De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteiten Frank Robben Administrateur-generaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteiten Frank Robben Administrateur-generaal."— Transcript van de presentatie:

1 Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteiten Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: 1

2 Structuur van de uiteenzetting
enkele evoluties in de gezondheidszorg doel en opdrachten van het eHealth-platform visie en strategie basisarchitectuur stand van zaken basisdiensten stand van zaken en prioriteiten diensten met toegevoegde waarde stand van zaken en prioriteiten authentieke bronnen waarborgen bij het gebruik van het eHealth-platform voordelen van het eHealth-platform voor de patiënten, de zorgverleners en de overheid vindplaatsen van meer informatie

3 1. Enkele evoluties in de gezondheidszorg
meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose, operatie, …), o.a. thuiszorg multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt snel evoluerende kennis => nood aan betrouwbaar, gecoördineerd kennisbeheer en –ontsluiting dreiging van te tijdrovende administratieve processen degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid en –onderzoek vergt degelijke, geïntegreerde en geanonimiseerde informatie grensoverschrijdende mobiliteit

4 1. Vermelde evoluties vergen …
samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids-zorg efficiënte en veilige elektronische communicatie tussen alle actoren in de gezondheidszorg kwaliteitsvolle, specialisme-overschrijdende elektronische patiëntendossiers zorgpaden geoptimaliseerde administratieve processen technische en semantische interoperabiliteit waarborgen inzake informatieveiligheid bescherming van de persoonlijke levenssfeer respect van het beroepsgeheim van de zorgverleners

5 2. Doel van het eHealth-platform
hoe ? door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie-veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim wat ? optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking optimaliseren van de veiligheid van de patiënt vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

6 2. Opdrachten eHealth-platform
ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

7 2. Opdrachten eHealth-platform
concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkings-platform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten (zie lager) afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

8 2. Opdrachten eHealth-platform
beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie organiseren van de samenwerking met andere overheids-instanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

9 3. Visie en strategie geen centrale opslag van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid wel veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg indien de patiënt dit wenst, geleidelijk verwijzing naar plaatsen waar over hem/haar persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid beschikbaar zijn, zonder dat daaruit enige inhoudelijke informatie over de gezondheid kan worden afgeleid onverkorte toepassing van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het beroepsgeheim de rechten van de patiënt de uitoefening van de geneeskunst

10 3. Visie en strategie bijzondere aandacht voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. door vercijfering van uitgewisselde persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid tussen de verzender en de bestemmeling zeer doorgedreven preventieve toegangscontrole door de bepaling welke soorten zorgverleners/ zorginstellingen in welke situaties mededeling kunnen krijgen van welke soorten gegevens over welke soorten patiënten en over welke periodes door de beschikbaarheid van een systeem dat toelaat de toegangscontrole efficiënt en preventief uit te voeren (zie lager: systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer) persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid kunnen over het eHealth-platform slechts worden uitgewisseld mits machtiging in wet, door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité of door de patiënt logging van uitgevoerde elektronische diensten (wie wat over wie wanneer, niet uitgewisselde persoonsgegevens !) informatieveiligheidspolicies en –consulenten

11 3. Visie en strategie respect voor en ondersteuning van
bestaande lokale of regionale initiatieven inzake elektronische samenwerking in de gezondheidszorg private initiatieven inzake elektronische dienstverlening aan actoren in de gezondheidszorg gebruik van het eHealth-platform is facultatief, niet verplicht beheer van het platform door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg respect voor de therapeutische vrijheid van de zorgverleners het eHealth-platform wijzigt niet de inhoudelijke taakverdeling tussen de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg

12 3. Visie en strategie controle op de veilige werking van het eHealth-platform door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité het eHealth-platform voert zelf geen studies uit en verstrekt geen inhoudelijke beleidsondersteuning op het vlak van de gezondheidszorg hergebruik van de know how van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling het eHealth-platform beschikt evenwel voor de aanlevering van de basisdiensten over een eigen ICT-infrastructuur, die gescheiden is van deze van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

