De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19-9-2014 Challenge the future Delft University of Technology EWI duurzaam naar de top Contourenschets MJP 2011-2014 Vastgesteld 13-1-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19-9-2014 Challenge the future Delft University of Technology EWI duurzaam naar de top Contourenschets MJP 2011-2014 Vastgesteld 13-1-2010."— Transcript van de presentatie:

1 19-9-2014 Challenge the future Delft University of Technology EWI duurzaam naar de top Contourenschets MJP 2011-2014 Vastgesteld 13-1-2010

2 2 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Waarom flexibiliseren bij EWI? Dalende eerstegeldstroom-inkomsten sinds 2008 Stijgende eerstegeldstroom-lasten Omvang 2e en 3e geldstroom blijft op hoog niveau gelijk Begroting 2010 moeizaam afgesloten met –keuro 521 Opdracht CvB tot herijking/flexibilisering van 10% van de omvang van de eerstegeldstroom en tot reductie van 5% non-personele kosten

3 3 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Missie EWI Ontwikkelen, onderhouden en overdragen van kennis en vaardigheden in de disciplines elektrotechniek, technische wiskunde en technische informatica Verzorgen van top-academisch onderwijs op bachelor-, master- en doctoraal niveau Opleiden van studenten tot ondernemende en verant- woordelijke ingenieurs en wetenschappers en tot creatieve denkers en leiders in een globale samen- leving Preferred partner zijn in onderwijs, onderzoek en valorisatie

4 4 EWI Duurzaam naar de Top | 18 EWI wil tot de internationale top behoren door Modernisering, kwaliteitsverhoging en herwaardering onderwijs Beter gebruik van de synergie en unieke mogelijkheden tot profilering middels samenwerking van de drie opleidingen EE, TW en TI Verhoging aantrekkelijkheid en instroom opleidingen Verhoging internationale zichtbaarheid onderwijs en onderzoek Meer op innovatie, entrepreneurschap en duurzaamheid gericht excellent onderwijs en onderzoek Beter gebruik van de sterke internationale partnerships: 3TU, EIT KIC’s, Tsinghua, IDEA-league, EU-programma’s Goed werkgeverschap en personeelsbeleid Aantrekkelijk gebouw voor studenten en personeel

5 5 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Sterkten Veel nieuwe hoogleraren: nieuw elan en nieuwe onderzoeks- gebieden Omvang 2e en 3e geldstroom is op hoog niveau (MEuro 22) Unieke onderzoeksfaciliteiten Uitstekend gepositioneerd in ICT Logistieke kwaliteit en kwaliteitszorg van het onderwijs is goed op orde

6 6 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Zwakten Stijging instroom bachelorstudenten gaat te langzaam Onvoldoende excellentie in onderwijs, onderzoek en valorisatie Promotierendementen zijn te laag Zichtbaarheid EWI-onderzoek is te laag

7 7 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Kansen Nieuwe bacheloropleidingen EE en TI Verwachte demografische groei en toenemende belangstelling technische studies EIT KIC ICT en EIT KIC Climate 3TU Samenwerking: NIRICT, 3TU Institute for Applied Mathematics, masteropleidingen Europa; KP7 en KP8

8 8 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Bedreigingen Daling inkomsten 1e geldstroom Matching bij 3e geldstroom projecten Beeldvorming EWI-opleidingen blijft kwetsbaar Te weinig waardering in Nederland voor ICT

9 9 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Uitgangspunten EWI voor flexibilisering EWI heeft al veel gedaan en bereikt (veel vacatures in 2009 en in 2010 al niet ingevuld) Streven naar duurzame nulbegroting faculteit Noodzaak (financiële) ruimte voor nieuwe initiatieven en innovatie Dit betekent 10% reductie personele kosten en 5% reductie non-personele kosten EWI pakt het als 1 faculteit op Looptijd van 2010 tot en met 2014

