De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF 2007-2013 Actie E presentatie 2 september 2008 invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF 2007-2013 Actie E presentatie 2 september 2008 invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW."— Transcript van de presentatie:

1 ESF Actie E presentatie 2 september invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW

2 Inhoud presentatie Registratieprocedure
E-formulier (deelnemersinformatie) Begroting AO/IB Loting Toetsing van aanvraag op volledigheid Waar letten wij op? Doel van deze presentatie: Hoe alle formulieren correct in te vullen

3 1. Registratieprocedure
2 september 2008 1. Registratieprocedure Registratie: nodig t.b.v. inlogcode en wachtwoord om subsidie aan te vragen Via e-platform registratie aanvragen Per vanaf uur aanvraag indienen via het E-platform Inhoudelijke toetsing of aanvrager geregistreerd kan worden: >controle: is de aanvrager rechtspersoon? >controle: indiening door een bevoegd persoon? Versturen van inlogcode en wachtwoord Al 400 registratieverzoeken ontvangen! Inhaalslag registraties vanwege ontbreken inschrijfnummer Kvk Er zijn al 220 erkenningen gevraagd. AGSZW is verantwoordelijk voor de registratie van de erkenningsverzoeken en verstuurt de inlogcode. De bedoeling is dat alle aanvragers die al om erkenning hebben gevraagd maar nog geen opgaaf hebben gedaan van het inschrijfnummer Kvk een mail ontvangen. Bijlage bij die mail is de factsheet actie E. Zo krijgen de aanvragers heel snel info over actie E. In de mail verzoeken het AGSZW om indien men als aanvrager erkend wil worden om opnieuw het erkenningsformulier in te vullen. Inhoudelijk is het vervolgens de bedoeling te toetsen of de aanvrager erkend kan worden. Er vindt check plaats op het feit dat de aanvrager rechtspersoon is en verder controleert AGSZW aan de inschrijving handelsregister of het erkenningsverzoek is ingediend door een daartoe bevoegd persoon. Als aan beide voorwaarden is voldaan kan de aanvrager erkend worden en worden de inlogcode en wachtwoord verstuurd door AGSZW. Uiterlijk vindt rappelering plaats van de aanvragers die nog niet opnieuw het erkenningsverzoek hebben ingediend.

4 2 september 2008 2. Het E-Formulier

5 2.2. Directe activiteiten, deelnemers en begroting
analyse knelpunten arbeidsproductiviteit analyse van sociale innovatiepotentie opstellen meetbare doelstellingen uittesten van implementatieplan verslag maken van uitgetest implementatieplan kosten/baten analyse van vervolgtraject activiteiten- en tijdsplanning vervolgtraject

6 2.3. Deelnemer informatie (1 van 8)
2 september 2008 2.3. Deelnemer informatie (1 van 8) Het betreft kenmerken van het project. Geef hier antwoord per vraag. 1. Tot welke sector behoren de deelnemende werkgever(s) die gezamenlijk een aanvraag indienen? Landbouw Industrie Bouw Handel Horeca Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Onderwijs Overheid Zorg Overig

7 2.3. Deelnemer informatie (2 van 8)
2 september 2008 2.3. Deelnemer informatie (2 van 8) 2. Het door u gekozen projectthema is voor de werkgever(s) en/of werknemers een verdieping, concretisering van bestaand beleid uitbouw (verbreding) van bestaand beleid naar andere eenheden, doelgroepen nieuw beleid nieuw wat werkwijze betreft uitwerking van een CAO-afspraak

8 2.3. Deelnemer informatie (3 van 8)
2 september 2008 2.3. Deelnemer informatie (3 van 8) 3. Welke van onderstaande effecten wilt u met het project bereiken? betere benutting van bestaande ICT-technologie betere toegankelijkheid van (bedrijfs)informatie op 1 punt voor medewerkers meer duidelijkheid over de koers/visie van de organisatie voor medewerkers betere samenwerking tussen afdelingen van de organisatie de medewerkers meer inzetten op basis van de competenties (in plaats van op functiebasis) anders.