13 Patiënten, zorgverleners
4. Basisarchitectuur Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen Software zorgverlener Portal Health DTW DTW DTW Software zorginstelling DTW DTW Site RIZIV DTW Portal eHealth-platform MyCareNet DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW Gebruikers Basisdiensten eHealth-platform Netwerk GAB GAB GAB GAB GAB GAB Leveranciers 13 13

14 4. Basisarchitectuur basisdienst dienst met toegevoegde waarde (DTW)
een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde dienst met toegevoegde waarde (DTW) een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik-kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

15 4. Basisarchitectuur gevalideerde authentieke bron (GAB)
een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

16 4. Taakverdeling 9 multifunctionele basisdiensten worden gratis aangeboden door het eHealth-platform de ontwikkeling en het onderhoud van de diensten met toegevoegde waarde is de primaire verantwoordelijkheid van andere actoren dan het eHealth-platform voor bepaalde diensten met toegevoegde waarde fungeert het eHealth-platform als ontwikkelaar of als hostingplatform de ontwikkeling en het onderhoud van de gevalideerde authentieke bronnen is de primaire verantwoordelijkheid van andere actoren dan het eHealth-platform

17 4. Taakverdeling om een goede performantie van haar basisdiensten te waarborgen, host het eHealth-platform “read-only”-copieën van bepaalde gevalideerde authentieke bronnen die geen persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid van patiënten bevatten, zoals het kadaster van de zorgverleners, beheerd door de FOD Volksgezondheid de centrale gegevensbank van de zorginstellingen, beheerd door de FOD Volksgezondheid de gegevensbank met de RIZIV-erkenningen, beheerd door het RIZIV de gegevensbank met de beheerders van het Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënten, beheerd door de ziekenfondsen

18 4. Normen, standaarden en specificaties
er is gekozen om zoveel mogelijk te werken met open standaarden of, op zijn minst, open specificaties om een afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers te voorkomen normen zijn vastgelegd voor de homologatie van de softwarepakketten voor huisartsen; homologatie geschiedt in najaar 2010 een aantal technische interoperabiliteitsstandaarden zijn reeds vastgelegd KMEHR (Kind Messages for Electronic Healthcare Records) met berichtstructuur in XML X.509 (certificaten)

19 4. Normen, standaarden en specificaties
in een aantal domeinen zijn semantische inter-operabiliteitsstandaarden vastgelegd ziekenhuizen: ICD-9 huisartsen: ICD-10 en ICPC2 kinesisten: ICF klinische laboratoria: LOINC

20 5. Basisdiensten volledig operationeel
coördinatie van elektronische deelprocessen portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be) geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer beheer van loggings systeem voor end-to-end vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de vercijfering persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met beperkte functionaliteiten elektronische datering (time stamping) codering en anonimisering

21 5. Basisdiensten operationeel tegen het vierde kwartaal 2010
persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten operationeel tegen einde 2010 verwijzingsrepertorium (“metahub”)

22 5. Coördinatie elektronische deelprocessen
Clients Application Application Application Exposed services eHealth Service Bus (ESB) Orchestration Orchestration Application Integration & Monitoring Consulted services Providers Application Application Application

23 5. Portaalomgeving

24 5. Gebruikers- en toegangsbeheer
een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor de authenticatie van de identiteit van elke entiteit die gebruik maakt van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, zoals een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een ICT-toepassing een systeem voor de verificatie van de relevante kenmerken van entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, voor zover die kenmerken beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth-platform een systeem voor de verificatie van de relevante relaties tussen entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform en andere entiteiten, voor zover die relaties beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth-platform

25 5. Gebruikers- en toegangsbeheer
een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor het beheer van de toegangsautorisaties die het eHealth-platform dient te beheren overeenkomstig de afspraken gemaakt met de betrokken actoren in de gezondheidszorg of de machtigingsbeslissingen van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité het systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is geïmplementeerd volgens het Policy Enforcement Model

