De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reorganisaties binnen de overheid: de individuele benadering Dr. mr

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reorganisaties binnen de overheid: de individuele benadering Dr. mr"— Transcript van de presentatie:

1 Reorganisaties binnen de overheid: de individuele benadering Dr. mr
Reorganisaties binnen de overheid: de individuele benadering Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus Vereniging Ambtenaar & Recht Amsterdam, 12 maart 2013

2 Introductie

3 De juridische status van SFB
De publiekrechtelijke regeling De privaatrechtelijke overeenkomst Beleid

4 CRvB 3/7/2008, LJN Bol7232 De Raad stelt voorop dat individuele ambtenaren als appellant volgens vaste rechtspraak (CRvB 20 maart 2003, LJN AF6575 en TAR 2003,119) rechtspositionele aanspraken niet (rechtstreeks) ontlenen aan een arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij ontlenen die aanspraken aan de ter bepaling van hun rechtspositie vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en in dat kader gegeven beleidsregel alsook aan bevoegdelijk gedane toezeggingen.

5 Artikel 4:84 (inherente afwijkingsbevoegdheid)
Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen

6 De herplaatsing Status geen gedwongen ontslagen
Eigen risicodragerschap Tweede spoor Vrijwillig vertrekregeling Reorganisatie ontslag

7 Wetsvoorstel I Artikel Op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2 van deze wet zijn de personeelsleden van de kamers van koophandel en fabrieken van rechtswege ontslagen en aangesteld in dienst van de Kamer. 2. De rechtspositie met inbegrip van aanspraken op pensioen van de personeelsleden die op grond van het eerste lid zijn aangesteld in dienst van de Kamer en direct voor die aanstelling in dienst waren bij een kamer van koophandel en fabrieken is in totaliteit ten minste gelijkwaardig aan die welke voor elk van hen gold bij de desbetreffende kamer. 3. Bij toepassing van het tweede lid worden personeelsleden die op grond van een tijdelijk dienstverband werkzaam zijn bij de kamers van koophandel en fabrieken aangesteld in dienst van de Kamer voor de resterende duur van dat dienstverband.

8 Wetsvoorstel 33 553 II Artikel 73
1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 69 van deze wet zijn de personeelsleden van de vereniging Kamer van Koophandel Nederland van rechtswege ontslagen en aangesteld in dienst van de Kamer. 2. Artikel 72, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 74 1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 70 van deze wet zijn de personeelsleden van de stichting Syntens van rechtswege ontslagen en aangesteld in dienst van de Kamer.

9 Overgang van onderneming
Privatisering De-/reprivatisering Per wet

10 Het effect van de nieuwe CRvB ontslagrichtlijn
Voor de berekening van de vergoeding zijn van belang: Het bruto maandsalaris op het moment van ontslag (inclusief vakantiegeld); Het aantal dienstjaren gedeeld door twee, omdat de ambtenaar al recht heeft op een ruimere vergoeding bij ontslag; Het aandeel van de werkgever had in het ontstaan van de onhoudbare situatie. Daaraan wordt een factor 1 toegekend als het aandeel van de werkgever 80 tot 100%, 0,75 voor 65 tot 80% en 0,5 als de situatie voor 51 tot 65% te wijten is aan de werkgever. De CRvB-formule luidt: Bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) x (aantal dienstjaren/ 2) x 0,5, 0,75 of 1

11 CRvB 22/2/2007, LJN BA 0551 De Raad is van oordeel dat de rechtbank bij het bepalen van de hoogte van de aan appellante te betalen vergoeding ter compensatie van het door de Raad in zijn eerdere uitspraak vastgestelde gebrek aan begeleiding in appellantes functievervulling ten onrechte aansluiting heeft gezocht bij de zogeheten kantonrechtersformule. De Raad heeft reeds eerder overwogen (CRvB 9 december 2004, LJN AR7757, TAR 2005, 34) dat het toepassen van deze formule in ambtenarenzaken niet voor de hand ligt, omdat die formule is ontwikkeld voor gevallen van loonderving waarin niet (mede) door ambtelijke rechtspositieregelingen wordt voorzien. Bovendien is de Raad anders dan de rechtbank, van oordeel dat de werkelijk door appellante geleden schade als gevolg van het vernietigde besluit van 7 april 1998 wel degelijk is in te schatten.

12 Dr. mr. Steven F. H. Jellinghaus Prof
Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus Prof. Cobbenhagenlaan DB Tilburg Postbus 414, 5000 AK Tilburg Tel: Fax:


Download ppt "Reorganisaties binnen de overheid: de individuele benadering Dr. mr"

Verwante presentaties


Ads door Google