De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voordelen van het eHealth-platform voor de woonzorgcentra Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voordelen van het eHealth-platform voor de woonzorgcentra Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 Voordelen van het eHealth-platform voor de woonzorgcentra Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.beFrank.Robben@ehealth.fgov.be Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.behttps://www.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.be/icri/frobben

2 2 30/4/2010 Structuur van de uiteenzetting 1.enkele evoluties in de gezondheidszorg 2.enkele kenmerken en rechtmatige verwachtingen van woonzorgcentra 3.doel en opdrachten van het eHealth-platform 4.visie en strategie 5.basisarchitectuur en basisdiensten 6.voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde in productie 7.verdere prioriteiten 8.waarborgen bij het gebruik van het eHealth-platform en voordelen van eHealth voor de patiënten, de zorgverleners en de overheid 9.besluit 10.vindplaatsen van meer informatie

3 3 30/4/2010 1. Enkele evoluties in de gezondheidszorg  meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg  zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose, operatie, …), o.a. thuiszorg  mobiele zorg  multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg  patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt  snel evoluerende kennis => nood aan betrouwbaar, gecoördineerd kennisbeheer en –ontsluiting  dreiging van te tijdrovende administratieve processen  nood aan degelijke ondersteuning van het gezondheids- zorgbeleid en –onderzoek gebaseerd op kwaliteitsvolle, geïntegreerde en geanonimiseerde informatie  grensoverschrijdende mobiliteit

4 4 30/4/2010 1. Vermelde evoluties vergen …  samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids- zorg  efficiënte en veilige elektronische communicatie tussen alle actoren in de gezondheidszorg  kwaliteitsvolle, specialisme-overschrijdende elektronische patiëntendossiers  zorgplannen en zorgpaden  geoptimaliseerde administratieve processen  technische en semantische interoperabiliteit  waarborgen inzake informatieveiligheid bescherming van de persoonlijke levenssfeer respect van het beroepsgeheim van de zorgverleners

5 5 30/4/2010 1. Elektronische communicatie bevordert ook …  kwaliteit van de zorgverlening en patiëntveiligheid vermijden van verkeerde zorgen en geneesmiddelen -onverenigbaarheid tussen geneesmiddelen onderling -contra-indicaties tegen bepaalde geneesmiddelen bij een patiënt (bvb. allergieën, aandoeningen, …) vermijden van fouten bij de toediening van de zorgen en geneesmiddelen beschikbaarheid van betrouwbare gegevensbanken met informatie over goede behandelingspraktijken en beslissings- ondersteunende scripts  vermijden van onnodig meervoudige onderzoeken => minder belasting voor patiënt en vermijden onnodige meerkosten

6 6 30/4/2010 2. Enkele kenmerken van WZC  multidisciplinair team bejaardenverzorger verpleegkundige ergotherapeut kinesist CRA huisarts …  actoren op verschillende locaties in WZC extern  regelmatige transfer van bewoners tussen WZC en ziekenhuizen

7 7 30/4/2010 2. Enkele kenmerken van WZC  gegevens op verschillende of zelfs meerdere locaties bewonersdossier in WZC patiëntendossier bij huisarts patiëntendossier in ziekenhuis …  binnen WZC verschillende toegangsniveaus gegevens -administratieve -sociale -medische -paramedische -verpleegkundige -… acties op gegevens -aanmaken -wijzigen -inzien -…

8 8 30/4/2010 2. Enkele rechtmatige verwachtingen  eenmalige ingave van gegevens door zorgverstrekker  mogelijkheid van uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing  toegankelijkheid enkel voor bevoegde gebruikers en voldoende selectief (finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel) vanop elke nuttige plaats vanop elk nuttig moment  mogelijkheid tot geïntegreerde toegang tot gegevens die op verschillende plaatsen beschikbaar zijn

9 9 30/4/2010 3. Doel van het eHealth-platform  hoe ? door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie- veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim  wat ? optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking optimaliseren van de veiligheid van de patiënt vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

10 10 30/4/2010 3. Opdrachten eHealth-platform  opdrachten ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

11 11 30/4/2010 3. Opdrachten eHealth-platform  opdrachten concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkings- platform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten (zie lager) afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