26 5. Gebruikers- en toegangsbeheer

27 5. Beheer van loggings voor elke uitwisseling van persoonsgegevens die van deze dienst gebruik maakt, wordt bijgehouden wie: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de verkrijger van de persoonsgegevens; indien de persoonsgegevens werden verkregen in naam van een organisatie, ook de identiteit van de organisatie wat: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de persoon waarover persoonsgegevens werden verkregen; NIET de inhoudelijke persoonsgegevens die werden verkregen wanneer: het tijdstip waarop de persoonsgegevens werden verkregen; dit veld wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van een nieuwe log entry hoe: de toepassing via dewelke de persoonsgegevens werden verkregen

28 5. Beheer van loggings Wie Wanneer Wat Hoe TRANSACTIONDATE APPLICATION
SUBAPPLICATION FUNCTION USERID SECTOR 15/09/2009 eCare-SAFE 2 eCare eH1N1vac SPF-Sante 16/09/2009 RC CR Hoe

29 5. Vercijfering bekende bestemmeling
Healthcare actor Person or entity eHealth-platform Internet 1 3 Connector or other software to generate key pair Authenticates sender 4 2 Identification certificate Identification certificate Stores public key Sends public key Web service Register key 2 Public keys repository Stores private key in a secure way

30 5. Vercijfering bekende bestemmeling
eHealth-platform Message originator Internet 1 Web service Ask public key Identification certificate Identification certificate 2 Asks for public key Authenticates sender Send message Any protocol 3 4 Sends public key Encrypts message Identification certificate Public keys repository Message recipient Stored private key 5 Decrypts message

31 5. Vercijfering onbekende bestemmeling
Key Management / Depot Symmetric key Encrypted with public key of user 1 Encrypted with public key of user 2 Symmetric key 2 sends key 5 receives key User 1 Originator 1 asks for key User 2 Recipient 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message 3 sends encrypted message Encrypted with public key of Message depot 5 receives message Encrypted with public key of User 2 Message encrypted with symmetric key Messages Depot Message encrypted with symmetric key Message encrypted with symmetric key

32 5. Vercijfering een library is uitgewerkt voor het genereren van veilige asymmetrische sleutelparen door de actoren in de gezondheidszorg, zonder dat het eHealth-platform op enig moment kennis heeft van de private sleutels van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg een openbaar toegankelijke gegevensbank wordt gehost bij het eHealth-platform waarin de publieke sleutels kunnen worden opgeslagen en opgevraagd die gegenereerd worden door de actoren in de gezondheidszorg

33 5. Vercijfering een library is uitgewerkt voor het vercijferen en het ontcijferen van berichten m.b.v. de asymmetrische sleutelparen door de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg het eHealth-platform stelt een dienst ter beschikking ter ondersteuning van de veilige symmetrische vercijfering en ontcijfering van berichten door de actoren in de gezondheidszorg

34 5. Beveiligde elektronische brievenbus
een beveiligde elektronische brievenbus met beperkte functionaliteiten wordt gebruikt door MyCarenet de verzending van een document geschiedt door een webservice de raadpleging van een document geschiedt vanuit een webtoepassing bijkomende functionaliteiten zijn in ontwikkeling en zullen beschikbaar zijn vanaf het vierde trimester 2010 voor de actoren in de gezondheidszorg die dit wensen (individuele zorgverleners, zorginstellingen, verzekeringsinstellingen, …) de verzending en de raadpleging van een document kan zowel geschieden door een webservice als vanuit een webtoepassing de mogelijkheid tot integratie met softwarepakketten

35 5. Elektronische datering (time stamping)
User eHealth-platform 1 6 document A document B archive hashing 2 hashcode A hashcode B 5 electronic signature 3 timestamp bag 4 electronic time stamping 6 archive

36 6. Codering en anonimisering
een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor de aggregatie van gegevens in klassen de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes via conversietabellen via algoritmes gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties in de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering

37 6. Codering en anonimisering
de beslissing van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt voorafgaandelijk ter informatie meegedeeld aan het Beheerscomité van het eHealth-platform

