwoord te komen ofwel door delen naar een geheel). Niet iedereen nam hem het houden van dergelijke dialogen (tweespraken) op de agora (het plein) in dank af.   De ideeën van Socrates zijn met name bekend geraakt door zijn leerling Plato. Door de Atheners werd Socrates in 399 v.C. beschuldigd van het introduceren van nieuwe goden. Waarschijnlijk had hij door zijn dialectische methode (het doorvragen en daarmee te proberen de ander tot dieper inzicht te brengen over zichzelf) menigeen tegen hem in het harnas gejaagd. Consequent als hij was, paste hij ook de dialectische methode tegen zijn aanklagers toe die hij er zelfs danig mee in het nauw wist te drijven. Toen Socrates uiteindelijk bijna de helft van de jury aan zijn kant bleek te hebben (die aanvankelijk in het geheel tegen hem was) stond men hem toe zijn eigen strafmaat te bepalen.  In plaats van zijn toehoorders tot een milde straf te bewegen, gooide Socrates het over een geheel andere boeg. Spottend stelde hij de meest belachelijke straffen voor en lachte vrolijk mee met zijn rechters en de jury. Uiteindelijk had hij de jury zo geërgerd dat deze de doodstraf tegen hem eiste. Socrates koos daarop de dood door de gifbeker. Een langzame dood die hij als het ware voelde opkomen vanuit de benen. Socrates maakte deze keuze om tot zijn laatste ogenblik tot zijn leerlingen te kunnen spreken.   

4 Wensen en Verwachtingen KM2.0

5 Brainstorm Kennismanagement

6 Wat is kennismanagement?
David Gurteen Mijn inspiratie DOEL = INSPIREREN

7 De beste definitie YET The purpose of knowledge management is to provide support for improved decision making and innovation throughout the organization. This is achieved through the effective management of human intuition and experience augmented by the provision of information, processes and technology together with training and mentoring programmes. Credit: Dave Snowden - Cognitive Edge

8 David Gurteen: “Knowledge management is dramaticaly changing because of social tools, like You Tube, Facebook, LinkedIn, Blogs, Twitter, Wiki’s and Slideshare “.

9 Verschil tussen KM1.0 en KM2.0
Technocentric KM Focus on the technology Top down Centralised Command and control Knowledge is power Closed Culture (door closed) Directories provide contact info (lotus notus, databases, intranet) KM 2.0 Peoplecentric KM Focus on the people Bottom up Decentralised Distributed Knowledge is sharing Open and transparant culture of trust Social Networks reflects connections

10 MIJN definitie YET. Kennismanagement is het in goede banen leiden en faciliteren van het delen van kennis tussen individuen (intern), maar ook tussen de individuen en de stakeholders (extern). Met als doel bijvoorbeeld processen te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen (innovatie) of het verbeteren van kennis van junioren of tussen junioren en senioren. Middel om kennis in goede banen te leiden en te faciliteren door social media en social software oneindig in te zetten voor allerlei verschillende doeleinden, zoals bijvoorbeeld recruitment (E-recruitment), netwerk bouwen / relatie beheer, Social PR, Personal branding / cv building, Co-creatie (je doelgroep uitnodigen om te helpen bij het ontwerp van een nieuw produkt/dienst), etc Hier zie je ook meteen de link naar Social Media.

11 Goeroe Weggeman

12 Leesgesprek HS 1: Introductie (KM in de praktijk van M. Weggeman)
Bepaal zelf welke passages je selecteert om te lezen. (kies niet meer dan 3 passages). Beantwoord de volgende vragen: Wat was je eerste indruk bij globaal lezen? Wat deed je kiezen voor deze passages? Welke vraag wil de schrijver hier beantwoorden, of op z’n minst onderzoeken? Waarom deze vraag en niet een ander? Met welke ervaring of inzicht in de wereld om je heen verbind je wat je hebt gelezen? Welke gedachten of analyses staan ver verwijderd van je eigen wereldbeeld? Pag. 90/91 Kessels

13 Back to BASIC Ontwikkeling van de kennismaatschappij Kennis e.a. aanverwante begrippen

14 Stukje geschiedenis Industriele Revolutie (1750–1880) Kennis werd gebruikt om gereedschappen en producten te maken. Productie Revolutie (1880–1945) Kennis toegepast op de inrichting van arbeidsprocessen. Management Revolutie (1945–2010) Kennis toegepast op kennis. Toename Kenniswerkers. In welke Revolutie zitten we nu? ( )

15 1919 Het ambachtelijke werk werd uitgevoerd door mensen
met een beperkte hoeveelheid kennis maar met een ruime ervaring en handvaardigheid op een bepaald gebied.