12 12 30/4/2010 3. Opdrachten eHealth-platform  opdrachten beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie organiseren van de samenwerking met andere overheids- instanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

13 13 30/4/2010 4. Visie en strategie  geen centrale opslag van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid  wel veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg  indien de patiënt dit wenst, geleidelijk verwijzing naar plaatsen waar over hem/haar persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid beschikbaar zijn, zonder dat daaruit enige inhoudelijke informatie over de gezondheid kan worden afgeleid  onverkorte toepassing van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het beroepsgeheim de rechten van de patiënt de uitoefening van de geneeskunst

14 14 30/4/2010 4. Visie en strategie  bijzondere aandacht voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. door vercijfering van uitgewisselde persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid tussen de verzender en de bestemmeling zeer doorgedreven preventieve toegangscontrole: wie mag in welke situaties toegang hebben tot welke gegevens over welke patiënten over welke periodes persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid kunnen over het eHealth-platform slechts worden uitgewisseld mits machtiging in wet, door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité of door de patiënt logging van uitgevoerde elektronische diensten (wie wat over wie wanneer, niet uitgewisselde persoonsgegevens !) informatieveiligheidspolicies en –consulenten

15 15 30/4/2010 4. Visie en strategie  respect voor en ondersteuning van bestaande lokale of regionale initiatieven inzake elektronische samenwerking in de gezondheidszorg private initiatieven inzake elektronische dienstverlening aan actoren in de gezondheidszorg  gebruik van het eHealth-platform is facultatief, niet verplicht  beheer van het platform door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg  respect voor de therapeutische vrijheid van de zorgverleners  het eHealth-platform wijzigt niet de inhoudelijke taakverdeling tussen de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg

16 16 30/4/2010 4. Visie en strategie  controle op de veilige werking van het eHealth-platform door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  het eHealth-platform voert zelf geen studies uit en verstrekt geen inhoudelijke beleidsondersteuning op het vlak van de gezondheidszorg  hergebruik van de know how van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling  het eHealth-platform beschikt evenwel voor de aanlevering van de basisdiensten over een eigen ICT- infrastructuur, die gescheiden is van deze van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

17 17 30/4/2010 BasisdiensteneHealth-platform Netwerk 5. Basisarchitectuur Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth- platform Portal eHealth- platform Portal Health Portal Health DTW Software zorginstelling Software zorginstelling DTW MyCareNet DTW Software zorgverlener Software zorgverlener DTW Site RIZIV Site RIZIV DTW GABGABGAB

18 18 30/4/2010 5. Basisdiensten  volledig operationeel 1.coördinatie van elektronische deelprocessen 2.portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)https://www.ehealth.fgov.be 3.geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 4.beheer van loggings 5.systeem voor end-to-end vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de vercijfering 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met basisfunctionaliteiten 7.elektronische datering (time stamping) 8.codering en anonimisering

19 19 30/4/2010 5. Basisdiensten  in acceptatie 9.verwijzingsrepertorium (metahub)  operationeel tegen einde 2011 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten  voor elke basisdienst zijn de cookbooks voor het gebruik ervan gepubliceerd zijn SLA’s inzake de beschikbaarheid en de performantie vastgelegd en gepubliceerd, en worden deze SLA’s systematisch gerespecteerd

20 20 30/4/2010 5. Coördinatie elektronische deelprocessen Application Clients eHealth Service Bus (ESB) Providers Application Orchestration Application Integration & Monitoring Exposed services Consulted services

21 21 30/4/2010 5. Gebruikers- en toegangsbeheer

22 22 30/4/2010 5. Vercijfering bekende bestemmeling eHealth-platform Healthcare actor Person or entity Internet Identification certificate Identification certificate Web service Register key Connector or other software to generate key pair Sends public key Stores private key in a secure way Public keys repository 1 2 2 Authenticates sender Stores public key 3 4

23 23 30/4/2010 Identification certificate 5. Vercijfering bekende bestemmeling Internet eHealth-platform Public keys repository Authenticates sender Sends public key 2 3 Message originator Identification certificate Asks for public key Encrypts message 4 1 Message recipient Decrypts message 5 Stored private key Identification certificate Web service Ask public key Send message Any protocol