38 6. Codering en anonimisering

39 6. Codering en anonimisering

40 6. Diensten met toegevoegde waarde
in productie ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 7) downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis-formulieren (PharmaFormulary) (basisdienst 2) invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 2 en 3 – vandaag vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister) PROCARE RX (Project on Cancer of the Rectum – Central Image Repository) waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of second opinion (basisdensten 2 en 3)

41 6. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen
het systeem voor elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen in ziekenhuizen is operationeel de regelgeving is aangepast de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel coördinatie van elektronische deelprocessen elektronische datering (time stamping) een open source referentie-implementatie, die eenvoudig kan worden geïntegreerd met de bestaande ziekenhuissoftware, is beschikbaar een viewer voor de controle-instanties is beschikbaar de nodige documentatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform 10 ziekenhuizen zijn in productie, 6 anderen hebben met gunstige resultaten getest

42 6. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen
Hospital eHealth-platform 1 prescription A prescription B 6 archive hashing 2 hashcode A hashcode B 5 electronic signature 3 timestamp bag 4 electronic time stamping 6 archive

43 6. Diensten met toegevoegde waarde
in productie invoer in en raadpleging van het register m.b.t. heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) invoer in en raadpleging van de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake hartimplantaten, o.a. met het oog op het bekomen van de toelating tot terugbetaling van deze implantaten (Qermid) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) rapportering over MUG-interventies (Smureg) (basisdiensten 2, 3 en 4) raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 2, 3 en 4) verkiezingen voor artsen (basisdienst 3)

44 6. Diensten met toegevoegde waarde
in productie on line registratiesysteem voor ziekenhuizen van gevallen van besmetting met H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8) on line registratiesysteem van gecodeerde gegevens m.b.t. vaccinaties tegen het H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8) feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 2, 3 en 4) elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 2, 3 en 4) ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM (basisdienst 2)

45 6. Diensten met toegevoegde waarde
in productie elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6) elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3 en 6) codering en anonimisering van persoonsgegevens voor diverse federale instanties (basisdienst 8) platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) (basisdiensten 2, 3 en 4) on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen (basisdiensten 2, 3 en 4)

46 6. Diensten met toegevoegde waarde
in productie Resident Assessment Instrument (BelRAI) (basisdiensten 2, 3 en 8) elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) (basisdiensten 2 en 3) zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van (basisdiensten 2 en 3) de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) de bijdrage van huisartsen in het kader van het multidisciplinair oncologisch consult on line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 2)

47 6. Diensten met toegevoegde waarde
in test invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) elektronische overmaking medico-administratieve documenten (aanvraag forfaits, toiletten, palliatieve patiënten, technische verstrekkingen) door thuisverplegers aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6) elektronische geboorte-aangifte (eBirth) (basisdiensten 1, 2, 3, 5 en 8)

48 6. Diensten met toegevoegde waarde
in ontwikkeling onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) zorginstellingen en/of zorgverleners (basisdiensten 1, 3, 4, 5 en 9) de globale basisarchitectuur is vastgelegd alle (sub)regionale netwerken werken samen de “Groep 19” werkt uit de technische en semantische interoperabiliteitsstandaarden de uit te bouwen webservices het Beheerscomité van het eHealth-platform en het Sectoraal Comité werken uit de wijze waarop de informed consent van de patiënt wordt bekomen de wijze waarop een therapeutische relatie tussen enerzijds een patiënt en anderzijds een zorginstelling of zorgverlener wordt bewezen het eHealth-platform ontwikkelt tegen einde 2010 de metahub evenals een fictieve test-hub om de elektronische gegevensuitwisseling tussen hubs te testen

49 6. Uitwisseling zorggegevens: nu
Remote files unknown

50 6. Uitwisseling zorggegevens: toekomst
A 3: Fetch data from hub A 1: Where can we find data? Meta- Hub 2: In hub A and C 4: All data available 3: Fetch data from hub C C B