16 De kenniseconomie

17 De kenniseconomie Toename Kennis Intensieve Organisaties (KIO’ s) door globaliseringstrend Globalisering leidt tot internationale concurrentie Kennis is de bepalende factor geworden voor de toegevoegde waarde die productieprocessen kunnen leveren Producten en diensten zijn steeds kennisintensiever geworden.

18 Kennis, data en informatie
Informatie in boeken Informatie over klanten en concurrenten Informatie van congressen e.d. Ervaring uit projecten Kennis in hoofden Informatie in dossiers Competenties in mensen Informatie in ladenkasten Informatie in externe professionele netwerken Data in externe databases

19 Kennis, een dynamisch begrip
Kennis = productiefactor (in ruime zin)

20 Data, informatie en kennis
Voorstellingen (symbolische weergaven) van bekende hoeveelheden, grootheden, getallen of feiten. 70 mensen, 21°C, 1874 Kinderwetje van Van Houten DATA Een bericht of inlichting verkregen doordat een persoon betekenis toekent aan ontvangen data. vandaag zijn er 30 mensen meer dan morgen; gisteren was het aanzienlijk koeler INFORMATIE Het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te (gaan) voeren met behulp van (zelfgemaakte) informatie en op basis van beschikbare ervaringen, vaardigheden en attituden KENNIS Korte uitleg begrippen: Data/gegevens: symbolische weergaven van hoeveelheden/grootheden, feiten en meningen. Zoals cijfers, letters en lijnen. Daarmee kunnen tabellen, teksten en tekeningen gemaakt worden. Informatie: ontstaat wanneer een of andere betekenis toegekend wordt aan waargenomen data. Kennis het vermogen om iemand in staat stelt om een bepaalde taak uit te voeren door gegevens te verbinden, te laten reageren met eigen informatie, ervaringen en attituden. Voorbeeld machines: pag. 36 Voorlezen! Om van Data, Informatie te kunnen maken, om een of andere betekenis te kunnen produceren, daarvoor is kennis nodig. Ook voorbeelden voorlezen op pag. 37.

21 K = I x EVA Wat is nu KENNIS?
Kennis is het –deels onbewuste- vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Formule Weggeman: Kennis = I x EVA FIGUUR 2.1 Informatie = Expliciete kennis of gecodificeerd. Is opgeschreven en eigengemaakt. I is vooral van invloed op het kennen, het weten. Kennis is het deels onbewuste vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Het vermogen dat waarover iemand beschikt, EVA. EVA: Impliciete/stilzwijgende kennis of tacit knowledge. Kan door socialisatie gedeeld worden. E en V zijn van invloed op het kunnen en A op het willen en van jezelf mogen. Kennis is een persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt om te handelen. Handelen kan heel praktisch zijn, b.v. houthakken en fietsen, of juist intellectueel, b.v. praten en analyseren. Tekening maken met pijlen: Kennis is een dynamisch begrip: kennis wordt ingezet om van data nieuwe informatie te maken. Die nieuwe informatie reageert met de bestaande informatie, ervaringen, vaardigheden en Attitude en zo onstaat er weer nieuwe kennis!! Denk maar aan auto rijden.

22 Wat is KM? Managen van de productiefactor Kennis
Doel: het verhogen van het rendement (leer of fiancieel) en het plezier van de productiefactor kennis. Hoe bereik je dat doel? Door de operationele processen in de KIO zodanig in te richten en te besturen dat die processen zo efficient, effectief, flexibel en creatief mogelijk kunnen verlopen en dat de kenniswerkers er ook zin in hebben om dat te laten gebeuren