24 24 30/4/2010 5. Vercijfering onbekende bestemmeling User 2 Recipient User 1 Originator Key Management / Depot Messages Depot 1 asks for key 2 sends key Symmetric key Encrypted with public key of user 1 3 sends encrypted message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of Message depot Message encrypted with symmetric key 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message Symmetric key Encrypted with public key of user 2 5 receives key 5 receives message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of User 2

25 25 30/4/2010 5. Elektronische datering (time stamping) User document A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing document B hashcode B timestamp bag 3 electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6

26 26 30/4/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  27 diensten met toegevoegde waarde maken gebruik van de basisdiensten  > 20 diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van de basisdiensten zijn in ontwikkeling  > 20 diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van de basisdiensten zijn in onderzoek

27 27 30/4/2010 6. Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  invoer in en raadpleging van het Kankerregister het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride) de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake hartimplantaten (Qermid) het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF- medicatie (Safe)  PROCARE RX waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of second opinion  ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in 22 ziekenhuizen

28 28 30/4/2010 6. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen Hospital prescription A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing prescription B hashcode B timestamp bag electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6 3

29 29 30/4/2010 6. Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega)  elektronische mededeling van wachtverslagen door geneesheren van wacht aan de houder van een GMD  raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie  rapportering over MUG-interventies incidenties van bepaalde ziekten (bvb. H1N1-virus)  elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen)  elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen  elektronische aangifte van de geboorte

30 30 30/4/2010 6. Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  Resident Assessment Instrument (BelRAI)  elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e)  platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA)  on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen  zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair oncologisch consult

31 31 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) ziekenhuizen en (huis)artsen wordt uitgewerkt via een getrapt systeem -de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) -het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen de uitwerking via een getrapt systeem -respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen -vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings-repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

32 32 30/4/2010 7. Uitwisseling ziekenhuizen: nu Remote files unknown

33 33 30/4/2010 7. Uitwisseling ziekenhuizen: toekomst A C B 1: Where can we find data? 3: Fetch data from hub A 3: Fetch data from hub C Meta- Hub 2: In hub A and C Hub

34 34 >110 general hospitals will join a hub in 2010-2011 30/4/2010

35 35 30/4/2010 7. Verwijzingsrepertorium  de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta- hub vereist een informed consent van de betrokkene  de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene  de nota’s inzake de informed consent en het bewijs van een therapeutische relatie zijn goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren, de ziekenfondsen en de patiënten-organisaties, en door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

36 36 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  ondersteuning uitbouw platformen voor gegevensdeling tussen eerstelijnszorgverleners allerhande (huisartsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, thuisverplegers, diëtisten, psychologen, …) in samenwerking met de Gemeenschappen (Eerstelijnszorg- conferentie in Vlaanderen, Intermed-initiatief in Wallonië) voor ontsluiting van gegevens tussen lokale informatiesystemen van eerstelijnszorgverleners onderling en tussen deze systemen en de informatiesystemen van zorg/welzijnsinstellingen, via het hub/metahubsysteem en voor interactie met uit te bouwen extramurale zorgkluizen met hergebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform en voortbouwend op een aantal verworvenheden bij het uitgebouwde platform voor gegevensdeling tussen ziekenhuizen en (huis)artsen

37 37 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  ondersteuning uitbouw extramurale zorgkluizen mogelijke inhoud -samenvattende gegevens geput uit lokale informatiesystemen van onderscheiden (soorten van) eerstelijnszorgverleners (Sumehr) -zorgtrajecten en zorgplannen -journalen -resultaten van technische onderzoeken en functiemetingen -medicatie(historiek) -(verwijzing naar) vaccinatietoestand op basis van gecoördineerd ontwikkelde software met een fijnmazige toegang tot de gegevens die kan interageren met informatiesystemen van onderscheiden soorten van zorgverleners op basis van open standaarden en geïnformatiseerde businessprocessen met operationeel beheer door orga(a)n(en) bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse soorten eerstelijns- zorgverleners, de ziekenfondsen en de patiëntenorganisaties

38 HuisartsApothekerMantelzorgThuiszorg Arts Specialist Patient Therapeutische relatie INSZ Software As A service MetaHUB eHealth kadaster eHealth box Eigen software Software As A service Software As A service Eigen Software Ziekenhuis HUB Informed Consent door de patient 30/4/2010