51 6. Verwijzingsrepertorium
wordt uitgewerkt via een getrapt systeem de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen de uitwerking via een getrapt systeem respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings-repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

52 Verwijzingsrepertorium
de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta-hub vereist een informed consent van de betrokkene model van informed consent is uitgewerkt, voorgelegd aan het Beheerscomité van het eHealth-platform en wordt nu aan “openbaar onderzoek” onderworpen de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal Platform inzake Patiëntenrechten, en door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

53 >100 general hospitals will join a hub in 2010-2011
17/6/2010 53

54 6. Diensten met toegevoegde waarde
in ontwikkeling vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (hoofdstuk IV): complex programma met meerdere stakeholders en projecten authentieke bron geneesmiddelen inclusief terugbetalingsvoorwaarden (FAGG, RIZIV, BCFI) aanmaken en verzenden van aanvragen (softwarepakketten voor voorschrijvers en webtoepassing) verwerken van aanvragen en gegevensbank van akkoorden (ziekenfondsen en NIC) raadplegen van akkoorden en afleveren van geneesmiddelen (softwarepakketten voor apothekers)

55 6. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV
Prescriber A couple of days A couple of days Pharmacy A couple of days After many days Sickness fund medical advisor

56 6. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV
Prescriber A few seconds Pharmacy A few seconds A few seconds Sickness fund medical advisor

57 6. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV

58 6. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV
In gegevensbank:

59 6. Diensten met toegevoegde waarde
in ontwikkeling elektronische toegankelijkheid van de verzekerbaarheids-toestand in de ziekteverzekering en van andere relevante administratieve informatie over de patiënt voor de apothekers, de tariferingsdiensten van apothekers, laboratoria en de rust- en verzorgingstehuizen (basisdiensten 2 en 3) systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen (basisdiensten 1, 3, 4, 5 en 7) de use cases zijn vastgelegd de interoperabiliteitsstandaarden zijn vastgelegd het Recip-e consortium is opgericht de opdracht tot tijdelijke opslag van de vercijferde voorschriften is door het Recip-e consortium, met ondersteuning van het eHealth-platform, toegewezen aan een ICT-dienstverlener

60 6. Elektronische voorschrift ambulant
eHealth Key depot Prescriber Pharmacy 2 gives key 5 gives key 1 asks for key 4 asks for key 3 sends encrypted recipe 4 asks recipe 5 gives recipe Recip-e

61 6. Diensten met toegevoegde waarde
in ontwikkeling PROCARE Data Entry waarmee de gegevens m.b.t. rectumkankers on line kunnen worden ingegeven (basisdiensten 2 en 3) ingave van een aantal gegevens geregistreerd door de spoeddiensten in ziekenhuizen om de overheid toe te laten de nodige maatregelen te nemen ingeval van een noodtoestand (UREG) (bassdiensten 5 en 8) elektronische doorverwijzing van patiënten tussen zorgverleners/zorginstellingen herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) (basisdiensten 2, 3 en 4) interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België (basisdiensten 2 en 3)

62 6. Diensten met toegevoegde waarde
in onderzoek prioritaire domeinen van informatisering van ziekenhuizen elektronische overmaking van arbeidsongeschiktheidsattesten aan werkgevers en scholen elektronische overmaking van attesten en facturen aan verzekeringsfirma’s die hospitalisatieverzekeringen aanbieden elektronische overmaking van medische attesten in het kader van de uitreiking van rijbewijzen elektronische uitwisseling van gegevens m.b.t. beroepszieken elektronische inzameling van gegevens m.b.t. de behandelingen bij drugsgebruik met het oog op de uitvoering van het Europees protocol inzake de Treatment Demand Indicator (TDI) elektronische toegang tot gegevens in hoofde van de patiënt

63 7. Toegankelijke authentieke bronnen
rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen kadaster van de zorgverleners beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) gegevensbank met de RIZIV-erkenningen beheerder: RIZIV bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ

64 7. Toegankelijke authentieke bronnen
gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s) beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

