De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emissie-inventaris water en Waterkwaliteitsmodellering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emissie-inventaris water en Waterkwaliteitsmodellering"— Transcript van de presentatie:

1 Emissie-inventaris water en Waterkwaliteitsmodellering
Instrumenten voor de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen Greet Vos, Symposium KRW – Driebergen 4 november 2008

2 de Emissie Inventaris Water ( EIW)
INHOUD Wie zijn wij de Emissie Inventaris Water ( EIW) concept Methode Inhoud Gebruik van EIW in SGBP en Mapro Eerste conclusies uit de SGBP Lessen voor de EIW 2

3 WIE ZIJN WIJ ? organigram vanaf juli 2009
VMM Intern verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse gewest Onder de bevoegdheid van de minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits Missie: bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid Vervult hiervoor taken ivm Waterkwaliteit Luchtkwaliteit Rapportering over de toestand van het leefmilieu (MIRA) Realisatie van het Integraal waterbeleid 3

4 HET CONCEPT v/d EMISSIE INVENTARIS
Inventariseren van bronnen Berekenen emissies van bron tot de belasting van het oppervlaktewater (netto-emissie) Rapporteren Aandeel van de bronnen ( per stof, per gebied, per knooppunt) Tijdreeksen per bron, per stof, per knooppunt 4

5 5

6 METHODE : functioneel schema v/h MS excel/VBA model
INVENTARISEREN : lijst van bronnen (EF, EVV) TRANSPORTEREN BEREKENEN Inventarisatie van bronnen (processen) : Zijn ingedeeld in doelgroepen/sectoren Bevolking Industrie Infrastructuur Landbouw Transport&vervoer Natuurlijke bronnen ( atmosferische depositie, grondwater) Rekenmodule : De transportroute is gebiedsafhankelijk Principe van behoud van massa : van bron naar sink of verwijdering door technische zuivering (RWZI, IBA) Geen processen van afbraak of retentie gemodelleerd 6

7 METHODE : rapporteringmodule van het MS excel/VBA model
Regionale invalshoeken Stedelijk gebied : Deelbekken Benedenschijn (2005) Landelijk gebied Deelbekken Mark (2005) 7

8 METHODE : rapporteringmodule van het MS excel/VBA model
Fosfor in het deelbekken van de Mark (2005) KNOOPPUNT : influent RWZI’s : KNOOPPUNT : overstort Knooppunt influent RWZI’s : Influent van 3 RWZI’s : Hoogstraten, Meer, Merksplas en Zondereigen Let op de niet verklaarde vracht = 40% van totaal influent Belang van huishoudens = 90% van de gekende vrachten (gebaseerd op 1 IE = 1,4 g/dag) 8

9 METHODE : rapporteringmodule van het MS excel/VBA model
Fosfor in het deelbekken van de Mark (2005) Totale belasting RWZI als bron Totale belasting berekende bronnen Totale influent is kg P waarvan ( of 27% geloosd wordt) == zuiveringsrendement van 73% 9

10 BESCHIKBARE GEGEVENS in EIW
Zuurstof bindende stoffen Bedrijfslozingen en huishoudelijke lozingen Nutriënten Incl. landbouw ( Sentwa model) Metalen Incl. overige diffuse bronnen Beschikbare jaren : 1998, 2002, 2005 Update frequentie : 3 jaarlijks 10

11 EMISSIE GEGEVENS i/d StroomGebiedBeheerPlannen (SGBP)
Stroomgebiedsdistricten Schelde Maas Gebiedsdekkende aanpak Onderdelen van het SGBP: Druk en impact analyse Modellering van scenario’s Kosteneffectiviteitsanalyse Onderbouwing van de afwijkingen per waterlichaam 11

12 12

13 13

14 DRUK EN IMPACT ANALYSE DRUK
De inventaris van punt en diffuse bronnen (netto emissie) Geen selectie van significante bronnen IMPACT = waterkwaliteitsmetingen STOFFEN : Zuurstofbindende stoffen, nutriënten, metalen Pesticiden (Seq indicator) Overige gevaarlijke stoffen ( enkel puntbronnen bedrijven) KENNISHIATEN : grensoverschrijdende bronnen Druk & Impact = beschrijving van de huidige toestand Seq indicator = gebaseerd op vverkochte hoeveelheden en een gewogen ecotoxiciteit 14

15 MODELLERING VAN SCENARIO‘S
Modellering v/d fysisch-chemisch oppervlaktewaterkwaliteit in SGD Schelde Pegase (SG Schelde) Simcat (SG Ijzer) BZV, CZV, O2, Stikstofcomponenten, orthofosfaat, totaal fosfaat Kwaliteitsklassen : zeer goed, goed, matig, ontoereikend, slecht Modellering van vrachtreducties in SGD Maas Milieukosten Model (MKM) CZV, totaal stikstof, totaal fosfor Kwaliteitsklassen goed, niet goed 15

16 3 SCENARIO’S in SGBP 16 Referentiejaar = 2006
Basisscenario = huidig beleid in Schelde en Maas Goede toestand 2015 : lijst van alle mogelijke maatregelen Scenario goede toestand gefaseerd : Streefdoel is goede toestand behalen in 3 planperiodes Huidige afwijking = termijnsverlenging Basis voor kosteneffectiviteitsanalyse 16

17 KOSTEN EFFECTIVITEITS ANALYSE
Multicriteria analyse : effect versus kostprijs Voor de verschillende actoren ( industrie, landbouw, saneringsinfrastructuur, andere diffuse bronnen) * Milieu Kosten Model (CZV, Stikstof, Fosfor) * Expert judgment 17

18 EERSTE CONCLUSIES uit SGBP
Evaluatie v/d ecologische toestand (zie kaart) Gebaseerd op modelresultaten Grootste knelpunten = 0PO4 en Pt Evaluatie v/d chemische toestand (zie kaart) Gebaseerd op meetresultaten ( 32 KRW GS) Probleemstof : PAK’s “ ecologie ondersteunende stoffen” = Nutriënten en zuurstofhuishouding 18

19 Evaluatie v/d huidige ecologische toestand
19

20 Evaluatie v/d chemische toestand
20

21 LESSEN voor de EMISSIE INVENTARIS
Een goede regionalisatie van bronnen en emissies is noodzakelijk Wat : Onderbouwing van afwijkingen per waterlichaam (termijnverlening vs doelverlaging) Hoe : Ontwikkelen van een geografisch expliciet systeem op hoge resolutie : lokalisatie / transport / stofbalans /rapportering Aantal Vlaamse waterlichamen : 202 21

22 LESSEN voor de EMISSIE INVENTARIS
Volledigheid van stoffen en bronnen? PAK’s Wat : Effectiviteit van maatregelen onderbouwen Hoe : Eerste screening van bronnen is lopend Fosfor Wat : Relatie tussen emissies en gemodelleerde waterkwaliteit verbeteren Hoe : Zie ontwikkelen geografisch systeem Overige prioritaire stoffen Oa. Diuron, nonylfenol .. Aantal Vlaamse waterlichamen : 202 22

23 Bedankt voor jullie aandacht 
Zijn er vragen ? Greet Vos, Symposium KRW – Driebergen 4 november 2008


Download ppt "Emissie-inventaris water en Waterkwaliteitsmodellering"

Verwante presentaties


Ads door Google