De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Shekinah.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Shekinah."— Transcript van de presentatie:

1 Shekinah

2 Shekinah Komt van het hebreeuwse woord ‘Shakan’ Skakan betekend:
wonen verblijven / verblijf houden huizen resideren gevestigd zijn verwijlen  Shekinah is de plaats waar God verblijft, de plaats waar God wil wonen.

3 Shekinah Shekinah:  In de tuin

4 Shekinah Shekinah: in de woestijn Toen de wolk en het vuur
In de tuin in de woestijn Eerst Gods verlangen om bij zijn volk te zijn Exodus 25:22; Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. Toen de wolk en het vuur Exodus 40:33-35; Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk. 34 Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de HEER. 35 Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER vulde de tabernakel. Later nogmaals vuur Leviticus 9: 22-24;  Daarna strekte hij zijn handen naar het volk uit en zegende het. Nadat Aäron de offers had opgedragen, daalde hij af van het altaar 23 en ging hij samen met Mozes de ontmoetingstent binnen. Toen ze weer buitenkwamen, zegenden ze het volk. Daarop verscheen de majesteit van de HEER aan het verzamelde volk. 24 Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen het volk dat zag, begon het te jubelen, en iedereen wierp zich ter aarde. Waar de wolk ging, ging het volk!! Exodus 40:38; Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de HEER op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was.

5 Shekinah Shekinah:  In de tuin In de woestijn In de tempel Eerst een wolk, 2 Kronieken 5:11-14; Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen – alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd, ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden, 12 en alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten –, 13 op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. 14 De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel. Toen vuur, 2 Kronieken 7 :1-4; 1 Toen Salomo zijn gebed tot de HEER beëindigd had, daalde er vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde. De majesteit van de HEER vulde de tempel. 2 De priesters konden niet naar binnen gaan, want de tempel was gevuld door de majesteit van de HEER. 3 Alle Israëlieten zagen het vuur en de majesteit van de HEER op de tempel neerdalen. Ze knielden op het plaveisel neer, bogen diep voorover en loofden de HEER: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’

6 Shekinah Shekinah: Een levende tempel;
 In de tuin In de woestijn In de tempel Een levende tempel; Johannes 1: 14; 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Skenoo: grieks voor ‘bij ons wonen’. Is gelijk aan het hebreeuwse woord ‘Shakan’ Johannes 2:19-21 Efeze 2:19-22 1Petrus 2:5

7 Shekinah Shekinah: Levende tempels
 In de tuin In de woestijn In de tempel Een levende tempel Levende tempels Handelingen 2:4; 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

8 Shekinah Shekinah:  In de tuin In de woestijn In de tempel Een levende tempel Levende tempels Nu……….. De progressieve openbaring van Shekinah moet leiden naar de simpele conclusie dat samenzijn met God het doel is van ons leven! Samenzijn met God zou elk deel van ons leven moeten beinvloeden en leiden tot: Intimiteit met God Gemeenschap met elkaar Hebreeen 10:19-25; 19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. 21 We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. 23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. 24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.


Download ppt "Shekinah."

Verwante presentaties


Ads door Google