9 2.3. Deelnemer informatie (4 van 8)
2 september 2008 2.3. Deelnemer informatie (4 van 8) 4. Welke effect verwacht u met uw project te bereiken voor de arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde per gewerkt uur per jaar) van uw bedrijf? geringe (< 1%) toename van de arbeidsproductiviteit rond de gemiddelde toename van arbeidsproductiviteit (tussen 1-2%) grote toename arbeidsproductiviteit (> 2%) weet niet geen effect

10 2.3. Deelnemer informatie (5 van 8)
2 september 2008 2.3. Deelnemer informatie (5 van 8) 5. Wat is het aantal medewerkers in uw (de) organisatie(s) dat effecten van het voorgenomen project gaat ondervinden? 1- 10 11- 50 > 500

11 2.3. Deelnemer informatie (6 van 8)
2 september 2008 2.3. Deelnemer informatie (6 van 8) 6. Welk percentage van uw medewerkers (aantal personen) gaat effecten ondervinden van de implementatie van het voorgenomen project? % % % %

12 2.3. Deelnemer informatie (7 van 8)
2 september 2008 2.3. Deelnemer informatie (7 van 8) 7. Hoe denkt u de beoogde resultaten van uw project te gaan vasthouden? door kwaliteitsverbetering van een product of dienst door verbetering van een bestaand proces door prestatie-indicatoren te benoemen door herinrichting van systemen, processen op basis van verkregen inzichten anders

13 2.3. Deelnemer informatie (8 van 8)
2 september 2008 2.3. Deelnemer informatie (8 van 8) Welk van onderstaande externe relaties participeert in het voorgenomen project? er nemen geen externe relaties deel aan het project leverancier(s) nemen deel klant(en) nemen deel vakbondsbestuurder(s) nemen deel externe deskundigen (hoge school/universiteit/adviesbureau) nemen deel collega-organisaties uit de sector nemen deel andere organisaties binnen de regio nemen deel

14 2.6. Financieel overzicht Bedragen dienen zonder komma's en punten te worden opgegeven! Samenvattende begroting Totaal directe activiteiten   Totaal inkomsten uit activiteiten  0 Totale kosten Financiering Eigen cofinanciering door aanvrager* 40.000  Publieke cofinanciering door derden*  - Private cofinanciering door derden* Totale cofinanciering* 40.000 ESF subsidie*   Totale financiering*

15 2.7. Bijlagen bij aanvraag Bijlage activiteiten en begroting (hoofdstuk 3) Bijlage AO/IB (hoofdstuk 4) Bijlage deelnemende werkgevers en externe uitvoerders Bijlage inzake artikel 5.7b onder a,b, d en e (e-platform) Bijlage draagvlak betrokken werknemers (pdf leveren) Bijlage machtiging deelnemende werkgevers (pdf leveren)

16 2 september 2008 3. De Begroting

17 Bijlage activiteiten en begroting
Naam project: Naam aanvrager: Externe kosten Interne kosten Nummer Soort activiteit uren tarief subtotaal totaal 1 analyse knelpunten arbeidsproductiviteit € 0 2 analyse van sociale innovatiepotentie 3 opstellen meetbare doelstellingen 4 uittesten van implementatieplan 5 verslag maken van uitgetest implementatieplan 6 kosten/baten analyse van vervolgtraject 7 activiteiten- en tijdsplanning Eventuele toelichting

18 Gegevens deelnemende werkgevers
Naam project: Naam aanvrager: Gegevens deelnemende werkgever(s) Gegevens contactpersoon Volg- nummer Naam werkgever(s) Inschrijf- K.v.K. Adres Post- code Achternaam Tussen- Voegsels Voor- letters Telefoon- 1 2 3 4 5

19 Gegevens externe uitvoerders
Naam project: Naam aanvrager: Gegevens deelnemende werkgever(s) Gegevens contactpersoon Volg- nummer Naam werkgever(s) Inschrijf- K.v.K. Adres Post- code Achternaam Tussen- Voegsels Voor- letters Telefoon- 1 2 3 4 5