10 10 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Flexibilisering van onderzoeksportfolio Elektromagnetisme: afslanken & betere inbedding of opheffen Computer Graphics: afbouwen en doorstart met nieuwe hoogleraar Interactive Visualization Risico-analyse & Stochastiek: van 3 leerstoelen naar 2 leerstoelen; samenvoegen van 2 groepen Computer Engineering: beraden op positionering in EWI en afslanken Hoogspanningstechniek en elektriciteitsvoorziening: voorstel doen voor nieuwe moderne invulling van het onderzoek

11 11 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Synergie en versterken Signaalverwerking: betere samenwerking binnen EWI en zichtbaarheid naar buiten toe Smart Grids: meer samenwerking tussen Electrical Sustainable Energy en ICT Meet- en Regeltechniek: samenwerking met 3mE versterken in onderwijs en onderzoek

12 12 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Innovatie en investeren In nieuwe groepen/personen als Remote Sensing for the Environment, Solar Cells, Circuits & Systems/VLSI Design Blijvend investeren in samenwerking op gebied ICT (DIReCT / ICT KIC)  afstemming en bundeling krachten extern Blijvend investeren in marketing en verbetering imago van de opleidingen EWI

13 13 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Onderwijsportfolio EWI Samenvoegen MSc Computer Science en MSc Media & Knowledge Engineering  betere herkenbaarheid en efficiëntie Mogelijk samenvoegen MSc Computer Engineering en MSc Embedded Systems, mede in 3TU-verband Start i.s.m. 3mE nieuwe variant Signals & Systems in MSc Computer Science  conform behoefte studenten Vernieuwde BSc opleidingen Electrical Engineering en Technische Informatica  aantrekkelijke opleidingen Internationalisering: verschuiving aandacht naar betere doorstroom en naar aantrekken Europese masterstudenten

14 14 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Organisatie van EWI Afdelingen: verantwoordelijk voor afdelingsstrategie Sectiestructuur: start met discussie over wenselijkheid van een lichte structuur IRCTR geen aparte beheerseenheid meer, maar integreren in afdeling Telecommunicatie  betere samenwerking, meer transparantie en betrokkenheid DIMES-personeel in aparte organisatorische eenheid Herbezien inzet en omvang ondersteunend personeel bij EWI

15 15 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Reductie niet-personele kosten EWI heeft al laag percentage inhuur derden buiten projecten EWI kent relatief laag uitgavenpatroon; desondanks zuinig zijn met niet-personele kosten in het algemeen Stoppen plannen voor VEEM-hal; VEEM-hal inzetten voor andere doeleinden? Sluiten van de hoogspanningshal over 5 jaar? Efficiënter gebruik van de Drebbelweg?

16 16 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Ondersteunend beleid Meer professioneel sturen en monitoren op behalen projectresultaten t.b.v. ontlasting 1e geldstroom Evenwichtiger intern allocatiemodel Vacaturebeheersingsmaatregel blijft voorlopig van kracht Verbetering promotierendement Sterker marketing-concept voor maatschappelijke zichtbaarheid EWI-onderzoek ontwikkelen

17 17 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Flexibiliseringsproces EWI Vragen en opdrachten uitgezet aan verschillende commissies  deadline 15 maart 2010 MT neemt verantwoordelijkheid en voert regie VCWb inventariseert nieuwe initiatieven en adviseert over invulling ‘flexibele ruimte’ EWI-Workshop over flexibele afdelingen in voorjaar 2010 Voorjaarsgesprekken decaan met afdelingen in april 2010

18 18 EWI Duurzaam naar de Top | 18 Nulbegroting EWI in 2011 Meer rendabel maken van EWI-laboratoria, met name bij Electrical Sustainable Energy Businessplan voor DIMES & scherpere doorberekening Verdere verbetering projectresultaten t.b.v. ontlasting 1e geldstroom Vacaturebeheersing blijft van kracht En natuurlijk uitvoeren contouren flexibilisering EWI 2010-2014


Download ppt "19-9-2014 Challenge the future Delft University of Technology EWI duurzaam naar de top Contourenschets MJP 2011-2014 Vastgesteld 13-1-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google