23 Kenniswaardeketen Twee invalshoeken: procesbenadering en aansluiting op MVDS. Doel is het verhogen van het rendement op de productiefactor Kennis! Bij elke schakel. Kennis inventariseren. Om te weten welke kennis een organisatie nodig heeft, dient afgevraagd te worden: “Welke informatie en (technische) vaardigheden zijn noodzakelijk , en welke ervaring en attitude zijn wenselijk om de strategie te kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld door de gewenste competentieprofielen van de medewerkers af te stemmen op de strategie. Tevens dient geïnventariseerd te worden welke kennis in huis is. Dit kan enerzijds door de aanwezige expliciete informatie (ook best practices) te codificeren en toegankelijk te maken. Anderzijds door de aanwezige competenties en POP’s te inventariseren. Kennis Ontwikkelen. Door de benodigde kennis en de reeds aanwezige kennis te “mappen” zal blijken of er een “knowledge gap” is. Aan de hand hiervan kan bepaald worden hoe de ontbrekende kennis geacquireerd kan worden (interne opleiding en/of inkopen). KPN gebruikt bijvoorbeeld de alom bekende ideeënbus. Kennis delen. Kennis delen heeft veel barrières, te weten: Kennis toepassen. Dit is de belangrijkste fase ofwel : “The proof of the pudding is in the eating”. Hier is de kenniswerker bezig zijn informatie, ervaringen en vaardigheden te kapitaliseren. In eerste instantie zal de kenniswerker de juiste informatie combineren om vervolgens, door een aantal soortgelijke opdrachten uit te voeren, te kunnen internaliseren. Kennis evalueren. Gedurende het proces dient kennis geëvalueerd te worden. Ook wordt er nieuwe kennis opgedaan . Deze kennis kan leiden tot het aanpassen van de strategie. Naarmate kennis zich verder in de keten bevindt, die kennis in waarde toeneemt. Wanneer kennis gedeeld is, eigen gemaakt door medewerkers die de nieuwe kennis in hun werk goed kunnen gebruiken, dan is dat voor de organisatie meer waard, dan alleen wanneer de nieuwe kennis alleen bij de ontwikkelaars bekend is! Het gaat om het realiseren van de doelen van de organisatie. Voor een KIO is het in hoge mate wenselijk wanneer aan die doel een collectieve ambitie ten grondslag ligt! Als de kenniswerkers die bezig zijn met primaire processen niet duidelijk is waarom de organisatie bestaat en moet blijven bestaan, en als de doelen die bereikt dienen te worden niet helder zijn, dan heb je geen rendement! Dat rendement meet je door te kijken of de doelen zijn bereikt!

24 Opbouw programma KM 1 KICK off: kennismaken met elkaar en KM2.0
De ontwikkeling van de kennismaatschappij Begrippen, Kennis , KM en K+IxEVA KM 2 Kennis en Leren Trends en ontwikkelingen op het gebied van KM Hollandse meesters in Management: M. Weggeman over KM KM 3 De kennisintensieve organisatie De kenniswaardeketen KM 4 Kennismanagement in de praktijk Semester 2 De invloed van social media KM is getting social! Storytelling Crowdsourcing

25 KM Inleiding (workshop 1)

26 Reflectie dossier

27 Weblogs als KM tool?

28 Bloggen Doel = kennis delen over kennismanagement Het gaat om…
Tussentijdse resultaten van opdrachten/onderzoeken Gedachten en ideeën over je eigen onderzoeksvraag Inspiratie: zoals artikelen, filmpjes, kunst, gedichten… Individuele recensies (individuele opdracht) Stand van zaken Twitter ervaringen/tips/tops/etc. e.a. leuke dingen

29 Twitteren

30 LEZEN en SCHRIJVEN Individuele opdracht = Boekrecensie

31 Onderzoek & artikel Met je eigen onderzoeksvraag aan de slag
Wat wil jij te weten komen w.b.t het thema KM? Maak gebruik van verschillende bronnen, zoals bv. Databanken HvA / UvA, case-studies, carem.hva.nl, etc. Eindopdracht = artikel schrijven

32 Opdracht bijeenkomst 2 Luister: Audiobook Hollandse Meesters in Management. Harry Starren – Mathieu Weggeman over KM en professionals. Via Bol.com. Onderzoek m.b.v. literatuur, artikelen, filmpjes wat jij onder de begrippen ‘kennis’ en ‘het managen van kennis’ verstaat. Zet je resultaten op je blog. Onderzoek welke trends en ontwikkelingen er zijn op het gebied van KM. Maak gebruik van verschillende bronnen, zoals literatuur, Youtube, artikelen, Twitter, LInkedIn, Trendwatchers etc. Zet je resultaten op je blog. Onderzoeksvraag mee en bronnen

33 Volgende meeting?


Download ppt "KM is going SOCIAL StartBijeenkomst 1, Kohnstammhuis Katja Pasman"

Verwante presentaties


Ads door Google