39 Resident Assessment Instrument (BelRAI) 30/4/2010

40 40 30/4/2010 X!ilqshnf2@0à Key 1Key 2 In DB : X!ilqshnf2@0à Result : 7. Zonder sleutels

41 41 30/4/2010 7. Met sleutel 1 X!ilqshnf2@0à Key 1 Key 2 In DB : B8i!(mà}z1&ajt Result :

42 42 30/4/2010 7. Met sleutel 2 X!ilqshnf2@0à Key 1 Key 2 In DB : K9l#'ç9gnh3lk Result :

43 43 30/4/2010 7. Met beide sleutels X!ilqshnf2@0à Key 1Key 2 In DB : Clear data Result :

44 44 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  ondersteuning van het systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en, nadien, andere gezondheidszorgen eHealth Key depot Recip-e 1 asks for key 2 gives key 3 sends encrypted recipe 4 asks for key 5 gives key Prescriber Pharmacy 4 asks recipe 5 gives recipe

45 45 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners, zorginstellingen en patiënten, o.a. geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (hoofdstuk IV) elektronische toegankelijkheid van de verzekerbaarheids- toestand in de ziekteverzekering en van andere relevante administratieve informatie over de patiënt voor de apothekers, de tariferingsdiensten van apothekers, laboratoria en de rust- en verzorgingstehuizen elektronische overmaking van arbeidsongeschiktheidsattesten aan werkgevers en scholen elektronische overmaking van medische attesten in het kader van de uitreiking van rijbewijzen

46 46 30/4/2010 7. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV A couple of days After many days Sickness fund medical advisor Prescriber Pharmacy

47 47 30/4/2010 7. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV A few seconds Prescriber Sickness fund medical advisor A few seconds Pharmacy

48 48 30/4/2010 7. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV

49 49 30/4/2010 7. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV In gegevensbank:

50 50 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners, zorginstellingen en patiënten, o.a. elektronische labo-aanvragen door huisarts volgens gestandaar- diseerde templates mededeling van resultaten van labo-onderzoeken naar huisartspakketten systematische elektronische facturatie door de zorgverleners aan de ziekenfondsen derdebetalersysteem voor aanvullende hospitalisatieverzekering en ontwikkeling van beveiligde elektronische communicatiestromen

51 51 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  gegevensbank m.b.t. de zorgverleners en de zorginstellingen gezamenlijk beheerd door de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en de Gemeenschappen en gehost door het eHealth-platform  gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten, beheerd door het FAGG en het RIZIV en gehost door het eHealth-platform zal in fase 1 bevatten -erkenningen -samenstelling -wetenschappelijke bijsluiters -terugbetalingsvoorwaarden zal in fase 2 bevatten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten

52 52 30/4/2010 7. Gegevensbank zorgverleners/instellingen

53 53 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  gegevensbanken met de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënt in de ziekteverzekering, beheerd en gehost door de ziekenfondsen  gegevensbank met bepaalde therapeutische relaties tussen zorgverleners en patiënten, met nog af te spreken regels inzake beheer en hosting  gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses, beheerd door CEBAM en gehost door het eHealth-platform

54 54 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  aanzetten van ziekenhuizen tot gerichte informatisering geïntegreerd, specialisme-overschrijdend intramuraal elektronisch patiëntendossier, beschikbaar bij elk contact met de patiënt elektronische voorschriften en elektronisch orderbeheer transmurale elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners gebruik van beschikbare, relevante authentieke bronnen elektronische indiening van aanvragen om terugbetaling van zorg- of andere kosten, elektronische attesten, elektronische facturatie derde betalende en elektronische feedback elektronische ondersteuning van patiëntveiligheid traceerbaarheid van bloed elektronische communicatie met de patiënt

55 55 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  grondige aanpak semantische interoperabiliteit  generieke processen voor de voeding van toepassing tot toepassing van zorgkwaliteits- en beleidsondersteunende registers die de eenmaligheid van de gegevensinzameling waarborgen  generieke elektronische processen ter vermijding van onnodig meervoudige medische evaluaties van gehandicapten en arbeidsongeschikten  uitwisseling medische beeldvorming (PACS)  ingave van aantal gegevens geregistreerd door de spoeddiensten in ziekenhuizen om de overheid toe te laten de nodige maatregelen te nemen ingeval van een noodtoestand (UREG)