65 7. Voorstel van evolutie een werkgroep is opgericht om voor de authentieke bronnen, die worden beheerd door of in opdracht van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en de ziekenfondsen en die via het samenwerkingsplatform worden ontsloten, de kwaliteitsnormen af te spreken evenals de processen voor de preventieve en retroactieve controle op de kwaliteit en de volledigheid van de erin vervatte informatie de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en het eHealth-platform stellen voor te evolueren naar één enkele gegevensbank van de zorgverleners en de zorginstellingen, op basis van een gegevensmodel dat is uitgewerkt en met een vereenvoudiging van de processen voor inzameling en validatie van de gegevens

66 7. Voorstel van evolutie

67 7. Authentieke bronnen in ontwikkeling
gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten beheerders: FAGG, RIZIV en BCFI zal in fase 1 bevatten erkenningen samenstelling wetenschappelijke bijsluiters terugbetalingsvoorwaarden zal in fase 2 bevatten interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten

68 7. Authentieke bronnen in ontwikkeling
gegevensbank met de rechten van de patiënt in de ziekteverzekering beheerder: ziekenfondsen zal informatie bevatten over de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënten in de ziekteverzekering gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses beheerder: Center for Evidence Based Medicine i.o.v. het RIZIV zal best practices inzake de behandeling van patiënten bevatten voor ruim diagnoses

69 8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform
verhoging van de rechtszekerheid bij gebruik van het eHealth-platform basisdiensten ter ondersteuning van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gebruikers- en toegangsbeheer end-to-end vercijfering logging zijn conform wettelijke vereisten terzake basisdiensten ter ondersteuning van de bewijskracht zoals time stamping ontvangstmeldingen bij deze basisdiensten gebruikte gevalideerde authentieke bronnen zoals gegevensbank met hoedanigheid van zorgverstrekker gegevensbanken met therapeutische relaties zijn betrouwbaar

70 8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform
rechtszekerheid wordt gewaarborgd door wet op het eHealth-platform specifieke wetgeving uitgewerkt op initiatief van het eHealth-platform (bvb. elektronische voorschrijven) voorafgaande machtiging en permanente controle door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité controle door het Beheerscomité bestaande uit vertegenwoordigers van alle stakeholders voorafgaande rechtszekerheid over legitimiteit van de uitwisseling van persoonsgegevens en van de omstandigheden waarin ze geschiedt bij machtiging door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité service level agreements waarborgen beschikbaarheid performantie

71 9. Voordelen voor de patiënt voor de zorgverleners
meerwaarde op het vlak van de kwaliteit van de gezondheidszorg en van de veiligheid van de patiënt in bepaalde gevallen, snellere dienstverlening grotere transparantie voor de zorgverleners minder administratieve formaliteiten, waardoor beschikbare tijd maximaal kan worden besteed aan zorgverlening betere ondersteuning bij de beroepsuitoefening één aansluiting op een elektronisch platform volstaat voor het gebruik van diverse toepassingen hogere rechtszekerheid bij elektronische gegevensuitwisseling gemakkelijkere doorverwijzingen tussen zorgverleners/ zorginstellingen ondersteuning van samenwerking, ook lokaal en regionaal

72 9. Voordelen voor de overheid betere beleidsondersteuning
maximale besteding van beschikbare middelen aan zorg i.p.v. aan administratieve formaliteiten

73 10. Voor meer informatie portaal eHealth-platform (https://www.ehealth.fgov.be) bevat uitgebreide functionele en technische documentatie m.b.t. de basisarchitectuur de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten de reeds beschikbare authentieke bronnen de normen, standaarden en specificaties alle KMEHR-berichten eigen website (http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben) bevat alle slides gebruikt bij uiteenzettingen

74 u ! Vragen ?


Download ppt "Het eHealth-platform ter ondersteuning van een kwalitatief hoogstaande zorg met een minimum aan administratieve formaliteiten Frank Robben Administrateur-generaal."

Verwante presentaties


Ads door Google