20 2 september 2008 4. AO/IB

21 Bijlage AO/IB Toetsing op basis van ESF-regeling : voldoet de AO/IB?
2 september 2008 Bijlage AO/IB Toetsing op basis van ESF-regeling : voldoet de AO/IB? Eisen aan AO/IB: Beschrijving projectorganisatie Beschrijving financiële administratie Sluitende of integrale urenadministratie Omgaan met eventuele inkomsten Wijze van financiering Publiciteitseisen Bewaarplicht De AO/IC beschrijving is een verplichte bijlage bij het E-formulier. De ESF-regeling schrijft voor dat een inzichtelijke en controleerbare administratie bij wordt gehouden. De administratie bestaat uit een projectadministratie waaronder begrepen een financiële administratie. Bij de aanvraag dient het Agentschap te beoordelen of er voldoende zekerheid bestaat dat de administratie voldoet aan de voorwaarden die daaraan in het kader van de ESF-regeling gesteld worden. Deze beoordeling maakt het Agentschap SZW aan de hand van de AO/IC beschrijving van het project. Het Agentschap SZW verwacht van u dat u de volgende onderwerpen opneemt in uw AO/IC beschrijving: Een beschrijving van de projectorganisatie De financiële administratie, met daarin o.a. aandacht voor - functiescheiding (o.a. bij factuurcontrole) - inkoop-/ aanbestedingprocedure extern ingehuurd personeel De sluitende dan wel integrale urenadministratie (van direct en indirect personeel) met daarin tevens aandacht voor: - de functiescheiding en de tijdigheid van ondertekening - de berekening uurtarieven - de berekening van het aantal werkbare uren Eventuele inkomsten De wijze van financiering Op wijze waarop aan de publiciteitseisen voldaan zal worden De bewaarplicht van originelen en de waarborging hiervan tot 2021. Voor de verdere detaillering en de verplichte voorwaarden inzake de projectadministratie wordt verwezen naar de Subsidieregeling ESF en de Handleiding projectadministratie.

22 5. Lotingprocedure Na sluiting van aanvraagtijdvak: loting
Elke aanvraag maakt evenveel kans D.m.v. de loting worden de aanvragen in een rangorde geplaatst De toekenning stopt bij bereiken subsidieplafond € Na loting toetsing op volledigheid en inhoud

23 6. Toetsing van aanvraag op volledigheid
2 september 2008 6. Toetsing van aanvraag op volledigheid Een volledige aanvraag bestaat uit: E-formulier Begroting AO/IB Uitwerking van het thema Analyse van de sociale innovatiepotentie Draagvlakdocument Aanpak implementatieplan opstellen en testfase uitvoeren Document waaruit inbedding van de implementatie blijkt Machtigingsformulier Het E-formulier De Begroting c. De AO/IB d. een nadere uitwerking van het thema waarop het project gericht zal zijn; e. een analyse van de sociale innovatiepotentie; f. een document waaruit het draagvlak blijkt van het projectplan bij werkgever(s) en werknemer(s); g. een beschrijving van de beoogde aanpak om binnen de projectperiode tot een implementatieplan te komen en de testfase uit te voeren; h. een beschrijving van de wijze waarop het implementatieplan bij de betrokken werkgever(s), ingebed en buiten die werkgever(s), verspreid kan worden; of i. een document waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager door de andere bij het project betrokken partijen gemachtigd is de subsidie aan te vragen.

24 7. Waar letten wij op? Doel: verhoging arbeidsproductiviteit? (HPA 2.5.1) Sluit het doel aan bij de probleemanalyse? Verhoging arbeidsproductiviteit door anders organiseren van arbeid? Project gericht op verbeteren bedrijfsprestaties en ontplooiing talent? Project gericht op gekozen thema('s)? Voldoende waarborgen tot implementatieplan en testfase? Overdraagbaarheid resultaten aannemelijk? (HPA onder g)

25 Tot slot Wij zien graag in oktober 2008 een aanvraag van u tegemoet.
2 september 2008 Tot slot Wij zien graag in oktober 2008 een aanvraag van u tegemoet.


Download ppt "ESF 2007-2013 Actie E presentatie 2 september 2008 invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW."

Verwante presentaties


Ads door Google