56 56 30/4/2010 7. Verdere prioriteiten  herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon)  elektronische toegang tot gegevens in hoofde van de patiënt  …

57 57 30/4/2010 8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform  verhoging van de rechtszekerheid bij gebruik van het eHealth-platform basisdiensten ter ondersteuning van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals -gebruikers- en toegangsbeheer -end-to-end vercijfering -logging zijn conform wettelijke vereisten terzake basisdiensten ter ondersteuning van de bewijskracht zoals -time stamping -ontvangstmeldingen zijn conform wettelijke vereisten terzake bij deze basisdiensten gebruikte gevalideerde authentieke bronnen zoals -gegevensbank met hoedanigheid van zorgverstrekker -gegevensbanken met therapeutische relaties zijn betrouwbaar

58 58 30/4/2010 8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform  rechtszekerheid wordt gewaarborgd door wet op het eHealth-platform specifieke wetgeving uitgewerkt op initiatief van het eHealth- platform (bvb. elektronische voorschrijven) voorafgaande machtiging en permanente controle door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité controle door het Beheerscomité bestaande uit vertegenwoordigers van alle stakeholders  voorafgaande rechtszekerheid over legitimiteit van de uitwisseling van persoonsgegevens en van de omstandigheden waarin ze geschiedt bij machtiging door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  service level agreements waarborgen beschikbaarheid performantie

59 59 30/4/2010 8. Voordelen  voor de patiënt meerwaarde op het vlak van de kwaliteit van de gezondheidszorg en van de veiligheid van de patiënt in bepaalde gevallen, snellere dienstverlening grotere transparantie  voor de zorgverleners minder administratieve formaliteiten, waardoor beschikbare tijd maximaal kan worden besteed aan zorgverlening betere ondersteuning bij de beroepsuitoefening één aansluiting op een elektronisch platform volstaat voor het gebruik van diverse toepassingen hogere rechtszekerheid bij elektronische gegevensuitwisseling gemakkelijkere doorverwijzingen tussen zorgverleners/ zorginstellingen ondersteuning van samenwerking, ook lokaal en regionaal

60 60 30/4/2010 8. Voordelen  voor de overheid betere beleidsondersteuning maximale besteding van beschikbare middelen aan zorg i.p.v. aan administratieve formaliteiten

61 61 30/4/2010 9. Besluit  basisdiensten en standaarden van het eHealth-platform kunnen worden gebruikt voor een efficiënte gegevensuitwisseling met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  de voorgestelde architectuur laat ruime vrijheidsgraden voor de concrete vormgeving van het elektronische bewonersdossier in WZC elektronisch (deel)dossier in WZC elektronisch (deel)dossier bij zorgverstrekkers extern aan WZC elektronisch (deel)dossier bij gekozen ICT-dienstverlener (Software As A Service of SAAS-model) synchronisatie van elektronische (deel)dossiersheidszorgkluis gebruik van de extramurale gezondheidszorgkluis

62 62 30/4/2010 9. Besluit  WZC hebben er baat bij in te spelen op de voorziene programma’s inzake eHealth -> wie kan de WZC in Vlaanderen, Wallonië en Brussel representatief vertegenwoordigen ?  WZC kunnen een nuttige “proeftuin” zijn voor de organisatie van multidisciplinaire samenwerking tussen actoren op verschillende plaatsen -> hoe programma’s organiseren binnen deze sector ? prioriteiten financiering programmabeheer

63 63 30/4/2010 10. Voor meer informatie  portaal eHealth-platform (https://www.ehealth.fgov.be) bevat uitgebreide functionele en technische documentatie m.b.t.https://www.ehealth.fgov.be de basisarchitectuur de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten de reeds beschikbare authentieke bronnen de normen, standaarden en specificaties alle KMEHR-berichten de verdere prioriteiten  eigen website (http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben) bevat alle slides gebruikt bij uiteenzettingenhttp://www.law.kuleuven.be/icri/frobben

64 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Voordelen van het eHealth-platform voor de woonzorgcentra Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google