De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ons thema voor vanavond is Moslims en Christenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ons thema voor vanavond is Moslims en Christenen"— Transcript van de presentatie:

1 Ons thema voor vanavond is Moslims en Christenen
Tov vrijdag 29 april 2011

2 We zullen eerst samen bidden

3 Men loov' Hem vroeg en spa; De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
We zingen samen psalm 72:11 Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; Men loov' Hem vroeg en spa; De wereld hoor', en volg' mijn zangen, Met amen, amen na.

4 Fatima Ik heb voor vanavond iemand uitgenodigd die ons het een en ander komt vertellen over de Islam

5 Het Arabische woord ‘Islam’ betekent?
A: Heilige Oorlog B: Onderwerping C: Één godheid

6 Mohammed was vlgs de Islam?
A: Zoon van God B: profeet C: verlosser

7 De Koran ? A: Is ouder dan de bijbel B: Bevat meer tekst dan de bijbel
C: Behoort in het arabisch gelezen te worden

8 Over Jezus vermeldt de Koran dat Hij?
A: Geboren is uit de maagd Maria B: Macht had wonderen te doen, zelfs doden op te wekken C: Gekruisigd is

9 Islam kent 5 zuilen(plichten) Wat is geen zuil van de Islam
A: Bidden B: Geven C: Vasten D: Pelgrimstocht naar Mekka maken E: Sabbatsrust op vrijdag

10 Moslims bidden? A: In oostelijke richting
B: in richting van El Aqsa moskee te Jeruzalem C: In de richting van de Ka’ba te Mekka

11 De 5 dagelijkse gebeden duren samen?
A: 5 minuten B: 10 minuten C: 45 minuten

12 De moskee is voor Moslims?
A: Een plaats om te offeren B: Plaats om naar een preek te luisteren C: Plaats om samen de gebeden te verrichten

13 De 2 belangrijkste islamitische feesten zijn?
A: Offerfeest+Suikerfeest B: Pasen+Hemelvaart van Mohammed C: Geboorte Mohammed en uittocht uit Mekka (naar Medina)

14 Moslim jongetjes worden besneden?
A: Ja B: Nee C: Als de ouders dit willen

15 Moslims zijn gewend voor de maaltijd?
A: Te bidden B: Te zingen C: De bismillah te zeggen in de naam van Allah

16 Wat is voor moslims ver-boden te eten of te drinken?
A: Varkensvlees B: Schapenvlees C: Rundvlees D: Kip E: Paardenvlees F: Wijn G: Bier

17 GOEDE DADEN KAARTEN

18 We lezen samen Matheus 16:13-18
De belijdenis van Petrus 13 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? 14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremía of een van de profeten. 15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? 16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

19 Wie zeggen de mensen dat IK, Jezus, ben?
1: Allerlei suggesties lezen we hier Wat zeggen de moslims dat Jezus is? 1: Een profeet van de Islam. 2: Hij is niet de Zoon van God. 3: Een profeet die met dezelfde boodschap kwam als Mohammed

20 De Grote Vraag: Wat is het grootste ver-schil tussen de Islam en het Christendom?
Een christen gelooft dat God zich heeft geopenbaard. Dus niet alleen een boek heeft gegeven met regels om daarnaar te leven maar dat Hij mens is geworden en de weg van het kruis is gegaan, de dood in, om ons leven te geven. Een moslim gelooft dat God (Allah) profeten heeft gestuurd en boeken heeft gegeven zodat de mensen ‘rechtgeleid’ worden en weten wat ze moeten doen. Een kernwoord van de islam is ‘leiding’; in het Christelijk geloof is het kernwoord ‘VERLOSSING’

21 We zingen hij kwam bij ons heel gewoon
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

22 We zingen hij kwam bij ons heel gewoon
En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn. verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

23 We zingen hij kwam bij ons heel gewoon
Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

24 We zingen hij kwam bij ons heel gewoon
Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er need'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

25 We zingen het kamplied voor deze zomer
Vader mijn God ik aanbid U! Heel mijn hart is op U gericht neem mijn leven in Uw hand hoed mijn ziel en mijn verstand en laat Uw vrede heersen in mijn hart! Heilige Geest U mijn Trooster maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog! Heer Uw waarheid maakt mij vrij en Uw leven groeit in mij oh,laat Uw vrede heersen in mijn hart! Heer ik verlang zo naar meer van U! vul mijn gedachten tot eer van U! Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel en stort nieuw leven uit door Uw geest leg Uw kracht op mij Uw liefde die geneest en laat Uw vrede heersen in mijn hart!

26 We zingen het kamplied voor deze zomer
Heilige geest U mijn Trooster maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog Heer Uw waarheid maakt mij vrij en Uw leven groeit in mij oh laat Uw vrede heersen in mijn hart! Heer ik verlang zo naar meer van U! vul mijn gedachten tot eer van U! Jezus mijn Redder reinigt u mijn ziel en stort nieuw leven uit door Uw geest leg Uw kracht op mij Uw liefde die geneest en laat Uw vrede heersen in mijn hart!

27 We zingen het kamplied voor deze zomer
Jezus mijn redder reinigt U mijn ziel en stort nieuw leven uit! Door Uw Geest leg uw kracht op mij. Uw liefde die geneest en laat Uw vrede heersen in mijn hart! en stort nieuw leven uit door Uw Geest leg uw kracht op mij. Uw liefde die geneest en laat Uw vrede heersen in mijn hart!(2x)

28 Een fijne avond


Download ppt "Ons thema voor vanavond is Moslims en Christenen"

Verwante presentaties


Ads door Google